Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjarne Nørgaard-PedersenÅRHUS BYFOGED TINGBØGER 1636 - 1702. 1. del.


7/1 1636.

** borgmester Søren Jensen Frost lod tilspørge Peder Agerup, om han ville eller kunne benægte ikke i Kerteminde at have indtaget i sin skude nogle fjerding saltede flamske sild, som borgmesteren er forvildet fra, hvortil Peder Agerup svarede og bekendte sig at have indtaget sildene og til forpligtede sig at tale borgmesterens minde for samme sild.

** Anders Keldsen lod fordele Peder Andersen på Brobjerg for 5 mark hovedgæld og Iver Skomager bag klosteret for 7 mark.

** Anders Terkildsen lod fordele Peder Tømmermand for 4 sletdaler hovedgæld og Niels Mouritsen skibbygger for 9 daler slet.

** Jens Rasmussen skomager på Studsgade offentlig bekendte sig at ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen rådmand 200 sletdaler og derfor til underpant satte ham hans hus og gård, han nu iboer på Studsgade, vesten Adelgade næst norden op til Christen Ibsens øde ejendom, næst sønden op til salig Niels Friises børns boder.

** efterskrevne vurderingsmænd vidnede med deres helgens ed og oprakte fingre, at de 22/12 1635 sidst forleden var med Peder Christoffersen byfoged, han på KM vegne, i velagt mand Jens Stigsen rådmand sst hans bo og der udvurderede efterskrevne gods til hr Christen Henriksen i Lyngå for hvis gæld, han var ham skyldig, som var 150 rigsdaler hovedstol og 9 rigsdaler rente.

** hr Christen i Lyngå for tingsdom lod tilbyde Jens Prytz, om han ville annamme den håndskrift på 150 rigsdaler med 9 rigsdaler rente sub dato 5/1 1630, som Jens Stigsen har udgivet til hr Christen Henriksen i Lyngå, som derfor er gjort udlæg, hvortil Jens Lauritsen Prytz svarede ikke at turde annamme samme håndskrift, men kun genpart til hvis vidner i den sag gik at tage beskrevet efter hans efterskrevne fuldmagts indhold.

** Hans Jørgensen hatstafferer for tingsdom tog på sin side Mikkel Nielsen Langballe, og Niels Kni tog Jens Madsen på sin side dem at forlige om deres tvistighed om det jern, dem imellem var.

** Hans Andersen dom over Rasmus Jensen i Kasted med flere for gæld.
 
** Jens Sørensen i Viby æskede af Niels Madsen fogedsvend et tingsvidne, som skal være forhvervet i den sag imellem Maren Kruse i Århus og ham om 2 heste, han skal have haft til græsning forgangen sommer og blev bortstjålet, hvortil Niels Madsen svarede, at han ikke endnu samme tingsvidne fra skriveren havde bekommet. Jens Sørensen vidnede ved hans højeste helgens ed, at han ikke havde taget samme 2 heste af Maren Kruse i forvaring, men græsning at have undt hende til 2 heste forgangen sommer og lovet hende, at de ikke skulle komme til skabede øg eller heste. Anne Jensdatter, Jens Sørensens datter i Viby, som da tjente Maren Kruse, vidnede, at hun førte hendes far samme heste til græsning på Maren Kruses befaling. Rasmus Jensen hendes bror vidnede det samme.

** efterskrevne vurderingsmænd vurderede efterskrevne gods for hvis gæld Christen Hansen var Poul Nielsen skyldig.

** Jørgen Jacobsen for tingsdom fremlagde hans regnskabsbog, lydende 9/7 1635 at Hans Mikkelsen skrædder på Brobjerg lovede for Jens Sørensen i Hørslev i Framlev herred for 13 mark danske til sankt Olai dag at betale næstkommende.

** Oluf Poulsen i Ommestrup tilspurgte Niels Kedelfører i Århus, om han havde ham eller hans hustru noget at beskylde, da blev Niels Kedelfører henvist ham at tiltale til hans værneting.

** Christen Nielsen lod fordele Niels Christensen i Århus for 4 sletdaler hovedgæld.

** Niels Mouritsen lod fordele Christen Hellesen for 2 sletdaler.

** Niels Rasmussen lod voldsværge Ove Sørensen, født i Linderup, for han slog Niels Rasmussen blodige sår og skade med en vognkæp.

** Christen Adsersen borger sst på sin hustru Karen Mortensdatters vegne og Matias Mortensen på sine egne vegne gav Morten Matiasen borger sst og hans arvinger en fuld og fast tryg afkald og forvaring for al hvis arv og gods, som Karen Mortensdatter og hendes bror Matias Mortensen med rette arveligt var tilfaldet efter deres salig mor Mette Nielsdatter efter skiftebrevs indhold sub dato 17/9 1729 på Århus byting udgivet, dog undtaget hvis enhver deres arvepart i det hus og ejendom, deres far Morten Matiasen nu iboer på Volden liggende, som dem endnu er imellem uskiftet. i lige måde stod for tingsdom Rasmus Testrup borger sst efter fuldmagt af Hans Bertelsen Kock på Søbygård og hans trolovede fæstemø Johanne Lauritsdatter begge deres vegne gjorde og gav Morten Matiasen sst og hans arvinger afkald for al hvis arv og gods, Hans Bertelsen på sin trolovede fæstemø Johanne Lauritsdatters vegne har inde hos Morten Matiasen efter hendes salig far Laurits Sadelmager efter forrige skiftebrevs indhold. så også for hvis hun efter hendes salig mor Maren Eskildsdatter kunne tilfalde. desuden gjorde Rasmus Testrup Morten Matiasen skøde på den lod og part, som Johanne Lauritsdatter efter hendes salig mor Maren Eskildsdatter var arveligt tilfaldet i det hus og ejendom, som Morten Matiasen nu selv iboer, på Volden liggende.

** Morten Matiasen stod for tingsdom og offentligt bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Bertelsen Kock på Søbygård på hans trolovede fæstemø Johanne Lauritsdatters vegne 16 sletdaler, hver daler til 64 skilling danske beregnet, som er hendes mødrene arvepart i det hus og ejendom, Morten Matiasen nu iboer på Volden liggende.

** hr Christen Friis i Rårup, som er værge for salig mester Christen Hansens børn, tilbød alle dem, som ville købe noget af hvis gods, ejendom, guld, sølv eller andet, som salig mester Christen Hansens børn er tilfaldet efter salig Magdalene Hansdatter, så og pengene at ville sætte på rente, som hr Christen Friis har under værgemål, skulle de det gerne for betaling at bekomme

14/1 1636.

** doktor Matias Jacobsen 15 dages dom over Jens Stigsen rådmand sst for 50 sletdaler efter hans håndskrifts lydelse sub dato Århus 23/12 1629 at skulle være betalt 1630 skadesløs.

** efterskrevne bekendte at have 13/1 sidst forleden i Jens Madsens hus og stue forligt Niels Kni og Hans Jørgensen om det jern, de tvistes om, således at Niels Kni skal give Hans Jørgensen for det skippund jern, ham blev forvildet fra i Niels Knis skude, 7 1/2 rigsdaler, som det kostede i Gøteborg, der han det købte.

** hr Christen i Lyngå 2.sinde for tingsdom tilbød Jens Stigsen rådmand sst, om han ville til sig annamme hvis gældsbrev og domme, ham og hr Christen i Lyngå imellem ganget er.

** Rasmus Lauritsen lod fordele Peder Nielsen Netler for 12 sletdaler hovedgæld.

** Henrik Exmand af Lübeck. ved begge parters bevilling er denne sag opsat til i dag 14 dage.

** Tomas Skrædder lod fordele Peder Hansen Skrædder for (blank) hovedgæld.

** Rasmus Hansen og Jens Iversen voldgav deres sag på Rasmus Testrup og Jacob Lauritsen, og hvad de gør og lader i den sag skal stande ved sin fuldmagt.

** Arent Althalt 15 dages dom over Jens Jespersen for 9 daler.

** Jost Nielsen i Onsted lod fordele Peder Sørensen Tunbo i Århus for 2 daler.

** mester Wulf Baltsersen dom over Palle Ibsen for 6 daler hovedgæld.

** Arent Althalt dom over Hans Eriksen, Peder Netler og Jens Mortensen Murmand for gæld.

** Birgitte Lauritsdatter i Storring dom over Søren Rasmussen Låsby i Århus for 5 sletdaler hovedgæld for husleje fra påske 1635 til næste efterfølgende Mikkelsdag.

** Mette Sørensdatter, som tjener Anders Bertelsen, lod fordele Jens Hvitved, Eske Buntmager, Jens Olufsen Lild skipper og Jens Poulsen for gæld.

** Niels Olufsen i Hårup lod fordele Esben Jonsen i Århus for 5 sletdaler for 1 fjerding smør.

** Jacob Lauritsen lod forlede for gæld Niels Skibbygger ved Mindet, Jens Jensen Taftebjerg, Niels Lauritsen, Peder Kock, Peder Netler, Poul Sten, Niels Jensen, Peder Sørensen skomager bag klostret.

** Peder Jacobsen på Mejlgade lod fordele for hovedgæld Christoffer Ry, Evert Lepper, Sacker Tomasen og Anders Væver.

** Niels Kedelfører lod fordele Jørgen Hansen for 16 mark for 2 lysekloer at færdiggøre, endnu 16 mark gammelt messing for Peder Pedersen i Folby at gøre en messing morter af.. Niels Jensen mønsterskriver på Studsgade, Maren Pedersdatter tjenende Frederik Lauritsen sst, Niels Lassen i Ormslev, Jørgen Olufsen i Hørning, Las Andersen i Stavtrup, Søren Mortensen i Lyngby, Rasmus Nielsen i Brabrand og Jørgen Møller i Følle mølle for diverse gæld.

** Oluf Pedersen Taftebjerg sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen skriver på Skanderborg 100 sletdaler, og derfor til underpant sætter ham hans hus og gård, han nu iboer, ved Mindet sønden ud til gaden liggende næst østen op til Niels Ibsens hus og næst vesten op til Kirsten Glatveds hus og ejendom.

** Kurt Jacobsen sadelmager bekendte sig skyldig at være Hans Pedersen skriver på Skanderborg 50 sletdaler og derfor til underpant sætter ham hans hus og bod, han nu iboer, bag klosteret norden adelgaden liggende østen næst op til Christen Malers hus og ejendom og vesten op til salig Laurits Malers gård.

** Peder Jensen skrædder borger sst på sin hustru Karen Jensdatters vegne, item med fuldmagt af Mikkel Jensen i øster Ånum, hans søster Anne Jensdatter, Jens Mortensen smed i Bølling hans hustru Kirsten Jensdatters vegne, Zacharias Tomasen borger sst på sit barn Tomas Zachariasens vegne gav Niels Christensen og hans arvinger afkald og kvittering for al den arv og gods, som dem arveligt kunne være tilfaldet efter Niels Christensens hustru salig Apelone Jensdatter.

** Niels Sørensen danske skolemester sst lod fordele Rasmus Pedersen og Jens Tomasen i Skejby for 6 mark, som de har lovet til ham for Christen Pedersen i Skejby.

** Søren Hvas i Storring. Peder Christoffersen byfoged opsatte den sag imellem Søren Hvas og Christoffer Pedersen til i dag 14 dage.

** Mikkel Langballe lod fordele for hovedgæld Peder Andersen på Brobjerg, Peder Basse bag klostret, Maren Jensdatter, Niels Jensen på Studsgade, Bent Jensen på Mejlgade, Niels Poulsen sst, Tomas Pedersen på Rosengade, Peder Tømmermand på Skolegade, Poul Sten sst, Peder Skrædder sst, Halvor Skibbygger sst og Mikkel Bager på Brobjerg.

** Peder Hansen kedelfører dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** vurderingsmænd vurderede efterskrevne gods, som Peder Hansen kedelfører har i pant.

** Hans Pedersen slotsskriver på Skanderborg tilspurgte borgerskabet. hvad efterskrevne købmandsvarer kostede, som de lod forhandle 1633 og 1634, hvortil svarede efterskrevne 24 dannemænd hvad sild, torsk, jern og tagsten kostede disse år.

** Poul Nielsen borger sst aldeles solgte, skødede og klarligt afhændede til Rasmus Nielsen Skriver til evindelig ejendom et hans øde ejendom og byggested liggende på Fiskergade sønden gaden næst østen salig Søren Udsens hus og næst vesten op til Anne Jostdatters, salig mester Henriks, øde ejendom og strækker sig fra adelgaden og i sønder til den kapitelshave Lisbeth, salig mester Christens, nu har i brug.

** Peder Andersen og Mikkel Rasmussen borgere sst solgte, skødede og afhændede fra dem til Hans Pedersen skriver på Skanderborg en deres fælles have liggende imellem begge salig Jens Olufsens to haver under Trøjborg bakke, strækker sig med den vestre ende til hulvejen, som løber til Riiskov, og med den østre ende til adelvejen imod havet, dog byens forte og frihed uforkrænket.

** Anne Rasmusdatter, salig Jens Sørensen bagers efterleverske i Århus med Rasmus Testrup borger sst på hendes søn Christen Jensen, nu tjenende i Norge, hans vegne bekendte sig af vitterlig gæld at være Søren Jensen Frost borgmester sst 100 sletdaler, og derfor til underpant satte ham hendes hus og gård, hun nu iboer, bag Bispegård næst norden op til Lisbeth, salig mester Christen Rævs ejendom og næst sønden til Rosengade liggende.

21/1 1636.

** vurderingsmænd vurderede en kobberkedel for 10 mark, som Ove Rasmussen har i pant af Jens Mikkelsen og Søren Pedersen.

** Peder Christoffersen byfoged på borgmestre og råds vegne tilbød alle de panter, som er pantsat af borgerskabet for KM og bøsseskytteskat, at dersom de ikke vil løse panterne inden i morgen middag, da at sælge dem til hvem, som købe vil, for så mange penge, som de er pantsat for.

** item 3.sinde tilbød Jens Stigsen rådmand sst, om han ville annamme til sig hvis gældsbreve og domme, ham og hr Christen i Lyngå er imellem ganget.

** Hans Andersen lod for hovedgæld fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Mikkel Langballe dom over efterskrevne for gæld.

** Jens Lauritsen Prytz dom over efterskrevne for gæld.

** Jens Eriksen sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver rådmand 75 sletdaler, og til underpant sætter ham en hans have og ejendom liggende i Århus sønden ved åen på Fiskergade mellem Maren Kruses have på den venstre side og salig Nieldsens efterleverske på den østre side og strækker sig fra åen og sønder til Fiskergade.

** Poul Nielsen borger sst solgte og skødede til Rasmus Skriver til evindelig ejendom et hans øde ejendom og byggeplads liggende på Fiskergade sønden gaden næst østen salig Søren Udsens hus og næst vesten op til Anne Jostdatters, salig mester Henriks, øde ejendom og strækker sig fra adelgaden og i sønder til den kapitelshave Lisbeth, salig mester Christens, nu har i brug.

** Peder Christoffersen byfoged opsatte den sag imellem Niels Kedelfører og Peder Hansen kedelfører til i dag 14 dage.

28/1 1636.

** Hans Pedersen slotsskriver på Skanderborg gav Søren Jensen Frost borgmester en tryg, fast og uigenkaldende afkald og kvittering for hvis værgemål, Søren Jensen Frost i været har, så vel som for al arv og gods, hans hustru Kirsten Lauritsdatter med rette var tilfaldet efter hendes salig far mester Laurits Nielsen, fordum sognepræst i Århus, hans dødelige afgang, det være sig i guld, sølv og rede penge, som Søren Jensen under værgemål haft har, og i lige måde for al hvis arv, Kirsten Lauritsdatters bror Niels Lauritsen arveligt efter hans salig far var tilfaldet, så vel som hvis bondeskyld og landgilde, som er annammet af begge deres fælles bondegård i Vejlby, som dem arveligt efter deres salig far var tilfaldet. hvorimod Søren Jensen gav Hans Pedersen på hans hustru Kirsten Lauritsdatters vegne kvit og kravsløs for al hendes ungdoms opfødsel og bekostning, imedens hun var i deres hus, og til hun kom i mands vold, så vel som og for al hvis udfly til hendes bryllup er anvendt og bekostet ikke at skal komme dem til nogen forhindring.

** Peder Jensen Skrædder og Anders Terkildsen voldgav deres sag på velagte mænd Peder Pedersen borgmester, Christen Carlsen rådmand og Rasmus Testrup borger sst og gav dem fuldmagt at forlige dem om hvis uenighed, dem om et arvekøb imellem var.

** Søren Lauritsen på hans hustru Maren Jørgensdatters vegne. efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at det er dem vitterligt så længe, de har kendt Maren Jørgensdatter, da har hun sig indtil denne dag skikket og forholdt ærligt, kristeligt og vel, som det sig en ærlig dannekvinde i alle måder sømmer og bør. varsel til Anders Lauritsen og hans hustru Maren Rasmusdatter sst.

** Anders Lauritsen på hans hustru Maren Rasmusdatters vegne lod læse en seddel lydende, at eftersom Søren Lauritsen har ladet mig stævne til stokkenævn, hans hustru agter at tage til Århus byting, så svarer jeg en ringe ting dertil, at de dannemænd, som vil give hende vidne, så kan de vel vidne, hvorledes hun har skikket sig imod dem, som jeg ikke har behov at stævnes for.

** vurderingsmænd vurderede efterskrevne gods, som mester Wulf Baltsersen har i pant af Knud Buntmager.

** vurderingsmænd vurderede efterskrevne gods, som Peder Hansen kedelfører har i pant af Gert Guldsmed og Niels Kedelfører.

** bysvendene vidnede, at de på nytårsaften sidst forleden var hos Niels Skibbygger ved Mindet på Jens Karlbys vegne og ham advaret, at han ikke længere end til påske førstkommende at måtte besidde den bod, han iboer, men deraf at rømme og den ryddelig at gøre.

** doktor Matias Jacobsen lod fordele Jacob Bødker på Fiskergade for gæld.

** N Kni og Søren Pedersen gav deres sag på efterskrevne og gav dem fuldmagt at forlige dem om hvis tvistighed, dem imellem var om en stor båd, som blev ved Stenskrog.

** Jacob Lauritsen dom over Jens Pedersen i Skumstrup for gæld.

** vurderingsmænd vurderede en sort kappe for mester Wulf Baltsersen.

** vurderingsmænd vurderede et sølvbæger for Peder Hansen kedelfører.

** Erik Mikkelsen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** mester Lave Christensen 15 dages dom over Poul Mogensen i Stavtrup for 16 daler, han er mester Lave Christensens stedsøn Peder Værn skyldig.

** Søren Gylling dom over efterskrevne for gæld.

** Peder Jensen Ørn dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Hansen kedelfører dom over Peder Olufsen ved Mindet for gæld.

** Hans Andersen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Kni dom over Søren Pedersen kræmmer for gæld efter overkøbmands afregning.

4/2 1636.

** vurderingsmænd vidnede, at de 3/2 var i velagt mand Jens Stigsen rådmand sst hans hus og der udvurderede til Rasmus Pedersen Testrup borger sst for hvis, Jens Stigsen var ham skyldig og havde betalt for ham til doktor Matias Jacobsen prælat hos Århus domkirke, efterskrevne gods. dernæst for restansen, som endda tilbage stod, blev Rasmus Testrup indlagt i Jens Stigsens gård på Studsgade, som Jens Nielsen iboer.

** Peder Christoffersen byfoged opsatte den sag imellem Rasmus Pedersen Trøye i Ebeltoft og Anne Rasmusdatter i Århus til i dag 14 dage førstkommende.

** Søren Simonsen sst offentlig bekendte sig af vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver rådmand 150 sletdaler og derfor til underpant satte ham hans hus og gård, han nu iboer, ved Mindet sønden til adelgaden norden til stranden vesten til Christen Carlsens boder og østen til hjørnet imod stranden.

** Anders Sørensen Sørup, underdegn til Vorfrue kirke sst, offentlig bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være doktor Morten Madsen superintendant 100 sletdaler, og derfor til underpant satte ham en hans have og ejendom liggende uden Munkeport næst østen Jens Lauritsens og Søren Vinters haver og mod østen og sønden imellem to gyder.

** Bernt Klodt i Århus mølle. synsmænd vidnede, at eftersom de var lovligt her fra tinge tiltaget til syn til Århus kornmølle, da var de 3/2 i møllen og da blev dem af Bernt Klodt forevist mølleværk, dæmning og bro, som var brøstfældige.

** Ove Sørensen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Maren Pedersdatter Kruses dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld, der iblandt i Åby Knud Pedersen og hans søn Mikkel Knudsen og Anne Pouls salig Poul Jensens efterleverske.

** Jens Madsen kleinsmed lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Birgitte Lauritsdatter lod fordele Søren Rasmussen Låsby i Århus for 5 sletdaler husleje.

** Niels Jensen væver lod fordele Niels Sørensen Prip sst for leje af en væv.

** Søren Pedersen lod fordele inden og udenbys for gæld.

** Peder Tygesen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Nielsen rådmand. vurderingsmænd vurderede en kobberkedel, som Jens Jensen Loft i Østerby havde sat i pant.

** byfogden opsatte den sag imellem Niels Kedelfører og Peder Hansen kedelfører til i dag 14 dage førstkommende.

** mester Wulf Baltsersen 15 dags dom over Christoffer Pedersen for 100 sletdaler, som er resten af hans udgivne håndskrift til Kurt Bøckmand af Haderslev lydende på 400 sletdaler sub dato 30/6 1627, hvilken håndskrift er opladt til Eva Clausdatter i hendes gælds betaling.

** for tingsdom stod Søren Lauritsen og tilspurgte Anders Lauritsen sst, om han eller hans hustru Maren Rasmusdatter vidste noget med ham eller hans hustru Maren Jørgensdatter, som kunne være deres ære, rygte eller gode navn til forhindring, hvortil Anders Lauritsen svarede, at hverken han eller hans hustru vidste andet med Søren Lauritsen eller hans hustru, end det som ærligt og kristeligt er, hvorefter Søren Lauritsen svarede på samme måde om Anders Lauritsen og hans hustru.

** byfogden opsatte den sag imellem Søren Jensen Hvas i Storring og Christoffer Pedersen til i dag 14 dage førstkommende.

** Poul Wibekink von Lübeck dom over Hans Pedersen for 10 sletdaler efter hans håndskrift.

** Morten Jensen bekendte sig at ret vitterlig gæld skyldig at være Anders Lydiksen 50 kurant daler og derfor til underpant satte ham en hans have og ejendom, liggende uden Klosterport sønden og østen til Laurits Jacobsen Møllers have.

** Jens Ulriksen stod for tingsdom med en skriftlig klage, at han 19/1 1636 var på Sjelle Skovgård i den agt, at han ville betale den gæld, han var Jørgen Høg til Hammergård på salig Hans Skrams børns vegne skyldig, og da han tilbød den gode mand 120 sletdaler og der foruden tilbød han alt det, den gode mand var ham skyldig, som var 33 daler, ville han afkorte. da nægtede den gode mand ham det, og med hårde ord og tale måtte han pludselig med livsfare fare af hans gård, hvorfor han synes ham at være sket uret og begærede tingsvidne.

** Jens Ulriksen borger sst havde ladet stævne Jørgen Høg til Hammergård på salig Hans Skrams børns vegne for tilbud, udlæg og vurdering, som Jens Ulriksen i dag med gode varer og rede penge ville rette for sig med Jørgen Høg for hvis gæld, han salig Hans Skram skyldig var, som er 176 sletdaler. derefter blev tilnævnt efterskrevne mænd til at vurdere og taksere det fremlagte gods.

** efterskrevne mænd, som var tiltaget til vurderingsmænd, vidnede at de på tinget vurderede efterskrevne gods, som Jens Ulriksen dermed gjorde udlæg til Jørgen Høg til Hammergård for hvis, han salig Hans Skrams børn skyldig var.

** Jens Ulriksen fremlagde efterskrevne skriftlige omkostnings register med Jens Ulriksen i Århus begyndt 1633, som i alt blev 176 daler.

** Peder Christoffersen byfoged vidnede, at han var med Jens Ulriksen på Sjelle Skovgård 19/1 sidst forleden i den agt, at han ville betale den gæld, han Jørgen Høg på salig Hans Skrams børns vegne skyldig var, hvortil Jørgen Høg svarede, at han ville have 20 daler til den, der har forfulgt ham sagen.

** stævningsmænd vidnede, at de i dag 14 dage sidst forleden var for Sjelle Skovgårds port og talte med Jørgen Høgs foged og varsel gav Jørgen Høg 14 dage, måned og 6 uger førstkommende for dom, udlæg, tilbud, vurdering og vidne, som Jens Ulriksen til Århus byting ville forhverve.

** Peder Christoffersen byfoged gav til kende, at eftersom Jørgen Høg til Hammergård skal have forhvervet dom over ham til Viborg landsting, anlangende at hans visse bud skulle have været hos ham 10/9 1635 sidst forleden at ville have udlæg hos Jens Ulriksen på Jørgen Høgs vegne, så erbyder han nu her i dag for tingsdom den gode mand Jørgen Høg hvis, han med rette kan være ham skyldig fra fornævnte dag, til de gode landsdommeres dom udgik i denne sag.

** Niels Andersen i Århus vidnede, at han 19/1 sidst forleden kørte for Peder Christoffersen og Jens Ulriksen til Sjelle Skovgård, og der han havde tøvet en rum tid uden porten, da kom Peder Christoffersen og Jens Ulriksen igen hasteligen løbende uden deres værger, som de havde hos dem, der de indgik på gården og sagde, de blev tvunget fra deres værger, og der de ville opstige i vognen, kom en af gårdens tjenere og antvortede dem deres værger, som de sagde, de med stor fare måtte forløbe.

** Anne Poulsdatter havde med en landstings stævning stævnet efterskrevne for deres sandhed at vidne og bekende, og da fremlagde de deres skriftlige vidne om Evert Evertsen og hans hustru Anne Poulsdatters forligelsesmål lydende blandt andet: da er det os i Guds sandhed vitterligt, at han har holdt et slemt uskikkeligt hus med drikken, susen og dusen, så han mesten parten af dagene er gået drukken til seng. desuden kan vi ikke benægte, at en kvinde ved navn Mette Groersdatter bundkvinde har gået ind hos ham daglig dags, hver aften og meget af natten med, men hvis deres idræt og handel har været, og hvad de har bestilt med hinanden, det giver vi dem selv at betænke. desligeste når hans hustru Anne Poulsdatter har ganget ud ad byen at levere godtfolk hjem, hvis han har arbejdet for dem, da har han ganget ind til Karen Demsigs og sat sig til drikken, og når hans kvinde er kommen til Karen Demsigs dør og sagt, er det her i skulle sidde Evert Evertsen, var det ikke bedre i stod inde på eders værksted og tænkte på, at vi var godtfolk skyldige, vi kunne engang komme til at betale dem, og dersom i havde lyst til at drikke en kande øl, da kunne i lige så vel bekomme det i eders eget hus, da har han svaret hende, gak fra mit øjesyn din slemme hore og sæk, du har forspildt min lyst og min ceremoni for din sakramentske horeunge og troldkvinde. desuden har han slået hende og draget hende.

11/2 1636.

** Hans Nielsen for tingsdom tiltalte Anders Tomasen sst for hans resterende fragt af det franske salt, han med hans skib førte fra Holland og til Århus, hvortil Anders Tomasen svarede, at når han bekom hans fuldmagt på det franske salt, han har indskibet i hans skib i Holland, ville han gerne betale ham.

** Jørgen Jacobsen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Sørensen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Mortensen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Arent Althalt lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Poulsen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Nielsen i Hesselballe lod fordele Peder Hansen skrædder på Mejlgade for 2 sletdaler.

** Christen Pedersen tiltalte Jørgen Svendsen sst for 22 sletdaler på hans salig søn Svend Jørgensens vegne for et sorthvid ko.

** Peder Hansen kedelfører lod fordele efterskrevne for gæld.

** item lod fordele efterskrevne udenbys for gæld, der iblandt i Vejlby Maren Lasses salig Niels Sørensens hustru.

** Rasmus Verner dom over efterskrevne for gæld.

** Peder Madsen lod fordele Peder Netler sst for 12 mark danske.

** byfogden opsatte den sag imellem Karen Ibsdatter sst og Erik Mikkelsen til i dag 4 uger førstkommende.

** byfogden opsatte den sag imellem Jørgen Klokkestøber og Hans Andersen sst til i dag 14 dage førstkommende.

** Hans Pedersen, født i Mejlby, på sin fæsteenke Mette Sørensdatters vegne, Poul Jensen i Todbjerg, som er oldefar til salig Jens Poulsens børn Jens Jensen og Søren Jensen deres vegne, de stod for tingsdom og bekendte at de i går, som var 10/2 i Christen Carlsen rådmand Rasmus Pedersen Testrup begge overformyndere sst, Anders Sørensen Bendstrup Rasmus Villadsen borgere sst og Søren Sørensen i Bendstrup børnenes morbror deres nærværelse har skiftet og delt hvis gods, som fandtes efter salig Jens Poulsen, som efter likvidering af efterskrevne bortskyldige og tilstående gæld beløb sig til 160 sletdaler, hvoraf tilkom børnene Jens Jensen og Søren Jensen den halve part 80 sletdaler, som deres forventende stedfar Hans Pedersen forpligtede sig at give dem, når de opvokser og det behov har.

** Rasmus Testrup dom over efterskrevne for gæld.

** item dom over efterskrevne udenbys for gæld, der iblandt i True Anders Christensen smed hans bror Niels Christensen.

** Rasmus Testrup lod læse og påskrive et beseglet og underskrevet brev, hvormed Hans Mouritsen i Bjertrup gør vitterligt, at han har undt og opladt til Rasmus Pedersen Testrup borger i Århus et pantebrev, som Jens Pedersen i Jeksen har gjort ham på den gård, Hans Mouritsen nu iboer, lydende på 46 sletdaler, som er dateret Hjelmslev herreds ting 31/3 1617, hvilket pantebrev Rasmus Testrup ham efter hans vilje fornøjet og betalt har. af samme pantepenge og arvelodder i fornævnte gård lover han årligt til Rasmus Testrup at betale 1 1/2 ørte byg al den stund, han bruger fornævnte arveparter i fornævnte gård, og til en tryg og vis forvaring at samme pantebrev er oprettet, som fornævnte Jens Pedersen i Jeksen ham givet og gjort har, har Hans Mouritsen venligt ombedt Jens Pedersens søstersøn velagte mand Peder Rasmussen Nørgård i Hørning, som da var overværende, til at love og godsige for ham til Rasmus Testrup. til vitterlighed har begge ombedt velagte mand Hans Rasmussen Malling borger i Århus at underskrive og Jens Mikkelsen i Viby at besegle til vitterlighed, dateret Århus 25/3 1635. så tilstod Hans Rasmussen Malling i Århus og Karen Rasmusdatter sst at ligeså tilgik, som samme brev om formelder, og lovede Peder Rasmussen Nørgård og Jens Mikkelsen at ville besegle samme brev, når de kom her ud igen, thi de havde nu ikke deres indsegl med dem.

18/2 1636.

** Jørgen Jacobsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mikkel Langballe lod fordele efterskrevne for gæld.

** Rasmus Trøye en uendelig dom over Anne Rasmusdatter for 22 daler efter hendes udgivne håndskrifts lydelse sub dato 1635.

** Jens Sørensen, født i Århus, med en skriftlig fuldmagt at hans far Søren Jensen sst solgte og skødede til Hans Lidt badskær til evindelig ejendom en hans gård og ejendom, som Mads Sørensen skomager og borger sst nu iboer, liggende på Guldsmedegade næst sønden op til Morten Sørensen skomagers gård, han nu iboer, og norden næst op til Laurits Sørensen skomagers gård sst, eftersom samme gård nu med huse, bygning, gård, gårdsted og al sin rette tilbehøring, pernille og hvis nagelfast er, og med sin tilliggende ager og markjord i alle Århus vange i by og mark, nu i sin længde og bredde op og ned i alle måder, som den begreben og forefunden er, intet undertaget i nogen måder, og takkede ham godt for god redelig betaling i alle måder.

** Hans Lidt badskær lydelig bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Las Jensen i Brendstrup 100 sletdaler og derfor i pant sætter ham hans gård og ejendom, Mads Sørensen skomager iboer, liggende på Guldsmedegade.

** Peder Pedersen murmester i lille Hesselbjerggård på sin hustru Mette Andersdatters vegne og med fuldmagt af Svend Olufsen i Vind og Laurits Pedersen i vester Lyby på deres hustruer Bodil Andersdatter og Inger Andersdatters vegne gjorde Anne Poulsdatter i Århus afkald og kvittering for al den arv, som dem kunne tilfalde efter deres salig søskendebarn salig Morten Knudsen murmand, som var Anne Poulsdatters husbond, og de takkede hende godt for god skifte og jævning i alle måder.

** Søren Clemendsen dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Søren Clemendsen for hans mor Anne Olufsdatter dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld, der imellem Maren Lasses i Vejlby salig Niels Sørensen Tunts hustru.

** Ove Sørensen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Anders Pedersen Langskov i Århus lod fordele efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Jens Lauritsen Prytz lod fordele efterskrevne inden og udenbys for hovedgæld.

** Erik Nielsen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Værn dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Søren Pedersen dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Søren Gylling lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Knud Pedersen dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld, der iblandt Mikkel Guldborgs søn Rasmus Mikkelsen i Randlev.

** mester Søren Andersen læsemester dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Anne Sørensdatter, der tjener Mads Andersen i Århus, dom over efterskrevne for gæld.

** Peder Christoffersen tilspurgte Niels Troelsen i Skørring, at eftersom han har fuldmagt af Jørgen Høg til Hammergård at svare til hvis sager ham var angældende, at han da ville sige, hvis skadegæld han skulle betale Jørgen Høg for hvis skade, han havde lidt siden 16/9 1635, han skulle have gjort udlæg i Jens Ulriksens bo, og til landstingsdom i den sag udgik.

** Jens Ulriksen borger sst havde for Sjelle Skovgårds port stævnet Jørgen Høg til Hammergård for dom og rettergang og fremlagde efterskrevne tings og vurderingsvidner her af tinget 4/2 1636, og satte i rette, efterdi han med tingsvidner har bevist sig at have været på Sjelle Skovgård hos Jørgen Høg og med rede penge ville afbetale hvis, han ham med rette skyldig var, og den gode mand ville ikke annamme samme pendinge, hvorfor han har været forårsaget at rette for sig med varer og pendinge efter dannemænds vurdering, og formener derfor sig ikke at kunne holdes længere i lovmål. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Jens Ulriksen har villet betale Jørgen Høg med rede penge, dog den gode mand det ikke har villet annamme, og han derfor har måttet rette for sig med gode varer og rede pendinge, da vidste fogden ikke andet derom at kende, at Jørgen Høg bør jo fornævnte gods, som ham tilvurderet er, at annamme for sin betaling af Jens Ulriksen.

** Niels Madsen fogedsvend stod for tingsdom, eftersom han var med en landstings stævning af Hans Pedersen stævnet for sin sandhed at vidne, og da vidnede han, at Jørgen Klokkestøber borger sst antvortede ham 8 sletdaler, som han igen til Hans Andersen skulle levere og dermed hans udgivne håndskrift at indløse, og ikke han hørte Hans Andersen krævede flere eller andre penge samme tid, end som håndskriften om formelder. andre vidnede, at Jørgen Klokkestøber indkom i Hans Andersens stue i Århus 10/1 1635 og der til Hans Andersen en ny klokke leverede, som han hos ham til en frue bestilt havde, og Hans Andersen beklagede sig samme klokke at være støbt et lispund større, end som han den bestilt havde og at falde ham for dyr på penge og derpå antvortede ham 8 sletdaler, men dersom den samme frue ikke klokken ville beholde, da at forskaffe ham hans klokke igen eller og penge derfor.

** Jørgen Hansen klokkestøber fremlagde et skriftligt forbud lydende, at eftersom jeg formærker, at Hans Andersen skal have begæret det delevidne, han i dag 8 dage lagde i rette mod mig og lod læse og påskrive, og samme vidne skal være påskrevet og renoveret, og straks for retten Augustinus Skriver benægtede at være sin hånd, hvorefter jeg på KM, byens, rettens og mine egne vegne forbyder byfogden Peder Christoffersen og Augustinus Skriver fornævnte delevidne igen at levere Hans Andersen, men holde det for retten til stede, til de gode dommere på samme vidne har dømt og kendt, dateret 18/2 1636 Jørgen Hansen klokkestøber egen hånd.

** Niels Nielsen kedelfører en henfindelsesdom, at efterdi der findes regnskab imod regnskab, og Niels Nielsen kedelfører og Peder Hansen klokkestøber begge er borgere her i Århus og een politi og ret undergiven, da vidste fogden ikke andet derom at sige for rette, end de med samme deres tvistige sag efter KM forordning at indkomme for overkøbmand dem imellem at likvidere og adskille, som det sig bør.

25/2 1636.

** Maren Madsdatter, salig Jens Olufsens efterleverske i Århus skødede Anders Pedersen sst en hendes have liggende uden Munkeport næst norden og til mester Bonde Nielsens have og vesten op til Maren Lauritsdatters have.

** Peder Ørn lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** mester Lave Christensen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Hans Jostsen dom over udenbys for gæld.

** Maren Kruses lod fordele inden og udenbys for gæld.

** Christen Adsersen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Poul Wibekink lod fordele efterskrevne for gæld.

** mester Søren Andersen lektor. efterskrevne vidnede, at de 22/2 sidst forleden vurderede efterskrevne gods, hvilket fornævnte gods tilkommer Anne salig Jens Hasles, og overantvortede Anne Hasles Søren Andersen samme gods for 52 daler at afklare og betale på hvis gæld, hun ham skyldig var.

** Mogens Simonsen i Stadsgård. efterskrevne, som fra tinge var taget som vurderingsmænd, vidnede, at de havde vurderet et øde byggested med sin tilliggende markjord i Århus vange, og da befandtes samme øde ejendom at ligge næst østen op til Christen Holcks ejendom og næst vesten op til Hans Pedersen skriver på Skanderborg hans ny boder og ejendom i Møllestien, da syntes dem at samme øde ejendom og byggested og markjord i det allerhøjeste ikke kan koste mere end 200 sletdaler. og blev bevist med landstingsvidne af Viborg landsting 20/1 sidst forleden, stævningsmænd der da havde stævnet alle salig Niels Jacobsen, som boede og døde i Århus i Møllestien, så og alle salig Albret Mikkelsen og hans hustru Karen Christensdatter der sst deres rette arvinger og kreditorer for opbydelse, tilbud, vurdering og dom.

** Søren Dyngby tiltalte Tønnes Mouritsen i Århus for 1 tønde boghvedegryn, han annammet havde og at føre til Bergen i Norge og den at levere til en præst hr Jørgen i Bergen og af ham tage bevis på samme gryn, som Tønnes Mouritsen foregav at have gjort.

** Mogens Simonsen for tingsdom tilbød alle salig Niels Jacobsen, som boede i Møllestien, så og alle salig Albret Mikkelsen og hans hustru Karen Christensdatter sst deres rette arvinger og kreditorer det øde byggested liggende i Møllestien med sin tilliggende markjord til løsen, om nogen af dem ville det løse og betale Mogens Simonsen hvis, det til hans salig far er pantsat for, og ingen fremkom samme øde ejendom at ville løse.

3/3 1636.

** Peder Madsen, som tjener borgmester Søren Frost, dom over Claus Bartskær sst for 1 tønde Rostocker øl for 6 daler.

** Niels Christensen murmand lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Jørgen Jacobsen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Værn lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Tunglund dom over Rasmus Læsø for 6 daler.

** Niels Mortensen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Trøye i Ebeltoft dom over Anne Rasmusdatter for 22 daler efter hendes udgivne håndskrift med hendes datter Birgitte Jensdatters hånd underskrevet sub dato x/1 1635.

** Jens Christensen rådmand 15 dages dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Pedersen Testrup lod fordele efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Envold Bagers udviselsesvidne. efterskrevne vidnede, at de i dag 8 dage sidst forleden var hos hr Søren Andersen, præst til Voldum og Rud sogne og nu boende i Århus, og advarede ham, at han straks skulle rømme og udflytte af Envold Bagers gård, han nu iboer bag klostret liggende, efterdi Otte Marsvin ham har ladet forbyde hr Søren Andersen ikke at måtte huse eller helle.

** Anders Lydiksen på hans gunstige husbonds vegne. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var lovligt fra tinge taget til vurderingsmænd at skulle efter KM brev vurdere et stykke øde kålgårdsjord liggende til Århusgård bag Bisgård sst, som tilforn har standet et gammelt bødkerhus på, som er afbrudt, og nu ligger mellem Peder Bjerring, borger i Viborg, hans gård og Lisbeth mester Christen Reffs sst hendes boder og ejendom, da syntes dem, at samme jord ikke mere at kan koste end 60 daler.

** Niels Sørensen danske skolemester lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

10/3 1636.

** Søren Clemendsen for hans mor Anne Olufsdatter lod fordele efterskrevne udenbys for gæld, der imellem Maren Lasses salig Niels Sørensen Tunts hustru i Vejlby og Søren Sørensen, Peder Sørensens svoger sst.

** Søren Clemendsen lod fordele efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Niels Rasmussen havde stævnet efterskrevne for deres sandhed at vidne, og de vidnede, at 3 uger før jul, som var 3/12 1635, at der lå nogen skind i Anders Jørgensens vogn i Torsager, som han holdt i Niels Udsens gård sst, men hvor mange, de var og hvorfra de var kommet eller hvem de tilhørte, vidste de ikke.

** Staffen Knudsen lod forlede efterskrevne udenbys for gæld.

** Poul Nielsen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Søren Madsen kleinsmed lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Søren Dunn lod fordele efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Maren Kruses dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Maren Kruses. efterskrevne vidnede, at de vurderede efterskrevne gods, som var pantsat af Anne Pedersdatter Kanes, for 8 daler, og bød det til løsen til i dag måned.

** Rasmus Værn lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Claus Poulsen skomager begærede høring over Søren Rasmussen Låsby borger sst for 6 mark, som han ham skyldig er, og som han til forpligtede sig at betale til påske førstkommende.

** Christen Pedersen capitain des armis. efterskrevne borgere vidnede, at de 20/2 sidst forleden arresterede Bernt Hansen Schröder af Lübeck og forbød ham under et fuldt vold at vandre her af Århus, førend han betalte Christen Pedersen hvis gæld, som hans salig far var Christen Pedersens hustrus salig mor skyldig, og dog Bernt Hansen Schröder i arrestering uden vilje og minde er vandret her af Århus, og lyste ham på Christen Pedersens vegne et fuldt vold til.

** Hans Jostsen fremlagde en skriftlig kontrakt, dateret 9/3 1636, hvori efterskrevne overformyndere og borgere efter Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske og Hans Jostsen borger sst deres begæring i deres overværelse har hørt deres regnskab. da eftersom Hans Jostsen har fremlagt adskillige håndskrifter og forløftsbreve, salig Jens Olufsen var ham skyldig, som Hans Jostsen selv har hjemløst og betalt, da eftersom befindes det Maren Madsdatter og hendes børn bliver Hans Jostsen skyldig 310 sletdaler over det indlæg, Hans Jostsen er indlagt i den gård, Maren Madsdatter iboer, for 610 sletdaler, og derforuden indløst det pant Rasmus Nielsen skriver havde i samme gård med 336 sletdaler med mere, da beløb summen tilsammen, som Hans Jostsen skulle have, 1010 sletdaler, da har Hans Jostsen for Guds, hendes fattige små børns skyld og for godtfolks forbøn efterladt forskrevne 310 sletdaler, så Hans Jostsen alene skal lade sig nøje med den gård, som Maren Madsdatter iboer, eftersom den ham formedelst indlæg og doms formelding er ham tilfundet for ejendom at beholde. derefter blev bevist med en tingsvidne af Viborg landsting 20/1 sidst forleden, at stævningsmænd har stævnet Oluf Jensen salig Jens Olufsens søn i Århus for vidne, dom og dele.

** NM fogedsvend lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Jensen skrædder dom over Anders Terkildsen for 10 daler for et arvekøb, de trættes om efter et voldgiftsvidne.

** Peder Rasmussen i Saksild dom over Mikkel Hansen i Århus for 17 sletdaler efter hans udgivne brev sub dato Saksild 10/8 1634.

** Rasmus Nielsen skriver. Anne Jostdatter bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 100 sletdaler og derfor til underpant i pant sætter ham et hendes øde gårdsted på Brobjerg liggende, som strækker fra adelgaden og i øster til Frederik Lauritsens have, i nør til Frederik Lauritsens øde byggested og i sønder til Poul Lassens gård og ejendom med et fuldt gårdsavl i alle Århus vange.

** Kirsten Andersdatter for hendes søn Eske Rasmussen havde stævnet efterskrevne for deres sandhed at vidne og bekende, og de vidnede med helgens ed og oprakte fingre, at de hos var hørte og så nu i sommer sidst forleden, at Mette Mikkelsdatter, nu tjenende til Christoffer Pedersens sst, kom ind til Kirsten Andersdatter og sigtede hendes søn Eske Rasmussen for en sølvske, han skulle have stjålet til Lisbeth mester Christen Reffs sst, og dersom han ikke forskaffede hende samme ske igen, skulle hun lade sætte ham i kælderen. dertil svarede Mette Mikkelsdatter og benægtede med sin højeste ed, at hun ikke havde haft de ord.

** Niels Pedersen skriver på Kalø. vurderingsmænd vidnede, at de 27/2 sidst forleden var med Peder Christoffersen byfoged sst, han på KM vegne, i Søren Hattemager borger sst hans hus og bo og indlagde Niels Pedersen slotsskriver på Kalø i det hus og ejendom, Søren Hattemager nu iboer på Studsgade liggende for 37 daler, som han Niels Pedersen skyldig er, som dem syntes fornævnte hus og ejendom kunne agtes bedre end de 150 daler, som det er pantsat til doktor Matias Jacobsen sst for.

** Niels Pedersen på Kalø for tingsdom stod her i dag og tilbød Søren Hattemager, at vil han betale Niels Pedersen skriver på Kalø den 3.part af de 37 daler med sin efterstående rente nu til pinsedag først og næstkommende og den 3.part til sankt Mikkels dag og den sidste rest til jul nu først og næstkommende, da skal hans hus og ejendom igen være ham følgagtig.

** Søren Hvas i Storring med en opsættelse her af tinget 4/2 sidst forleden da på sin egen og sin mor Maren Nielsdatter salig Jens Hvasses efterleverske sst hendes vegne at have i rette stævnet Christoffer Pedersen borger sst og ham tiltalte, eftersom for nogle år siden afgangne Anders Pedersen og Jens Hvas har lovet og godsagt for restans i Framlev herred til Søren Jensen Frost, nu borgmester i Århus, som skulle have været indkrævet, der han var slotsskriver på Skanderborg slot, som beløber sig den sidste rest til 320 sletdaler, hvoraf tilkommer Anders Pedersens arvinger at betale 30 daler, hvilke 30 daler Jens Hvasses arvinger har betalt. der foruden er betalt af Jens Hvas selv i hans levende live 305 sletdaler af Anders Pedersens anpart. da i rette lagde Søren Jensen et beseglet brev, dateret Skanderborg 4/9 1612, i hvilket Anders Pedersen i Borum ridefoged og Jens Sørensen i Storring delefoged i Framlev herred kendes af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Jensen slotsskriver på Skanderborg 335 rigsdaler, som er for hvis rest af KM landgilde, rente og indkomst visse og uvisse, som i Framlev herred tilbage står for 1608-09-10-11, og bepligtede dem eller deres arvinger een for alle eller alle for een at betale og holde Søren Jensen det skadesløs i alle måder. på samme brev var afskrevet efterskrevne afbetalinger. derefter blev fremlagt en kontrakt, at da Christoffer Pedersen i Århus har kontraheret med samtlige hans svogere, salig Anders Pedersens børn, om al deres arvelodder, som de efter deres salig forældre og deres bror Christen Andersen kunne arveligt tilfalde i den gård i Borum, som salig Anders Pedersen iboede, og i Borum mølle, og samme anparter er opladt og betalt, da lover Christoffer Pedersen at holde dem fri og skadesløs for salig Anders Pedersens gæld, skrevet i Borum 2/6 1631 Christoffer Pedersen egen hånd. derefter fremlagde Christoffer Pedersen sit svar indeholdende blandt andet, at håndskrifterne var over 20 år gamle og ikke renoveret efter KM forordning, hvorefter blev afsagt, så efterdi bevises med Christoffer Pedersens obligering, han Anders Pedersens gæld skal betale og holde hans arvinger kvit derfor, og med kvittanser bevises Jens Hvas og hans arvinger har betalt for Anders Pedersen, da kunne fogden ikke andet derom kende end Christoffer Pedersen bør jo at betale Jens Hvasses arvinger inden 15 dage.

** Anne Sørensdatter tjenende Mads Andersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** doktor Morten Madsen superintendant over Århus stift havde med to uendelige domme her af tinget 4/2 og 18/2 sidst forleden stævnet Simon Lauritsen borger og buntmager sst anlangende rente af to efterskrevne håndskrifter på i alt 700 daler, som han 1627 havde udgivet til mester Wulf Baltsersen borger sst, og som Morten Madsen 1633 i sin gælds betaling havde annammet af Wulf Baltsersen. dertil svarede Simon Lauritsen, at han i hans håndskrift kun har forpligtet sig at betale til Wulf Baltsersen og hans arvinger for varer, han har bekommet i fjendernes tid, og ikke har forpligtet sig nogen rente af samme varer at give. derefter blev afsagt, så efterdi i sagen er forhvervet to uendelige domme, som endnu stander ved sin fuldmagt, og af Simon Lauritsen uigenkaldt, da vidste dommeren ikke andet derom at sige for rette, end Simon Lauritsen jo bør at kontentere og betale doktor Morten Madsen en billig lovens rente efter hans udgivne skadesløsbrevs indhold.

** Jacob Lauritsen på borgmester og råds vegne fremlagde en skriftlig ordinants, som borgmester og råd med 24 dannemænd sst har oprettet, da de i rådstuen forsamlet var, hvori de gør vitterligt, at ingen borger i Århus, som huse eller våninger har at bortleje, skal eller må nogen indtage i deres våninger eller boder andre end dem, som årligt al pålagte kongelige og bys tynge formår og kan udrede, og hvis ikke, da enhver, som samme bortlejede huse ejer, selv den pålagte kongelige og bys skat og tynge at udgive og erstatte. dernæst dersom så skete, det Gud nådeligen forbyde og afvende, at nogen smitsom sygdom påkom, det være sig pest, blodsot eller andre farlige sygdomme, og deraf ved døden kunne bortkaldes, da dem, der husene og våningerne ejer, om de der husene eller boderne lejet har ikke deres begravelses bekostning kan formå at udrede, selv de bortdøde til graven at lade henføre og begrave, datum Århus rådstue 3/3 1636, underskrevet af borgmestre og råd samt efterskrevne 24 mænd.

** mester Søren Andersen læsemester lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Jacob Hansen borger sst offentlig bekendte af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Jensen 44 sletdaler og derfor til underpant satte ham hans bryggerede med kedel og kar samt hans sengeklæder.

** Simon Lauritsen på Else Henriksdatters vegne og overformynderne på Else Henriksdatters 3 børn, nemlig Johanne Lauritsdatter, Anne Lauritsdatter og Lisbeth Lauritsdatters deres vegne bekendte, at de 8/3 sidst forleden var i Else Henriksdatters hus der at skifte og dele hvis, som fandtes efter Laurits Buntmager, og da blev der til hver af børnene 20 daler, som Simon Lauritsen bepligtede Else Henriksdatter at give børnene, når de opvokser og har behov, tilmed deres opfødsel, indtil hver af dem bliver 16 år. (denne indførsel er på en løs seddel)

17/3 1636.

** Jørgen Klokkestøber lod fordele efterskrevne for gæld.

** Frederik Lauritsen skødede Søren Pedersen og Oluf Pedersen en have, som var Niels Tomasens have ved Reberbanen liggende, næst norden til Jens Christensen rådmand og næst sønden til Kirsten Glatveds jord og ejendom sst.

** Jens Christensen rådmand lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Dorte Brun på Samsø. efterskrevne vidnede, at de 14 dage før jul sidst forleden var hos Jens Ulriksen sst på Dorte Bruns vegne og ham advarede, at han ikke længere skulle bo i Dorte Bruns gård, han nu iboer, indtil førstkommende stævnedag.

** Hans Jostsen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Nielsen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Hansen kedelfører gav til kende at være af Maren Madsdatter, salig Jens Olufsens efterleverske sst, i rette stævnet og derfor bød sig i rette mod hende at ville nu svare dertil, men ingen fremkom på hendes vegne, som ville have nogen tiltale til ham.

** Christen Pedersen for tingsdom stod og advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 14 dage skulle komme til tinge, sværge og gøre deres ed og tov over Bernt Hansen Schröder af Lübeck, for han i arrestering er vandret her af byen uden vilje og minde.

** Peder Simonsen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** hr Bertel på Samsø lod fordele efterskrevne for gæld.

** Rasmus Trøye i Ebeltoft dom over Anne Rasmusdatter for 23 daler efter hendes udgivne håndskrift med hendes datters Birgitte Jensdatters hånd underskrevet sub dato 1635.

** Søren Pedersen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** mester Wulf Baltsersen dom over Rasmus Testrup, at han bør den bygning at nederbryde, som han på Graven på byens forte at skal have bygget, sin nabo til skade og afbræk, eller og den at lade stå åben for hver mand, uden han det har i borgmestre og råds minde.

** Mogens Simonsen i Stadsgård dom på den øde gårds ejendom med dets markjord i alle Århus vange og nu i Møllestien i Århus liggende, at det bør at følge Mogens Simonsen for sin rette ejendom at være, efterdi det ikke fra ham lovligt er løst, tilmed er bevist med en landstings stævning af Viborg landsting 20/1 sidst forleden, at stævningsmand havde stævnet alle salig Niels Jacobsen, som boede og døde i Møllestien, så og alle salig Albret Mikkelsen og hans hustru Karen Christensdatter sst deres rette arvinger.

** Simon Lauritsen buntmager og borger sst med en uendelig dom her af tinget 10/3 sidst forleden havde i rette stævnet Jens Jensen vintapper borger sst på sin hustru Kirsten Pedersdatters vegne og tiltalte ham for gældssag, som hun ham efter hans regnskabsbogs formelding skyldig er, som er for efterskrevne varer og gods og lånte penge, som hun dels ved hendes datter Lisbeth havde bekommet i årene 1625-28-29. herimod fremlagde Jens Jensen sin skriftlige beretning, at han og Simon Lauritsen havde adlydt godtfolk på Viborg landsting og voldgivet deres trætte om gæld og krav på dannemænd, som havde afsagt, at Simon Lauritsen skulle give dem en sum penge, og dernæst fremlagde samme forseglede voldgifts afsigt anlangende adskilligt bo og boskab, som Simon Lauritsen havde annammet i forvaring af Jens Jensens hustru Kirsten Pedersdatter, der de kejserske indkom her i landet, efter en kontrakt som derpå oprettet er sub dato 14/10 1627 og ikke til fulde igen fra sig leveret, der de kejserske uddragen var, og sagen derfor nogle gange til byting og landsting har været indstævnet, og på Viborg snapsting sidst forleden samme deres tvistige sag voldgivet, og da havde voldgiftsmændene tilfundet Simon Lauritsen at skal udlægge og betale til Jens Jensen 150 sletdaler, hvilket han havde gjort. derefter blev afsagt, så efterdi bevises med Simon Lauritsens regnskabsbog, Jens Jensen og hans hustru at have bekommet fornævnte gods og varer, og ikke bevises med nogen kvittans, fornævnte gæld at være betalt, vidste fogden ikke andet derom at kende, end Jens Jensen bør jo at betale Simon Lauritsen fornævnte gæld.

** Anders Jespersen på sin fæsteenke Anne Hansdatter, salig Anders Jensen skrædders efterleverske sst, hendes vegne og Christen Carlsen rådmand og overformynder på Anne Hansdatters tre børn, nemlig Hans Andersen, Bodil Andersdatter og Anders Andersen deres vegne bekendte, at de 10/3 sidst forleden har skiftet og delt hvis efterskrevne arv og gods, som fandtes efter salig Anders Jensen skrædder. børnenes tilfaldne del deraf bepligtede Anders Jespersen sig at give de tre børn, når de opvokser og det behov har, og dernæst deres opfødsel med sko, klæder, skolegang, optugtelse og anden fornødenhed, indtil hver af dem bliver 16 år.

** Jens Pedersen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** item lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jacob Lauritsen på borgmester og råds vegne dom over Evert Evertsen Lepper i Århus, at efterdi for byfogden med Evert Evertsens forpligt sub dato 25/7 1635, at når han sig utilbørligt imod ægteskabs punkter imod sin hustru Anne Poulsdatter forholder, skulle han rømme Århus len og by, hvilken forpligt han ikke har efterkommet, men nu igen efter tingsvidnes lydelse sub dato 4/2 1636 sidst forleden sig utilbørligt imod sin hustru har anstillet, da vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end Evert Evertsen jo bør, imedens hans udgivne forpligt stander ved magt, at rømme Århus by og len eller at straffes derfor som vedbør.

24/3 1636.

** efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at det er dem vitterligt, at Anne Nielsdatter er af sin barndom opfødt i Århus af ærlige ægte forældre salig Niels Ibsen og salig Barbara Sørensdatter, og selv har hun handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** samme 24 mænd vidnede, at det er dem vitterligt at Mette Lennartsdatter er af sin barndom opfødt i Århus af ærlige ægte forældre salig Lennart Hansen bogbinder og Anne Sørensdatter, og selv har hun handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Jens Stigsen rådmand i Århus skødede og afhændede fra sig og sine arvinger og til Hans Pedersen skriver på Skanderborg og hans arvinger en hans kornhave, liggende i Mejlgade under Trøjborg bakke næst norden ved Hans Pedersens egen kornhave, han købte af salig Jens Olufsens hustru sst og sønden næst ved Niels Ibsen rådmand sst hans humlehave.

** Søren Fårup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Tomas Jensen i Firgårde lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Terkildsen. vurderingsmænd vurderede efterskrevne gods for 15 sletdaler, hvilket gods Anders Terkildsen udlagde og rettede for sig med til Peder Jensen skrædder sst for 10 daler, som han tiltalte ham for.

** Hans Hansen Skåning lod fordele Jens Iversen på Brobjerg for 2 sletdaler for klokkerne for hans hustrus lig forleden.

** Rasmus Olufsen sst. dom over Jens Rasmussen Buck borger sst for 10 rigsdaler for 1 mast, Rasmus Olufsen har lovet til borgmester Oluf Hansen i Horsens den at levere inden 6 uger derefter.

** Peder Rodskov dom over efterskrevne for gæld.

** Jørgen Hansen klokkestøber borger sst havde stævnet Hans Andersen borger sst og givet ham sag for et vurderingsvidne, han i klokkestøberens fraværelse forhvervet har, mens han var i Thy og støbe en klokke, dateret Århus byting 11/6 1635, hvori han har ladet sig den klokke tilvurdere, han har afkøbt klokkestøberen efter dennes regnskabsbogs indhold. desuden havde Hans Andersen forfulgt ham først til byting, derefter til landsting og til byting igen og derfra til rådhus og fra rådhus til overkøbmænd og fra overkøbmænd til byting igen og nu til borgmester og råd og intet rigtigt bevis har fremlagt for den gæld, han sig påberåber, klokkestøberen skal være ham skyldig. da mødte Hans Andersen og fremlagde et vidne her af tinget 18/2 sidst forleden, og dernæst fremlagde et skriftligt forligs afsigt, som fire dannemænd med overkøbmand sst imellem Jørgen Klokkestøber og Hans Andersen har afsagt 29/2 1636 angående adskillige tvister dem imellem havde været, og da vidste de ikke andet derom at kende, end Jørgen Klokkestøber bør sin klokke igen at løse og betale Hans Andersen 8 daler, og deslige også at betale ham 5 daler for skade i hans have på hans rug, urter og kål. og formente Hans Andersen, Jørgen Klokkestøber burde at betale fornævnte 13 daler og kvit at være for hans tiltale og begærede dom. derefter blev afsagt, så efterdi samme sag har været i rette for overkøbmand, og han selvfjerde har dem imellem sagt, og deres afsigt står endnu ved sin fuldmagt, vidste fogden ikke imod den at kunne sige.

** Peder Christoffersen oplyste et hvidt får med en brun tot oveni hovedet og mærket på ørene, som Anders Hyrde for nogen tid siden inddrev i byfogdens gård og bar derind et lam med samme får, og om der var nogen, som det ville vedkende, skulle de det bekomme.

** Peder Christoffersen byfoged opsatte den sag imellem Hans Andersen og Jørgen Klokkestøber til i dag 14 dage.

** Niels Madsen fra sig leverede til Mogens Christensen, Jens Ulriksens fuldmægtig, efterskrevne gods, som han på rettens vegne havde i forvaring efter vurderingsvidnes indhold, hvilket gods Mogens Christensen annammede, og derfor gav Niels Madsen kvit og kravsløs for samme gods.

** Niels Madsen på KM og byens vegne havde her på bytinget indført en fange ved navn Søren Rasmussen for tyveri, som har her i Århus har gjort, og som han ledig og løs stod her for retten uden nogen pinsel eller tvingsel offentlig bekendte at have stjålet i Margrete Eriksdatters taske en sølvske, som han her havde på sig, og derhos bekendte, at han var et slegfredsbarn, født i Karlby i Nør herred, hans far hed Rasmus Jensen i Karlby hans mor Ester Nielsdatter. dernæst bekendte han at have stjålet efterskrevne gods på landet, og da han kom til Århus gav han sig i selskab på gaden med en ved navn Peder Andersen, som var født ved Ålborg, og de fulgtes ad mod aften og lod dem indlukke i domkirken om natten, hvor de brød blokken og stjal penge, og desuden stjal de bøger fra Jacob Abels liberi, hvilke bøger de solgte, ofte til efterskrevne præster i omegnen. derefter satte Niels Madsen i rette, at efterdi Søren Rasmussen sig med hans begangne tyveri både mod Guds og den verdslige lov groveligen skal have forseet, om han ikke derfor bør at miste hans liv. derefter blev afsagt, så efterdi for os er indladt ledig og løs Søren Rasmussen, som på sig så vel som hos sig havende adskilligt gods, som han offentlig bestod sin næste at have frastjålet, da vidste fogden ikke Søren Rasmussen for samme hans begangne tyveri at kunne befri, men for sådanne sine grove gerninger at miste sit liv i en galge, og bonden sine koste igen.

31/3 1636.

** Jens Nielsen på borgmester og råds vegne tilsagde borgere og indvånere her i Århus, som har ladet sig pante for årlig skat, bøsseskyttepenge og anden skat, at de deres panter skulle løse inden morgen aften, eller samme panter at være forbrudt og sælges for hvis, som de var pantet for.

** Jens Svendsen i Åby dom over Rasmus Rasmussen Guldborg borger i Århus for en kvie, hans hustru af Jens Svendsen bekommet har.

** Poul Nielsen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Jørgen Høg til Hammergård lod fordele Jens Ulriksen borger sst for gældssag 208 sletdaler.

** Jørgen Høg til Hammergård lod give til kende, at det var i dag hans 4.æskning efter Jens Ulriksen borger sst for gældssag i rede penge beregnet til 208 sletdaler, og ingen er fremkommet, som på hans vegne ret gøre ville.

** Rasmus Sørensen for hans søn Jens Rasmussen. efterskrevne dannemænd vidnede, at det er dem vitterligt, at Jens Rasmussen er barnfødt her i Århus af ærlige ægte forældre, hans far Rasmus Sørensen Houstrup og hans mor Kirsten Mortensdatter, og selv har han handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Mogens Lisbjerg. Søren Rasmussen Låsby i Århus bekendte, at han har været over en venlig forhandling med Mogens Sørensen Lisbjerg om al hvis gods, bo og boskab, som salig Ib Svendsen har sig efterladt i Mogens Sørensens gård, han nu iboer, efter regnskabsbogs indhold, som Mogens Sørensen kunne have til at svare, så og al hvis anden regnskab, han eller hans hustru kunne have med Mogens Sørensen om den gård, han iboer, og bekendte Søren Rasmussen, at Mogens Sørensen har ham ganske afbetalt.

** Mogens Simonsen på Stadsgård med to uendelige domme her af tinget 3/3 og 17/3 sidst forleden fremlagde efterskrevne vidner her af tinget 25/2 sidst forleden angående det øde byggested i Møllestien sst, som var pantsat til hans salig far, som salig Niels Jacobsen og Albret Mikkelsen og hans hustru Karen Christensdatter og deres arvinger og kreditorer var blevet stævnet for at indløse, men ingen var mødt, hvorfor det var blevet tildømt Mogens Simonsen for ejendom. derefter blev afsagt, så efterdi i sagen er forhvervet to uendelige domme, som endnu ved deres fuldmagt stander ustævnet og uigenkaldt, vidste byfogden ikke andet derom at kende, end fornævnte øde byggested bør jo at følge Mogens Simonsen for sin rette ejendom at være, efterdi det ikke fra ham er lovligt løst.

** mester Jacob Knudsen latinske skolemester i Århus. synsmænd vidnede, at de 30/3 sidst forleden synede og forfarede hvis brøstfældighed, som nu fandtes på den residens, som ligger til den latinske skolemester, og da syntes de, at den efterskrevne brøstfældighed ikke kan bekostes under 200 kurant daler.

** Maren Madsdatter og hendes søn Oluf Jensen. efterskrevne vidnede, at de 7/3 1635 efter borgmester og råds befaling var med byfogden Jørgen Heitwinkel i Maren Madsdatters hus og der så de, at Jørgen Heitwinkel selv havde nøgle og lukkelse til en kiste med adskilligt kramgods i, som han selv havde registrering på, og lod dem se stykke for stykke, og da Jørgen Heitwinkel det igen havde nedlagt i kisten, da antvortede han nøglen til KM byfoged, og sagde sig ikke mere derefter med samme gods at ville have med at bestille.

** Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske og borgerske sst havde stævnet hr Mads Danielsen i Harlev ham tiltalte for gældssag, som han er hende skyldig efter hendes fremlagte regnskabsbog for 1625 og 1630. dernæst blev fremlagt en henfindelse fra Morten Madsen superintendant over Århus stift, formeldende at Maren Madsdatter der havde indstævnet hr Mads Danielsen for gæld, og da der er afsagt, at efterdi det er en verdslig sag, da den at indkomme for sin verdslige tilbørlige dommer. derefter blev afsagt, efterdi hr Mads Danielsens fuldmægtig indskyder ham for hans værneting, da vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end Maren Madsdatter jo bør søge hr Mads Danielsen til sit værneting.

** Maren Madsdatter dom over hr Gregers Tomasen i Vitten og hr Jens Sørensen i Hørslev for efterskrevne gæld efter hendes regnskabsbog. derhos blev fremlagt en henfindelse fra doktor Morten Madsen superintendant over Århus stift, og da er så afsagt, at efterdi det er verdslig sag, da den at indkomme for sin tilbørlige dommer.

** Rasmus Testrup. synsmænd kundgjorde, at de 31/3 så, at der var 3 vinduer indslagen, og nogen vinduer brækket i Rasmus Testrups boder bag klostret ved tangen liggende, som dem syntes ikke kan ferdes under 6 mark, som Rasmus Testrup beskyldte Gydes søn Jens Jensen og Anne Mikkelsdatters sønnesøn Niels Andersen, boende i Niels Bondesens boder bag klostret sst, at de gjorde ham den skade på sine vinduer.

7/4 1636.

** Laurits Jacobsen Møller dom over Søren Pedersen i Harlevholm for 4 tønder 6 skillings øl.

** Rasmus Sørensen dom over Jens Tomasen i Årslev i Hald herred efter hans brevs formelding.

** Maren Madsdatter. Christoffer Pedersen i Århus vidnede, at han 7/3 1635 efter borgmester og råds befaling var med byfogden Jørgen Heitwinkel i Maren Madsdatters hus og der så de, at Jørgen Heitwinkel selv havde nøgle og lukkelse til en kiste med adskilligt kramgods i, som han selv havde registrering på, og lod dem se stykke for stykke, og da Jørgen Heitwinkel det igen havde nedlagt i kisten, da antvortede han nøglen til KM byfoged, og sagde sig ikke mere derefter med samme gods at ville have med at bestille.

** Maren Kruses lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Villads Vægter lod fordele efterskrevne for gæld.

** Hans Andersen borger sst med en opsættelse her af tinget 24/3 sidst forleden havde stævnet Jørgen Grydestøber sst og tiltalte ham for nogen ord, han ham tilsagde på Århus rådstue 25/2 1636, at Hans Andersen skulle lade ham kræve for 8 sletdaler, som han ham en rum tid skulle have hjemløst, hvilket Hans Andersen formener, han ikke kan bevise, men ham sådant at pådigte og lyve, og han formener, at Jørgen Grydestøber bør samme sin letfærdige angivende at bevise, eller derfor at blive en løgner. byfogden opsatte denne sag endnu fremdeles 6 uger.

** Hans Klodt sst havde stævnet Christoffer Pedersen borger sst og tiltalte ham for efterskrevne gods, som han forholder Hans Klodt og ikke vil lade ham igen bekomme. så mødte Christoffer Pedersen og fremlagde sit skriftlige svar, at han begærer gerne af Hans Klodt, for det første at han ville sig indstille som en god mand med det gods, som han har annammet af ham til inventarium at levere fra sig igen, og for det andet at Hans Klodt ville restituere og fornøje ham hvis brøstfældighed sig tildraget er i hans gård, og han ham har lovet igen at betale, og for det tredje, så eftersom han har lejet hans gård på 1 1/2 års tid og ham sin husleje i rette tider lovet at betale, og han har bekommet noget af Hans Klodt derpå, så når de kommer til regnskab, så skal han gerne forholde sig imod ham, som det sig bør. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Klodt tiltaler Christoffer Pedersen, og han sig for overkøbmand indskyder, da vidste byfogden ikke andet, efterdi han beråber sig på regnskab at have mod Hans Klodt, da at indkomme for overkøbmand 9/4 og han dem imellem at likvidere.

** biskop doktor Morten Madsen lod tilspørge Kirsten Rasmusdatter i Århus, hvem der var hendes barnefar til det barn, hun for kort tid siden fik her i byen. dertil svarede Kirsten Rasmusdatter ved sin helgens ed og oprakte fingre, at en karl Laurits Christensen Rostocker, boer i Rostock, som han for hende berettet.

** doktor Morten Madsen biskop lod tilspørge Maren Rasmusdatter i Århus, hvem der var hendes barnefar til det barn, hun for kort tid siden fik her i byen. dertil svarede hun og svor, at det var en ungkarl Søren Jensen, som han sagde for hende, at han havde hjemme i Maribo, og at han var en ungkarl

** Niels Bondesen gav til kende, at det får og lam, som byfogden har til tinge ladet oplyse, det samme får og lam vedkendte Niels Bondesens hustru sig at tilhøre, som hun ved hendes visse bud lod uddrive af byfogdens gård igen og ind i Niels Bondesens gård.

** bispen og mester Påske. synsmænd vidnede og kundgjorde, at på den østre gavl på Århus domkirke er et stort hus færdiggjort med nye vinduer og jern, på den nordre og sønder side fandtes på de nederste vinduer at være forflikket, og siden de er flikket, er udslagen nogle få ruder af samme forflikkede vinduer, nok 3 lange huller på den søndre side fuldfærdiget med nye vinduer og jern, over kapitlet færdiggjort 2 huller med nye vinduer og jern, på den vestre gavl fandtes et stort hul som er ganske brøstfældigt på mur, jern og vinduer.

** Peder Rasmussen i Saksild. vurderingsmænd kundgjorde, at de nu her ved tinget vurderede en egekiste for 17 mark, som Niels Hansen sst udlagde for den gæld, han var Peder Rasmussen i Saksild skyldig.

** Rasmus Pedersen Essenbæk borger i Randers havde stævnet Hans Pedersen slotsskriver på Skanderborg slot for dom og rettergang og fremlagde sit skriftlige forsæt lydende, eftersom Peder Helt af København næst forleden snapsting i Viborg på Rasmus Jensens vegne i København til mig har solgt 600 tønder byg med landgildemål af Skanderborg lens indkomst efter hans brevs bemelding, som jeg Hans Pedersen Skriver på Skanderborg slot leveret har, og jeg 14/2 sidst forleden derpå fuldkommen kvitterede ham, og derimod annammet Hans Pedersens revers på hvis korn mig ikke nu straks blev leveret, at det efter samme reverses indhold mig skulle leveres, når jeg det ville fordre, og efterdi jeg med mit skib her for Århus er ankommen at hente samme korn, er jeg forhold derpå gjort af Rasmus Heldekandes tjener i København imod mit rigtige køb og forhandling, mig til stor forsømmelse og skade, så mener jeg, at Hans Pedersen dog bør at holde sit udgivne brev og samme korn straks til mig lade levere, actum 1/4 1636 Rasmus Pedersen Essenbæk egen hånd. dernæst blev fremlagt Hans Pedersens efterskrevne revers, hvorefter blev afsagt, så efterdi bevises med Hans Pedersens udgivne sedler, det fornævnte byg og malt Rasmus Pedersen Essenbæk at skal være følgagtig, da vidste byfogden ikke derimod at sige, men Hans Pedersen hans udgivne breve at holde og efterkomme.

** Peder Christoffersen byfoged. vurderingsmænd vidnede, at de nu i dag vurderede et lidet hvidt galtsvin for 2 1/2 mark, hvilket svin Peder Christoffersen i 3 ting har oplyst, og ingen er fremkommen, som ville vedkendes samme galtsvin.

** mester Wulf Baltsersen. byfogden opsatte den sag imellem mester Wulf Baltsersen og Rasmus Testrup om den bygning, Rasmus Testrup skal have sat på byens forte på Graven, til i dag 14 dage.

** Rasmus Olufsen i Horsens havde stævnet Jens Rasmussen Buck borger sst ham tiltalte for 10 rigsdaler, som han ham efter sit efterskrevne brev pligtig er, hvori han lover at holde Rasmus Olufsen kvit for 10 rigsdaler, som Rasmus Olufsen har underskrevet som tro forlover til borgmester Oluf Hansen for en mast at levere inden 6 uger, actum Horsens 10/5 1632. så lod Jens Buck fremlægge et underskrevet brev, hvori efterskrevne bekender, at Jens Rasmussen borger i Århus har købt af os en skudemast med mere, dateret Horsens 9/5 1632. derefter blev afsagt, så efterdi der findes brev imod brev, da vidste byfogden ikke andet derpå at kunne kende, men det for sin tilbørlige dommer at indkomme.

21/4 1636.

** Rasmus Nielsen skriver. Søren Jensen i Århus skødede Rasmus Nielsen rådmand sst et stykke jord i Selkær, som ligger med den sønder side og øster ende ad Rasmus Nielsens egen have, med den nordre side ud ved Jep Nielsens have.

** Rasmus Nielsen skriver. Claus Sager badskær i Århus offentlig bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 100 sletdaler med 6 dalers årlig rente, og derfor til underpant og vis forvaring sætter ham al den lod og arvepart, som hans hustru Birgitte Ovesdatter kan tilkomme, efter rigtigt skiftebrev og lovlig afkalds indhold, i den gård og to boder liggende på Brobjerg, som Birgitte Ovesdatter og hendes bror Søren Ovesen arveligt er tilfaldet efter deres salig mor Sidsel Nielsdatter, som Ove Rasmussen nu iboer, vesten adelgaden, strækker sig i nør til Ove Rasmussen Pilgårds gård og ejendom og i sønder til Rasmus Pedersen Testrups ejendom.

** Rasmus Nielsen skriver. Morten Sørensen Nibing i Århus offentlig bekendte af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 100 sletdaler med 6 dalers årlig rente, og derfor til underpant sætter ham hans hus og gård, han nu iboer, liggende på Guldsmedegade sønden op til den gård, Christen Nielsen iboer, og norden op til den gård og ejendom, Hans Lidt badskær sst afkøbte Søren Fårup sst.

** Jens Nielsen. Simon Pedersen og Kirsten Pedersdatter sst de stod nu her for tingsdom, eftersom de var med en landstings stævning stævnet af Jens Nielsen for deres sandhed at bekende, da vidnede, at de var i Jens Nielsens stue på Studsgade, da Søren Frandsen i Halling lovede at betale Jens Nielsen resten af de penge, han er ham skyldig, uden han skulle bruge nogen lovmål.

** Jørgen Jacobsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Hans Sørensen i Vitved. efterskrevne vidnede, at de 1/4 sidst forleden så, at Hans Sørensen i Vitved havde en blodig skade i hans hoved og var slået i ansigtet, som Niels Madsen sigtede Jens Rasmussen på Brobjerg for, at han gjorde, og derfor lyste Niels Madsen på Hans Sørensens vegne Jens Rasmussen et fuldt vold til, både for konge, byen og bonden.

** Peder Christoffersen tilspurgte Jacob Abel og Jørgen Klokkestøber, at de deres ærerørige sag, som Jacob Abel på Hans Andersens vegne tiltaler Jørgen Klokkestøber for, og samme sag formedelst dannemænds forbøns skyld at måtte opstå,. indtil Hans Andersen hjemkom til Århus igen, hvortil Jørgen Klokkestøber svarede, nej sagen ikke længere at opstå, men fogden dem imellem at ville dømme og adskille.

** Jens Mikkelsen i Mårup gav til kende, at han af Jens Christensen hospitalsforstander sst her i byen at være arresteret for nogen gæld, Jens Christensen formener, han skulle være ham skyldig og fremlagde sin skriftlige erklæring, som så formelder, eftersom Jens Christensen i Århus 13/3 sidst forleden skal have ladet mig arrestere og forbyde at drage af byen, førend jeg fik betalt ham 4 alen rødt klæde, som han med uret har ladet indtegne i hans regnskabsbog for 14 år siden, uanseet jeg aldrig købte noget rødt klæde, men det ved min saligheds fortabelse benægter, actum Mårup 7/4 1636. dertil Jens Christensen svarede, at han formedelst godtfolks forbøns skyld denne gang har afstanden den arrest, som han Jens Mikkelsen i havde.

** Frederik Jørgensen maler fremlagde hans skriftlige klage lydende, at da jeg Frederik Jørgensen indvåner i Århus 10/4 sidst forleden er indkommen i Jens Jensen hus sst, og min svoger Morten Nibing kom og derind, og min svoger og jeg samme tid kom i nogen tvist, så vi kom omkuld på gulvet med hverandre på Jens Basballes stuegulv, og i det samme kom Jens Jensen indløbende med en kniv i hånden og skammeligt skamferede og skar mig i mit ansigt med samme kniv, hvorfor jeg giver Niels Madsen fogedsvend fuldmagt at tiltale ham med rette for samme skade actum Århus 13/4 1636 Frederik Jørgensen egen hånd.

** item pro eodem. efterskrevne vidnede, at de 12/10 sidst forleden så, at Frederik Jørgensen maler sst havde en stor skade fra den højre side af hans næse og tvært over igennem næsen og over æblet på det venstre kindben, som dem syntes var gjort med en kniv, som Frederik Jørgensen beskyldte Jens Jensen vintapper her sst, at han skar ham samme skade, og derfor lyste Niels Madsen på Frederik Jørgensens vegne Jens Jensen et fuldt vold over.

** idem pro eodem. efterskrevne, eftersom de var hidstævnet med et landstings varsel af Frederik Jørgensen, vidnede, at de i søndag forgangen 8 dage var i Jens Jensen vintappers stue, da så de, at Jens Jensen indkom i hans lille stue med et draget værge, så slog Frederik Maler ham i hans hoved med et pasglas, så kom Mads Skomager og Frederik Maler i tumult med hverandre, og begge lå på gulvet, da indkom Jens Jensen med en dragen kniv og skar Frederik Maler i hans ansigt.

** Jens Jensen vintapper fremlagde en skriftlig seddel lydende, 14/4 1636 har efterskrevne været i mit hus og beseet hvis skade, der er gjort af Frederik Maler, først er mig vinduer udslagen og mine potter og glas i stykker, en stol og 3 kontrafejer slået i stykker, og har han slået mig i hovedet med et glas, så stykkerne blev i hovedet siddende, hvilket han har gjort, førend han har bekommet nogen skade, hvortil Frederik Maler svarede, at han havde slået et glas i stykker og skamferet en tinpotte, og en kringstol at have haft i sin hånd at defendere sig imod Jens Jensens dragne værge, som han havde i sin hånd imod ham.

** item. efterskrevne vidnede, at de 14/4 sidst forleden så, at Jens Jensen sst hans vinduer var udslagen, hans potter og glas i stykker, en stol og 3 kontrafejer i stykker slået, men hvem havde gjort den skade på samme gods, vidste de ikke. og stod nu her for tingsdom Jens Jensen og sigtede Frederik Maler sst, for han gjorde samme skade og lyste ham et fuldt vold til både for kongen, byen og bonden.

** Jost Andersen i Søballe med fuldmagt af Laurits Ebbesen, KM befalingsmand på Skanderborg slot, havde stævnet Hans Hansen Skåning indvåner sst og tiltalte ham for efterskrevne resterende tiendekorn, KM anpart af Framlev tiende, for 1632-33-34, som beløber sig i penge 34 daler, som Hans Hansen ikke har villet klargøre, og formener han forpligtet er uden forhaling at betale, eller han på KM vegne at have udlæg af Hans Hansens bo og gods. byfogden opsatte denne sag 14 dage.

** Hans Klodt. Peder Christoffersen byfoged opsatte den sag imellem Hans Klodt og Christoffer Pedersen borger i Århus om hvis regnskaber efter overkøbmands afsigt, de nu tvistes om, til i dag 14 dage førstkommende.

** Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske sst havde stævnet hr Gregers Tomasen i Vitten for gæld, som han er Maren Madsdatter skyldig efter hendes regnskabsbog, og fremlagde en uendelig dom her af tinget 31/3 sidst forleden samt doktor Morten Madsen superintendant hans hedenfindelse til verdslig ret, dateret 9/3 sidst forleden. dertil svarede hr Gregers Tomasen, at han aldrig har taget nogen slags varer enten hos hendes salig husbond eller hende, siden de sidst gjorde regnskab. derefter blev afsagt, så efterdi bevises med salig Jens Olufsens regnskabsbog, hr Gregers Tomasen fornævnte gæld skal skyldig være, da vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end hr Gregers Tomasen jo bør at betale Maren Madsdatter fornævnte gæld inden førstkommende 15 dage, eller hun derefter at have indlæg og fuld vurdering af hans bo, gods og løsøre.

** Søren Jensen i Odder, KM skovrider i Åkær len. Anders Mikkelsen skomager i Århus bekendte ham skyldig at være 50 rigsdaler med 3 rigsdalers årlig rente, og derfor til underpant satte ham hans hus og gård, han nu iboer, liggende bag klostret norden gaden østen næst Rasmus Lauritsens gård og ejendom, han nu iboer, og vesten næst Rasmus Sørensen Gyllings øde ejendom.

** Maren Madsdatter salig Jens Olufsens dom over hr Jens Sørensen i Hørslev efter sin regnskabsbog for efterskrevne varer, som han lod hente ved hr Christen Henriksen.

** Rasmus Sørensen Gylling borger i Århus på sine egne og Peder Christoffersen byfoged sst på fornævnte Rasmus Sørensens børn, Clemend Rasmussen, Søren Rasmussen, Sidsel Rasmusdatter og Anne Rasmusdatter, som han er oldefar til og værge for, deres vegne og lydeligt bekendte, at de 12/4 sidst forleden i gode dannemænds overværelse har været over et venligt skifte og skiftet og delt hvis arvegods, som fandtes efter Rasmus Sørensens salig hustru Maren Pedersdatter, hvorefter der tilfaldt hver af drengebørnene 80 sletdaler og hver af pigebørnene 50 sletdaler.

28/4 1636.

** Rasmus Nielsen rådmand. Terkild Saxe i Århus bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 300 sletdaler med 18 sletdaler årlig rente, og derfor til underpant satte ham 6 hans boder og ejendom liggende på Graven sst norden adelgaden vesten næst op til Rasmus Ibsens gård og østen næst til Rasmus Testrups nye bygning, med hosliggende kålgård, som strækker sig norden til Erik Mikkelsens have bagved sin gård, så og et fuldt gårdsavl i alle Århus vange.

** Laurits Jacobsen Møller. Rasmus Pedersen Testrup borger i Århus i hånd tog Laurits Møller og lovede for Jens Stigsen rådmand sst til Laurits Møller for 12 sletdaler til i dag 8 dage at betale med gode varer, ellers Laurits Møller at være lige nær sin ret og lovmål, og dermed lovede Jens Stigsen at holde Rasmus Testrup skadesløs for forskrevne løfte.

** Hans Klodt i Århus fremlagde et skriftligt brev til doktor Egidius Jensen i Randers lydende, at da to dannemænd på doktorens vegne 8/3 sidst forleden har været hos mig og berettet, at jeg ikke kunne bekomme den gård i Århus på Torvet beliggende, som jeg af doktor Egidius Jensen efter hans brevs indhold for et års tid lejet har, hvilket jeg ikke kan tro, at han imod mig fattige fremmede mand sig så ville forhandle, men forhåber mig endnu, at doktoren som en ærlig mand holder det, som han imod mig har forskrevet. actum Århus 13/3 1636. dernæst vidnede efterskrevne, at de 14/3 1636 på Hans Klodt indvåner i Århus hans vegne med denne beskikkelses seddel var hos doktor Egidius Jensen, som da svarede, at han ikke kunne skaffe Hans Klodt den gård, som han har beliggende i Århus på Torvet nu til påske, dersom det end skulle koste 1000 daler, og der var gode borgere, som havde doktoren advaret, at Hans Klodt fordærvede de huse, han kom i at bo.

** Rasmus Pedersen Testrup lod fordele Jens Jensen og Niels Andersen, født i Århus, begge for 6 mark for skade, som de har gjort ham på hans vinduer i hans boder bag klostret.

** Jens Svendsen i Åby lod fordele Rasmus Rasmussen Guldborg sst for 5 sletdaler for en kvie, som hans hustru af ham købt har.

** Karen Ludvigsdatter lod fordele udenbys for gæld.

** Maren Madsdatter salig Jens Olufsens. byfogden opsatte den sag imellem Maren Madsdatter og Jørgen Heitwinkel om den forpligt, han for borgmester og råd på Århus rådstue gjort har 5/3 1635, at skulle igen levere hende hendes salig mand Jens Olufsen og hendes søn Oluf Jensen deres udgivne håndskrifter, lydende på kramgods, de af Jørgen Heitwinkel afkøbt har, til i dag 14 dage.

** Hans Andersen borger i Århus fremlagde en opsættelse her af tinget 7/4 sidst forleden, hvor han havde stævnet Jørgen Grydestøber sst og tiltalte ham for nogen ord, han ham tilsagde på Århus rådstue 25/2 1636, at Hans Andersen skulle lade ham kræve for 8 sletdaler, som han ham en rum tid skulle have hjemløst, hvilket Hans Andersen formener, han ikke kan bevise, men ham sådant at pådigte og lyve, og han formener, at Jørgen Grydestøber bør samme sin letfærdige angivende at bevise, eller derfor at blive en løgner. dernæst blev fremlagt Hans Andersens efterskrevne beskyldning til Jørgen Klokkestøber om samme sag og andre tvistigheder, som dem imellem været har, samt et tingsvidne her af tinget 18/2 sidst forleden. så er mødt Jørgen Klokkestøber og har fremlagt en skriftlig seddel lydende blandt andet, at det som jeg har givet Hans Andersen sag for, det vil jeg bevise. derefter blev afsagt, så efterdi Jørgen Klokkestøber ikke endnu noget nøjagtigt bevis forestiller, vidste byfogden ikke andet derom at kende for rette, end Jørgen Klokkestøber samme sit indlægs beskyldninger bør jo at bevise, eller derfor at lide som vedbør, imens samme hans angivende stander ved sin fulde magt.

5/5 1636.

** Jens Ulriksen dom over efterskrevne for gæld.

** Maren Nielsdatter lod fordele for gæld.

** Jens Andersen dom over efterskrevne for gæld.

** Hans Andersen fremlagde en skriftlig seddel, hvormed han tilbyder Jørgen Klokkestøber den klokke, som han til Hans Andersen har leveret og æsker sine penge, som han af ham har annammet, nemlig 8 sletdaler, om han den nu vil løse.

** Augustinus Miller. efterskrevne vidnede, at de 15/4 sidst forleden arresterede og beslog Rasmus Jensen i Pederstrup og forbød ham under et fuldt vold at vandre her af Århus, førend han betalte Augustinus Miller hvis, som han var ham skyldig, men dog er Rasmus Jensen uden vilje og minde vandret her af Århus og derfor lyste han Rasmus Jensen et fuldt vold til.

** Bernt Klodt for hans far Hans Klodt. efterskrevne vidnede, at 1632 ved sankt Mikkels dags tide, da Hans Klodt flyttede i Christoffer Pedersens gård, da købte han kål af borgmester Søren Frosts kvinde Mette Lauritsdatter, som han satte i Christoffer Pedersens gård og ikke i hans have. ligeledes vidnede de, at der var hul på Christoffer Pedersens havegærde, så der kunne løbe både hunde og svin ud og ind i haven. Bernt Klodt spurgte Christoffer Pedersen, om han ikke den tid, hans far flyttede i hans gård, havde lejet hans have til urmageren, hvortil han svarede, såvidt urmageren brugte hans have, det havde han i hans vilje og minde, og han har aldrig fået nogen leje deraf.

** Laurits Jacobsen møller lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Sørensen Gylling lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Bernt Klodt i Århus kornmølle havde stævnet Christen Mortensen borger sst ham tiltalte, for han imod KM nådigste brev sig skal have tilfordristet at lade hans korn male i andre møller end i Århus kornmølle, og i rette lagde efterskrevne KM brev, dateret Haderslevhus 18/2 1636, indeholdende at byens borgere skal lade deres korn male i Århus mølle. derefter blev Christen Mortensen første, anden og tredje sinde fremæsket og påkaldt, og ingen fremkom, da vidste byfogden ikke andet derom at sige, end Christen Mortensen jo sig imod KM brev har forseet og bør derfor at stande til rette, som vedbør.

** Jens Ulriksen havde stævnet Niels Rasmussen på Studsgade borger sst og tiltalte ham for 4 daler, som han er ham skyldig og ikke ham vil afbetale. så mødte Niels Rasmussen bød sig i rette og gav til kende, at Jens Ulriksen var ham også gæld skyldig efter hans efterskrevne register. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Rasmussen her for tingsdom indskyder sig at ville være til rede og regnskab med Jens Ulriksen, og de begge er borgere i Århus og een ret og politi undergiven, vidste byfogden ikke andet derom at sige, end de med samme deres tvistighed at indkomme for overkøbmand på lørdag førstkommende, som indfalder 7/5.

** Hans Pedersen skriver på Skanderborg til 3.ting har tilbudt Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske sst samt hendes søn og medarvinger den krambod liggende på Torvegade sst næst vesten op til Hans Deusters gård og østen næst til Hans Jostsens gård, som tilforn tilhørte Jens Olufsen sst, som han har i pant af salig Jens Olufsen, om hun den vil løse inden 2 måneder, men ingen er fremkommen den at ville løse i nogen måder.

** Peder Christoffersen byfoged gav til kende, ingen vidner at måtte eller skulle udstedes, som kunne være doktor Morten Madsen superintendant over Århus stift anrørende i nogen måder, førend han derfor var givet lovligt varsel.

** Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske sst med to uendelige domme her af tinget 31/3 og 21/4 sidst forleden havde stævnet hr Jens Sørensen i Hørslev og tiltalte ham for gæld, han var hende skyldig efter sin efterskrevne regnskabsbog for 1625. så blev hr Jens Sørensen tre sinde fremæsket og påkaldt, og ingen der fremkom. derefter blev afsagt, så efterdi i sagen allerede 2 uendelige somme er forhvervet, hvilke endnu stander ved deres fulde magt, og af hr Jens Sørensen uigenkaldt, da vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end hans forrige domme at følge, og hr Jens Sørensen bør at betale Maren Madsdatter bemeldte gæld inden 15 dage, eller hun derefter at have indlæg og fuld vurdering i hans bo, løsøre og jordegods.

12/5 1636.

** Jens Nielsen guldsmed for hans mor Trund Sørensdatter og hans søster Dorte Nielsdatter fremlagde en skriftlig klage over Kirsten Christensdatter, at hun 20 og 21/4 har først i gaden og siden råbt ind ad min dør og kaldt mig en gammel tæve og troldkone, som var kommet af troldfolk og tyvepak, desligeste overskældt min datter Dorte Nielsdatter og kaldt hende en tyv og hore, sætter derfor i rette om Kirsten Christensdatter ikke jo pligtig er personligt inden tinge ved helgens ed sige sig, ingen skel at vide til de ærerørige ord, eller derfor at tiltales for en løgner.

** item pro eodem. Mikkel Jensen skrædder i Århus vidnede ved sin højeste helgens ed, at han hørte 20 og 21/4 sidst forleden, at Kirsten Christensdatter sst overskældte Trund Sørensdatter og hendes datter Dorte Nielsdatter sst og kaldte Trund Sørensdatter en gammel sirne tæve og en troldkvinde, og kaldte hendes datter en hore og en tyv.

** Niels Pedersen i Borum fremlagde to skriftlige underskrevne sedler, hvori efterskrevne vidnede, at 20/7 1635 var Niels Pedersens vogn i Laurits Jensen stenhuggers gård, og Søren Jensen i Borum kørte vognen, og som Niels Pedersen sad i Laurits Jensens stue og drak en kande øl med begge sine brødre, da kørte Søren Jensen ud af gården med Niels Pedersens grå kappe og hans hynde på vognen, og der Niels Pedersen så, at han kørte bort med hans gods, løb han efter ham langt uden byen til Anders Bertelsens have og ville, han skulle have aget ham med sig hjem, eftersom de var forligt om, men han kunne ikke nå ham, men han kørte flux sin vej hjem.

** Kirsten Rasmusdatter for tingsdom lydeligt afsagde arv og gæld efter hendes salig husbond Jens Olufsen skipper, som boede og døde i Århus, at hun hverken ville arve ej heller betale nogen bortskyldig gæld efter ham i nogen måder, eftersom hun tilforn over hans grav har kastet nøglen, og sig der fra al arv og gæld efter ham afsagde.

** Søren Jørgensen Alrø gav last og klage på Laurits Simonsen drager sst, at han forgangen tirsdag 8 dage kom til ham, som han stod på hans arbejde på Søren Gyllings skude og skældte ham for en tyv og en skælm og sagde, du han stjålet mine penge og lovede, han skulle få en fandens færd, inden han døde af verden.

** idem. efterskrevne vidnede det samme, og Søren Jørgensen Alrø benægtede ved sin helgens ed og oprakte fingre, at han ikke slog eller truede Laurits Sørensen drager eller gav ham nogen årsag til slig skænden, trussel og undsigelse i nogen måder.

** Christoffer Pedersen. efterskrevne synsmænd vidnede og kundgjorde, at de 7/5 have været i Christoffer Pedersens gård og der set hvis efterskrevne brøstfældighed, som fandtes i hans gård. stævningsmænd hjemlede, at de i dag 14 dage sidst forleden gjorde Hans Klodt sst lovligt varsel for synsmænds opkrævelse.

** Peder Jensen Todbjerg havde stævnet efterskrevne deres sandhed at vidne anlangende en skjorte, som Laurits Bødkers hustru Anne Sørensdatter havde skældt Peder Jensen Todbjergs hustru Anne Villadsdatter for, hun skulle have taget og pantsat til Rasmus Molbo og hans hustru. så tilstod Laurits Bødker og hans hustru begge med helgens ed og oprakte fingre benægtede dem aldrig at have tilsagt Peder Todbjerg eller hans hustru at have taget nogen skjorte, ej heller ved med dem eller deres børn andet, end det ærligt og kristeligt er i alle måder.

** Frederik Maler advarede og opkrævede sandemænd sst at de i dag 8 dage førstkommende skulle komme her til tinget og gøre deres ed og tov over Jens Jensen vintapper for sår og skade, som han har gjort på Frederik Maler efter syn, lyselse og vidnesbyrds lydelse.

** Maren Olufsdatter gav last og klage på Kirsten Christensdatter sst, at hun forgangen fredag 8 dage skældte hende for en tyvtrækker hore, og i det samme slog til hende med en rist i hendes hoved. og stod Kirsten Christensdatters husbond Søren Låsby til vedermåls ting.

** idem pro eodem. efterskrevne, eftersom de var stævnet for deres sandhed at vidne og bekende, vidnede, at de hørte og så forgangen fredag 8 dage på Vestergade sst, at Kirsten Christensdatter ved 3 slet eftermiddag skældte Axel Ebbesens hustru Maren Olufsdatter for en tyvtrækker hore, og i det samme slog til hende i hendes hoved med en rist. dertil svarede Kirsten Christensdatters husbond Søren Låsby og bekendte, at Maren Olufsdatter fik samme skade i hans dør.

** idem pro eodem. synsmænd vidnede, at de forgangen fredag 8 dage så, at Axel Ebbesens hustru Maren Olufsdatter havde en blodig skade på højre side oveni hendes hoved, men hvem der gjorde det, vidste de ikke. og stod Maren Olufsdatter for tingsdom og med hendes oprakte fingre sigtede og beskyldte Kirsten Christensdatter, at hun gjorde hende samme skade i sit hoved for hendes dør.

** Jacob Abel uendelig dom over salig Christen Ibsens arvinger, at de bør igen at levere Jacob Abel sin håndskrift og forløftes brev, som han for salig Christen Ibsen givet har, eller derfor at lide tiltale, indtil hvem der har deri at sige stævner på ny lovligt kommer her og vil være i rette.

** Dorte Bruns i Søllemarkgård på Samsø havde stævnet Jens Ulriksen borger sst, for han sig modvilligt forholder og ikke vil udflytte af Dorte Bruns gård, han iboer, og gøre hende den ryddelig til påske sidst forleden, eftersom han tilforn ved to dannemænd er udvist, og fremlagde efterskrevne tingsvidne af bytinget 17/3 sidst forleden. så fremlagde Jens Ulriksen sin skriftlige beretning lydende, eftersom Dorte Bruns har ladet mig give varsel anlangende den gård, som jeg nu iboer, som jeg hende afkøbt har, så tilbyder jeg hende i dag for retten hendes fuld værd og betaling, og at måtte tilstilles købebrev, som mig tit og ofte er lovet og tilsagt. Århus 12/5 1636 Jens Ulriksen egen hånd. hvortil Niels Madsen svarede, at Jens Ulriksen nu i dag tilbyder Dorte Bruns betaling for hendes gård, dog ingen penge er vist eller fremlagt, så har hun ingen gård til Jens Ulriksen at ville sælge, men den selv at lade bruge, og dersom han har noget købebrev på samme gård, det at fremlægge. byfogden opsatte denne sag til i dag 14 dage.

** Christen Jespersen blytækker for hans datter Maren Christensdatter. Christen Jacobsen felbereder i Århus stod for tingsdom og lydeligt bekendte at have til sig annammet på salig Henrik Andersen Hattemagers to børn, nemlig Sidsel Henriksdatter og Kathrine Henriksdatter deres vegne under værgemål dette efterskrevne gods, som dem arveligt (uafsluttet)
 
19/5 1636.

** Søren Pedersen Kruse. efterskrevne vidnede og bekendte, at dem mindes og i Guds sandhed dem fuldt vitterligt er, at Anne Sørensdatter Munks var barnfødt i den gård i Drammelstrup, som Rasmus Jensen Munk og Niels Jensen påboer, og var oldemor til fornævnte Søren Pedersen, og var ægte søskende til Niels Sørensen og Jens Sørensen Munk, og fornævnte Anne Sørensdatter kom siden fra Drammelstrup og til Århus og boede i Folmers gyde og kom så til hendes bror Niels Munk på Fiskergade. item vidnede Maren Pedersdatter med helgens ed og oprakte fingre, at medens og al den stund hun og hendes husbond Peder Sørensen Kruse var tilsammen, da årligt hvert år kom Rasmus Jensen og Niels Jensen Munk til Peder Sørensen og de bad ham godvilligt om at hvis arvepart, som hans børn havde inde hos dem i den gård, som Jens Rasmussen nu iboer, at det måtte blive stående hos dem i deres livstid, og efter deres død måtte de drages derom, og årligt fornøjet Peder Kruse for hvis skæppeskyld, der kunne falde på den lod og part, som hans børn havde derinde. varsel til Staffen Pedersen i Solbjerg og hans hustru Johanne Mikkelsdatter, Rasmus Mikkelsen i Astrup, Mette Mikkelsdatter sst, Jens Rasmussen i Drammelstrup og hans hustru Ellis Mikkelsdatter, Peder Knudsen i Krogstrup og hans hustru Kirsten Mikkelsdatter, Poul Rasmussen smed i Assendrup og hans hustru Maren Mortensdatter, Morten Pedersen i Tulstrup, Peder Mortensen i Hinnedrup og Laurits Mortensen i Tulstrup.

** Bernt Klodt for Hans Klodt. efterskrevne vidnede, at 1632 havde Christoffer Pedersen lejet hans have, som ligger bagved hans gård, som Hans Klodt og Christoffer Pedersen nu tvistes om, til urmageren der boede i byen.

** Jens Jostsen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Christoffer Rasmussen gav last og klage på Peder Nielsen i Åby, som har tjent Jacob Remmer her i Århus, at han forgangen mandag 14 dage uden skyld og brøde her i byen har slået Christoffer Rasmussen med et spyd to blodige sår i hans hoved.

** idem pro eodem. synsmænd vidnede, at de forgangen tirsdag 14 dage så, at Christoffer Rasmussen havde to blodige sår i hans hoved, og Christoffer Rasmussen sigtede og beskyldte Peder Nielsen i Åby, for han gjorde ham samme skade, og derfor lyste Niels Madsen på Christoffer Rasmussens vegne Peder Nielsen et fuldt vold over.

** Halvor Iversen skibbygger. byfogden opsatte den sag imellem Halvor Iversen og Peder Ankersen borgmester i Randers formedelst skudsmål, Peder Ankersen lod gøre, at han lovligt var i KM bestilling, indtil i dag 14 dage førstkommende.

** Hans Klodt indvåner sst havde stævnet Christoffer Pedersen borger sst for dom og rettergang og fremlagde en Jacob Abel borger sst, som i overkøbmands sted har været, hans skriftlige afsigt imellem Hans Klodt og Christoffer Pedersen, og da har Hans Klodt fremlagt efterskrevne regnskab på hvis gods og penge, som Christoffer Pedersen er ham skyldig. derimod havde Christoffer Pedersen fremlagt efterskrevne regnskab på hvis, Hans Klodt var ham skyldig, blandt andet for reparation af den gård, Hans Klodt havde lejet af ham og var fraflyttet. derefter blev afsagt, så efterdi Hans Klodt og Christoffer Pedersen borger begge med hverandre har været for Jacob Abel, den tid i overkøbmands sted, efter KM forordning, og han har lignet og likvideret dem imellem om deres tvistige sag, og han da ikke har vidst imod Christoffer Pedersens regnskabsbog at sige, da vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end at efterfølge Jacob Abels afsigt, så vel som det syn, Christoffer Pedersen har forhvervet, imens hans bog, opskrift og afsigt stander ved sin fulde magt.

** hr Niels Pedersen i Ebeltoft. efterskrevne vidnede og kundgjorde, at de i tirsdags sidst forleden var hos Niels Andersen borger sst og advarede ham, at hr Niels Pedersen ville ikke have ham i sin bod længere, uden han skaffede besked fra øvrigheden, at han kunne være kvit for skade, efterdi at de har fredløsdom over ham.

** Geske Jacobsdatter. Hans Riffelt sadelmager bekendte, at han har oppebåret af Geske Jacobsdatter al hvis arv og gods, som ham på sin hustru Maren Envoldsdatters vegne arveligt kunne tilfalde efter hendes salig far Envold Felbereder, hvorfor han gav Geske Jacobsdatter afkald for al den arv, han på sin hustrus vegne kunne være tilfaldet efter hendes salig far.

** Frederik Maler gav til kende, at han lovligt har kaldt på sandemænd sst og advaret dem, at de nu i dag bør at gøre deres ed og tov over Jens Jensen vintapper og borger sst for den skade, som han har gjort på Frederik Maler og i rette lagde tre efterskrevne tingsvidner her af tinget 21/4 sidst forleden (uafsluttet)

2/6 1636.

** Jens Ulriksen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Rasmussen Kni. efterskrevne vidnede, at de 20/5 sidst forleden arresterede og byslog Jens Jensen Skåning, boende i Nordby på Samsø, og forbød ham under et fuldt vold at vandre her ud af Århus, førend han betalte Niels Rasmussen hvis, han var ham skyldig, og dog er han 23/5 vandret af Århus og foragtet retten, og lyste ham derfor et fuldt vold over.

** hr Bertel i Tranebjerg på Samsø dom over efterskrevne for gæld.

** Trund Guldsmeds. byfogden med begge parters bevilling opsatte den sag med Trund Guldsmeds og Kirsten Christensdatter om nogen ærerørige ord dem imellem var, til i dag 14 dage førstkommende.

** mester Wulf Baltsersen uendelig dom over Rasmus Pedersen Testrup, at han bør den bygning at nedbryde, som han på Graven på byens stræde bygget har.

** Jens Clemendsen dom over efterskrevne for gæld.

** Didrik Skuster og hans hustru Dorte Jochimsdatter. efterskrevne 24 dannemænd alle borgere sst, de vidnede, at det er dem vitterligt, at Didrik Skuster og hans hustru Dorte Jochimsdatter fra den tid, de er kommet her til Århus og indtil denne dag, da har de handlet og skikket dem ærligt, kristeligt og vel.

** Hans Jostsen. Jacob Abel borger og bogfører sst med fuldmagt af menige salig doktor Matias Jacobsens arvinger solgte og skødede til Hans Jostsen en urtehave ved åen liggende.

** Søren Jørgensen Alrø. eftersom han her i dag til tinget havde stævnet Laurits Simonsen drager og ham tiltalte for nogen ærerørige ord, som han ham efter tingsvidnes formelding skulle have tilsagt, så tilstod Laurits Simonsen og med sin højeste helgens ed benægtede sig aldrig at have tilsagt Søren Alrø nogen ærerørige ord.

** Ellen Hansdatter Christoffer Stenhuggers. byfogden opsatte den sag imellem Ellen Hansdatter og Christen Kjær indtil i dag 14 dage førstkommende.

** Jacob Abel bogfører med to uendelige domme her af tinget 28/4 og 12/5 sidst forleden, som begge formelder, at han havde ladet stævne afgangne Christen Ibsens hustru Kirsten Nielsdatter og desligeste Laurits Jensen på sin hustru Karen Christensdatters vegne, Laurits Smed på sin hustru Maren Christensdatters vegne, Peder Christensen, Mogens Christensen, Margrete Christensdatter, Anne Christensdatter begge hos deres mor og Karen Christensdatter og deres myndige værge belangende en håndskrift og forløftes brev, som han til Christen Ibsen moxen 20 år forløben har udgivet på afgangne Anders Olufsen Ribers vegne, formeldende på 100 rigsdaler, hvilket forløfte Jacob Abel formener bør død og magtesløs at være, og ikke at komme ham til nogen hinder eller skade, men samme brev ham igen at leveres, og des foruden at stå ham til rette for hvis skade og påførte omkostning, han derover lidt har. han beviste med en seddel af Viborg landsting 16/3 sidst forleden, at stævningsmænd havde stævnet afgangne Christen Ibsens sønner, Jens Christensen og hans hustru og hendes myndige værge og børn, Niels Christensen hans hustru og børn og Jacob Christensen. dernæst fremlagde han efterskrevne KM dom sub dato 29/5 1619 samt et underskrevet brev sub dato Århus 24/3 1615. derefter en dom af Århus byting 9/3 1620, en dom af Viborg landsting 9/9 1620, en skriftlig afsigt dateret Århus 13/10 1620, en dom af Århus byting 19/10 1620. så mødte Mogens Christensen på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne og fremlagde hendes skriftlige svar lydende, eftersom jeg er af Jacob Abel bogfører stævnet til Århus byting anlangende en håndskrift, som han af mig og mine børn skal fordre, som han siger sig for en 20 årstid og siden på Anders Olufsen Riber hans vegne til min salig husbond skal have udgivet, så er jeg venlig begærende, at efterdi håndskriften skal have standet i 20 år noget nær, at det måtte endnu blive i rolighed, til Gud vil jeg kan få mine børn samlet og der kan ske skifte efter min salig husbond, dateret Århus 1/6 1636. sammeledes mødte Laurits Jensen stenhugger borger sst og i lige måde begærede, at sagen måtte bero.

9/6 1636.

** Axel Ebbesen bysvend advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 8 dage førstkommende skulle komme her til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Kirsten Christensdatter, Søren Låsbys hustru sst, efter klage, syn og vindebyrds lydelse.

** Christoffer Rasmussen advarede og opkrævede sandemænd sst, at i dag 8 dage under deres faldsmål skulle komme her til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Peder Nielsen i Åby, som har tjent Jacob Remmer sst, for sår og skade, som han her i Århus har gjort på Christoffer Rasmussen.

** Abild Christensdatter lod fordele Mikkel Hansen snedker for husleje og for skade på den bod, han iboede.

** Laurits Fog lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Andersen i Møllestien lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Clemendsen. Morten Jensen rådmand i Århus bekendte sig skyldig at være Søren Clemendsen 600 sletdaler, og derfor til underpant satte ham hans hus og gård, han nu iboer, liggende på Vestergade op til Jens Clemendsens hus og gård.

** Søren Fårup. byfogden hedenfandt den sag imellem Søren Fårup og Mads Sørensen skomager til overkøbmand sst, efterdi der befandtes regnskab imod regnskab, og han dem efter KM forordning imellem at likvidere og adskille, som det sig bør.

** Peder Christoffersen byfoged fremæskede Christoffer Rys hustru Maren Pedersdatter sst, at hun nu for tingsdom skulle fremkomme og ved sin højeste helgens ed benægte, at hun ikke har annammet noget rug af Hans Rasmussen, boende i Onsbjerg på Samsø.

** Søren Olufsen i Skjoldelev. byfogden opsatte den sag om gælds fordring på 20 sletdaler imellem Augustinus Miller og Søren Olufsen til i dag 3 uger førstkommende.

** Hans Rasmussen på Samsø lod fordele efterskrevne for gæld.

16/6 1636.

** Peder Sørensen i Labing dom over Niels Skibbygger i Århus for 8 sletdaler.

** Jens Guldsmed for hans mor og søster efter en opsættelse 2/6 sidst var dom begærende over Kirsten Christensdatter, Søren Låsbys hustru sst, for nogen skænds og ærerørige ord, hun har Trund Guldsmeds og Dorte Nielsdatter tilsagt. så fremstod Kirsten Christensdatter og med sin højeste helgens ed og oprakte fingre benægtede aldrig at have tilsagt dem nogen ærerørige ord, men vidste ikke med dem andet, end som ærligt, kristeligt og godt er i alle måder.

** Arent Althalt dom over Rasmus Nielsen i Ebeltoft for gæld.

** mester Wulf Baltsersen i Århus, byens kæmner og borger sst, på Århus bys og sine egne vegne havde stævnet Rasmus Pedersen Testrup borger sst og tiltalte ham for en bygning, som han på byens stræde på Graven sst har opsat, og dermed tillukket forten og strædet til mester Wulfs have, som han giver jordskyld af og af Arilds tid har været indkøring på, og fremlagde efterskrevne vidner her af tinget 21/5 1635 samt Århus bys jordskyldbog for 1635. byfogden opsatte denne sag i 14 dage.

** Hans Rasmussen i Onsbjerg på Samsø havde stævnet Christoffer Ry skomager borger sst ham tiltalte for 14 mark danske for 1 tønde rug, som hans hustru af Hans Rasmussen bekommet har og ikke vil betale. så mødte Christoffer Ry og formente sig eller sin hustru aldrig at have bekommet noget rug af ham, og spurgte, om han havde noget bevis, og Christoffer Rys hustru Karen Pedersdatter med sin højeste helgens ed benægtede, at hun aldrig havde borget rug af Hans Rasmussen. derefter blev afsagt, på efterdi intet bevis fremlægges, og Karen Pedersdatter det benægter, da vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end Christoffer Ry jo bør for denne tiltale fri at være, indtil anderledes bevises.

** Niels Rasmussen Kni advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 14 dage skulle komme her til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Jens Jensen Skåning i Nordby på Samsø, for han i arrestering uden vilje og minde er vandret her af byen.

** Peder Mortensen i Årslev. byfogden opsatte den sag imellem Peder Mortensen og Erik Madsen borger i Århus anlangende gældssag til i dag 8 dage.

** Peder Saxe og hans medkonsorter. byfogden opsatte den sag imellem Peder Saxe og hans medkonsorter, der iblandt Kirsten Poulsdatter salig mester Christen Hansens om et forløftesbrev til velb salig Laurits Lindenov på Hans Klodt og Bernt Klodts vegne på Århus mølle udgivet har, indtil i dag 4 uger førstkommende.

** Jacob Madsen, forrige byskriver i Århus. byfogden opsatte den sag imellem Jacob Madsen og Hans Hansen Skåning om gælds fordring til i dag 14 dage.

23/6 1636.

** Augustinus Miller. Svend Lading indvåner i Århus stod for tingsdom og offentlig tilsagde Augustinus Miller, at han havde skrevet uret i tingbogen, dertil svarede Augustinus Miller, at han det aldrig skulle bevise.

** Peder Rasmussen Kattrup dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Lauritsen rådmand dom over Bernt Klodt, møller i Århus mølle, for resterende husleje og rente deraf.

** Mikkel Keldsen dom over efterskrevne for gæld.

** idem. efterskrevne vurderede en lang bøsse for 4 sletdaler og tilbød Mikkel Jacobsen at løse samme bøsse inden i dag 14 dage.

** Jacob Madsen dom over Søren Basse i Dejret og hans hustru Karen for 15 daler, hun har lovet for hendes datter Maren Rasmusdatter.

30/6 1636.

** mester Wulf Baltsersen uendelig dom over efterskrevne for gæld.

** Rasmus Christensen uendelig dom over efterskrevne for gæld.

** Christen Carlsen dom over efterskrevne for gæld.

** Peder Mortensen i Årslev dom over Erik Madsen for 14 daler for forløfte, han er i for Niels Pedersen i Århus til Peder Mortensen.

** Erik Madsen dom over Niels Pedersen i Århus for 14 daler, som Erik Madsen har lovet og godsagt for til Peder Mortensen i Årslev.

** Niels Kni lod voldsværge Jens Jensen Skåning, boende i Nordby på Samsø, for gældssag og bysætning i Århus 20/5 sidst forleden.

** Augustinus Miller. efterskrevne vurderede et stykke brunt kamelot, holdt 19 sjællandske alen, hver alen for 5 mark, hvortil blev lagt 2 mark i rede penge, som Søren Olufsen straks annammede og leverede håndskriften på 20 sletdaler fra sig.

** Ellen Hansdatter dom over Christen Jensen Kjær for et nyt kniplings tørklæde, så godt som 5 rigsdaler, som hun ham til troerhånd antvortet har at skulle hende forvare.

** Mikkel Keldsen. byfogden hedenfandt den sag imellem Mikkel Keldsen og Rasmus Nielsen i Århus, efterdi der befandtes regnskab imod regnskab, at indkomme for overkøbmand sst 8/7 førstkommende.

** Peder Jensen Bossesgård borger sst havde stævnet Peder Jensen Tunglund borger sst for dom og rettergang anlangende 10 sletdaler, som Peder Tunglunds søstersøn salig Jens Rasmussen fordum borger sst efter sin håndskrifts formelding skal være ham skyldig, så efterdi befindes Peder Jensen Tunglund at have til sig annammet salig Jens Rasmussens gods og regnskabsbøger og hans tilstående gæld derefter indkræver, så og hans bortskyldige gæld betaler, hvorfor Peder Jensen formener, at Peder Tunglund bør ham 10 sletdaler at betale, og fremlagde salig Jens Rasmussens efterskrevne brev, dateret Århus 29/5 1627, samt efterskrevne tingsvidne her af tinget 16/2 1632, hvori efterskrevne vidnede, at Peder Jensen Tunglund havde betalt hans søstersøn salig Jens Rasmussens gæld. så mødte Peder Tunglund og fremlagde en dom af Viborg landsting sub dato 14/1 1632, hvori formeldes, at Peder Jensen havde der stævnet Peder Jensen Tunglund for en dom, han 2/6 sidst forleden til Århus byting imod Peder Jensen Tunglunds søstersøn Jens Rasmussen hans rigtige brev lydende på 4 sletdaler, som han Peder Jensen skyldig er, og da har de gode landsdommere derom således afsagt, så efterdi ikke endnu er bevisligt gjort, at Peder Jensen Tunglund er Jens Rasmussens arving, og han ikke heller har obligeret sig nogen pendinge på hans vegne til Peder Jensen at betale, og byfogden fordi har Peder Jensen Tunglund for samme gæld kvitfunden, da vidste dommerne ikke imod samme hans dom at sige. derefter blev afsagt, så efterdi ikke for byfogden bevises, det Peder Tunglund var Jens Rasmussens arving og ikke heller taget nogen arv efter ham, da vidste byfogden ikke imod de gode landsdommeres dom at sige, men Peder Tunglund for Peder Jensens tiltale bør kvit at være.

** Dorte Bruns på Samsø med en opsættelse her af tinget 12/5 sidst forleden havde ladet stævne Jens Ulriksen borger sst, for han sig modvilligt forholder og ikke vil udflytte af Dorte Bruns gård, han iboer og gøre hende den ryddelig, eftersom han tilforn er udvist, og fremlagde efterskrevne tingsvidner af Århus byting 17/3 og 12/5 sidst forleden. derefter blev afsagt, da efterdi Jens Ulriksen ikke fremlægger købebrev eller skøde, hvormed han ville sig samme gård tilholde for ejendom, og ikke bevises han nogen penge på samme gård at have udgivet, dog han med nogen bare ord tilbyder penge straks at ville udlægge, og ingen har han vist, og han lovligt er udvist af samme gård til påske sidst forleden, da vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end Jens Ulriksen bør jo straks at gøre Dorte Bruns samme hendes gård ryddelig og den til hende levere med hus og bygning, som han den annammet, der han den for husleje iflyttede.

7/7 1636.

** Maren Rasmusdatter i Århus for tingsdom tog Rasmus Sørensen i Beder i hånd og gjorde ham til hendes værge og forsvar, og gav ham fuldmagt og myndighed at svare for hende og tale på hendes vegne til byting, herredsting og landsting eller hvor behov gøres, såvidt han på hendes vegne med lov og ret gøre kan, og var de til vedermåls ting.

** Niels Madsen på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at de hos var, hørte og så 23/6 sidst forleden, at Jesper Jensen og Laurits Jensen i Sjelle blev forligt om det knivslag, som Laurits Jensen slog Jesper Jensen, således at Laurits Jensen skulle give Jesper Jensen for samme knivslag og skade 12 sletdaler.

** idem på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at de 17/6 sidst forleden så, at Jesper Jensen i Sjelle havde et sting i det venstre lår, som dem syntes at være gjort med en kniv, som Niels Madsen sigtede Laurits Jensen, tjenende Niels Jensen i Sjelle, at han 17/6 i Århus gjorde Jesper Jensen samme skade.

** Jens Poulsen kedelfører i Århus lod fordele efterskrevne for gæld.

** Augustinus Miller. byfogden opsatte den sag imellem Augustinus Miller og Svend Lading om deres tvistighed indtil i dag 14 dage.

** Arent Althalt lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Erik Madsen lod fordele Niels Pedersen i Århus for 14 sletdaler, som han for ham til Peder Mortensen i Årslev har lovet og godsagt.

** Anders Pedersen. efterskrevne vurderede en stor gammel bøsse for 2 sletdaler og et skind for 1 mark, og lagde Anders Pedersen dertil 3 mark i rede penge, summen derimod at fuldgøre, som er 3 mark, hvilke varer og penge Mikkel Keldsen til sig annammet og for fornævnte 3 sletdaler lod sig orrige og nøje.

** Søren Pedersen på Brobjerg. efterskrevne vidnede, at de 23/12 1635 var hos Palle Ibsen på Mejlgade og opsagde ham de 150 sletdaler med al sin efterstående rente, som han Søren Pedersen skyldig er, og derfor har hans gård i pant, at han fornævnte penge efter pantebrevs formelding til 24/3 næstefter skulle erlægge og betale.

** idem pro eodem for tingsdom gav til kende, at det var nu i dag lovligt det 3.ting, at han har tilbudt Palle Ibsen borger i Århus den gård og ejendom, som han nu selv iboer, på Mejlgade liggende, som han Søren Pedersen i pant sat har, om han den inden 2 måneder efter KM forordning ville løse og betale.

** Søren Pedersen på Brobjerg dom over efterskrevne for gæld.

** Niels Eskildsen gav last og klage på Rasmus Lauritsen i Århus, for han natten imellem 28 og 29/6 sidst forleden har slået en vindue slet sønder i hans hus og stak nogen sting i døren med et spyd.

** idem. efterskrevne kundgjorde, at de 29/6 sidst forleden så, at der var et vindue slet sønderslagen, og noget stukket i gadedøren i det hus, Niels Eskildsen iboer, som Niels Eskildsen sigtede Rasmus Lauritsen her sst, at han gjorde ham samme skade.

** Hans Pedersen skriver på Skanderborg. efterskrevne vurderede en krambod, som Hans Pedersen har i pant af salig Jens Olufsen, som boede og døde i Århus, og som ligger i Torvegade næst vesten til Hans Deusters gård og østen næst til Hans Jostsens gård, som tilforn tilhørte salig Jens Olufsen, og syntes dem samme krambod i det allerhøjeste ikke kan koste mere end 180 sletdaler.

** Abild Christensdatter. Peder Christoffersen byfoged bekendte skyldig at være Abild Christensdatter 600 kurant daler, hver daler til 80 skilling danske beregnet, og derfor til underpant satte hende hans hus og gård, han iboer, med to hosliggende boder, liggende vesten op til Jens Clemendsens hus og gård, han nu iboer, og strækker i nør op til doktor Peder Saxes boder og ejendom i Immervad.

** Rasmus Nielsen skriver rådmand. Søren Pedersen på Brobjerg bekendte skyldig at være Rasmus Skriver 200 sletdaler, hver daler til 64 skilling danske beregnet, og derfor til underpant satte ham tre hans boder liggende næst norden til borgmester Søren Frosts gård og ejendom og næst sønder til Mikkel Clausens hus og ejendom, og adelgaden til Poul Svejgårds ejendom, med hosliggende have.

** Hans Pedersen skriver på Skanderborg. Mogens Simonsen i Stadsgård aldeles solgte, skødede og klarligt afhændede til Hans Pedersen til evindelig ejendom at have, nyde og beholde Mogens Simonsens øde ejendom og byggested liggende i Århus i Møllestien næst østen op til Christen Holcks ejendom og næst vesten op til Hans Pedersens egne boder og ejendom med et fuldt gårdsavl i alle Århus vange.

** Anders Pedersen i Fægyden. efterskrevne vidnede, at de hos var i Anders Pedersens hus hørte og så, at Christen Tomasen skomager på Mejlgade hans hustru Kirsten kom ind i Anders Pedersens hus 2.pinsedag sidst forleden og der vedkendtes en gås, som stod i gården, og svor at det var hendes gås, men hun vidste ikke, hvad mærke den havde, men hun havde fået den af en kvinde i Vejlby. andre vidnede, at de hørte og så 17/6 sidst, at Kirsten, Christen Tomasens hustru på Mejlgade, kom ind i Anders Pedersens hus og havde med sig Maren Sørensdatter, Rasmus Jostsens hustru i Vejlby, og den kvinde af Vejlby ikke ville kendes ved gåsen, og da de begge gik ud af døren igen, sagde Kirsten Christens til fornævnte kvinde, det er alligevel min gås.

** Jens Christensen i klosteret for tingsdom stod her i dag på Århus hospitals vegne, dernæst med fuldmagt af Peder Nielsen, forstander i Randers hospital hans vegne og på begge hospitalers vegne vedkendtes en arvepart, som er falden efter salig Mikkel Lauritsen i Tuill i Stavanger len i Norge efter efterskrevne missives indhold, som blev fremlagt lydende: kære Hans Jensen svoger og tilforladende gode ven, jeg giver eder sørgeligen til kende, at Gud aller mægtigste ved den timelige død af denne jammerdal har afkaldt eders kære svoger og min kære salig husbond Mikkel Lauritsen på Tuill nu forleden 7/3, så har jeg 11/3 hans salig lig begrave og nedsætte i hans sognekirke, og begærer, at en af de rette og sande arvinger kunne nu straks forføje sig hid op med rigtig besked, mens det endnu er den bedste rejsetid på året, så vi betiden skifte kunne hvis, Gud os med forlenet har, som og straks 18/3 er registreret. dateret Tuill 4/4 1636 eders bedrøvede svogerske Maren Jensdatter, som samme missive i sig selv formelder, efterdi salig Mikkel Lauritsens søstre Johanne Lauritsdatter sig her i Århus hospital indgivet har og Maren Lauritsdatter i lige måder i Randers hospital sig indgivet har, dertil svarede Søren Knudsen i Hørning og formente, at samme faldne arv efter afgangne Mikkel Lauritsen burde ham og hans søskende at efterfølge, efterdi hans mor Johanne Lauritsdatter og morsøster Maren Lauritsdatter har dem begge klostergiven.

** idem. Jens Christensen forstander i Århus hospital på den ene og Søren Knudsen i Hørning på sine egne og på sine søskendes vegne på den anden side bød dem imod hverandre i rette anlangende en arvepart, som er faldet i Tuill i Stavanger len i Norge efter salig Mikkel Lauritsen efter efterskrevne skriftlige missive til Hans Jensen borger sst, dateret 4/4 1636, og formente Jens Christensen, at efterdi Mikkel Lauritsens to søstre sig havde i Århus og Randers hospitaler indgivet, satte han derfor i rette om samme arvepart ikke burde samme to hospitaler at følge. derimod formente Søren Knudsen, at efterdi hans mor Johanne Lauritsdatter og morsøster Maren Lauritsdatter var begge klostergiven, de derfor imod loven ikke at kunne arve, men samme arvepart burde ham og hans søskende at efterfølge og begærede dom. (dom ikke indført)

14/7 1636.

** Søren Jensen. Jørgen Rasmussen gav Søren Jensen afkald for al den arv, som ham arveligt efter hans salig far og mor kunne være tilfaldet, og han under værgemål haft har.

** Rasmus Hansen bager dom over Jens Iversen i Århus efter hans efterskrevne håndskrifts lydelse: kendes jeg Jens Iversen, borger i Århus, og gør hermed vitterligt, at jeg af ret vitterlig gæld skyldig er Rasmus Hansen, salig Hans Nielsen bagers søn i Århus 66 sletdaler, som jeg er ham skyldig blevet, både for hans fædrene og mødrene arv, hvilke penge jeg bepligter mig eller mine arvinger at betale ham eller hans arvinger med der første, datum Århus 18/3 1635.

** Johan Nielsen kræmmer dom over Jens Iversen for 11 daler efter hans efterskrevne håndskrift, actum Århus 18/3 1635.

** Mikkel Keldsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Leth i Skibby dom over efterskrevne for gæld.

** Anders Langskov dom over efterskrevne udenbys for gæld

** Niels Bondesen dom over efterskrevne for gæld

** Anders Pedersen i Fægyden. byfogden opsatte den sag imellem Anders Pedersen og Christen Tomasen skomager i Århus efter tingsvidnes lydelse 7/7 udganget, til i dag 14 dage.

** Peder Rasmussen Kattrup lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Ellen Hansdatter, Christoffer Stenhuggers havde tiltale til Christen Jensen Kjær sst for et tørklæde, som hun ham i forvaring leveret har. så fremstod Christen Kjær og ved sin højeste helgens ed benægtede, at han ikke annammet noget tørklæde af hende i forvaring på den rejse, han agede hende til Silkeborg og sagde derhos, Gud give hun får den faldende syge i hendes forredne kunte.

** Jens Christensen i klostret gav last og klage, at der var hugget 4 ege i Ingerslev skov, som ligger til hospitalet her i Århus. og stod for tingsdom Mikkel Jensen i Ingerslev og vedkendtes samme eg, og den at være hugget på hans gårds tilliggende skov, hvilket efterskrevne bevidnede.

** Søren Pedersen. Arent Althalt solgte og skødede til Søren Pedersen en Arent Althalts gård liggende på Brobjerg næst sønden op til Hans Sadelmagers og norden næst Mikkel Clausens sst deres gårde, huse og ejendom.

** Peder Kock borger sst på den ene havde stævnet Mikkel Keldsen sst på den anden side af den årsag, at Mikkel Keldsen for nogen tid siden af ham nogen gæld skal have fordret, hvilket Peder Kock formener ikke så at skal være og formente det anderledes at ville afbevise og fremlagde efterskrevne afsigt, som tre dannemænd og borgere sst efter borgmester så vel som efter Peder Kock og Mikkel Keldsens egen begæring dem imellem har afsagt, lydende, at 16/3 1636 har vi efterskrevne været over en venlig kontrakt og forligelsesmål imellem Peder Kock, Rasmus Nielsen og Mikkel Keldsen, eftersom de tvistes om deres rejser, de har gjort forgangen år her fra byen og til Norge, hvorunder der i en storm løb vand ned i Mikkel Keldsens malt. derefter blev afsagt, da efterdi for byfogden fremlægges en skriftlig dommers afsigt imellem Peder Lauritsen Kock og Mikkel Keldsen, da vidste byfogden ikke imod fornævnte afsigt at sige, men Peder Kock for Mikkel Keldsens tiltale fri at være, mens samme afsigt stander ved magt.

21/7 1636.

** Hans Jostsen. mester Wulf Baltsersen i Århus skødede Hans Jostsen en sin have, grund og fiskedamme liggende ved Munkebroen næst sønden op til Munkehusene og næst norden op til mester Bonde Nielsens have og strækker sig i vester til Anders Bertelsens have og i øster til Mejlgaden.

** Anne Jensdatter, tjenende Mogens Lisbjerg, lod fordele efterskrevne for gæld.

** mester Wulf Baltsersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Sørensen Overgård i Eskerod lod fordele efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Niels Madsen på KM og byens vegne lydeligt advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 8 dage skulle komme her til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Laurits Jensen, tjenende i Sjelle, for sår og skade, han her i Århus by har gjort på Jesper Jensen i Sjelle efter syn og lyselsesvidnes lydelse.

** Anders Pedersen på borgmester og råds vegne i Århus tilsagde borgerskabet i Århus by, at de ikke måtte slå i vangene, uden ved alen og mål efter vangbogen, førend de høster korn, ej heller at de måtte age over kornet eller engen i vangene, uden de derfor ville tiltales efter loven.

** Evert Evertsen Lepper fremlagde en skriftlig klage lydende, er dette min Evert Evertsens højlige klage over Rasmus Lassen på Rosengade, at han 28/6 imellem 9 og 10 om aftenen kom med rådden råd med et spyd og slog vinduerne ind og stak ind og ville stukket mig ihjel indad vinduet, så jeg fattige vanføre mand måtte lægge mig næsegrus på jorden. så løb han siden til døren og løb den op med samme spyd og kom så ind på mig og slog mig med fornævnte spyd, og jeg lå for ham som et dødt menneske, da kom hans mor løbende ind og skreg og bad, at han skulle lade den fattige vanføre mand være, dertil svarede Rasmus Lassen og bad sin mor gå djævlen i vold, thi jeg vil ikke gå ud, førend jeg fanger livet af ham, og i det samme kom Niels Eskildsen og hans hustru Karen Nielses hjem fra Brobjerg, og da havde Rasmus Lassen Evert Evertsen omkuld i forstuen og stod oven over ham og tærskede og slog ham med et spyd, indtil spyddet gik i stykker. dertil svarede Rasmus Lassen og med sin helgens ed og oprakte fingre benægtede, at han ikke har gjort den gerning, som han beskyldes for.

** Evert Evertsen Lepper. eftersom Niels Eskildsen og Karen Rasmusdatter i Århus var stævnet her til tinget deres sandhed at bekende, da vidnede de, at mellem 28 og 29/6 sidst de kom ned fra Brobjerg om natten, da stod Rasmus Lassen med et spyd i hans hånd og tærskede på Evert Lepper med i hans forstue, som han lå på gulvet. dertil svarede Rasmus Lassen og benægtede, at han ikke har gjort den gerning, han beskyldes for.

** Søren Rasmussen Fracher fremlagde en underskrevet seddel lydende, vi efterskrevne Henrik Mortensen i Århus og Rasmus Mortensen sst kendes og gør vitterligt, at eftersom vi samt vores søster Karen Mortensdatter er tilfaldet samtlige en sum penge, nemlig 600 sletdaler, efter vores salig far, som vores stedfar Søren Rasmussen har under værgemål, og loven formelder, at søster ikke bør mere end halvpart så meget som en broder, da har vi af broderlig kærlighed berådt og samtykket, at vores søster må bekomme og tage lige så meget deri som en af os nemlig 200 sletdaler, actum Århus 30/3 1636 Henrik Mortensen egen hånd Rasmus Mortensen egen hånd.

** Reinholt Rode i København. (ingen sag indført)

28/7 1636.

** Hans Andersen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Jacob Madsen lod fordele for hovedgæld Søren Basse og hans hustru Karen i Dejret på Mols for 15 daler, som hun har lovet for hendes datter Maren Rasmusdatter.

** Rasmus Christensen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Pedersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Ellen Hansdatter. byfogden opsatte den sag imellem Ellen Hansdatter og Christen Jensen Kjær til i dag 14 dage.

** Jens Lauritsen rådmand. byfogden opsatte den sag imellem Jens Lauritsen og Bernt Klodt efter en uendelig doms indhold sub dato 23/6 sidst forleden indtil i dag 14 dage førstkommende.

** Jens Jacobsen bødker. efterskrevne vidnede, at de 15/7 sidst forleden så og hørte her i Århus, at Peder Loft i Østerby hjemlede Jens Jacobsen bødker et stykke egetræ, og sagde at ville være hans fulde og faste hjemmel til samme træ.

** NM på KM og Århus bys vegne. efterskrevne vidnede, at de 19/7 sidst forleden så, at Henrik Swertfeger sst havde en blodig skade på den venstre side i hans hoved og tommelfinger, som Niels Madsen sigtede Oluf Swertfeger sst, for at han gjorde samme skade.

** NM på KM og Århus bys vegne. efterskrevne vidnede, at de 19/7 sidst forleden så, at Oluf Swertfeger sst havde tre blodige skader oven i hans hoved, som Niels Madsen sigtede Henrik Swertfeger for, at han gjorde Oluf Swertfeger.

** Oluf Mikkelsen. efterskrevne 24 dannemænd, alle borgere i Århus, vidnede, at det er dem vitterligt i Guds sandhed, at Oluf Mikkelsen er barnfødt her i Århus af gode, ærlige, ægte og fromme forældre, hans far er Mikkel Jacobsen og hans mor Sidsel Pedersdatter, som i en rum tid har været bosiddende i Århus og dem har skikket og handlet, som to gode, ærlige ægtefolk bør at gøre i alle måder, og ligeledes har Oluf Mikkelsen skikket sig som et godt, fromt, ærligt og lydigt barn og ung dreng bør at gøre.

** NM for Evert Lepper. efterskrevne vidnede og kundgjorde, at de i dag så, at Evert Leppers den højre arm fra hans albue og ud til hans fingerender var slået brun og blå og meget svullen, og som dem syntes, at han næppelig skulle forvinde samme skade, som Niels Madsen nu sigtede Rasmus Lassen sst for, at han 28/6 sidst forleden gjorde Evert Lepper samme skade i sit hus og derfor lyste ham et fuldt vold til.

** Peder Christensen på velb Jørgen Kruses vegne. Hans Lidt badskær og borger sst fremlagde sit skriftlige vidne lydende, eftersom den gode mand velb Jørgen Kruse til Hjermeslevgård er mit kundskab begærende hvad skade og sårmål, den gode mands skovfoged Laurits Jørgensen har, som jeg under hænder har at skal næst Guds hjælp til sin sundhed igen forskikke, så er han ganske ilde slagen over alle sine lemmer, en arm og et ben sønderknust, tre af hans sideben sønderknust, to af hans tænder slået igennem hans overlæbe og munden ophovnet. actum Århus 28/7 1636 Hans Lidt egen hånd. efterskrevne bestod, at de i dag 14 dage gjorde Anders Lauritsen Vestergård i Vivild varsel for dette vidne.

** Laurits Hansen i Storring for Sidsel Nielsdatter fremlagde hendes skriftlige klage lydende: er dette min bedrøvelige klage anlangende mig og mine børns gods mig frakom i Voldum præstegård, først blev godset vurderet af Søren Jensen i Randers 23/1 sidst, og 19/2 derefter blev mit fæmon drevet til Clausholm, og samme aften kom efterskrevne mænd på Otte Marsvins vegne og forbød mig at blive længere i gården under 3 marks bøder for hver nat, ligesom jeg havde været et fredløst menneske, og den samme dag blev led og låger lukket og tilspigret for mig, hvorfor jeg fattige kvinde af frygt og rædsel for slig strenge forbuds skyld ikke turde blive der, og fordi gik til birkefogden, som var der i gården, og leverede ham nøglen til hvis, der var i husene (uafsluttet)

4/8 1636.

** Hans Jostsen. efterskrevne vidnede, at de i dag 14 dage var hos Maren Madsdatter sst og på Hans Jostsens vegne advarede hende, at hun ikke længere end til sankt mikkelsdag førstkommende måtte besidde hans gård, hun iboer, men hun da den at gøre ham ryddelig.

** Jens Hammel på byens vegne. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var lovligt fra tinget tiltagen til syn, da vidnede og kundgjorde de, at de havde været på åstedet, og befandtes at være sat et stykke gærde om Ove Pilgårds have ud med åen, som dem ikke syntes kunne være byen til skade i nogen måder.

** Jens Hammel på byens vegne. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var lovligt her fra tinget taget til syn at skulle syne og forfare, hvor vidt Oluf Pedersen Taftebjerg sst har udsat sin vedhammer på byens gyde imellem ham og Kirsten Glatveds, da vidnede de, at de i dag har været på åstedet, og befindes for samme gyde til gaden en låge at være lukket, og at der var sat en vedhammer en halv alen nærmere til Kirsten Glatveds end som deres husbygning til gaden står hverandre.

** Jens Nielsen Hammel på byens vegne. efterskrevne, som mindes op til 70 år, vidnede, at den gyde imellem Kirsten Glatveds og Oluf Taftebjerg har været åben og gang igennem samme gyde, og ingen lukkelse derfor, før fjenderne indkom i landet.

** Niels Eskildsen advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 8 dage under deres faldsmål skulle komme her til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Rasmus Lassen sst for bordag, som han har gjort, idet han har indstukket hans vinduer og stukket i hans gadedør efter syn, klage og lyselsesvidnes lydelse.

** Anders Nielsen Segalt dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Bonde for Staffen Mikkelsen i Dyngby lod fordele Jens Sørensen i Århus, fordum boende i Dyngby, for gæld.

** Søren Nielsen Lindgård for Hans Andersen Grønbæk lod fordele Jørgen Hansen grydestøber i Århus for nogen indlæg og beskyldninger, han her til tinget har lagt i rette og ikke beviste efter dommens derom indhold.

** Bernt Klodt dom over Christen Mortensen i Århus, at efterdi han ikke til gensvar fremkom, da vidste byfgoden ikke andet derom at sige, end hans forrige dom at følge sub dato 5/5 sidst forleden, og at Christen Mortensen jo sig imod KM brev har forholdt, og bør derfor at stande til rette.

** mester Wulf Baltsersen for Sofie Didriksdatter, salig Hans Kettel kedelsmeds efterleverske. Jeronimus Hansen borger i Horsens på sine egne vegne, Arent Althalt borger i Århus på sin hustru Adelheid Hansdatters vegne, så og med skriftlig fuldmagt af Jochim Kettel i Kongsberg i Norge sub dato 15/6 1636 hans vegne, Niels Nielsen kedelfører og borger i Århus på sin hustru Else Hansdatters vegne, og Peder Christensen Bjerring borger i Viborg på Mikkel Kedelsmed borger i Viborg på hans hustru Anne Hansdatters vegne gav Sofie Didriksdatter afkald og kvittering for al hvis arv og gods dem med rette var arveligen tilfalden efter deres salig far Hans Kettel.

** Arent Althalt fremlagde efterskrevne skriftlige missive på plattysk, hvori hans svoger Jochim Kettel giver ham fuldmagt, underskrevet Kongsberg Norge 15/6 1636 Jochim Kettel egen hånd.

11/8 1636.

** Arent Althalt. efterskrevne vurderede noget gammelt sølv, som vejede 26 lod, hver lod for 3 mark, som Arent Althalt havde i pant af Niels Sørensen i Vellev i Houlbjerg herred for 19 daler, og tilbød Niels Sørensen at løse samme sølvpant inden sankt Mikkels dag førstkommende.

** Bernt Klodt fremlagde efterskrevne skriftlige seddel lydende: lader Bernt Klodt borger i Århus boende i Århus kornmølle menige borgere i Århus venligen tilbyde, dersom deres korn, som de i Århus kornmølle lader formale, ikke bliver af hans møllersvende malet som det sig bør, at de da ville give Bernt Klodt til kende og lade ham det se, før de det tager ud af møllen, så vil han stå dem derfor til rette.

** NM for Anders Terkildsen dom over efterskrevne for gæld.

** NM for Niels Olufsen i Halling lod fordele efterskrevne for gæld.

** NM for Peder Nielsen Leth i Skibby lod fordele efterskrevne for gæld.

** NM for Anders Langskov lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Ove Rasmussen på Brobjerg dom over efterskrevne for gæld.

** Erik Madsen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** N Madsen for Hans Jostsen. for tingsdom stod Eske Rasmussen, barnfødt i Århus i sit alders 15 år og havde på sig 73 alen silkebånd med sølv indvævet samt en sølvske, som han bekendte at have stjålet ud af Hans Jostsens krambod.

** Jens Pedersen Todbjerg. efterskrevne 24 dannemænd og flere, alle borgere i Århus, vidnede, at det er dem i Guds sandhed vitterligt, at så længe, de har kendt Jens Pedersen Todbjerg, både fra sin barndom og han først kom her i latinske skole, og siden han nu på 6.års tid har været hører her i latinske skole, da har han sig indtil denne dag skikket og forholdt ærligt, kristeligt gudfrygtigt og vel, som det sig en hæderlig skolens person i alle måder vel egner, sømmer og anstår.

** Peder Rodskov. efterskrevne her ved tinget vurderede en egetrisse med jern beslagen til en brønd samt en egekiste, hvilket Jens Pedersen Rodskov udlagde og rettet for sig med til Peder Bonde på Laurits Pedersens vegne for (blank) mark, som han tiltalte ham for, og Laurits Pedersen at lægge fra sig til Peder Rodskov (blank) mark, som samme gods beløber sig højere, end som han tiltalte ham for.

18/8 1636.

** Jens Andersen dom over efterskrevne for gæld.

** Erik Madsen for Jens Andersen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Sørensen væver for tingsdom lydeligt tilspurgte Lave Andersen skomager og borger i Århus, at eftersom han har for hans lavsbrødre sagt ham noget ord på, som han mente var hans ære for nær, om han dem nu ville bestå. dertil svarede Lave Andersen og ved sin helgens ed og oprakte fingre efter recessen benægtede sig aldrig at have tilsagt Peder Væver nogen uærlige ord.

** Niels Rasmussen i Holmstol aflyste et messing signet, som han tabte nu sidst forgangen Olaimarked, at hvo det finder, da herefter denne dag intet at skulle gælde og være kasseret. desligeste lyste han efter nogle breve, som han mistede samme tid i en liden taske, og fornemmelig efter en håndskrift udgivet af Anders Pedersen Vendelbo i Gravballe lydende på 400 rigsdaler, og på samme håndskrift at være afskreven 100 rigsdaler, dog ikke med Anders Pedersens egen hånd, og dersom samme breve kommer nogen godtfolk for, at han dem igen kunne bekomme, ville han give dem en billig findeløn.

** NM for Didrik Hattemager dom over Jens Nielsen, barnfødt i Gravlev i Sønderherred, at han bør hans udgivne forpligt at holde og efterkomme og stande derfor til rette, som vedbør.

** NM for Jens Ulriksen dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Hans Andersen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Bernt Klodt dom over Jens Nielsen i Århus, efterdi han ikke var til gensvar, da vidste dommeren ikke andet derom at sige end hans forrige dom at følge sub dato 4/8 sidst forleden, og at Christen Mortensen jo sig imod KM brev har forseet og bør derfor at stande til rette.

** idem. på Århus byting var skikket Bernt Klodt møller i Århus mølle og havde efter to uendelige domme stævnet Christen Mortensen borger sst, for han imod KM brev sig skal have tilfordristet at lade hans korn male i andre møller end her i Århus mølle, og da i rette lagde efterskrevne KM brev, givet på Haderslevhus 18/2 1636. så mødte Christen Mortensen og dertil svarede, at han ikke var hjemme, der hans hustru samme malt har malet lade, og som ham ganske ubevidst var, og mente fordi han burde for denne tiltale kvit at være. derefter blev afsagt, så efterdi i sagen allerede to uendelige domme er forhvervede, som endnu stander ved deres fulde magt, og af Christen Mortensen uigenkaldt, han og ikke heller noget fremlægger, hvormed han sig lovligt kunne befri, da vidste byfogden ikke andet derom at sige end samme to uendelige domme at følge, og at Christen Mortensen sig imod KM brev har forseet og bør derfor at stande til rette, som vedbør.

** Jens Lauritsen rådmand med en opsættelse her af tinget 28/7 sidst forleden havde stævnet Bernt Klodt møller i Århus mølle og ham tiltalte for, at eftersom Jens Lauritsen har været salig Niels Friises datter Anne Nielsdatters værge på en 4 års tid og hende den 3.part af huslejen af hendes salig fars gård årligt at skulle have, som Bernt Klodt imidlertid iboede, som beløber i 4 år, fra 1622 til 1626, 26 daler hendes part. så mødte Bernt Klodt og fremlagde sin efterskrevne beretning: at jeg i de åringer har været en ledig og ugift person og tjente i Hamborg hos mine forældre, som jeg i dag med min formand salig Oluf Jensens regnskabsbog beviste, at han samme år har levet, handlet og regnskab gjort. item beviste jeg med min hustrufar salig Niels Skrivers almanak, dateret 1623, hvori salig Niels Skriver har skrevet hvilken tid Gud har kaldt hans dattermand salig mester Laurits Nielsen, item hvilken tid Gud har kaldt hans kære hustru salig Sidsel Pederster, item hvilken tid Gud har kaldt hans dattermand salig Oluf Jensen, som så står med den salig mands hånd skrevet, 12/3 1623 hensov i herren min søn Oluf Jensen, som var min formand. item beviste jeg med salig Niels Skrivers almanak, dateret anno 1624, hvori findes antegnet 8/2 stod Bernt Klodts bryllup med min datter Anne Nielsdatter, sætter derfor i rette om jeg ikke bør for Jens Lauritsens tiltale fri at være, actum Århus 18/8 1636. derefter blev afsagt, så efterdi Bernt Klodt benægter sig ikke at have boet i den gård de åringer, Jens Lauritsen kræver ham for husleje, tilmed bevises med salig Niels Skrivers hånd, at salig Oluf Jensen, Bernt Klodts hustrus forrige husbond, har levet nogen af fornævnte åringer, som ham tiltales for husleje for af Jens Lauritsen, og nu ikke for byfogden bevises med nogen nøjagtige vidnesbyrd, Bernt Klodt at have boet i fornævnte gård fornævnte åringer fra 1622 og til 1626, det han fornævnte husleje pligtig er at udgive, som Jens Lauritsen tiltaler ham for, vidste byfogden ikke andet derom at kende, end Bernt Klodt bør jo for Jens Lauritsens tiltale kvit at være.

** Jens Nielsen Hammel på Århus bys vegne havde stævnet Oluf Pedersen Taftebjerg borger sst ham tiltalte for en vedhammer, som han på Århus bys forte og gyde skal have ladet opsætte, og fremlagde efterskrevne tingsvidner her af tinget 4/8 sidst forleden. så mødte Oluf Pedersen Taftebjerg bød sig i rette og fremlagde sit efterskrevne skriftlige svar, at han skyder sig til hans skøder, både gamle og nye, og til de godtfolk ham samme ejendom solgt og skødet har. derefter blev afsagt, så efterdi bevises med tingsvidner, at forskrevne gyde har i gammel tid været åben, vidste byfogden ikke andet derom at kende, end Oluf Taftebjerg jo bør samme gyde igen at åbne og hans ulovlige bygning, han derpå sat har, igen at afbryde og bør derfor at stande til rette, som vedbør.

** NM for Ellen Hansdatter tiltalte Christen Jensen Kjær i Århus for nogen letfærdige ord, han her til tinget haft har. så fremkom Christen Kjær og derimod fremlagde sit skriftlige svar lydende: eftersom Niels Madsen tiltaler mig, for at jeg skal have sagt, Gud give hun får den faldende syge i hendes forredne kunte, da benægter jeg, at jeg med samme ord ikke mente Ellen Hansdatter, men jeg med samme ord mente en kvinde, som stod ved min vogn udenfor Silkeborg, mens jeg var i kroen at bede Mads Skytte, at han ville vel gøre og komme til Ellen Hansdatter og ledsage hende ind på slottet, hun ville tale med skriveren, og der jeg kom fra kroen, så jeg en kvinde stå ved min vogn, og da hun blev mig var, gik hun ind i skoven, og midlertid blev jeg en økse og min hestefjeder af min vogn frastjålet, og uden tvivl tog samme kvinde også Ellen Hansdatters tørklæde, og den selv samme kvinde mente jeg med samme fornævnte ord, og ikke Ellen Hansdatter, hvorfor jeg formener mig ikke for samme ord bør at eftertræbes, men for deres tiltale kvit at være, actum Århus 11/8 1636 Christen Jensen Kjær egen hånd.

** Rasmus Andersen i Århus på Kirsten Jacobsdatters vegne. efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at det er dem vitterligt, at Kirsten Jacobsdatter er barnfødt her i Århus af gode fromme forældre, som var salig Jacob Pedersen hatmager og borger sst og salig Agate Jensdatter og selv har hun skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Jørgen Svendsen for Hans Pedersen skriver på Skanderborg. Oluf Pedersen borger i Århus på Kirsten Nielsdatter salig Rasmus Adsersen bødkers efterleverske og borgerske sst hendes vegne bekendte hun af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 50 sletdaler, og derfor til underpant satte ham hendes hus og bod, som hun har afkøbt Kurt Sadelmager sst liggende bag klostret norden adelgaden østen næst op til Christen Malers hus og ejendom og vesten op til salig Laurits Malers gård og ejendom med den halve brønd i gården og hosliggende gårdsrum.

** Oluf Pedersen for Kirsten Nielsdatter. Kurt Sadelmager i Århus solgte og skødede til Kirsten Nielsdatter til evindelig ejendom hans hus og bod, han nu selv iboer bag klostret norden adelgaden, liggende østen næst op til Christen Maler og vesten op til salig Laurits Maler deres gårde og ejendom.

** NM på hr Peder Christensen i Værum, hr Niels Christensen i Brabrand, hr Christen Jensen i Skåne, hr Jens Nielsen i Grundfør, Hans Deuster skriver på Koldinghus, Jens Basse i Horsens, Niels Bondesen, Jens Clemendsen og Niels Udsen borgere sst alle deres vegne afsagde arv og gæld efter salig Bodil Lasdatter, som boede og døde her i Århus, at de hverken ville arve eller betale nogen bortskyldig gæld efter hende i nogen måder. og blev bevist med vidne af Viborg landsting 22/6 sidst forleden, at da blev stævnet alle salig Bodil Lasdatters kreditorer og gældnere for hvis vidner og lovmål, Niels Bondesen og Jens Clemendsen borgere i Århus på deres egne og deres medarvingers vegne agtede at lade forhverve imod dem.

** Augustinus Miller dom over efterskrevne for gæld.

** Jens Pedersen på Studsgade gav til kende, at Christen Murmand i Århus skulle have 3.ting til ham, eftersom han havde fanget lovligt varsel derfor, hvorfor han nu bød sig i rette, om Christen Murmand ville beskylde ham noget, da ville han nu for rette rette og svare for sig, men ingen fremkom at svare dertil.

** NM for Niels Eskildsen. Laurits Pedersen borger og sandemand i Århus stod for tingsdom, eftersom han i dag 8 dage sidst forleden var opkrævet at skulle have Rasmus Lassen sst vold oversvoret for bordag, han havde gjort i Århus, og han samme tid var forrejst her fra byen, da gjorde han nu i dag sin ed og tov og svor Rasmus Lassen et fuldt vold over, både for kongen, byen og bonden, ligesom de andre sandemænd i dag 8 dage gjort har.

25/8 1636.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Nielsen rådmand. Poul Nielsen borger i Århus bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 100 sletdaler og derfor til underpant satte ham 8 hans boder og ejendom liggende på Volden i Århus næst norden op til hr Eske Sørensens boder i Hjortshøj og næst vesten til Peder Pedersens øde ejendom i Folby og strækker sig i øster med enden til Graven.

** Laurits Madsen skriver på Århusgård. efterskrevne vidnesbyrd, som mindes op til 86 år, vidnede, at den bro og å, som ligger imellem Vejlby mark og Egå mark, har altid været holdt for ret skel imellem Kalø len og Århusgårds len, mellem øster Lisbjerg herred og Hasle herred, så og ret skel imellem Egå mark og Vejlby mark. varselsmænd vidnede, at de havde stævnet efterskrevne, som havde tjenere i Egå by samt KM og kapitels menige bønder i Egå by.

** NM for Jens Pedersen Todbjerg fremlagde en skriftlig seddel, blandt andet lydende, at jeg ved 4 dannemænd er ydmygeligen begærende af biskoppen at vide, af hvad årsag jeg er forbuden kirketjenesten og skoletjenesten, eller nogen tør træde frem at skylde og sigte mig i nogen måder, og bedende gerne at min kære biskop ville sig herpå resolvere, item at dommen afsagt på Skanderborg 16/8 sidst forleden måtte mig med det aller forderligste muligt mig tilhændiges, Århus 19/8 1636 Jens Pedersen Todbjerg egen hånd.

** Hans Hansen Skåning på bispens vegne. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var taget til synsmænd at skulle se og forfare, hvorledes domkirken med kalkning og hvidgørelse er forfærdiget ved Poul Walter af Viborg, da vidnede de, at de var i domkirken og ovenpå hvælvingen, da så de, at så vidt det overtag på kirken er tæt, da har Poul Walter samme hans arbejde efter hans kontrakts indhold 19/11 1635 noksom så forsvarligt gjort, som det sig bør, men hvor taget og renderne er brudne, og blyet er borte, der kunne han formedelst regn, som er indslagen og tagenes brøstfældighed ikke under hvælvingen og omkring i kirken så fuldkommen hvidgøre, som ellers, hvor tagene og renderne er tætte.

** Anders Pedersen Segalt. Christen Tomasen skomager på Mejlgade fremkom, eftersom Anders Pedersen havde ham og hans hustru i forfølgning for nogen ærerørige ord, de ham skulle have påsagt, da begærer han gerne af Anders Pedersen, at han vil eftergive denne sag mod dem, og sagde sig og sin hustru ikke at vide nogen skel eller ret til de ord, som vidnesbyrd dem har påvidnet, hvorfor Anders Pedersen for dannemænds forbøns skyld efterlod sagen denne gang.

** Jens Andersen. efterskrevne vurderede 5 lybske alen brunt klæde, alen 1 sletdaler, som Jens Andersen havde i pant af Peder Nielsen Bonde sst, og tilbød ham at indløse inden i dag 8 dage.

** NM for Kirsten Pedersdatter salig Rasmus Giuses lod fordele efterskrevne udenbys.

** NM for Peder Jacobsen på Mejlgade lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** NM for Niels Ibsen rådmand lod fordele efterskrevne for gæld.

** Augustinus Miller. Christen Kjær borger sst begærede hans breve af Augustinus Miller, hvortil denne svarede, at når Christen Kjær betalte ham brevene, skulle han bekomme hvis breve, han havde, som ham tilhørte.

** NM for Augustinus Miller. Christen Jensen Kjær borger i Århus tilsagde Augustinus Miller, at han har frataget ham hans brev her på tinget, dertil svarede Augustinus Miller, at Christen Kjær skulle det aldrig bevise, at han har frataget ham hans brev.

** Anders Nielsen Segalt lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** NM for borgmester og råd. Oluf Swertfeger i Århus tilforpligtede sig at tale borgmester og råds minde for hvis sår og skade, som han har gjort på Henrik Swertfeger, eftersom sandemænd derom i dag deres tov skulle have gjort.

** NM for borgmester og råd. Henrik Swertfeger i Århus tilforpligtede sig at tale borgmester og råds minde for sår og skade, som han har gjort på Oluf Swertfeger, eftersom sandemænd derom i dag deres tov skulle have gjort.

** NM for Anders Terkildsen dom over Niels Mouritsen skibbygger i Århus for gæld.

** Augustinus Miller borger og byskriver i Århus med en opsættelse her af tinget 7/7 sidst forleden havde stævnet Svend Frandsen Lading sst ham tiltalte for nogen ord, han her på tinget ham tilsagt har, og fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 23/6 sidst forleden. derefter blev afsagt, efterdi sagen nu har været opsat i 6 uger, og Svend Lading har mødt til 1.opsættelse og ikke kunne sig erklære for sådanne utilbørlige ord, han Augustinus Miller tilsagt har, da vidste byfogden ikke andet derom at sige, end Svend Lading jo bør at bevise samme ord, eller derfor at lide efter recessen i det 20.kapitel.

** NM for Ellen Hansdatter, Christoffer Stenhuggers sst, med en opsættelse her af tinget 28/6 sidst forleden havde stævnet Christen Jensen Kjær borger sst og tiltalte ham for nogen ord, som han hende efter tingsvidnes bemelding for tingsdom har tilsagt, og fremlagde efterskrevne tingsvidner her af tinget 14/7 og 18/8 sidst forleden. derefter blev afsagt, så efterdi med tingsvidne bevises, Christen Jensen Kjær at have standen for tingsdom for siddende ret og der med ublu banden og skænden sig har brugt, vidste byfogden ikke andet herom at kunne kende, end Christen Kjær jo dermed har gjort uret, og for sådan sin forsømmelse at indkomme for provsten og hans medhjælpere under kirkens disciplin og der at straffes efter deres sigelse.

1/9 1636.

** NM for Niels Bondesen lod fordele efterskrevne for gæld.

** NM for Kirsten Poulsdatter lod fordele efterskrevne for gæld.

** NM for Augustinus Miller opkrævede sandemænd i Århus, at de i dag 8 dage skulle komme her til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Rasmus Jensen i Pederstrup hovedgård, for han i arrestering og byslag uden vilje og minde er vandret her af byen.

** Laurits Hansen i Storring for Sidsel Nielsdatter salig hr Søren Andersens fremlagde en skriftlig seddel lydende: eftersom salig hr Søren Andersen sognepræst til Voldum og Rud sogne for nogen tid siden ved døden er afgangen, og hans efterleverske Sidsel Nielsdatter hans hustru efter ordinantsen nådsens år af Voldum og Rud sogne er tilberettiget, hvorfor hun lader advare og æske samme sin rettighed hende at må vederfares af enhver, datum Århus 13/8 1636 Sidsel Nielsdatter. og findes opskrift på samme seddel, at den af sognedegnen er oplæst i ovenmeldte kirker 21/8 og 28/8.

** Hans Andersen gav til kende at have i 3.ting tilbudt Anne Sørensdatter Hedegårds hvis gods og penge, som han havde hos sig, som hende og hendes medarvinger tilkom for en part i en skude, de havde i fællig med Niels Poulsen og afgangne Niels Keldsen her i Århus, og var i dag hans 4.ting han tilspurgte Anne Hedegårds, hvorledes hun dermed ville have forholdt, og at han herefter intet videre ville have med hendes trætte eller anden bestilling at anrette, hvortil hun svarede, at efterdi borgmester og råd havde udstedt arrest fornævnte gods og penge, var det bedst, det blev uddelt til godtfolk, som hun og arvingerne var skyldig og havde arrest deri, så vidt det kunne tilstrække.

** Jacob Abel fremlagde en skriftlig beskikkelses seddel lydende, eftersom jeg erfarer, at Keld Mortensen bogbinder, nu sidst han var i København, nemlig 26/10 1635, skal have mig angivet for mesteren på bogbinder håndværk der sst, belangende en dreng, som en 3 1/2 års tid skulle have været hos Keld Mortensen, som han har berettet, at jeg samme dreng skulle have forlokket og gjort ham afspendig fra sin læremester og mester, er derfor begærende, at Keld Mortensen ved disse to mænd vil sig skriftligt erklære og resolvere, om han samme ord vil være bestendig eller ikke, datum Århus 17/11 1635 Jacob Abel bogfører egen hånd, og findes udenpå samme seddel således, var vi underskrevne hos Keld Mortensen, hvortil han svarede, at han ikke har talt eller sagt de ord og ikke heller er bestendig, actum Århus 17/11 1635 Terkild Saxe egen hånd, Mikkel Clausen egen hånd, Keld Mortensen egen hånd. dertil svarede Keld Mortensen, at Jacob Abel havde haft hans dreng Elias Lauritsen hos sig den tid, han pakkede hans bøger i domkirken og ville til Mauritii marked forgangen sommer, og sagde Keld derhos, at drengens far havde sagt til ham, at Jacob Abel havde to gange skrevet efter drengen, førend han fik ham.

** idem fremlagde en skriftlig missive lydende: kære Jacob Abel, eftersom Keld Mortensen bogbinder i Århus har fornægtet de ord, som han i København har talt for mig og andre om din lære så vel som om den dreng, da på det at sådanne ord, som Keld Mortensen har talt her, skulle være des mere stedfæst, da skriver vi ærlige mænd vores hænder her neden under og ham sådant overbeviser at have talt, datum København 9/7 1636 Oluf Gregersen bogb. egen hånd, Hans Neubaur egen hånd, Hans Skall egen hånd. dertil svarede Keld Mortensen bogbinder og benægtede etc.

** idem havde tiltale til Keld Mortensen bogbinder i Århus for nogen ærerørige ord, han formener Keld skal have påtalt ham i København og fremlagde efterskrevne skriftlige missive ham af Oluf Gregersen bogbinder i København tilskrevet, dateret København 28/10 1635 lydende: jeg kan ikke udelade, på det ganske håndværks vegne, eder venligt at lade vide, at eftersom Keld Mortensen eders medborger var her hos os 26/10 gav han for, at han har haft en dreng 3 1/2 år, hvilken dreng er ham afspendig gjort og er nu aldeles hos eder, med mere vidtløftigt samme missive indeholder. så nu for tingsdom tilspurgte Jacob Abel Keld Mortensen, om han samme ærerørige ord ville være gestendig, hvortil Keld Mortensen svarede og benægtede, at han aldrig havde sagt, at Jacob Abel havde gjort hans dreng Elias Lauritsen afspendig, men at Jacob Abel havde haft hans dreng hos sig den tid, han pakkede hans bøger i domkirken. da svarede Jacob Abel, at han havde haft drengen hos sig fra næst forgangen Mauritii og til snapsting, men ikke at have antaget ham for kost eller løn, ej heller havde han ikke skrevet efter ham, men drengen kom løbende til ham. så fremstod Keld Mortensen og begærede, at den sag måtte indkomme for bogbinder håndværket i København, dertil svarede Jacob Abel, samme sag ikke at være bogbinder håndværk undergiven, men ved lov og ret i Århus at ordeles, efterdi det gælder ære og lempe.

** idem dom over Keld Mortensen for gæld, hvortil han svarede at ville med det aller første betale.

** NM for Reinholt Rode i København med en opsættelse her af tinget 21/7 sidst forleden havde stævnet Henrik Mogensen indvåner sst og ham tiltalte for 50 sletdaler med sin rente, som han er Reinholt Rode skyldig efter sin efterskrevne håndskrift lydende: kendes jeg Henrik Mogensen indvåner i Århus, at eftersom Reinholt Skrædder borger og indvåner i København på adskillige tider har arbejdet for min kære hustru Maren Christoffersdatter, hvorover hun er blevet ham skyldig 50 sletdaler efter hans regnskabs lydelse, hvilke jeg bepligter mig eller mine arvinger at betale, datum København 14/12 1632 Henrik Mogensen egen hånd. derefter blev afsagt, så efterdi ikke nu bevises, Reinholt Rode samme penge at være betalt, vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end Henrik Mogensen jo bør at betale Reinholt Rode 50 sletdaler efter sin udgivne håndskrift inden førstkommende 15 dage, eller derfor han derefter at have indlæg og fuldkommen vurdering i Henrik Mogensens bo, gods og løsøre, hvor det findes kan.

8/9 1636.

** Jens Andersen. Christen Jensen Kjær borger i Århus skødede og afhændede fra sig og sin hustru Margrete Lauritsdatter og hendes børn, Maren Christensdatter, Mads Christensen, lille Maren Christensdatter og Margrete Christensdatter og deres arvinger og til Jens Andersen og hans arvinger til evindelig ejendom en hans have liggende her for Århus ovenfor Bøddelhuset fra den liden gyde med den søndre side op til Jens Andersens egen have med den nordre ende og østen til Knud Nielsens og vesten op til Lave Skomagers have sst. sammeledes stod for tingsdom Jens Lauritsen rådmand sst, som er morbror og ret født værge for fornævnte 4 børn, som er Christen Jensen Kjærs stedbørn og på deres vegne samtykkede samme skøde.

** Søren Jensen Vinter. Jens Andersen borger i Århus tilforpligtede sig at betale på Christen Jensen Kjær sst hans vegne til Søren Vinter på Vorfrue kirkes vegne sst 30 sletdaler, som Christen Kjær kirken skyldig er.

** Jens Andersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jørgen Andersen for Sidsel Nielsdatter fremlagde en underskrevet beskikkelse seddel lydende: lader Sidsel Nielsdatter salig hr Søren Andersen præst i Voldum og Rud sogne hans efterleverske venligt beskikke hr Niels Nielsen Fog i Ørum og af ham begærende, hvem han har befaling og tilstand til hvis korn, han af Voldum præstegård dette nærværende år bekommet har, actum Århus 15/8 2636 Sidsel Nielsdatter egen hånd. og findes på samme beskikkelses seddel således: 15/8 1636 var vi underskrevne hos hr Niels Nielsen Fog i Århus i hans hustrufar Morten Jensens hus, og da svarede han os, hvis han har bekommet i Voldum præstegård, det har han god hjemmel til, og dersom det kommer ham til at betale, da ville han vel betale den dannekvinde, det kunne være ved en 15 tønder byg.

** Bernt Klodt møller i Århus mølle med to uendelige domme 4/8 og 18/8 sidst forleden havde stævnet Jens Nielsen borger sst ham tiltalte, for han imod KM brev sig skal have tilfordristet at lade hans korn male i andre møller end her i Århus mølle, og fremlagde efterskrevne KM brev samt en beskikkelses seddel. derefter blev afsagt, efterdi i sagen to uendelige domme er forhvervede, som endnu står ved deres fulde magt og af Jens Nielsen uigenkaldt, han og ikke er mødt ham herfor at erklære og undskylde, vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end samme uendelige domme at følge, og Jens Nielsen sig imod KM brev har forseet og bør derfor at stande til rette, som vedbør.

** NM for Jens Ulriksen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Ibsen rådmand. Christen Carlsen rådmand i Århus med fuldmagt af Poul Nielsen Friis, barnfødt i Århus, bekendte Poul Nielsen Friis af ret vitterlig gæld skyldig at være Niels Ibsen 50 sletdaler, og til underpant satte Poul Nielsen Friis 3 hans boder liggende på Studsgade næst sønden op til Niels Ibsens gård og ejendom og norden næst op til Jens Rasmussen skomagers gård og ejendom og strækker sig vester til adelgaden.

** NM for Abild Christensdatter. efterskrevne vurderede en sort klædekåbe underforet med sort bay for 10 daler, et brunt grov klæde skørt for 5 sletdaler, som hun havde i pant af Mikkel Snedker sst for husleje, øl og malt.

** NM for Søren Pedersen. efterskrevne vurderede det hus og gård med sin tilliggelse, som Palle Ibsen sst nu iboer, som Søren Pedersen af ham i pant har, og som befindes at ligge på Mejlgade østen adelgaden norden næst op til Peder Todbjergs gård, som han selv iboer og sønden næst op til Christen Carlsen rådmand sst hans boder, og da syntes dem, at samme gård med al sin tilliggelse ikke kan koste mere end 200 kurant daler for den store brøstfældigheds skyld.

** Hans Andersen. Niels Madsen fogedsvend i Århus vidnede, at han i dag 8 dage sidst forleden på byfogdens vegne og efter hans befaling udgjorde hvis penge og gods, så vidt Hans Andersen havde oppebåret for den part i den skude, afgangne Oluf Hedegård havde med Niels Keldsen og Niels Poulsen her i Århus, så vel som og hvis han havde af Anne Hedegårds eget gods, det hun for sin egen kost og tæring blev udlagt af Niels Keldsens hustru, hvilket gods og penge ikke nær kunne tilstrække mod hvis, som blev krævet.

** Rasmus Testrup for Birgitte salig Hans Arbos. efterskrevne vidnede, at de 26/7 sidst forleden var i København i Jens Pedersen sst hans hus og talte med hans hustru Ellen Hansdatter, og da stævnede Jens Pedersen for vurdering, tilbud, skifte og hvis vidner, som Birgitte Arbos agter at forhverve her til Århus byting 6 uger derefter, om han ville have noget dertil at svare.

** item for Birgitte Arbos. efterskrevne vidnede, at de 2/6 sidst forleden var tinghørere her på tinget, og da hørte og så de, at Jens Pedersen indvåner i København fornævnte Birgitte Nielsdatters svoger, navngav efterskrevne til vurderingsmænd at skulle vurdere den gård, gods og ejendom, som fandtes efter salig Hans Jensen Arbo, som boede og døde sst.

** NM for Anders Terkildsen havde stævnet Niels Mouritsen skibbygger borger sst for endelig dom gældssag anlangende, og i rette fremlagde to uendelige domme 11/8 og 25/8 sidst forleden, som begge i sin mening og beslutning afsagt er, indeholder at Niels Madsen på Anders Terkildsens vegne at have stævnet Niels Mouritsen skibbygger og borger sst ham tiltalte for 10 daler, som han er Anders Terkildsen skyldig, som han ikke har villet betale. derefter blev afsagt, efterdi i samme sag to uendelige domme er forhvervede, som endnu ved deres fulde magt står, og af Niels Skibbygger uigenkaldt, han og ikke er mødt sig at undskylde, vidste byfogden ikke andet herom at sige for rette, end de to uendelige domme at følge, og Niels Mouritsen skibbygger pligtig er at betale Anders Terkildsen bemeldte gæld, nemlig 10 daler, som han ham skyldig er eller derfor at lide tiltale.

** NM for mester Bonde Nielsen. efterskrevne borgere set vidnede, at de forleden søndag 8 dage sidst forleden var i Vorregårds vang på Århus mark, og der så de, at der var pløjet og sået i mester Bonde Nielsens eng, og var samme havre ophøstet og bortført, og stod Poul Nielsen på Mejlgade hans havre, som han har i samme ager over vejen ganske grøn og ikke optaget. derimod fremlagde Poul Nielsen sit efterskrevne skriftlige svar lydende, eftersom det tit og ofte sker, at fremmede tjenestedrenge item fremmede bondeplove, som sig lader leje på Århus mark at pløje og ikke er bekendt på marken og derfor tit overpløjer videre og længere, end deres husbond eller dem, som de tjener, hans rettighed er, og måske den, som de pløjer for, ganske ubevidst, og dermed trætte afstedkommer, hvorfor borgmester og råd og 24 mand med menige borgerskab, som bruger avl, har vedtaget privilegierne, 4 vangherrer som skal sådan afpløjning ret adskille og gøre dem ret, som i sådan afpløjning sker forkort. så har jeg lejet Anders Lauritsen i Vejlby, som har pløjet en ager for mig, og mester Bonde Nielsen mener sig samme ager at være pløjet i hans eng, og derfor tiltaler mig med streng rettergang og ikke vil agte borgmester og råds vedtægt, hvorfor jeg erbyder og indskyder mig under forskrevne 4 vangherrer, at de må deri adskille, og formener jeg bør for Bonde Nielsens tiltale kvit at være, actum 15/9 1636 Poul Nielsen egen hånd.

** Bernt Klodt fremlagde beskikkelses sedler til efterskrevne bagere i Århus samt til Bodil Nielsdatter salig Hans Bagers hustru sst, hvormed han lader dem tilspørge, om de vidste med Bernt Klodt eller hans møllersvende for malingen i nogen måder at beskylde, eller om de har toldet andet af deres korn, som de hos ham i Århus kornmølle har ladet male, andet end som ret er, nemlig af en sæk korn 2 fjerdingkar. og findes på hver beskikkelses seddel skrevet, at de ikke vidste Bernt Klodt eller hans svende andet at beskylde end ære, dyd og godt.

** idem fremlagde en ligelydende beskikkelses seddel til Envold bager og borger sst, hvorpå var skrevet et ligelydende svar.

** idem fremlagde en ligelydende beskikkelses seddel til Rasmus Lassen bager og borger sst, hvorpå var skrevet et ligelydende svar.

** Rasmus Testrup for Kirsten Niels Bøssemagers sst. Zacharias Hansen i Ommestrup bekende at have til sig annammet på Anne Nielsdatter salig Niels Bøssemagers datter sst efterskrevne gods for hvis, hun efter hendes salig mor kunne og var tilfaldet, og ikke der da fandtes noget i boet, som hende efter hendes salig far kunne tilfalde, da hende fornævnte gods efter hendes mor var udgjort, hvilket gods Zacharias Hansen bepligtede sig at holde Anne Nielsdatter til gavn og bedste og hende at igen levere, når hun det behøver.

15/9 1636.

** Knud Keldsen. Rasmus Juel borger sst i hånd tog Knud Keldsen og tilforpligtede sig at betale ham hvis gæld, han ham skyldig er.

** Bernt Klodt. efterskrevne borgere sst vidnede, at de 26/8 arresterede og byslog Hans Hansen i Fårehuset ved Gesingholm og forbød ham under et fuld vold at vandre her af Århus, førend han betalte Bernt Klodt hvis, han ham skyldig var, og dog er Hans Hansen uden vilje og minde vandret her af Århus, og derfor lyste Bernt Klodt ham et fuldt vold til.

** Rasmus Lassen bager for Envold Jensen oldermand i bagerlavet på alle bagernes vegne sst begærede af Bernt Klodt møller i Århus kornmølle, at han eller hans svende ikke skulle pålægge bagerne nogen nye pålæg enten med told eller i andre måder videre, end hans formand Laurits Møller dem pålagt har. da tilspurgte Bernt Klodt Rasmus Lassen, om han havde gjort bagerne nogen uret, dertil svarede Rasmus Lassen, at de klagede intet over Bernt Klodt eller hans svende til denne dag, men at han ville holde hans svin af møllehuset fra deres sække og korn, så de ikke derover skulle fange nogen skade, og nu for tingsdom tilsagde og lovede Bernt Klodt, at han ikke videre told ville tage af bagerne af hvis korn, der blev malet i møllen, end hans formand taget har.

** Rasmus Pedersen Testrup. Peder Jensen skrædder borger sst tilforpligtede sig at holde borgmester, råd og overformyndere sst så vel som Maren Eriksdatter aldeles skadesløs for 24 daler, som han efter skiftebrevs indhold hos sig har, og når påæskes, da samme sum til penge til Maren Eriksdatter at udlægge

** Rasmus Testrup for Birgitte Arbos. efterskrevne vidnede, at de 8/9 sidst forleden vurderede den gård og ejendom, som Birgitte Arbos iboer, og som de vurderede for 300 sletdaler, varselsmænd bestod, at de 20/7 sidst forleden var i København i Jens Pedersens hus og talte med hans hustru Ellen Hansdatter.

** Anders Pedersen Segalt for hr Svend Hansen kapellan. Rasmus Pedersen Testrup borger i Århus med fuldmagt af Birgitte Nielsdatter salig Hans Arbos efterleverske og borgerske sst og på hendes vegne og bepligtede Birgitte Arbos, at hun skal holde hr Svend Hansen aldeles skadesløs for al den bortskyldige gæld, som fandtes efter salig Hans Arbo efter skifteregistrerings indhold.

** Jens Nielsen stadstjener sst for Niels Bondesen på hans vegne fremlagde en landstings stævning af Viborg landsting 3/8 sidst forleden, hvormed han stævnede efterskrevne for hvis gæld, de ham skyldig var.

** Rasmus Pedersen Testrup for Birgitte Nielsdatter salig Hans Arbos. Anders Pedersen Segalt borger sst på hr Svend Hansen kapellan til Århus domkirke hans vegne gav Birgitte Nielsdatter og hendes arvinger afkald for al hvis arv, hr Svend Hansen var arveligen tilfaldet efter hans salig far Hans Arbo, som boede og døde sst.

22/9 1636.

** Mogens Nielsen Skårup dom over efterskrevne for gæld.

** Bernt Klodt lovligt advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 14 dage førstkommende skulle komme til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Hans Hansen i Fårehuset ved Gesingholm, for han i arrestering og byslag er vandret her af Århus.

** idem dom over efterskrevne udenbys, der iblandt Erik Loft i Østerby og hans søn Mikkel Eriksen for gæld.

** NM for Søren Jensen Vinter dom over efterskrevne for gæld.

** Ove Rasmussen lod fordele efterskrevne for gæld.

** NM for Dorte Bruns på Samsø. efterskrevne vidnede, at de 13/9 sidst forleden var hos Jens Ulriksen sst på Dorte Bruns vegne og ham advarede, at han ikke længere skulle eller måtte bo i Dorte Bruns gård, han nu iboer, end til førstkommende sankt Mikkels dag.

** Laurits Jensen lod fordele efterskrevne.

** NM for Knud Keldsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mogens Nielsen Skårup. Jacob Lauritsen borger sst tilforpligtede sig, at han skal betale ham 13 mark, som han ham skyldig er.

** NM for Jens Christensen hospitalsforstander sst havde stævnet Knud Rasmussen i Skejby ham tiltalte for gæld, og fremlagde hans efterskrevne brev lydende: kendes jeg Knud Rasmussen i Skejby skyldig at være Jens Christensen borger i Århus 4 daler, hvorfor jeg i pant sætter ham et stykke eng på Skejby mark liggende til den gård, jeg iboer, actum Århus 10/8 1613, dernæst blev fremlagt Jens Christensens efterskrevne regnskabsbog, hvorimod Knud Rasmussen fremlagde efterskrevne register på hvis, Jens Christensen Ans i Århus har bekommet. derefter blev afsagt, så efter bevises med håndskrift og regnskabsbog, at Knud Rasmussen er Jens Christensen gæld skyldig, da vidste byfogden ikke andet derom at sige, end Knud Rasmussen pligtig er og jo bør at betale Jens Christensen bemeldte gæld.

** Jens Hammel på borgmester og råds vegne. efterskrevne vidnede, at det er dem vitterligt, at nu sankt Olai marked sidst forleden lå Jørgen Nielsen i Taftebjerg på Samsø, som var skipper, Jørgen Sørensen der sst og Søren Espensen i Brundby med en skude i Århus å og lade den alt fuld af ved, de købte her på Århus gade, derefter løb de her af Århus å med samme skude ved og til København, hvor de lossede og solgte samme skude ved 12 og 13/8 sidst.

** NM for Sidsel Nielsdatter salig hr Søren Andersen, fordum præst til Voldum og Rud sogne, hans efterleverske og på hendes vegne havde stævnet Jacob Lauritsen borger sst for 12 sletdaler efter hans udgivne håndskrift til hr Søren Andersen, dateret Voldum 26/10 1634. derefter blev afsagt, så efterdi bevises med Jacob Lauritsens udgivne håndskrift, han er hr Søren Andersen 12 daler skyldig, vidste byfogden ikke andet derom at sige, end Jacob Lauritsen jo bør at betale Sidsel Nielsdatter 12 sletdaler inden 15 dage, eller hun derefter at have indlæg i hans bo, løsøre eller jordegods.

** Augustinus Miller lod fordele Svend Frandsen Lading sst for en løgner for nogen utilbørlige ord, han her for tinget Augustinus Miller tilsagt har efter tingsvidnes og doms formelding.

** NM for Augustinus Miller. byfogden opsatte den sag imellem Augustinus Miller og Christen Jensen Kjær indtil i dag 14 dage.

29/9 1636.

** Bernt Klodt møller i Århus kornmølle fremlagde efterskrevne beskikkelse til Hans Hansen Klokker, hvori han tilspørger ham, hvad årsag der er til, at han lader hans malt male på fremmede møller og ikke efter KM brev på Århus mølle, hvortil han svarede, at når Bernt Klodt ville male for ham, så at han kunne få den rettighed, han kunne få hos fremmede møller, så ville han lade male hos ham. nu mødte Hans Hansen og svarede, at han ikke kunne sende en tønde tør rug til en mølle, hvor han kun fik 7 skæpper mel efter igen, og skød sig derfor ind til sin gejstlige øvrighed hæderlige kapitel under dom, om nogen havde ham deri noget at tiltale.

** Jens Pedersen Todbjerg. efterskrevne i Galten og Høver vidnede, at de aldrig havde kaldet Jens Pedersen Todbjerg for nogen kontrakts skyld, gunst eller gave eller nogen andet, som kunne regnes for nogen simoni, men aleneste at have kaldet ham, fordi de befalt hans prædiken og havde hørt hans gode navn og rygte. varselsmænd vidnede, at de varsel gav biskop Morten Madsen, hr Knud Vognsen i Skanderborg, Birgitte Lauritsdatter og Maren Nielsdatter i Storring, hr Mads Danielsen og velb Laurits Ebbesen på Skanderborg.

** NM for Hans Pedersen slotsskriver på Skanderborg slot og på hans vegne med to uendelige domme her af tinget 1/9 og 15/9 sidst forleden havde stævnet Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske og hendes børn for dom den krambod anlangende, som Hans Pedersen i pant havde af salig Jens Olufsen, og fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 5/5 sidst forleden. derefter blev afsagt, så efterdi i samme sag to uendelige domme er forhvervet, som endnu står ved deres fulde magt, og de ikke er mødt noget herimod at svare, vidste byfogden ikke andet herom at sige for rette, end fornævnte krambod jo bør at følge Hans Pedersen for sin rette ejendom at være.

6/10 1636.

** NM for Anders Terkildsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Hans Andersen. byfogden opsatte den sag imellem Hans Andersen og Christen Kjær indtil i dag 14 dage førstkommende.

** NM for hr Tue Pedersen i Tved på Mols. byfogden opsatte den sag imellem hr Tue Pedersen og Hieronimus Gylden i Århus ind til i dag 14 dage.

** Peder Christoffersen byfoged lod fordele Albret Hansen Skot borger sst for 12 rigsdaler for lejermål, han har beganget.

** Peder Rasmussen i Højby. Maren Rasmusdatter, barnfødt i Fensten i Hads herred og boende i Århus og hendes stedfar Rasmus Sørensen i Beder i Ning herred de gav Peder Rasmussen en fuld kvittering for al hvis arv, hende med rette arveligt var tilfaldet efter hendes salig farbror Eskild Bertelsen, som boede og døde i København, og hun bekendte at have annammet fyldest og fuld værd af Peder Rasmussen i Højby.

** Laurits Hansen i Storring for Sidsel Nielsdatter. efterskrevne vidnede, at de 27/11 1635 var i Voldum præstegård og skulle have med deres vogne taget noget gods og ført derfra for hr Søren Andersen og hans hustru Sidsel Nielsdatter, da blev det dem forment af nogen mænd, som holdt vagt der i gården, så de måtte køre hjem med tomme vogne. andre vidnede, at der blev holdt vagt i Voldum præstegård over Sidsel Nielsdatter af Clausholms tjenere, for hun ikke skulle føre fra gården af hendes gods, og af birkefogden Niels Kragballe blev hængt lås uden for hendes låse og lukkelse for kornet i laden og på lofterne.

** Laurits Hansen i Storring for Jens Pedersen Todbjerg og på hans vegne i rette lagde efterskrevne seddel lydende: Peder Christoffersen byfoged kendes hermed for alle, at eftersom Maren Rasmusdatter født i Dejret på Mols kom til mig 30/4 1636 og beklagede sig, at hun nogen gange havde været begærende skriftemål for sin forseelse, at hun havde avlet barn med en karl ved navn Christen Jensen, men formedelst hun ikke kunne med en god samvittighed udlægge en anden person, som af hende blev begæret, er hun opholdt i langsommelig tid, da har jeg på rettens vegne ladet indkalde efterskrevne dannemænd, at de skulle høre hendes bekendelse, og da bekendte hun, at Christen Jensen i Mejlby sogn var hendes rette barnefar, som hun tilforn havde bekendt i hendes barnefødsel og blev bekendt for hr Tue i Tved, der han døbte hendes barn, datum Århus ut supra. så fremstod mester Påske Nielsen sognepræst til Århus domkirke og benægtede, at han aldrig har nægtet Maren Rasmusdatter noget skriftemål, og han ikke har forholdt hende nogen karlsperson at skulle udlægge til sin barnefar.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Nielsen rådmand. Christen Mortensen sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 50 sletdaler, og derfor til underpant satte ham hans hus og gård, han nu iboer, liggende på Studsgade norden for Jens Stigsens de ny boder og sønden for Jens Stigsens den lille gård med hosliggende kålhave, som strækker sig øster ud til Råddengyde.

** NM for Søren Jensen Vinter. så er Peder Jensen 3.sinde fremæsket, om han var til gensvar, og ingen fremkom, da vidste fogden ikke andet derom at sige end sin forrige dom at følge, og Peder Jensen bør sit udgivne brev at følge og efterkomme og fornævnte 50 daler med interesse og skadegæld at betale.

** Knud Rasmussen i Skejby. så blev Jørgen Hansen 3.sinde fremæsket, og ingen fremkom, da vidste fogden ikke andet derom at sige, end Jørgen Hansen grydestøber jo bør at bevise samme utilbørlige ord, han i hans landstings stævning har ladet indskrive eller derfor at lide efter recessen.

** Niels Madsen fogedsvend. Jacob Lauritsen borger i Århus med fuldmagt af Kirsten Nielsdatter og Anne Nielsdatter, Niels Madsen fogedsvends døtre, og på deres vegne gav deres far Niels Madsen en fuld, fast og tryg afkald for al hvis arv og gods dem med rette var arveligt efter deres salig mor Maren Lauritsdatter, som boede og døde sst.

13/10 1636.

** Mogens Skårup lod fordele efterskrevne for gæld.

** NM for Hans Jostsen dom over efterskrevne for gæld.

** Jørgen Jacobsen dom over efterskrevne for gæld.

** idem. efterskrevne vurderede sølvknapper, som vejede 3 lod, hvert lod for 2 1/2 mark, som Jørgen Jacobsen havde i pant af Jens Mikkelsen skrædder på Brobjerg.

** NM for Niels Bondesen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Folmer Tomasen Apoteker dom over efterskrevne for gæld.

** NM for Peder Christensen. efterskrevne vidnede, at de 30/9 sidst forleden arresterede og byslog Christen Sørensen i neder Hadsten i Sabro herred og forbød ham at vandre af Århus, og dog er han uden vilje og minde vandret bort, og derfor lyste ham et fuldt vold til.

** NM for Maren Madsdatter. efterskrevne gjorde Jørgen Heitwinkel skudsmål, at han er så lovligt forhindret på sin sygeseng, så han ikke nu i dag kunne møde at svare for sig, hvorfor sagen blev opsat i 8 dage.

** NM for byfogden. så blev Peder Jensen 3.sinde fremæsket, om han var mødt til gensvar, og ingen fremkom, da vidste fogden ikke andet derom at sige end sin forrige dom at følge, og Peder Jensen pligtig er og bør Peder Christoffersen for samme 2 rejser til Viborg en billig kost og tæring at erstatte.

** Søren Hvas i Storring. byfogden opsatte den sag imellem Christoffer Pedersen borger i Århus og Søren Hvas til i dag 4 uger førstkommende.

20/10 1636.

** NM for Søren Jensen Vinter på hans vegne med to uendelige somme her af tinget 1/9 og 22/9 sidst forleden havde stævnet Peder Jensen, borger sst, ham tiltalte for 50 sletdaler og fremlagde efterskrevne brev, datum Århus sankt Mortens dag 1623. derefter blev afsagt, så efterdi to uendelige domme i sagen er forhvervet, som endnu står ved deres fulde magt, så vidste byfogden ikke andet derom at sige end hans forrige dom at følge, og Peder Jensen pligtig er fornævnte 50 daler, rente og al anden interesse og skadegæld inden 15 dage at betale.

** NM for Hans Andersen. Christen Jensen Kjær bekendte, at han har skrevet 2 stævninger for Jørgen Hansen grydestøber sst efter Jørgens egne udkastninger for betaling.

** Knud Rasmussen i Skejby. så blev Jørgen Hansen 3.sinde fremæsket, om han var mødt til gensvar, og ingen fremkom, da vidste byfogden ikke andet derom at sige end den forrige dom at følge, og Jørgen Hansen grydestøber jo bør at bevise samme utilbørlige skænden, han i hans landstings stævning har ladet indskrive eller derfor at lide tiltale efter recessen.

** Rasmus Testrup. Søren Låsby i Århus bekendte sig af gæld skyldig at være Rasmus Testrup (blank) sletdaler, og derfor til underpant satte ham hans hus, han iboer, på Vestergade liggende, næst østen op til Oluf Nielsens gård og ejendom og vesten op til Oluf Villadsens gård og ejendom og strækker sig fra gaden og til klostermuren.

** NM for Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske og borgerske sst og på hendes vegne havde stævnet Jørgen Heitwinkel ham tiltalte for en håndskrift, som hendes salig husbond Jens Olufsen og hendes søn Oluf Jensen til ham udgivet har, som Jørgen Heitwinkel sig selv har tilforpligtet til Maren Madsdatter at levere, og han det dog ikke har efterkommet. for skudsmåls skyld opsatte byfogden denne sag til i dag 8 dage.

** NM for Dorte Bruns på Samsø gav til kende, at det var i dag 4.ting at han på Dorte Bruns vegne har udæsket Jens Ulriksen borger sst af Dorte Bruns gård, han nu iboer, at han den straks uden nogen forhaling skulle ryddelig gøre.

 ** Jens Lauritsen rådmand. byfogden opsatte den sag imellem Jens Lauritsen og Bernt Klodt til i dag 14 dage førstkommende.

** Bernt Klodt. byfogden opsatte den sag imellem Bernt Klodt og Jens Lauritsen til i dag 14 dage førstkommende.

27/10 1636.

** Jens Lauritsen rådmand fremlagde en skriftlig seddel lydende: er jeg begærende gerne af Bernt Klodt, om han til nogen har udgivet husleje af den part i salig Niels Friises gård i Borgporten, som jeg af byfogden er tildømt, det med mere at gøre regnskab for fra 1624-1630, Jens Lauritsen Borum egen hånd.

** NM på KM og Århus bys vegne opkrævede sandemænd sst, at de i dag 14 dage skulle komme her til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Christen Sørensen i neder Hadsten, for han i arrestering og byslag uden vilje og minde er vandret her af Århus.

** NM for Peder Christoffersen med 2 uendelige domme her af tinget 30/9 og 13/10 sidst forleden havde stævnet Peder Jensen borger sst ham tiltalte, eftersom han 2 gange 31/8 og 14/9 sidst forleden til Viborg landsting har indstævnet en dom anlangende, han til bytinget imellem Peder Jensen og Peder Tunglund dømt har, hvilken dom af landsdommerne er ved magt dømt, mener derfor Peder Jensen pligtig er ham efter recessen kost og tæring at erstatte. derefter blev afsagt, så efterdi i sagen 2 uendelige domme er forhvervede, og Peder Jensen mødte og intet derimod fremlagde, vidste fogden ikke andet derom at sige end den forrige dom at følge, og Peder Jensen bør Peder Christoffersen for samme rejser til Viborg og fra en billig kost og tæring at erstatte.

** Rasmus Pedersen Testrup stod for tingsdom på Peder Jensens børn, som er Christoffer Pedersen, Jacob Pedersen, Anne Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter og Dorte Pedersdatter deres vegne og lydeligt forbød byfogden, at han ikke skal gøre noget indlæg eller udstede nogen pant eller køb i den gård, Peder Jensen bag klostret iboer, så vidt som børnenes anpart er anlangende, som er halvparten, efter skiftebrevs formelding.

** idem. byfogden opsatte den sag imellem Rasmus Testrup og Peder Jensen sst og hans børn indtil i dag 14 dage førstkommende.

** NM for hr Bertel på Samsø dom over efterskrevne for husleje.

** NM for Jens Ulriksen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Keldsen. efterskrevne 24 borgere sst vidnede, at det er dem vitterligt, at Peder Keldsen er af sin barndom opfødt i Århus af ærlige forældre, som var salig Keld Rasmussen skomager og Helle Rasmusdatter, og selv har han handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel, og ikke ham noget vanrygte at have påhængt.

** NM for Jens Christensen rådmand dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Gundesen dom over Mette Lauritsdatter salig Niels Frandsens efterleverske i Vejlby og hendes børn Frands Nielsen og Villads Nielsen med deres værger for gæld.

3/11 1636.

** Peder Rasmussen Kattrup. Rasmus Sørensen bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Peder Rasmussen 100 sletdaler, af hvilke 100 daler Peder Rasmussens brorsøn Rasmus Rasmussen, barnfødt i Ris i Vor herred, tilkommer 71 sletdaler, som er af hans arvepart efter hans salig far, og derfor til underpant satte ham en hans gård og ejendom, som Rasmus Sørensen nu selv iboer, liggende på Vestergade næst østen op til Niels Lauritsen kopsætters gård og ejendom og næst vesten op til Erik Jensen i Jegstrup i Ning herred hans boder og ejendom.

** Jens Nielsen Langballe. Niels Madsen fogedsvend med fuldmagt af Peder Madsen i Langskov og på hans vegne gav Jens Langballe og hans arvinger afkald for al den arv og gods, som Peder Madsens hustru Johanne Lauritsdatter efter hendes salige far Las Pedersen arveligt er tilfaldet.

** Peder Christoffersen byfoged tilspurgte Christen Kjær, om han flere breve og dokumenter havde i den sag, da skulle han dem nu for retten fremlægge, og intet videre Christen Kjær ville fremlægge.

** Rasmus Nielsen. efterskrevne vurderede en lang bøsse for 5 sletdaler, som Rasmus Nielsen rettede for sig med imod Mikkel Keldsen for hvis, han var ham skyldig.

** mester Wulf Baltsersen for Jørgen Heitwinkel gav til kende, at dersom der var nogen, som havde Jørgen Heitwinkel noget til at tale, da ville han i dag svare dertil, og ingen var fremkommet.

** Jens Lauritsen rådmand. byfogden opsatte den sag imellem Jens Lauritsen og Bernt Klodt til i dag 14 dage førstkommende.

** NM for Augustinus Miller og på hans vegne med en opsættelse her af tinget 27/9 sidst forleden havde stævnet Christen Jensen Kjær sst ham tiltalte for nogen utilbørlige ord, han efter tingsvidnes formelding Augustinus Miller på tinget tilsagt har, og fremlagde efterskrevne vidne her af tinget 25/8 sidst forleden. derefter blev afsagt, efterdi Christen Jensen Kjær er fremkommen fornævnte dag, som samme tingsvidne om formelder, han skulle have tilsagt Augustinus Byskriver, at han skulle have taget hans breve fra ham, og da leveret fra sig og til Augustinus at skulle indføres i hvis for retten gik beskreven nogen breve, hvilke breve de så har haft imellem hverandre for retten, og ikke her bevises Christen Kjær at skal have sagt det Augustinus skal have røvet hans breve fra ham, ikke heller bevises han skal have haft nogen ærerørige ord, som han kunne lide for, vidste byfogden ikke at finde ham til at lide nogen tiltale for løgner.

** NM for Søren Sørensen dom over efterskrevne for gæld.

** Christen Jensen Kjær stod for tingsdom med en skriftlig landstings stævning, hvormed han havde indstævnet 8 mænd, som sad Århus byting torsdagen 14/7 sidst forleden, om de da på tinge så eller hørte ham med nogen uhøviske eller uærlige ord nævne, mene eller tale om Ellen Hansdatter Christoffer Stenhuggers kone sst, da fremkom efterskrevne 8 mænd og vidnede og var deres vidne bestandig, som de på Århus byting 14/7 sidst forleden hørt havde, der de da her på tinget var de otte mænd.

** Knud Rasmussen Røg i Skejby med 2 uendelige domme her af tinget 6/10 og 20/10 sidst forleden da at have stævnet Jørgen Hansen grydestøber, borger sst, ham da tiltalte, for han i en sin landstings stævning, som han ham med til landsting har indstævnet, skælder ham for en tyv, og den, der har solgt uhjemlet. derefter blev fremlagt adskillige sedler og kvittanser angående studehandler. derefter blev afsagt, så efterdi her fremlægges breve og sedler imod hverandre, da vidste byfogden ikke andet derom at kunne kende, men det for hans overdommere at indkomme.

** Niels Bondesen. Rasmus Lassen bager og borger sst solgte og skødede til Niels Bondesen en Rasmus Lassen bagers gård og ejendom liggende bag klostret næst østen op til Århus klosters mur på hjørnet og vesten næst op til Envold Bagers gård og næst norden op til Jens Kleinsmeds gård og ejendom og sønden til adelgaden.

** Rasmus Lassen bager. Niels Bondesen borger sst solgte og skødede til Rasmus Lassen en Niels Bondesens gård og ejendom liggende på Mejlgade østen til adelgaden næst norden op til Anders Madsens gård og ejendom og næst sønden op til Rasmus Madsens gård og ejendom med sin hosliggende have bag ved gården, strækkende sig i liggelsen norden fra Søren Hattemagers gård og ejendom og sønden til mester Wulf Baltsersen have, og i breddelsen strækkende østen fra Rasmus Madsen, Anders Madsen, Jens Sørensen skomager og Hans Nielsen deres haver og ejendom, og vester til Anders Brendstrup, Christen Mortensen og Jens Stigsen rådmand sst deres gårde og ejendom, med et fuldt gårdsavl i alle Århus vange.

** Niels Bondesen. Rasmus Lassen bager solgte og skødede til Niels Bondesen en Rasmus Lassen bagers have, jord og ejendom liggende her for Århus oven Kohøjsbakke, næst østen op til Niels Ibsen rådmand hans have, norden næst Poul Nielsens have og vesten op til Christen Carlsens have og jord på Kohøjsbakke.

10/11 1636.

** Hieronimus Gylden tilspurgte Niels Madsen fogedsvend sst, om han på hr Tue Pedersen i Tved hans vegne ville eller havde flere breve nu at lægge i rette endsom i opsættelsen er indført, hvortil han svarede, at han ikke videre havde at lægge i rette.

** NM for hr Tue på Mols. byfogden tilspurgte Hieronimus Gylden borger sst, om han ville give hans sag med hr Tue på to mænd, og Niels Madsen på hr Tues vegne i lige måder også på to mænd, dertil svarede Hieronimus Gylden og begærede dom efter hr Tues stævning, men Niels Madsen på hr Tues vegne at ville give sagen på 4 mænd.

** idem for hr Tue Pedersen på Mols og på hans vegne og Hieronimus Gylden tog hver to efterskrevne mænd og på begge siden blev bevilget Christen Carlsen rådmand sst og gav dem fuldmagt at imellemsige og forene hr Tue og Hieronimus Gylden om deres tvistighed, og hvad de dannemænd dem derom imellem siger og forhandler, skal stande for fulde ustævnet og uigenkaldt.

** Jens Christensen i hospitalet. efterskrevne, eftersom de var stævnet med en landstings stævning for deres sandhed af vidne om hvis forrykkelse og borttagelse, som Jens Pedersen møller i Tarskov mølle har beganget med afgangne Maren Jensdatter sst hendes efterladte gods, da vidnede de, at den selv samme dag, som Maren Jensdatter blev begravet, da hentog fornævnte Jens Pedersen alt hvis gods, som i Maren Jensdatters hus var og førte det ind i Jens Andersens gård i Møllestien.

** Peder Christoffersen byfoged gav til kende, at ham af Peder Jensen borger sst var givet varsel for vidner, han i dag ville forhverve, så bød Peder Christoffersen sig i rette at ville svare dertil, og ikke Peder Jensen fremkom.

** Jørgen Jacobsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jørgen Svendsen for Hans Pedersen. Peder Hansen Cappel borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 50 sletdaler, og derfor til underpant satte han hans hus, grund og ejendom, han nu selv iboer, på Guldsmedegade liggende imellem Peder Hansen i Vitten hans ejendom og boder i norden og Christen Carlsens boder i øster.

** Jens Christensen i hospitalet. efterskrevne, eftersom de var stævnet med en landstings stævning for deres sandhed af vidne om hvis forrykkelse og borttagelse, som Jens Pedersen møller i Tarskov mølle har beganget med afgangne Maren Jensdatter sst hendes efterladte gods, da vidnede de, at den selv samme dag, som Maren Jensdatter blev begravet, da hentog fornævnte Jens Pedersen alt hvis gods, som i Maren Jensdatters hus var og førte det ind i Jens Andersens gård i Møllestien.
 
** NM for Niels Bondesen dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Hans Andersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Ove Rasmussen på Brobjerg lod fordele efterskrevne for gæld.

** NM for Jens Karlby dom over efterskrevne for gæld.

** NM for Søren Pedersen på Brobjerg tilbød Palle Ibsen borger i Århus 20 sletdaler, som er højere end hans gård er vurderet for, som Søren Pedersen har i pant, hvilke 20 sletdaler byfogden på rettens vegne til sig annammede, efterdi Peder Ibsen ikke mødte.

** Hans Andersen Grønbæk dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Søren Mortensen forrige bysvend sst fremlagde to skriftlige sedler, hvori efterskrevne gør vitterligt, at Henrik Exmand af Lübeck lovede Søren Mortensen en god skjorte, som skal være mere end en daler værd, for hvis umage han havde med hans øksne dette år, og ligeledes at Hermand Schröder borger i Lübeck har foræret Søren Mortensen en gammel kjole og den med det første at leverer ham. begge sedler dateret Århus 20/10 1636.

** NM for Hans Andersen Grønbæk med en opsættelse her af tinget 6/10 1636 havde stævnet Christen Jensen Kjær borger sst ham tiltalte, for han uden al billig årsag har ham påskrevet i Jørgen Grydestøbers beretninger og stævninger skanderet og skældt med meget utilbørlige for falskner og løgner, som Hans Andersen formener, han bør at bevise eller derfor at straffes som en falskner, efterdi Jørgen Grydestøber ham det ikke er gestendig eller har befalet ham sligt at gøre, og fremlagde efterskrevne rådstuevidne udgangen 21/9 sidst forleden og et vidne her af tinget 20/10 sidst forleden. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at Jørgen Hansen klokkestøber aldeles benægter, at han aldrig har været begærende af Christen Kjær at skulle skrive sådan skælden og skandering, hvilket Christen Kjær ikke havde benægtet, men offentligt for råd og ret bekendte sig selv at have skrevet samme skælden og skanderen i de stævninger for Jørgen Grydestøber på Hans Andersen og andre godtfolk, og ikke han nu efter anfordring nøjagtigt beviser sådant af Jørgen Grydestøber at være begæret, vidste byfogden ikke andet herpå at kunne kende, end Christen Kjær efter KM forordning derfor bør at stå til rette efter recessen.

** Jens Christensen i hospitalet på hospitalets vegne vedkendte sig hvis arvepart, Maren Henrik Dyvels efter hendes søster Maren Jensdatters død med rette kan tilkomme, efterdi hun sig i hospitalet har indgivet. varselsmænd bestod, at de gav Jens Pedersen møller i Tarskov mølle varsel for dette vidne.

17/11 1636.

** Rasmus Pedersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** NM for Karen Ludvigsdatter dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** NM for hr Bertel på Samsø lod fordele for gæld.

** Hieronimus Gylden. efterskrevne borgere sst stod for tingsdom, eftersom de var taget til voldgiftsmænd på Hieronimus Gyldens vegne imod hr Tue Pedersen i Tved på Mols om deres tvistighed at forene, da var de 16/11 sidst forleden forsamlede i Jacob Abels hus sst fra klokken var 12 om middagen, og indtil det var mørk nat, og ville samme voldgift efterkomme i venlighed, og ingen da på hr Tue Pedersens vegne sig indstillede eller mødte.

** Christen Lauritsen Kå. efterskrevne vidnede, at de 24/10 sidst forleden efter Jens Pedersen Møllers begæring i Jacob Lauritsen borger sst hans stue vurderede efterskrevne gods, som fandtes efter salig Maren Jensdatter, som boede og døde i Møllestien. item vidnede Laurits Jacobsen møller og borger sst, at den dag Maren Jensdatter blev begravet her i Århus, gik han med Jens Møller i Tarskov mølle fra kirken ind i hans bod, som Maren Jensdatter iboede, og da betalte Jens Møller ham hans sommerhusleje af samme bod, men hvor der gods blev henført, som fandtes efter hende, vidste han intet af.

** idem fremlagde en skriftlig seddel lydende: jeg Christen Kå på Jens Pedersen møller i Tarskov mølle hans vegne tilbyder alle fornævnte Jens Pedersens hustrus medarvinger, som kan være rette arvinger til det ringe gods, som fandtes efter den salig kvinde Maren Jensdatter, som boede og døde her i byen 23/10 sidst forgangen, og i lige måder Jens Christensen hospitalsforstander her i Århus, om han eller nogen af fornævnte medarvinger vil til sig annamme hvis ringe gods, som fandtes efter salig Maren Jensdatter, og betale hvis gæld, som er efter hende.

** Rasmus Rasmussen i Slet gav til kende, at han skulle være stævnet og kaldt af Søren Keldsen på Brobjerg sst for nogen gælds fordring, så bekendte Søren Keldsen, at han ingen gæld havde at fordre af ham, og ikke Rasmus Rasmussen var ham nogen gæld skyldig.

** Søren Mortensen lod fordele Hermand Schröder borger til Lübeck for en klædetrøje, som han ham aftjent har, og i lige måde Henrik Exmand sst for en skjorte, så god som en daler.

** Hans Andersen Grønbæk lod fordele Jørgen Hansen grydestøber sst for 13 daler, som han er ham skyldig efter borgmestre og 3 dannemænd deres afsigt.

** idem. efterskrevne vurderede en kobberkedel, som vejede 36 skålpund, hvert pund for 20 skilling, som Hans Andersen havde i pant af Didrik Skuster i Horsens.

** idem. efterskrevne vurderede en tinpotte og en tinkovske, som Hans Andersen havde i pant af Anne Jens Hasles sst.

** NM for Jens Christensen rådmand lod fordele efterskrevne udenbys for gæld

** Søren Jensen Hvas i Storring med en opsættelse her af tinget 13/10 sidst forleden på sine egne og sin mor Maren Nielsdatter i Storring salig Jens Hvasses efterleverske sst og Peder Olufsen i Borum deres vegne havde stævnet Christoffer Pedersen borger i Århus ham tiltalte for, eftersom for nogen år siden afgangne Anders Pedersen og Jens Hvas har lovet og godsagt for restants i Framlev herred til Søren Jensen Frost nu borgmester i Århus, som skulle være indkrævet, der han var slotsskriver på Skanderborg, som beløber sig til den sidste rest, som Jens Hvasses arvinger har betalt 60 sletdaler, hvoraf tilkommer Anders Pedersens arvinger at betale 30 daler. der foruden er betalt af Jens Hvas selv i levende live 301 sletdaler, Anders Pedersens anpart, som er med indfriede breve med deres afskrivning at bevise, så efterdi Christoffer Pedersen har bepligtet sig Anders Pedersens gæld at betale, så formener de, Christoffer Pedersen bør betale dem 361 sletdaler. så blev i rette fremlagt en dom af Viborg landsting 14/9 sidst forleden, hvori formeldes, at Peder Olufsen i Borum da på sine egne og på Maren Nielsdatter salig Jens Hvasses efterleverske i Storring samt hendes søn Søren Jensen sst deres vegne havde stævnet Christoffer Pedersen for en uendelig dom, han til landstinget 22/6 sidst forleden skal have forhvervet over en bytingsdom, Peder Christoffersen byfoged i Århus for nogen tid skal have afsagt, hvorpå de gode landsdommere således senteret, at efterdi byfogden ikke i sin dom har specificeret, hvor meget Christoffer Pedersen af samme gæld burde at betale, da fandt dommerne hans dom at være som udømt var, og sagen til byting igen at komme. derefter blev fremlagt efterskrevne breve, det første dateret Skanderborg 4/9 1612, i hvilket Anders Pedersen i Borum ridefoged og Jens Sørensen i Storring delefoged i Framlev herred kendes dem af vitterlig gæld skyldig at være Søren Jensen Frost slotsskriver på Skanderborg slot 305 sletdaler, som er for rest af KM landgilde samt indkomst, som i Framlev herred tilbage står for 1608-9 og 10. på samme brev findes afskrevet efterskrevne beløb. derefter blev fremlagt breve, dateret 15/1 1614 og 15/2 1616 vedrørende videre restants samt en kontrakt, tingsvidner og skriftlige sedler. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges adskillige gamle forløftsbreve, som salig Anders Pedersen i Borum og salig Jens Hvas i Storring har samtlige lovet til borgmester Søren Frost i Århus for KM landgilde restans til Skanderborg af Framlev herred, som de begge i samme herred har været fogder i, og ikke bevises sådan restans skal hos bønderne restere, men at skal være oppebåret og afskrevet på de gamle udgivne håndskrifter, og ikke Jens Hvasses navn at være nævnt på samme opskrift på håndskrifterne mere end Anders Pedersens, at Jens Hvas alene samme løfter og opskrift skulle have betalt, ikke heller bevises Jens Hvas at have i hans levende live fordret nogen betaling af Anders Pedersen, det han alene på hans vegne af samme restants skulle have udlagt og betalt, men efterdi der resterer på samme løfte 60 sletdaler, hvilke Jens Hvasses arvinger er tiltalt for, dem alene til Søren Frost har betalt, som med hans kvittants er at bevise, da vidste fogden ikke at kunne tilkende salig Anders Pedersens arvinger videre til Jens Hvasses arvinger igen at betale end den halve part af de 60 sletdaler, som Jens Hvasses arvinger alene til Søren Frost har udgivet og betalt, eller dem derfor at lide tiltale.

** Jens Lauritsen rådmand med en opsættelse her af tinget 20/10 sidst forleden havde stævnet Bernt Klodt, møller i Århus kornmølle, ham tiltalte for nogen års husleje af den gård i Borgporten sst, han har iboet, og fremlagde efterskrevne kontrakt, dateret 4/3 1624. dernæst blev fremlagt en underskrevet seddel, hvori mester Christen Hansen domskolemester i Århus og Rasmus Pedersen Testrup giver Jens Lauritsen Borum, så vidt deres parter er anlangende på Christen Nielsen Friis og Poul Nielsen Friis, som de er tilforordnede værger for, at påtale deres sag anlangende den gård, fornævnte børns salig far iboede, dateret 4/3 1624. derefter satte Jens Lauritsen i rette, om Bernt Klodt ikke jo bør at betale ham for de åringer, som han samme gård har iboet. så er mødt Bernt Klodt, bød sig (næst følgende blad er ikke bevaret)

** (næst foregående blad er ikke bevaret) og lyste ham derfor et fuldt vold over. og stod Søren Sørensen for tingsdom og bekendte, at han havde gjort Maren Jensdatter samme skade med en tyrepes.

** Søren Sørensen. Maren Jensdatter sst stod for tingsdom og gav hendes farbror Søren Sørensen aldeles kvit og klagesløs for hvis hug og slag, han hende gjort har, og begærede ikke andet af ham, end han ville give hende et godt eller ondt vidne. så fremstod Søren Sørensen og sagde, at han ikke vidste på denne tid med Maren Jensdatter andet end ærligt og godt i alle måder.

** Peder Nielsen Bonde på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at de i lørdags forgangen 8 dage så, at der var 4 vinduer ganske slået i stykker af Jens Basballes sst hans vinduer, som Peder Bonde sigtede Anders Ovesen skipper, boende i Hals i Vendsyssel, at han 19/12 sidst sønderslog samme vinduer og lyste ham derfor et fuldt vold til på KM, byens og bondens vegne.

12/1 1637.

** Jens Nielsen. Niels Rasmussen kræmmer og borger i Grenå gav Jens Nielsen og hans arvinger et fuldt, fast, trygt og uigenkaldende afkald og kvittering for al hvis arv og gods, som ham på sin hustru Maren Simonsdatters vegne arveligt efter hendes salig søster Mette Simonsdatter, Jens Nielsens hustru, kunne være tilfaldet og takkede Jens Nielsen for god skifte, jævning og god udlæg og betaling.

** Niels Rasmussen kræmmer i Grenå. Jens Nielsen borger sst lovede, at han skal holde Niels Rasmussen aldeles kvit og kravsløs for al hvis bortskyldende gæld, som han og hans hustru Mette Simonsdatter i var, da hun ved døden afgik, så og at holde ham fri for hvis førløn, som han skulle udgive af hvis gods, han på sin hustrus vegne hos Jens Nielsen bekommet har.

** Jørgen Svendsen for Hans Nielsen kornmåler på Skanderborg. Gert Boesen skomager og borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Nielsen 50 sletdaler, og derfor til underpant satte ham et hans hus, jord, grund og ejendom, han nu selv iboer, liggende her i Århus på Brobjerg imellem Søren Rasmussens bod, som han nu nyligt har afkøbt Gert Boesen på den søndre og Terkild Saxes gård på den nordre side, med sin hosliggende have og kåljord.

** Søren Rasmussen for Jochim Schultz i Christiania i Norge. 24 efterskrevne borgere vidnede, at det er dem vitterligt, at Jochim Schultz og hans hustru Dorte (blank) har her i Århus været bosiddende nogen tid lang, og desmidlertid sig skikket som to gode ærlige ægtefolk bør at gøre, og ikke de har hørt, at der skulle have påhængt dem noget vanrygte, som kunne være deres gode navn og rygte til nogen forklejning.

** Søren Rasmussen på Brobjerg. Gert Boesen borger og skomager solgte og skødede til Søren Rasmussen en hans bod liggende på Brobjerg næst op til Søren Rasmussens egen gård og ejendom, han nu iboer, på den søndre side og Gert Boesen hans hus og ejendom på den nordre side, og med sit frie vandløb og flod uhindret igennem Gert Boesens gård og ejendom.

** NM for Kirsten Pedersdatter. efterskrevne vidnede, at de 23/12 sidst forleden arresterede og byslog Jørgen Jensen Hammel boende i Skovby for gæld, han er Kirsten Pedersdatter skyldig, og uden minde er vandret af byen og derfor lyste ham et fuldt vold til.

** Jens Rasmussen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Ove Rasmussen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Erik Madsen for Mogens Simonsen i Stadsgård dom over efterskrevne for gæld.

** NM for Anders Terkildsen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** NM for hr Peder Olufsen i Galten dom over efterskrevne for gæld.

** NM for Jens Jacobsen. byfogden opsatte den gældssag imellem Jens Jacobsen i Århus og Sidsel Kolinds sst og Jens Ulriksen til i dag 14 dage.

** NM for Kirsten Nielsdatter salig Christen Ibsens. byfogden opsatte den sag imellem Kirsten Nielsdatter og Erik Loft i Østerby for 21 sletdaler, som hans søn Mikkel hentede, Jens Eriksen Loft i Optrup samt flere til i dag 14 dage.

** Gregers Nielsen dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** NM for Hans Storm dom over efterskrevne for gæld, der imellem Rasmus Giuses arvinger på Vestergade.

** Peder Bonde på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at de 20/12 sidst forleden så, at Albret Skot sst havde to blodige huller på den højre side i hans ansigt, som Peder Bonde beskyldte Anders Jespersen skrædder og borger sst, at han gjorde Albret Skot samme skade og lyste han derfor et fuldt vold til.

** idem på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at de 20/12 sidst forleden så, at Anders Jespersen skrædder og borger sst havde 4 blodige sår i hans hoved, som Peder Bonde nu for retten beskyldte Albret Hansen Skot sst, for han gjorde samme skade og derfor lyste ham et fuldt vold til.

** Gregers Nielsen. Augustinus Livland badskær og borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld at være Gregers Nielsen 54 enkende rigsdaler, og Augustinus Livland derfor pantsatte Gregers Nielsen al hans gårdsavl og markjord, som er liggende til hans gård, han nu iboer, liggende i Immervad sst næst norden til Gert Guldsmeds gård og sønden næst op til salig Henrik Buntmagers gård.

** Folmer Tomasen for Hans Deuster. Hans Pedersen forrige skriver på Skanderborg og nu borger her sst solgte og skødede til Hans Deuster en Hans Pedersens krambod liggende her i Århus på Torvegade østen næst op til Hans Jostsens gård, som Maren Madsdatter salig Jens Olufsens nu iboer, og vesten næst op til Hans Deusters egen gård og ejendom og strækker sig sønder til adelgaden.

** NM for Niels Bondesen dom over efterskrevne for gæld.

** NM for Rasmus Rasmussen i Brabrand, delefoged i Hasle herred, gav til kende, at han på Rasmus Rasmussens vegne har kaldt på sandemænd sst og advaret dem, at de nu i dag bør at gøre deres ed og tov over Rasmus Poulsen i Framlev, Peder Poulsen og Morten Rasmussen, Rasmus Mortensens søn sst, for sår og skade, som de her på byens frihed har gjort på Rasmus Rasmussen, og for sandemændene fremlagde efterskrevne tingsvidner her af tinget 8/12 1636 og af Framlev herreds ting 11/1 1637, hvori efterskrevne vidnede, at de 19/11 om aftenen så, at Rasmus Poulsen i Framlev, Peder Poulsen og  Morten Rasmussen, som er Rasmus Mortensens søn sst, de lamslog Rasmus Rasmussen i Brabrand på alfarvejen til Brabrand med vognkæppe, så han faldt af vognen og forfulgte ham så i et morads, og da bad Rasmus Rasmussen, at de ville lade ham fare, og slog dog fast på ham. da blev opnævnt efterskrevne to dannemænd, hvilke tog hinanden i hånd og tilfyldte sandemænd sst at gøre deres ed og tov i samme sag, og det lovligt adskille, som det sig bør. så fremstod nu her for tingsdom efterskrevne sandemænd og gjorde deres ed og tov således, at eftersom de var lovligt advaret, opkrævet, tilmeldt og fyldt, og efterdi for dem fremlagdes et tingsvidne her af Århus byting, hvori vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at Rasmus Poulsen, Peder Poulsen og Morten Rasmussen af Framlev har slået og gjort Rasmus Rasmussen samme slag og skade, hvilket med syn og klage bekræftes, Rasmus Rasmussen og for tingsdom har dem tilspurgt, om de ville eller kunne benægte, de jo at have gjort ham samme skade, og det dog ikke den tid benægtet, da vidste sandemændene dem ikke derfor at kunne befri, men svor Peder Poulsen, Rasmus Poulsen og Morten Rasmussen for samme sår og skade dem hver et fuldt vold over både for kongen, byen og bonden.

** NM for Hans Storm dom over efterskrevne udenbys gældnere.

** Anders Sørensen Vesten fremlagde efterskrevne skriftlige seddel lydende, kendes jeg Las Jensen, velb Johan Brockenhuuses foged på Østergård, så vel også velb jomfru Helvig Ulfeld til Moesgård hendes fuldmægtig Las Jensen, begge deres betroede foged på Østergård, at jeg har annammet af Anders Sørensen Vesten borger og indvåner i Århus for den gårds bygfældighed i Hinnedrup, der salig Jens Jensen iboede og afdøde, da tilkom hans bror Anders Sørensen for sin part at udgive 4 sletdaler, samt for hvis førløn, som ham tilkom, da har jeg der også annammet derfor 5 sletmark, actum Århus 12/1 1637 Las Jensen egen hånd.

** velb Jørgen Brockenhuus til Østergård hans visse bud Las Jensen med en opsættelse her af tinget 1/12 sidst forleden havde stævnet Peder Ovesen indvåner sst for dom, og fremlagde efterskrevne tingsvidne af Ning herreds ting 10/5 1636, hvori synsmænd afhjemlede syn på den gård, salig Jens Jensen iboede, og at den ikke kunne forfærdiges for ringere end 40 sletdaler. derefter fremlagde Las Jensen sit skriftlige forsæt, og formente, at Peder Ovesen for en søsterlod bør 3 sletdaler at betale, som er hans anpart af de 40 sletdaler. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, Peder Ovesen har arvet salig Jens Jensen, som boede og døde i Hinnedrup, og Jens Jensen er skyldig at holde den gård ved hævd og magt, han iboede, og det ikke sket er, vidste byfogden ikke at kunne befri Peder Ovesen for hans anpart af samme gårds bygfældighed samt de 3 rigsort førløn, efterdi han har taget arv bort.

19/1 1637.

** Jens Gammel et vidne, at efterskrevne vidnede, at de 28/12 sidst forleden var hos salig Jørgen Grytwinkels tjenere og tilspurgte dem, om de ville underskrive det beseglings register over deres salig husbonds gods, hvortil de svarede nej, thi ildebrand eller anden ulykke kunne tage det bort, og sagde, at nogle dage førend salig Jørgen Grytwinkel døde, da skrev han et udtog af alt sit gods, der han ejede, og sendte den til Lübeck til arvingerne.

** Jens Gammel et vidne, at efterskrevne var i mester Wulf Baltsersens hus og der forseglede hvis efterskrevne gods, som fandtes efter salig Jørgen Grytwinkels dødelige afgang.

** Rasmus Testrup et vidne på mester Laurits Nielsens vegne i Feldballe. Mogens Skårup solgte til mester Laurits Nielsen Fog al den lod, han har arvet efter sin salig far hr Niels, som boede og døde i Storring, og som fornævnte Mogens Nielsen nu påboer, som er den 3.part i fornævnte gård på Vestergade liggende næst hr Nielses gård i Storring på den ene side og Møllestigyden på den anden side.

** Søren Pedersen et vidne og delte efterskrevne for gæld.

** Jens Prytz en 14 dages opsættelse over efterskrevne udenbys gældnere.

** Jens Andersen et vidne og delte efterskrevne udenbys for gæld.

** Palle Pedersen i Folby en opsættelse imellem ham på hans fars vegne og Niels Kedelfører i 14 dage.

** Jens Jostsen delte efterskrevne for gæld.

** Morten Swertfeger et vidne, at Niels Smed på Studsgade kendes, at han har annammet af Morten Swertfeger 13 daler på Christen Jensens arvelod, og derfor lover at føde og klæde Christen Jensen i 2 år og holde ham til ærlig optugtelse og skolegang.

** Ove Rasmussen et vidne, at efterskrevne vurderede en gammel sort karle kappe for 10 mark, som han har i pant af Søren Andersen væver, og tilbød ham den til løsen i dag 3 uger.

** Rasmus Testrup et vidne, at Mogens Skårup gav hans bror mester Laurits Nielsen præst i Feldballe afkald for alt hvis gods, som Laurits Nielsen Fog (Mogens Skårup) er tilfaldet efter hans salig far, og mester Laurits Nielsen har haft under værgemål.

** Søren Rasmussen et vidne, at Gert Boesen bevilgede Søren Rasmussen for sig og sine arvinger det tagdrop, som den forrige kontrakt imellem dem gjort er.

** Søren Samsing et vidne, at efterskrevne registrerede hvis efterskrevne gods, som salig Frederik Trompeters børn, nemlig Sofie Frederiksdatter, Jorgen ?, Marie Frederiksdatter, Hedvig Frederiksdatter, Susanne Frederiksdatter og Rebekka Frederiksdatter er tilfalden den halve part af, hvilket gods fornævnte børns stedfar Søren Samsing til sig annammede.

26/1 1637.

** Jens Gammel et vidne, at han i dag 2.gang kaldte på sandemænd over Albret Skot og Anders Jespersen skrædder.

** Anders Skrædder et vidne, at Christen Jensen Kå vidnede, at 18/12 sidst forleden da var Albret Skot og Anders Skrædder i hans hus, og da havde de adskillige unyttige ord imod hverandre, hvorpå der kom tvist imellem dem, og de kom omkuld på storstuegulvet.

** Jens Buck et vidne, at Christen Carlsen rådmand tog ham i hånd og efter fuldmagts indhold gav ham kvit og kravsløs for al hvis arv, Oluf Bertelsen, Søren Bertelsen, Mette Bertelsdatter, item Jens Sørensen i Gesing er arveligt tilfaldet efter hans hustru Maren Bucks.

** Rasmus Testrup et vidne, at han og mester Wulf Baltsersen de tog hverandre i hånd og blev venligt og vel forligt om den tvistighed, de har i været med hverandre, anlangende den ejendom og gyde på Graven, de tilsammen har liggende, i så måde at begge deres bygninger, som nu står bygget, skal blive stående.

** Jens Clemendsen et vidne, at Peder Jensen i Gellerup benægtede, at han aldrig gjorde regnskab med Jens Clemendsen om nogen gæld.

** Anders Skrædder et vidne, at efterskrevne vidnede, at den nat. Albret Skot var i trætte med Anders Skrædder, da hørte de, at Albret Skot kaldte Anders Skrædder tyv og skælm og sagde, at havde han ikke gjort ham den skade, da skulle han gøre ham det, som var værre.

** Niels Madsen et vidne på Søren Vinters vegne, at efterskrevne vidnede, at de 19/1 sidst forleden var i Peder Jensens hus, og der vurderede de til Søren Vinter efterskrevne gods for 50 daler, han Søren Vinter skyldig var.

** Jens Nielsen Gammel opsættelse over Søren Mikkelsen i Årslev, Søren Pedersen sst og Jesper Poulsen i Trige for gæld, de er ham skyldig, til i dag 14 dage.

** Ove Pilgård et vidne, at efterskrevne vurderede en gammel kong Christians bibel for 6 daler, som Ove berettede at have af hr Frederik i Hundslund, hvilken han tilbød ham til løsen

** Keld Bogbinder 14 dags opsættelse over Mikkel Bager for 14 mark, han er i lov for ham til Erik Nielsen.

** Tomas ---- et vidne, at han fremæskede, om der var nogen, som gav ham sag for gæld, da ville han rette for sig, men ingen fremkom.

** Jens Clemendsen 14 dags opsættelse over efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Clemendsen et vidne, at efterskrevne vidnede, at de var i Mollerupgård og der opsagde 100 sletdaler, som Jens Clemendsen er i forlov hos mester Jacob Matiasen for Tomas Jensen i Mollerupgård.

** Søren Knudsen 14 dages opsættelse over efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Bonde 14 dages opsættelse på Niels Jensen Havrums vegne over efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Bonde på Hans Jørgensens vegne 14 dages opsættelse over efterskrevne for gæld.

** Søren Ibsen 14 dages opsættelse over efterskrevne udenbys for gæld.

** Albret Hansen Skot et vidne efter en kontrakt lydende: eftersom Anders Jespersen skrædder og Albret Hansen Skot borger sst mig venligt har ombedt, da har jeg bevilget dem i minde at indgå i min stue og forenes om deres tvistighed, og så blev godvilligt således med hverandre forligt, at enhver skulle have, som han havde fået, dog skulle Albret give ham til badskærløn 1 sletdaler, og gjorde så en endelig og venlig kontrakt, at ingen af parterne skulle samme sag igen oprette, og de skulle begge efter denne dag være gode venner, datum Århus 24/1 1637 Jens Stigsen egen hånd.

** Niels Nielsen 14 dags opsættelse på Peder Tunglunds vegne over efterskrevne udenbys.

** Niels Nielsen på Peder Tunglunds vegne 14 dags opsættelse over efterskrevne for gæld.

** Søren Clemendsen på Anders Lydiksens vegne et pant af Rasmus Nielsen på Mejlgade i hans gård, han iboer, på 220 daler.

** Niels Nielsen på Jens Jacobsens vegne endelig dom over efterskrevne for gæld.

** Niels Nielsen på Rasmus Gyllings vegne endelig dom over efterskrevne for gæld.

** Niels Nielsen på Kirsten Nielsdatters vegne endelig dom over efterskrevne udenbys for gæld.

2/2 1637.

** Axel Ebbesen på Søren Vinters vegne delte efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Pedersen 14 dags opsættelse over efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Pedersen på Jens Christensen rådmands vegne en 14 dages opsættelse over efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Pedersen på jomfru Helvig Ulfelds vegne til Moesgård 14 dags opsættelse over Jørgen Klokkestøber for 3 pund gammelt grydekobber, han havde at arbejde for hende.

** Peder Bonde på Bernt Klodts vegne 14 dags opsættelse over Maren Jensdatter i Gesing og hendes søster Anne Jensdatter med flere udenbys for gæld.

** Peder Bonde på Bernt Klodts vegne havde stævnet efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Bonde på Bernt Klodts vegne havde stævnet efterskrevne for gæld. opsat til i dag 14 dage.

** Knud Keldsen havde stævnet efterskrevne for gæld. opsat til i dag 14 dage.

** Peder Mortensen delte efterskrevne udenbys for gæld.

** Knud Keldsen et vidne at Niels Bjørnskov borger sst lovede og til forpligtede sig at betale Knud Keldsen de pendinge, han ham skyldig er, og som han har ejendom i pant for til pinsedag førstkommende, og hvis ikke da skal Knud Keldsen beholde fornævnte ejendom.

** Hans Sommerfeld havde stævnet efterskrevne for gæld.

** Christoffer Pedersen havde stævnet Rasmus Viby skrædder ham tiltalte for en kåbe, han har at gøre for hans hustru. opsat 14 dage.

** Christoffer Pedersen havde stævnet Margrete Eriksdatter for 8 daler, som hendes husbond Rasmus Møller havde stået god for. opsat 14 dage.

** Rasmus Nielsen i Møllestien havde stævnet efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Bonde på Christen Rys vegne 14 dages opsættelse over Jørgen Poulsen i Ry for 6 daler, han er i lov for hans bror Rasmus Poulsen for husleje. opsat 14 dage.

** Jens Nielsen et vidne, at Søren Clemendsen tog ham i hånd på Anders Simonsens vegne i Floes og Karen Simonsdatters vegne i Århus, Peder Poulsen i Fruering på hans hustru Kirsten Andersdatters vegne og på hans søn Simon Pedersens vegne og stedsøn Niels Simonsens vegne og gav Jens Nielsen afkald for al hvis arv, de efter hans salig hustru kan være arveligt tilfalden.

** Hans Jostsens tjener Niels Nielsen 14 dags opsættelse på hans husbonds vegne over efterskrevne for gæld.

9/2 1637.

** Wulf Baltsersen. efterskrevne vidnede, at de 20/1 sidst forleden arresterede og byslog Jens Pedersen i Søften og forbød ham under et fuldt vold at vandre her af byen, førend han betalte Wulf Baltsersen hvis gæld, han er ham skyldig, og dog er han uden minde vandret her af byen, og derfor lyste ham et fuldt vold til.

** Jens Hammel. Anders Jespersen skrædder borger sst tilforpligtede sig at stille borgmester og råd tilfreds for hvis bordag, han har i været med Albret Skot.

** Erik Mikkelsen. byfogden opsatte den sag imellem Erik Mikkelsen og Keld Bogbinder på Brobjerg indtil i dag 14 dage.

** idem. Hans Malling borger sst benægtede med sin helgens ed intet at have fået af Erik Mikkelsen.

** Keld Bogbinder dom over Mikkel Bager sst for 19 mark, han er i lov for ham.

** Mogens Lisbjerg lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Mikkel Mikkelsen lod dele efterskrevne for gæld.

** Peder Skrædder. dommeren opsatte den sag imellem Peder Skrædder og stor Niels i Terndrup for øl, han er i lov for ham til Peder Nielsen, til i dag 14 dage.

** Jens Hammel dom efter en opsættelse over efterskrevne udenbys for gæld.

** Jacob Lauritsen for Anders Pedersen Langskov. dommeren opsatte den sag over efterskrevne udenbys for gæld indtil i dag 14 dage.

** Jens Hammel for borgmester og råd. efterskrevne vidnede, at de i går var til syn til den bakke, som Christen Tomasen har den have, da så de, at fra hældet på bakken og til den sted, som gærdet står, der var somme steds 14 alen og somme steds 10 alen, som dem syntes var indtaget og pløjet over på bakken, som var 160 sjællandske alen.

** idem. Christen Tomasen borger sst gav til kende, at han ville flytte her af byen, thi hans næring kunne ikke falde her længere.

** Peder Bonde for Niels Havrum dom over Søren Skrædder i Søften for 7 daler, han er ham skyldig.

** Peder Bonde for Hans Jørgensen dom over efterskrevne for gæld.

** Niels Madsen for Søren Sørensen sst. dommeren opsatte den sag over efterskrevne udenbys indtil i dag 14 dage.

** Mikkel Langballe. dommeren opsatte den sag over efterskrevne udenbys for gæld, indtil i dag 14 dage.

** Peder Bonde for Søren Vrold sst. dommeren opsatte den sag over efterskrevne udenbys indtil i dag 14 dage.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Skriver. Rasmus Lassen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 100 sletdaler, og derfor pantsatte han ham hans gård liggende på Mejlgade norden næst Anders Madsens gård og sønden næst op til Rasmus Madsens gård.

** Niels Madsen for Peder Tunglund. dom over efterskrevne udenbys for hvis de ham skyldig er.

** idem. dom over smed Rasmus på Brobjerg for 9 daler.

** Niels Madsen for Jens Jensen. dom over efterskrevne for gæld.

** Jens Prytz. dom over efterskrevne uden og indenbys for gæld. der iblandt Simon Pedersens hustru Karen i Hår ? Peder Frandsens hustru Kirsten i Folby, Peder Nielsen i Skjoldelev hans hustru Karen, Søren Pedersens hustru Anne i Hinnerup.

** Niels Madsen for Peder Villumsen ved Skanderborg. dommeren opsatte den sag imellem Peder Villumsen og ---- Nielsen her i Århus anlangende gæld til i dag 14 dage.

** NM for Jens Jensen sst. dommeren opsatte den sag imellem Jens Jensen og Niels Gius i Skæring indtil i dag 14 dage.

** Rasmus Nielsen lod dele for hovedgæld efterskrevne udenbys.

** Jens Hammel. sandemændene sst svor Albret Hansen Skot et fuldt vold over for sår og skade, han har gjort på Anders Jespersen sst.

** Jacob Lauritsen for Jeronimus Hansen i Horsens. dommeren opsatte den sag imellem Jeronimus Hansen og Laurits Foch og Christen Hvid anlangende gæld, til i dag 14 dage.

** Carsten Tomasen for sin husbond Rasmus Heldekande i København. Hans Andersen borger sst med fuldmagt af sin svoger Rasmus Essenbæk i Randers bekendte ham af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Heldekande 500 rigsdaler, og derfor pantsatte Hans Andersen ham en hans og hans svogers fælles gård, som de hver har halvparten af,  liggende her i Århus på Brobjerg.

** Anders Pedersen for Jens Clemendsen. dom over efterskrevne efter opsættelses lydelse (uafsluttet)

** Anders Pedersen for Søren Knudsen. dom over efterskrevne efter opsættelses indhold (uafsluttet)

16/2 1637.

** Jens Hammel for Jacob Lauritsen. dommeren opsatte den sag imellem Jacob Lauritsen og Peder Netler sst, indtil i dag 14 dage.

** Jens Sørensen. dommeren opsatte den sag imellem Jens Sørensen og Hans Eriksen sst anlangende gældssag indtil i dag 14 dage.

** Niels Madsen for Las Jensen foged på Østergård lod fordele Anders Christensen danske skolemester sst for en sølvske, så god som 3 daler, han er ham skyldig.

** Niels Madsen for Mikkel Terkildsen. dommeren opsatte den sag anlangende gældssag mod efterskrevne indtil i dag 8 dage.

** Jens Jonsen for Niels Ibsen rådmand. dommeren opsatte den sag imellem Niels Ibsen og efterskrevne for gæld, indtil i dag 14 dage.

** Arent Althalt. dommeren opsatte den sag imellem Arent Althalt og efterskrevne for gæld indtil i dag 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Inger Nielsdatter ? lod fordele Laurits Fog sst for 4 daler hendes løn.

** Jacob Lauritsen for Peder Ovesen danske skolemester lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jørgen Jacobsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** idem. dommeren opsatte den sag imellem ham og efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Pedersen på velb Helvig Ulfelds vegne dom over Jørgen Grydestøber sst for 3 pund kobber efter opsættelses indhold.

** Knud Keldsen. dom over efterskrevne for gæld.

** Peder Bonde på Søren Vrold skrædders vegne. dom over efterskrevne for gæld.

** Peder Bonde for Christen Ry dom over Jørgen Poulsen i Ry for 6 daler forløfte for hans bror Rasmus Poulsen.

** Jens Pedersen. dom over efterskrevne udenbys, der iblandt Niels Elgård og hans søn Hans Nielsen i Søften, for gæld.

** Jens Pedersen. Søren Jensen borgmester kundgjorde, at Jens Pedersen borger sst havde indstævnet for ham Laurits Hansen skomager borger sst og beskyldte ham, at han havde afkøbt ham nogen huder, de 40 daler at betale straks og de 21 til midfaste, hvorfor Jens Pedersen formente, han burde holde samme køb og løfte, da forligte han dem således, at Laurits Hansen skulle beholde samme læder, men han skulle have dag på de 40 daler til Valborg dag, og de andre skulle han give ham straks.

** Jens Pedersen for Jens Christensen. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Madsen for borgmester. dom over Christoffer Pedersen borger sst for 30 daler, han rester med på en håndskrift, han til Eva Clausdatter udgivet har, som til sankt Mikkels dag skulle have været betalt.

** Peder Bonde for Bernt Klodt. dom over efterskrevne for gæld.

** Jens Andersen. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Købmand lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Pedersen. efterskrevne hjemlede, at de vurderede her på tinget et værge for 1 daler, som han havde i pant af Peder Mortensen i Brandstrup, og tilbød ham det at løse.

** Erik Mikkelsen et vidne, at han og Jacob Madsen tog hver efterskrevne mænd og gav dem fuldmagt dem at imellem sige og forene om deres tvistighed.

** Niels Madsen for Jens Karlby. dommeren opsatte den sag imellem Jens Karlby og Peder Hansen kedelfører anlangende husleje af Jens Mørkes børns gård, Peder Keldsen iboede, indtil i dag 14 dage.

** Peder Bonde et vidne, at Maren Rasmusdatter ved sin højeste ed og med oprakte fingre undskyldte Morten Sørensen skomager sst, at han aldrig havde haft nogen legemlig fællig med hende i nogen måde.

** Jens Pedersen i Tarskov mølle et vidne, at han bød sig i rette, om der var nogen, som havde noget ham til at tale, og ingen fremkom.

** Niels Madsen for mester Søren Andersen læsemester. Christen Jensen sst på sin egne, sin mor og søsters vegne pantsatte til mester Søren deres gård, de nu iboer, bag Bispegården med sin tilliggelse for 200 sletdaler.

** Rasmus Nielsen rådmand. Jens Clemendsen borger sst med fuldmagt af Anne Jostdatter sst solgte og skødede til Rasmus Nielsen en hendes øde ejendom liggende på Fiskergade sst imellem Rasmus Nielsens egen ejendom og Oluf Lauritsens ejendom med et fuldt gårdsavl dertil i alle Århus vange.

** Hans Malling. efterskrevne vidnede, at de var hos Hans Plat sst i beskikkelse for Hans Malling, da bekendte han, at i april måned 1632 da var Hans Malling med ham til Lübeck og havde han inde i skuden med ham 40 skæpper havre, som Hans Plat skaffede ham gods for, og ydermere flyede han Hans Malling gods på borgen for 31 daler hos Johan Plande, hvilke 31 daler Hans Plat bekendte at have bekommet af Hans Malling og lovede at holde ham fri til Lübeck derfor.

** Niels Madsen for Peder Tunglund lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Madsen for Jens Jacobsen sst lod dele efterskrevne for gæld.

** Arent Althalt. efterskrevne vurderede gammelt tin og mangut, som han har i pant af Terkild Skomager sst og Christen Skrædder sst.

** Carsten Tomasen for sin husbond Rasmus Jensen Heldekande i København havde stævnet for en gæsteret Jens Christensen rådmand for noget, han skulle være hans husbond skyldig, og fremlagde et register lydende på noget kød, Rasmus Jensen Heldekande havde forgangen år 1635 ladet levere i KM provianthus i København, som ikke Jens Christensens navn var navngivet i, og intet andet kundskab han fremlagde, og blev samme register læst og påskrevet.

** Carsten Tomasen for sin husbond Rasmus Jensen Heldekande i København havde stævnet Jens Christensen rådmand for en gæsteret, han ville have over ham, så fremstod Jens Christensen og dertil svarede, at han vidste intet at være Carsten Tomasen eller hans husbond skyldig. da fremlagde Carsten Tomasen et register lydende på noget kød, Rasmus Jensen Heldekande havde ladet levere i KM provianthus i København 1635, som ikke Jens Christensens navn var navngivet i, og Jens Christensen sagde sig intet at vedkomme i nogen måder. derefter blev afsagt, efterdi Carsten Tomasen ikke beviser Jens Christensen noget at være hans husbond skyldig, og ikke fremlægger håndskrift eller regnskab, vidste byfogden ikke ham nogen gæsteret eller lovmål at tilstede, men Jens Christensen for hans tiltale fri at være.

** idem. Carsten Tomasen med fuldmagt af hans husbond Rasmus Jensen Heldekande i København havde stævnet Hans Pedersen i Århus for en gæsteret, Carsten Tomasen vil over ham forhverve, og fremlagde et håndskrift, dateret Århus 22/10 1635, lydende på 2660 rigsdaler, Hans Pedersen skal være Rasmus Jensen skyldig og hvorpå skal være betalt 2246 sletdaler, og satte Carsten Tomasen i rette, om Hans Pedersen ikke bør at betale hvis, han med resterer inden to solemærker efter privilegierne eller lide vurdering efter recessen. så mødte Niels Madsen på Hans Pedersens vegne og formente, Carsten Tomasen burde til fulde mål at give sag, hvad det var, han på sin husbonds vegne havde at tiltale for. derefter blev afsagt, så efterdi Carsten Tomasen ikke nu for retten vil til fulde mål give Hans Pedersen sag efter KM mandat, da ved byfogden ikke at stede ham noget lovmål, førend han sligt til fulde til kende giver.

** NM for Hans Pedersen. Wulf Baltsersen borger sst vidnede, at i forgangen år da solgte han Hans Pedersen borger sst nogen læster kød, som var godt forsvarligt købmandsgods i alle måder. Niels Bondesen vidnede, at han solgte Hans Pedersen nogen læster kød. andre vidnede, at alt hvis kød, som enhver af dem havde solgt til Hans Pedersen, det var godt forsvarligt købmandsgods.

** idem. Carsten Tomasen af København lod læse en fuldmagt af Rasmus Jensen Heldekande, borger i København til ham, til at indfordre i mindelighed eller ved retten hvem, som ikke godvilligt vil betale af de gældnere, som han har leveret fortegnelse på.

** Carsten Tomasen for sin husbond Rasmus Heldekande i København gav til kende, at hans husbond havde ikke fået lovligt varsel for de vidnesbyrd, som ført er, thi han mener, hans husbond bør at have varsel derfor i København. dertil svarede Niels Madsen, at efterdi her fremlægges fuldmagt fra hans husbond at gøre og lade med hans gældnere, som han selv til stede var, da bør han og at stå for varsel.

** Didrik Hattemager for Karen Nielsdatter. efterskrevne 24 borgere sst vidnede, at Karen Nielsdatter er ægte født her i byen af ærlige forældre, og selv har hun skikket og forholdt sig ærligt og vel, og ikke heller er nogen fremkommet, som har hende noget at beskylde, men alle og enhver takkede hende for god kristelig omgængelse.

** Jens Christensen rådmand i Århus havde stævnet efterskrevne vidnesfolk for deres sandhed at vidne og bekende efter recessen anlangende 4 læster saltet nødkød, som han forskikkede over til København til Rasmus Jensen Heldekande 1635, som han havde solgt og forundt ham. så vidnede efterskrevne, som havde vejet og pakket og slået samme kød tilsammen, at det holdt rigeligt den vægt det skulle, og det blev pakket så fuldt, som det aller mest kunne trykkes i tønderne.

** Jens Eriksen. efterskrevne 8 mænd vidnede, at Carsten Tomasen, Rasmus Heldekandes fuldmægtig af København, stod i dag for retten i lov og lyd og fik beskrevet hvis, han begærede, som retten det kunne give denne gang, og ingen der gjorde ham nogen ulyd eller ufred, ligevel kastede han en hob breve fra sig, som var 11 breve, og veg af retten og ikke ville dem med sig annamme.

** Søren Ibsen Due dom over efterskrevne udenbys gældnere.

** Laurits Hansen i Storring på Sidsel Nielsdatter salig hr Søren Andersens efterleverske hendes vegne fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 28/7 1636 lydende: er dette min bedrøvelige klage anlangende mig og mine børns gods mig frakom i Voldum præstegård, først blev godset vurderet af Søren Jensen i Randers 23/1 sidst og 19/2, derefter blev mit fæmon drevet til Clausholm, og samme aften kom efterskrevne mænd på Otte Marsvins vegne og forbød mig at blive længere i gården under 3 marks bøder for hver nat, ligesom jeg havde været et fredløst menneske, og den samme dag blev led og låger lukket og tilspigret for mig, hvorfor jeg fattige kvinde af frygt og rædsel for slig strenge forbuds skyld ikke turde blive der, og fordi gik til birkefogden, som var der i gården, og leverede ham nøglen til hvis, der var i husene, og da måtte jeg bedrøvede og grædende kvinde stige og klatre over det ene led og gik hen til godtfolk i et andet sogn, og de da for samme min elendigheds skyld af medynk lånte mig en vogn til Århus, hvilken min medfart jeg højligt forårsaget er at klage for Gud og den kristne øvrighed, Sidsel Nielsdatter. efterskrevne vidnede og bekræftede, at det så er tildraget i alle måder.

23/2 1637.

** Jens Prytz. efterskrevne vidnede, at de arresterede og byslog Hans Rasmussen i Vrinders på Mols og forbød ham under vold at vandre af Århus, førend han betalte Jens Prytz hvis gæld, han var ham skyldig, og berettede, at han uden minde er vandret her af byen, og derfor lyste ham et fuldt vold til.

** Jacob Lauritsen for Niels Udten. byfogden opsatte den sag imellem Niels Udsen og efterskrevne udenbys, som er ham gæld skyldig, til i dag 14 dage.

** Niels Madsen for Jens Jensen sst lod dele Niels Pedersen Gius i Skæring for gæld.

** Rasmus Værn. byfogden opsatte den sag imellem Rasmus Værn og efterskrevne udenbys gældnere.

** N Madsen for Anders Terkildsen. byfogden opsatte den sag imellem Anders Terkildsen og efterskrevne gældnere til i dag 14 dage.

** Jens Pedersen for Hans Lauritsen i Åbo. efterskrevne vidnede, at de 6/2 sidst forleden var til syn til de huder, der kom af borgmesters smakke, som Jens Pedersen havde solgt Laurits Hansen, da syntes dem ikke, at samme læder skadede noget, men siden i dag 8 dage beså de samme huder, da syntes dem at samme læder var meget fordærvet, og dersom det længere havde ligget, havde det blevet ganske fordærvet.

** idem. efterskrevne vidnede, at de på søndag 8 dage sidst forleden var i Laurits Hansen skomagers hus og tilbød ham, at han nu straks efter hans løfte, han havde gjort for borgmester Søren Frost, skulle annamme det saltede læder, som han havde købt af Jens Pedersen borger sst på Hans Lauritsens vegne, efterdi det var ikke tjenligt at ligge længere, uden det blev fordærvet.

** Niels Madsen for Terkild Saxe. efterskrevne vidnede, at de arresterede og byslog Hans Pedersen Stald i Framlev og forbød ham under et fuldt vold at vandre her af byen, førend han betalte Terkild Saxe hvis, han ham skyldig var, og alligevel er han vandret her af byen, og derfor lyste ham et fuldt vold til.

** Hans Sommerfeld. dom over efterskrevne for gæld.

** Folmer Tomasen. byfogden opsatte den sag imellem Folmer Tomasen og efterskrevne for gældssag til i dag 14 dage.

** Jens Andersen. den sag imellem Jens Andersen og Jørgen Grydestøber anlangende gælds fordring blev opsat til i dag 14 dage.

** idem. byfogden opsatte den sag imellem Jens Andersen Karlby og Maren Sørensdatter i Borup om gældssag til i dag 14 dage.

** Peder Bonde for Sidsel Nielsdatter. byfogden opsatte den gældssag imellem Sidsel Nielsdatter og Claus Badskær til i dag 14 dage.

** Niels Madsen for Jens Jensen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Madsen for Jens Ulriksen. dommeren opsatte den sag imellem Jens Ulriksen og Søren Sørensen sst anlangende 22 daler til i dag 14 dage.

** idem. byfogden opsatte den gældssag imellem Jens Ulriksen og efterskrevne til i dag 14 dage.

** Jeronimus Hansen af Horsens dom over efterskrevne for gæld.

** Niels Madsen for Søren Pedersen sst. efterskrevne vidnede, at de her ved tinget vurderede en kedel og en sølvske, som Søren Pedersen havde i pant af Anne Bagerkone sst.

** idem. byfogden opsatte den sag imellem Søren Pedersen og Mikkel Lyng til i dag 14 dage.

** Peder Vrold skrædder. dom over Niels Sørensen i Terndrup for 7 daler, han er i lov for ham til Peder Nielsen på Graven samt brevpenge og omkostning.

** Erik Mikkelsen. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** idem. byfogden opsatte den gældssag imellem Erik Mikkelsen og efterskrevne uden og indenbys gældnere.

** Niels Madsen for Peder Villumsen ved Skanderborg. dom over Rasmus Nielsen for 14 daler, han rester med på hans håndskrift.

** Jacob Lauritsen for Anders Pedersen Langskov. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Madsen for Søren Sørensen. dom over efterskrevne udenbys gældnere.

** Jens Hammel tilsagde menige borgere og indvånere i Århus, at de efter denne dag skal holde deres geder og svin her af marken.

** Matias Mortensen. Christen Andersen borger sst solgte og afhændede fra sig og sine arvinger og til Matias Mortensen og hans arvinger al den lod og part, som han på sin hustrus vegne har arvet i det hus og ejendom, Morten Svarrer iboer på Volden, som er den 8.part.

** Jens Andersen. byfogden opsatte den sag imellem Jens Andersen og efterskrevne udenbys gældnere.

** Laurits Hansen i Storring for Maren Nielsdatter og Søren Hvas i Storring og Peder Olufsen i Borum. byfogden opsatte den sag imellem dem og Christoffer Pedersen indtil i dag måned.

** NM for Hans Pedersen. for tingsdom (uafsluttet)

** Hans Andersen. Terkild Saxe stod for tingsdom (uafsluttet)

2/3 1637.

** Jacob Abel. Terkild Saxe borger sst stod for tingsdom og sig til forpligtede, at han ikke skal sælge eller afhænde sin gård på Brobjerg, inden hans svoger hr Hans Abel sognepræst i Mariager bliver kontenteret og betalt efter Terkild Saxes udgivne brev, han til ham udgivet har.

** Arent Althalt. dom over efterskrevne efter opsættelse for gæld.

** Jørgen Jacobsen. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Hammel for Jacob Lauritsen sst. dom over Peder Netler sst for 7 daler for en tønde torsk, han er ham skyldig.

** Christoffer Pedersen. dom over Rasmus Viby for en foldet kåbe, han skulle gøre en slet kåbe af, og ikke har holdt hans løfte.

** item lod dele efterskrevne for gæld.

** Peder Bonde for Niels Sørensen skomager. byfogden opsatte den sag imellem Niels Sørensen og Niels Jensen på Studsgade for 4 daler til i dag 14 dage.

** Rasmus Værn. byfogden opsatte den sag imellem Rasmus Værn og efterskrevne for gæld.

** Niels Rasmussen havde stævnet Niels Eskildsen vognmand sst anlangende nogen skind, han havde beredt for ham. blev indfundet til overkøbmand, han dem imellem at sige efter KM forordning.

** Rasmus Jensen. byfogden opsatte den gældssag over efterskrevne udenbys.

** Rasmus Testrup. byfogden opsatte den gældssag over efterskrevne udenbys.

** Niels Nielsen for Hans Jostsen borger sst med en opsættelse her af tinget 3/2 havde stævnet Peder Christoffersen byfoged og Christoffer Pedersen sst for gæld. så mødte de begge og gav til kende, at de havde regnskab imod Hans Jostsen og derfor indskød dem for overkøbmand. derefter blev afsagt, så efterdi gives til kende at være regnskab imod Hans Jostsens regnskab, da vidste dommeren ikke andet derom at kende, end KM mandat at følge, og dem med deres regnskab at indkomme for overkøbmand, og han det imellem dem rigtigt at overregne og likvidere.

** idem. dom over efterskrevne for gæld.

** Mogens Lisbjerg. byfogden opsatte den gældssag over efterskrevne til i dag 14 dage.

** Jens Hammel lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Jensen havde stævnet sin søn Christoffer Pedersen skomagersvend anlangende gældsfordring, hvorimod Christoffer mødte og svarede derimod at have regnskab. blev indfundet for overkøbmanden.

** Peder Jensen. efterskrevne 24 borgere sst vidnede, at imens og al den stund Peder Jensen har boet her i byen hos dem, da har han skikket og forholdt sig ærligt, kristeligt og vel.

** hr Niels Fog i Ørum. Rasmus Pedersen Testrup borger sst med fuldmagt af hr Jens Jacobsen Guds ords tjener til Føvling på sin salig brors søn Niels Madsens vegne i Storring og hr Jens Jensen Guds ords tjener til Storring på sin trolovede fæsteenke Maren Nielsdatter Fogs vegne skødede til hr Niels deres gård og ejendom liggende på Vestergade, som Bodil Bagerkvinde nu iboer, vesten næst op til mester Laurits Nielsen Fog i Feldballe hans gård og ejendom østen næst op til hr Nielses egen gård og strækker sig til Møllestigyden i den søndre ende og til adelgaden med den nordre ende, med et havested ved hans gård og tilliggende avl i Århus vange.

** Christen Carlsen. efterskrevne vidnede, at de vurderede hvis gods som fandtes efter salig Søren Bertelsen og hans salig hustru, som deres efterladte børn ved navn Rasmus Sørensen, Johanne Sørensdatter og Maren Sørensdatter er arveligt tilfalden, og da er fornævnte gods vurderet for 200 sletdaler, hvoraf tilkom Rasmus Sørensen 100 sletdaler, som Anders Mikkelsen skomager til sig annammede, desligeste fornævnte barn Rasmus Sørensen og skal have for ham at holde til føde og klæde. i lige måde havde Rasmus Lauritsen borger sst til sig annammet Johanne Sørensdatter med hendes arvelod, og Niels Sørensen skomager sst havde til sig annammet Maren Sørensdatter med hendes arvelod. Morten Bertelsen i Østerby genpart heraf.

** Anders Pedersen for Niels Sørensen sst. byfogden opsatte den gældssag over efterskrevne udenbys, der iblandt i Hinnerup Anne Ibsdatter salig Søren Pedersens efterleverske,  til i dag 14 dage.

9/3 1637.

** Niels Madsen for Peder Tunglund. byfogden opsatte den gældssag om efterskrevne til i dag 14 dage.

** Staffen Knudsen lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Andersen lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Madsen for Jens Mårup i Ebeltoft. byfogden opsatte den gældssag imellem Jens Mårup og Christen Jensen sst til i dag 14 dage.

** Peder Bonde for Peder Tygesen. byfogden opsatte den sag imellem Peder Tygesen og Rasmus Ørbæk for gæld til i dag 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Anders Langskov. byfogden opsatte den gældssag om efterskrevne, der iblandt Karen salig Jens Markorsens i Elsted, til i dag 14 dage.

** idem. opsættelse over efterskrevne for gæld. opsat 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Søren Brågård lod dele efterskrevne udenbys gældnere.

** Niels Madsen for Anders Terkildsen, dom over efterskrevne gældnere.

** Rasmus Værn. dom over efterskrevne udenbys gældnere.

** Erik Mikkelsen. dom over efterskrevne uden og indenbys gældnere.

** Rasmus Madsen for Jens Nielsen på Harlevholm. efterskrevne 24 borgere vidnede, at Jens Nielsen er barnfødt her i Århus af ægte forældre, og selv har han skikket sig ærligt og vel.

** Christen Pedersen Ålborg for Else Sørensdatter. fornævnte 24 dannemænd vidnede, at Else Sørensdatter er barnfødt her i byen af ærlige ægte forældre, Søren Lauritsen snedker og Anne Mikkelsdatter, og selv har hun fra sin barndom og al den stund, hun har været her i byen, skikket og forholdt sig som en god ærlig pige.

** Christen Carlsen for Peder Jensen sst. Niels Kedelfører borger sst kendte sig at have lejet af Peder Jensen og overformyndere sst på Peder Jensens børns vegne den gård bag klostret, Peder Jensen påboer, og hans børn halvparten af er tilfalden, i to år. og stod Peder Jensens søn Christoffer Pedersen og bekendte, at sligt er gjort med hans vilje og samtykke.

** Jacob Abel. byfogden opsatte den gældssag imellem Jacob Abel og efterskrevne til i dag 14 dage.

** Simon Lauritsen for borgmester og råd sst havde stævnet Christen Tomasen skomager sst og tiltalte ham, for han efter synsvidnes formelding her af tinget 9/2 havde indtaget et stykke jord til hans have på Klintebakken af byens jord uden hjemmel, og burde derfor at lide som for andet uhjemlet. blev opsat 14 dage.

** Peder Bonde for Hans Jørgensen lod dele efterskrevne for gæld.

** Peder Bonde for Bernt Klodt. byfogden opsatte den gældssag over efterskrevne, der iblandt Johanne gammel Christen Skrædders hustru, til i dag 14 dage.

** Anders Jespersen Skrædder havde stævnet Albret Skot sst anlangende nogen skælden. blev opsat til i dag 14 dage.

** Jacob Madsen begærede vidne af de dannemænd og borgere, som her nu i dag til ting er, hvorledes hans tilstand og vilkår på nogen års tid har været, dertil svarede efterskrevne dannemænd og vidnede, at det er dem fuldt vitterligt, at den tid kejserens folk vore fjender var indkvarteret her i byen, tog de fra Jacob Madsen hans penge, gods og formue, som han den tid havde og kunne have hjulpet sig med i sin alderdom, og nu på 3.år siden blev Jacob Madsen betaget med en hastig sygdom og rørelse, så han ikke for samme sin store sygdom og alderdom skrøbeligheds skyld ikke kunne forestå hans bestilling og skriveri, men måtte derfor aldeles overgive, og han er kommet til stor elendighed og fattigdom, det han nødes at besøge sine venner om nogen hjælp.

** Jens Sørensen Holm. Christen Carlsen rådmand vidnede og bekendte, at han havde forligt Jens Holm og Rasmus Jensen Læsø om den arrest, som han havde ham i, at Jens Holm skal give ham for de 2 parter af den gæld, som han rester med på hans håndskrift, 14 daler, den 3.part kom Hans Mocher til.

** Hans Jostsen. Søren Jensen Mørke sst gav ham og hans arvinger for sig og sine arvinger en fuldkommen afkald og kvittering for al hvis arv og gods, han for ham har haft under værgemål.

** Niels Madsen for Jacob Cortsen sst. efterskrevne vidnede, at de 28/2 sidst forleden så, at Jacob Cortsen havde en blodig skade i hans hoved, som han beskyldte Mikkel Clausen sst, for at han gjorde ham med en spade, og derfor lyste Niels Madsen ham et fuldt vold til både for kongen, byen og bonden.

** idem. Jens Pedersen sst vidnede, at han så at Mikkel Clausen sst slog til Jacob Cortsen med en spade bag på.

** Niels Madsen for Christoffer Pedersen. byfogden opsatte den gældssag imellem Christoffer Pedersen og Knud Pedersen i Ribe anlangende 50 daler efter hans regnskabsbog, til i dag 4 uger.

** idem. byfogden opsatte den sag imellem Christoffer Pedersen og (blank) til i dag 14 dage.

** Anders Pedersen for Anders Lydiksen sst. efterskrevne vidnede, at Folmer Apoteker i Århus har aftinget og afsonet hos salig velb Laurits Lindenov på KM vegne for hvis forfølgning, den salig mand havde Laurits Fog i for ulovlig udskibning, og derfor har udlovet til KM 100 sletdaler.

** Georgius Selmer oculist fremlagde et KM åbent brev, hvori vi Christian den fjerde gør vitterligt, at eftersom Georgius Selmer oculist og broksnider, som for os har tjent både i den sidste svenske krig så vel som i den tyske for en feltskærer, og nu har sig nedsat i Viborg, har været begærende, at han alene i Jylland og ingen fremmede måtte tillades at bruge sin kunst, da har vi nådigst bevilget og tilladt og hermed bevilger og tillader, at Georgius Selmer alene og ingen fremmed, som her i riget kommer indløbende, må sin kunst med oculisteri og broksniden i vort land Jylland bruge, dog skal ikke hermed være forbudt at vores egne undersåtter eller andre, som sig i vore købstæder vil nedsætte og tage borgerskab, jo samme kunst må bruge. Haderslevhus 14/4 1636.

** Anders Pedersen for borgmester og råd gav til kende, at til almindeligt stævne på Århus rådhus var 24 dannemænd opnævnt at skulle på menige borgeres vegne give til kende hvis ubillighed, som kunne afskaffes, byen og borgerne til skade, da har de sluttet, at efterdi her holdes så mangfoldige svin i byen, som roder marken ganske ilde og gør stor skade både i mark og by, at aldeles ingen borgere eller andre her i byen må holde nogen svin her på Århus mark eller her i byen, uden hvis de holder i deres egne huse og gårde, og hvor som helst nogen deres svin befindes efter denne dag, da må de ihjelskydes, dog om et svin eller to kunne af vanvare uforvarende komme ud af en dannemands hus eller gård, det ikke dermed at være ment.

16/3 1637.

** Hans Jensen lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Ørn lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Pedersen Borup lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Bonde for Jens Fårup sst. dom over Hans Eriksen sst efter opsættelses indhold for gæld.

** Anders Vesten. byfogden opsatte den gældssag imellem Anders Vesten og Gregers Keldsen i True for 6 daler til i dag 14 dage.

** idem lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Bonde for Sidsel Nielsdatter lod dele efterskrevne for gæld.

** Peder Bonde for Abild Christensdatter. dom over Peder Andersen i Fregerslev for gæld, som han ikke vil betale.

** Anders Pedersen for Niels Sørensen. dom over efterskrevne udenbys efter opsættelses indhold, der iblandt Anne Ibsdatter salig Søren Pedersens efterleverske i Hinnerup.

** Christen Madsen. dom over Rasmus Mikkelsen sst for 10 daler.

** Niels Madsen for hr Jørgen Dinesen på Samsø. dom over Jens Ulriksen for en halv læst boghvedegryn, som han ham skyldig er, som han ham betalt har.

** Niels Madsen for Jacob Lauritsen. byfogden opsatte den gældssag imellem Jacob Lauritsen og Søren Jensen på Brobjerg.

** Mogens Lisbjerg. dom over efterskrevne for gæld.

** Jens Andersen. dom over efterskrevne for gæld.

** Niels Madsen for Jens Ulriksen. dom over efterskrevne for gæld.

** Niels Madsen for Jens Smed sst. byfogden opsatte den gældssag imellem Jens Smed og Peder Andersen i Fregerslev for 7 daler efter hans brev og 6 daler efter hans regnskabsbog, som han ikke vil betale, til i dag 14 dage.

** Knud Pedersen. Niels Madsen tog Knud Pedersen i hånd og lovede at betale ham 18 mark på Rasmus Lassen bagers vegne.

** Jens Iversen lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Simonsen. Rasmus Pedersen Testrup borger sst med fuldmagt af Jens Stigsen rådmand sst og på hans vegne skødede til Peder Simonsen en Jens Stigsens liden gård liggende på Studsgade sst norden næst Christen Mortensens gård og ejendom og sønden næst Anders Bendstrups hus og ejendom, med tilliggende jord i Århus vange efter vangbøgerne.

** Rasmus Testrup. Peder Simonsen bekendte sig skyldig at være Rasmus Testrup 250 sletdaler, som er af salig Ib Svendsens børns penge, og derfor pantsatte ham den gård og ejendom, han Jens Stigsen nu nylig afkøbt har, som forskrevet står, og lovede for sin og sine arvinger at holde Rasmus Testrup og fornævnte børn og deres arvinger det skadesløs i alle måder.

** Frederik Lauritsen. Christen Jensen i København bekendte, han ikke har begæret af Frederik Lauritsen at være overværende, men han har annammet det meste af hans hustrus arvelod, men gav til kende, at han selv har annammet det af hans bror.

** Niels Ibsen. dom over efterskrevne for gæld.

** idem. dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Rasmus Testrup. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Værn. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Ørn. efterskrevne vidnede, at de i dag måned vurderede en tyrekalv, som var Peder Svendsens i Skåde, som var arresteret hos Peder Ørn for 3 daler, hvilken kalv han tilbød ham til løsen.

** Christen Jensen borger i København havde stævnet Christen Carlsen rådmand i Århus og Rasmus Pedersen Testrup begge overformyndere sst og dem tiltalte for den arvelod, som hans hustru Lisbeth Pedersdatter er tilfaldet efter hendes salig far, og satte i rette, om de ikke jo forpligtet er og bør at betale ham resten af hans hustrus fædrene arv. så er mødt Jens Jensen Basballe og beviste med kvittants af Christen Jensen, at han har betalt en stor part af hendes arvelod, og derhos beviste med skøde, at hans bror Christen Jensen havde solgt ham den arvelod i gården, som hans hustru Lisbeth Pedersdatter er tilfaldet. derefter blev afsagt, så efterdi bevises Christen Jensen at have oppebåret en ganske stor del af hans hustrus fædrene arv, og Jens Jensen nu for retten tilbyder sig til rigtigt regnskab med ham, vidste byfogden ikke andet derom at kende, end samme deres regnskab bør jo at indkomme for overkøbmand, og han det imellem dem at overregne og likvidere.

** idem. dom over sin bror Jens Jensen Basballe for 50 sletdaler med sin tilbørlige rente for forlov efter hans håndskrift.

** idem havde tiltale til sin bror Jens Basballe for forlov for 24 rigsdaler, desuden for 27 rigsdaler samt for 5 daler, han lånte hans hustru Kirsten Pedersdatter, hvortil Jens Jensen svarede, at han havde regnskab derimod. blev henfundet for overkøbmand sst, og han dem at imellem regne og likvidere.

** Rasmus Jensen. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Testrup tilspurgte Christen Jensen i København, om han nogen tid havde været begærende, at de skulle være til stede, både der han solgte gården og den bortskødede, hvortil han svarede, at han kunne vel sælge gården, alligevel de var ikke hos, og han havde ikke behov at spørge dem ad.

** Peder Bonde for Laurits Hansen tilbød Jens Pedersen sst rede penge efter deres kontrakt for det læder og en hud, som han ham afkøbt har og æsket og begæret hans købte køb.

** idem. Laurits Hansen vidnede, at eftersom Jens Pedersen sst lod ham give varsel om torsdagen for fornævnte læder, da om fredagen næst efter var han hos Jens Pedersen og æsket og begæret hans læder.

** Niels Madsen for Jens Stigsen. dom over Niels Lassen i Ormslev for 6 daler og 6 skæpper byg efter hans brevs indhold.

** idem. byfogden opsatte den gældssag imellem Jens Stigsen og efterskrevne udenbys til i dag 14 dage.

** idem. opsættelse over efterskrevne udenbys, der iblandt Mikkel Pedersens efterleverske i Testrup, Morten Frandsens efterleverske i Tiset og hendes søn Knud, Peder Leths hustru i Blegind, Helle Søren Pedersens efterleverske i Blegind. opsat til i dag 14 dage.

** Niels Madsen for Jacob Cortsen kaldte på sandemænd at gøre tov over Mikkel Clausen.

23/3 1637.

** Jens Christensen rådmand. dommeren opsatte den sag imellem Jens Christensen og Peder Christoffersen byfoged formedelst skudsmål om gældssag til i dag 14 dage førstkommende.

** Gregers Nielsen. efterskrevne synsmænd hjemlede, at de har været på det plankeværks besigtelse imellem Gregers Nielsens og Rasmus Testrups ejendom, hvilket de berettede ej at være sat Rasmus Testrups ejendom for nær efter de gamle stolpers huller.

** idem. dommeren opsatte den sag imellem Gregers Nielsen og Rasmus Nielsen på Brobjerg for gældssag til i dag 14 dage.

** Niels Madsen for Johan Nielsen kræmmer. efterskrevne hjemlede, at de i dag 14 dage sidst forleden arresterede Christen Knudsen i Balle i Hads herred og forbød ham under et fuldt vold at vandre her af Århus, førend han betalte Johan Nielsen hvis, han var ham skyldig, og Johan Nielsen berettede, at han uden vilje og minde vandrede her af byen og foragtede retten, og lyste Niels Madsen ham derfor et fuldt vold til.

** Jacob Abel. dom over Rasmus Ørbæk og Jacob Basballe for gæld.

** Peder Bonde for Laurits Hansen skomager tilbød Jens Pedersen borger sst 2.gang 20 daler, som skal være betaling for saltet læder, han ham afkøbt har.

** NM for Jens Jensen vintapper for tingsdom tilbød Christen Jensen i København efterskrevne, nemlig 4 top sukker, et helt harnisk med forstykke, bagstykke, stormhue, lår og armskinner, en skippunds vægt med to træskåle, 4 blylodder og 3 jernlodder, 65 tasker kernerug, en håndskrift på 30 sletdaler, derhos 1 sletdaler i penge, som skulle være udlæg for hvis gæld, Jens Jensen forskrevne Christen Jensen skyldig er efter en doms indhold, og ingen er mødt det at ville annamme.

** Anders Pedersen Segalt for Anders Lydiksen sst. dommeren opsatte den gældssag imellem Anders Lydiksen og Folmer Apoteker sst anlangende 10 daler fogedpenge af 100 daler, han for Laurits Fogs ulovlige korns udskibelse skal skyldig være og ej vil betale, til i dag 14 dage.

** Peder Tunglund. dom over efterskrevne for gæld.

** Anders Pedersen Segalt for Jens Andersen Karlby. dom over Maren Sørensdatter i Borup og hendes søn for 38 daler.

** NM for Rasmus Lauritsen. dommeren opsatte den sag imellem Rasmus Lauritsen og Laurits Fog anlangende 215 daler, han er ham skyldig, og skulle være betalt Volborgdag 1634.

** Rasmus Pedersen for Villum Rasmussen. dommeren opsatte den sag imellem Villum Rasmussen og Jørgen Jonsen, barnfødt i Flendsten (Fensten ?), anlangende 6 daler, han er ham skyldig og ikke vil betale.

** Peder Andersen i Skæring munkegård for Niels Pedersen skriver på Kalø. dommeren opsatte den sag imellem Niels Pedersen og Søren Sørensen Ugelbølle borger sst anlangende 4 skippund godt stangjern, som Søren Sørensen i Göteborg har annammet af Johan Caspersen der sst og belovet at igen levere til Niels Pedersen, hvilket ikke sket er, til i dag 14 dage.

** idem. varselsmænd bekendte, at de i dag 8 dage stævnede Søren Sørensen Ugelbølle borger sst for hvis vidner og kundskab, Niels Pedersen agtede at lade forhverve i Göteborg i Sverige 4/5 og 11/5 førstkommende.

** NM for Hans Plat. dommeren opsatte den sag imellem Hans Plat og efterskrevne udenbys for gæld til i dag 14 dage.

** NM for Jens Andersen Karlby. dommeren opsatte den sag imellem Jens Karlby og Peder Kedelfører anlangende husleje af salig Jens Mørkes børns gård, indtil Gud vil Peder Kedelfører hjemkommer fra Lübeck.

** Erik Madsen for Jens Pedersen på Studsgade. bysvendene hjemlede, at de var hos Laurits Hansen skomager sst og tilbød ham det saltede læder, som Laurits Hansen ham afkøbt har, så og advarede ham, at hvis skade på samme læder kunne forårsages, skal han svare ham til.

** NM for salig Anders Olufsen i København. dommeren dømte i den sag imellem Anders Olufsen og Henrik Mogensen her sst anlangende 800 rigsdaler med sin rente at betale inden 15 dage eller lide nam.

** NM for Jacob Cortsen kaldte på sandemænd 3.gang at sværge om den skade, Mikkel Clausen ham har gjort.

** Oluf Andersen i Humlegård for sin husbond velb Jost Høg. dommeren opsatte den sag imellem Jost Høg og Hans Jostsen borger sst anlangende gælds fordring formedelst skudsmål i 4 uger.

** Anders Jespersen skrædder. dommeren opsatte den tvistige sag imellem Anders Jespersen og Albret Skot anlangende skændsord indtil i dag 14 dage førstkommende.

** Peder Bonde for byfogden. dom over Karen Jensdatter og Apelone Tomasdatter, tilforn tilholdende her i byen, for lejermåls begangelse, nemlig at de skal straffes til kagen.

30/3 1637.

** Jens Madsen Kleinsmed. Mogens Jensen i Bøgeskov gav ham fuldmagt til at tiltale Mogens Jensens hustrumor Inger Hanses med hendes lovværge for en tønde øl, så god som 2 sletdaler, og deri at gøre og lade, som han selv personlig til stede var.

** Anders Pedersen Segalt for hr Rasmus Rytter i Skødstrup lod vurdere et blåt indsprængt klædesskørt, som de agtede for 3 daler, som hr Rasmus har i pant af Christen Jensen smed på Volden.

** Laurits Sørensen i Ormslev lod vurdere em kobberkedel for 10 sletdaler, som han havde i pant af Terkild Jensen skomager sst for 10 sletdaler, og tilbød ham den at løse inden 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Hans Jostsen. efterskrevne synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis brøstfældighed, som fandtes på den gård, Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske på Torvegaden nu iboer.

** Rasmus Testrup lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Frederik Lauritsen. dommeren opsatte den sag imellem Frederik Lauritsen og efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Bonde lovligt advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 8 dage førstkommende skulle komme her til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Mikkel Clausen borger sst for bordag, sår og skade, som han har gjort på Jacob Cortsen sst.

** Erik Madsen for Jens Pedersen. dommeren opsatte den sag imellem Jens Pedersen og Laurits Hansen skomager sst om det læderkøb, de omtvister, endnu fremdeles til i dag 14 dage.

** Bernt Klodt. dom over efterskrevne for gæld, der iblandt Mette Pedersdatters mand Søren Pedersen på Mejlgade, Johanne gammel Christen Skrædders hustru og Ib Tunbos kone, som nu har Søren Låsby. at betale inden 15 dage eller lide nam.

** Jens Andersen. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Andersen. dom over Jørgen Hansen klokkestøber for gæld efter hans brevs indhold. at betale inden 15 dage eller lide nam.

** Hieronimus Gulden for Søren Jensen Frost borgmester sst. Jens Jensen borger sst bekendte af ret vitterlig gæld skyldig er Søren Frost 80 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans bryggerede, kedel og kar så og hans jernkakkelovn.

13/4 1637.

** Jørgen Svendsen for Hans Nielsen kornmåler på Skanderborg. Anders Madsen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld at være Hans Nielsen 300 sletdaler, og derfor i pant satte han Hans Nielsen en hans hus og gård, han nu selv iboer, på Mejlgade imellem Anders Madsens liden gård på den søndre side og Rasmus Lassen bagers gård på den nordre side med en have nedenfor gården og et fuldt gårdsavl i alle Århus vange.

** Niels Mikkelsen tjenende Hartvig Sax. efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at Niels Mikkelsen er barnfødt i Århus af ægte forældre Mikkel Nielsen murmand og Maren Rasmusdatter, og selv har han skikket sig ærligt og vel.

** N Madsen for Mikkel Terkildsen. dom over efterskrevne for gæld.

** Niels Madsen for Sidsel Sørensdatter til Christen Kås lod dele efterskrevne for gæld.

** Niels Madsen for Hans Ebbesen rådmand i Odense. dommeren opsatte den sag imellem Hans Ebbesen og Henrik Mogensen sst anlangende 100 sletdaler indtil i dag måned.

** Rasmus Pedersen for Villum Rasmussen. dom over Jørgen Jonsen, barnfødt i Flendsten (Fensten ?), for 6 daler.

** Rasmus Lassen vognmand. Rasmus Jensen af Kolind med fuldmagt af Niels Jensen i Ørum i Nørherred og Peder Jensen i Kolind i Sønderherred og på deres vegne gav Rasmus Lassen afkald for al hvis arv, dem på deres hustruers vegne kunne arveligt tilfalde efter Rasmus Lassens hustru Anne Rasmusdatter.

** Jens Borup. byfogden opsatte den sag imellem Jens Borup og Maren Nielsdatter i Storring anlangende 12 daler, hun ham skyldig er efter hans regnskabsbogs indhold.

** Niels Madsen for Jens Kleinsmed lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Anders Pedersen for Niels Udsen. byfogden dømte efterskrevne udenbys til at lide dele.

** Hans Plat. dom over efterskrevne udenbys for gæld.

** Niels Madsen for Rasmus Lauritsen. dom over Laurits Fog sst for 215 daler efter hans brevs lydelse dateret 11/1 1634, som skulle være betalt til Volborgdag der næst efter.

** Gregers Nielsen. dom over Rasmus Nielsen på Brobjerg for 8 daler, han er ham skyldig.

** Niels Madsen for Søren Pedersen. dom over efterskrevne for gæld. at betale inden 15 dage.

** Niels Madsen for Jens Karlby. dommeren henfandt den tvistige sag imellem Jens Karlby og Peder Hansen kedelfører anlangende 10 daler husleje af salig Jens Mørkes børns gårdsparter, Peder Hansen har iboet, til overkøbmand sst.

** Niels Madsen for Jacob Cortsen. sandemænd svor Mikkel Clausen et fuldt vold over, både for kongen, byen og bonden for sår og skade, han har gjort på Jacob Cortsen efter syn og vidnesbyrd.

** Folmer Tomasen. dom over Jens Ulriksen sst for 26 daler efter hans brev.

** Laurits Hansen i Storring for Søren Hvas sst efter opsættelse havde stævnet Christoffer Pedersen sst og satte i rette, om han ikke burde efter sin udgivne håndskrift at betale salig Anders Pedersens gæld i Borum efter landsdommers hjemfindelse. da blev således afsagt, så efterdi der findes på samme håndskrift ubetalt 16 rigsdaler, vidste byfogden ikke andet derom at kende, end efterdi Anders Pedersen og Jens Hvas dem begge at have for obligeret at betale samme sum penge, da bør Christoffer Pedersen betale til Jens Hvasses arvinger den halve part, som er 8 rigsdaler inden 15 dage eller derefter at have indlæg.

** Niels Madsen for Søren Dyngby. byfogden opsatte den gældssag imellem Søren Dyngby og efterskrevne til i dag 14 dage.

 ** Christoffer Pedersen på byens vegne, efterskrevne vidnede, at de 29/3 sidst forleden arresterede og byslog Peder Agerup borger i København og forbød ham under vold at vandre her af byen, førend han havde klareret hos borgmester for 10 daler, han har udlovet for hans skib, han lod bygge her for byen, og berettede Christoffer Pedersen, at Peder Agerup uden vilje og minde vandrede her af byen og foragtede retten, og lyste ham derfor et fuldt vold til.

** Anders Pedersen for Anders Lydiksen. byfogden henfandt den tvistige sag imellem Anders Lydiksen og Folmer Apoteker sst for overkøbmand sst, og han da efter KM mandat dem rigtigt imellem likvidere og adskille, som det sig bør.

** Frederik Lauritsen. dom over efterskrevne udenbys for gæld, som de er ham skyldig.

** Peder Bonde for Laurits Hansen tilbød Jens Pedersen 72 sletdaler for saltede huder, som var hans købte køb af Jens Pedersen.

** Albret Skot. Anders Jespersen skrædder fremstod for tingsdom og sagde sig ikke at vide andet med ham end som med en ærlig karl, og Albret Skot derimod sagde sig ikke at vide med ham andet end det som ærligt er, og stod de til vedermåls ting.

** Erik Madsen for Anders Bertelsen. Anders Pedersen Segalt borger sst solgte og skødede til Anders Bertelsen og hans arvinger et Anders Pedersens øde og ubyggede gårds ejendom, som Palle Gullev tilforn har tilhørt, liggende på Mejlgade næst sønden op til Jens Christensen rådmands ejendom og gård og norden næst Jens Andersen sst hans ejendom, med tilliggende gårdsavl i alle Århus vange.

** Anders Jespersen skrædder efter opsættelse tiltalte Albret Hansen Skot sst, for han skal have tilsagt ham nogen ærerørige ord og mente, at Albret burde at bevise ham noget tyveri eller skælmsstykke over, eller selv at blive den, han ham tillagt har. hvorimod Albret Skot fremlagde hans skriftlige svar, at al hvis trætte. bordag og ord, som den var imellem, var de venligt og vel om forligt i deres kære øvrigheds hus, formente derfor, at han burde være fri for tiltale. og blev så for retten således afsagt, at efterdi bevises med efterskrevne godtfolks skriftlige vidne udgivet, Anders Jespersen og Albret Skot at være forligt, siden fornævnte skælden er sket, vidste byfogden ikke andet derom at kende, end Albret Skot jo bør for samme tiltale fri at være.

** Erik Madsen for Jens Pedersen sst tiltalte Laurits Hansen skomager efter opsættelses indhold, for han havde Jens Pedersen afkøbt nogle saltede huder, og samme køb ikke har villet holde, hvorover Jens Pedersen skal have fanget skade på hver hud for 2 mark og mente, at Laurits Hansen burde at stande Jens Pedersen til rette for hvis skade, han på samme læder fanget har, efterdi han sit købte køb ikke har villet holde. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at byens tjenere sst vidnet har, at de har været i Laurits Hansens hus og tilbudt ham samme huder, og da svarede han dem, at han ikke ville have samme huder, de var ham ikke tjenlige, da advarede de ham, at dersom han ikke beholdt samme huder, som han for borgmester sig til forpligtet har, da fik han at stå rette for hvis skade, Jens Pedersen på samme huder led og bekom, vidste byfogden ikke andet derom at kende, end Laurits Hansen bør at stå Jens Pedersen til rette for hvis skade, han på samme huder lidt og bekommet har.

20/4 1637.

** den sag med Jens Christensen rådmand og Peder Christoffersen byfoged er med personernes bevilling opsat i 8 dage.

** velb Jost Høgs fuldmægtig Oluf Andersen tiltalte Hans Jostsen efter forrige proces anlangende en rest penge af en øksnekøb, han er den gode mand skyldig. formedelst skudsmål blev sagen opsat til i dag 14 dage.

** Rasmus Testrup på Rasmus Værns vegne tiltalte efterskrevne udenbys for gæld. ingen mødte, af den årsag er sagen i 14 dage opsat.

** Niels Madsen forrige fogedsvend i rette fordrede efterskrevne 8 mænd, som 30/3 nærværende år retten her på bytinget betjente, anlangende (uafsluttet)

** Niels Christensen her i byen sagde sig ikke at vide andet med Niels Madsen forrige fogedsvend her i byen end som med en ærlig mand, og Niels Madsen sagde sig ej heller at vide andet med Niels Christensen end som med en ærlig mand, og derhos anlovede på begge sider, at al hvis trætte og klammeri de her til dags med hverandre har i været, skulle efter denne dag aldeles være død og magtesløs.

** Rasmus Pedersen på Poul Niels Kås vegne her i byen lod læse en dele en part hans gældnere angående.

** Peder Bonde på Peder Sørensens vegne nød dele over Jens Sørensen i Hasselager for arbejdsløn for en hud, han 3/11 1629 for ham forarbejdet har.

** Niels Madsen på Christoffer Pedersens vegne sst nød dom over Knud Pedersen i Ribe for 50 daler, han ham skyldig var.

** Hieronimus Gylden tiltalte efterskrevne, som til byen resterer med deres bøsseskyttepenge (uafsluttet)

** Rasmus Testrup på Mikkel Friises vegne af København fremlagde en skriftlig klage lydende: er dette min Mikkel Friis borger og indvåner i København inderlig og høj fornøden klage over nogle umilde og ubarmhjertige mennesker, som mig fattige fremmede mand uforvarende i hr Niels Jensens hus i Lund, som er præst til Gellerup kirke i Hammerum herred, som jeg på Johan Friis borger i København hans vegne var henrejst til at fordre 12 daler og en tønde sigtet mel efter hans håndskrifts formelding, og som jeg 26/1 sidst forleden stod i hans hus og lod ham se samme håndskrift, da blev jeg pludselig af nogle mennesker, der iblandt Søren Jensen i Lund, som er hr Niels Jensens bror og tingskriver til Hammerum herreds ting, antastet og beskyldt for noget tøj, hvilket jeg ikke havde seet, og ransagede min bylt og røvede hvis, jeg havde med at fare, som var hr Nielses håndskrift, desligeste rede penge, sølv, klæder, værge og andre håndskrifter, som beløb sig over nogle hundrede dalers værd. er derfor ydmygst begærende den gunstige øvrighed ville mig fattige uskyldige mand, som i så måder på min retmæssige rejse er vederfaret, forhjælpe at mig nogen vederlag igen måtte erstattes, og er gerne begærende at denne min sandfærdige klage måtte blive læst og påskrevet og tingsvidne derefter bekommes, actum Århus 29/1 1637 Mikkel Friis egen hånd.

** Niels Madsen på mester Søren Andersen læsemester her i byen hans vegne fordrede efterskrevne synsmænd, som forleden den (blank) blev udmeldt, hvilke fremkom og berettede at have været i salig Ellen Jespers gård, som mester Søren Andersen på nogen års tid lejet og iboet har, og afhjemlede efterskrevne syn på hvis brøstfældighed, som fandtes, samt på hvis, der var fornyet både nyligt og siden fjenderne er uddraget. fandtes i samme gård uden og inden 260 vinduer, hvori synes at være indsat 47 store og små vinduer, og de andre vinduer også forfærdiget og forarbejdet med bly, stænger og glas.

27/4 1637.

** eftersom Hans Pedersen af mester Wulf Baltsersen er stævnet anlangende 4 daler, han ham skyldig er, så mødte Hans Pedersen og erbød sig at ville rette for sig med efterskrevne gods uden dom, hvorefter efterskrevne vurderede en læst tomme tønder, en gammel egekiste og to høleer.

** eftersom Peder Agerup af Kalundborg tiltales, for han er draget af byen imod arrest og derover foragtede retten, så erbød han sig at ville rette for sig, hvortil Jacob Lauritsen svarede, at hvis de 10 daler sig belanger, som han har udlovet, kom han vel med borgmestre og råd til rette, men hvis sig belanger, at han imod arrest er draget af byen og derfor foragtet retten, formente han, at han derfor burde at stå til rette.

** Jacob Lauritsen på kongen og byens vegne opkrævede byens sandemænd at sværge om vold, Peder Agerup af Kalundborg har beganget, idet han er draget af byen imod arrest.

** eftersom Anders Pedersen borger sst er tilfyldt at gøre sin ed og tov fyldest over Mikkel Clausen sst, og han ej var til stede, der hans medbrødre deres ed og tov fyldest gjorde, men var af landet forrejst, så han nu i dag samtykkede hans medbrødres ed og tov, nemlig at de svor Mikkel Clausen et fuldt vold over.

** Christen Nielsen og Christen Tomasen nød dom over Peder Sørensen for 8 daler for forløfte, de er i til Jens Lassen efter deres skadesløsbrevs indhold.

** efterskrevne vurderingsmænd for Søren Pedersen på Brobjerg berettede at have vurderet efterskrevne gods, som han har i pant for husleje af Rasmus Nielsen, som tilforn boede i hans hus.

** synsmænd for Niels Nielsen kedelfører her i byen berettede, at de havde været i Peder Jensen og hans børns gård liggende bag klostret og der besigtede hvis efterskrevne brøstfældighed, som der fandtes.

** eftersom Søren Hvas og hans medarvinger dom over Christoffer Pedersen borger her i byen har forhvervet anlangende en rest penge, nemlig 8 rigsdaler, så mødte Christoffer Pedersen og erbød sig at gøre udlæg med gods og penge, som han nu havde til stede, hvilket var et harnisk med lårskinner, forstykke, bagstykke, stormhue, to slagsværd og 114 tobakspiber, som blev vurderet til 10 daler.

** Christen Sørensen på sin datter Anne Christensdatters vegne. 24 efterskrevne borgere vidnede, at Anne Christensdatter er barnfødt her i byen af ægte forældre Christen Sørensen og salig Anne Jensdatter, og selv har Anne Christensdatter skikket sig som et godt, fromt og ærligt barn.

** byfogden lod Søren Hvas og hans medarvinger efterskrevne gods tilbyde, som Christoffer Pedersen havde udlagt, og han det ikke ville annamme. af des årsag har byfogden det til sig i forvaring annammet.

** Niels Madsen på Laurits Jacobsens vegne tiltalte efterskrevne for gæld.

** Peder Bonde på hr Svend Hansens vegne lod fordele Mogens Ibsen i Lyngby for gæld.

** Rasmus Pedersen på Villum Rasmussens vegne her sst nød dom over Jørgen Jensen barnfødt i Flendsten for 6 sletdaler, han fornævnte Villum skyldig er.

** Niels Madsen på Niels vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jacob Lauritsen sst på Niels Sørensen KM køkkenskriver hans vegne i rette fordrede efterskrevne synsmænd, som fremkom og berettede at have været i Niels Sørensens gård og den besigtede for hvis efterskrevne brøstfældighed, som fandtes på indbo, huse, gærder og have. varselsmænd tilstod, at de havde stævnet Niels Sørensen Tilst til i dag at møde imod synsmænds frasigelse.

** Niels Madsen på Jens Smeds vegne nød dom for dele over Peder Andersen i Fregerslev for 12 daler efter brev og regnskabsbog.

** Anders Pedersen på Anders Lydiksens vegne tiltalte Folmer Tomasen sst for 10 daler fogedpenge, som han ham skal skyldig være for en sag, Folmer Tomasen har aftinget på sin svoger Laurits Fogs vegne hos velb salig Laurits Lindenov for ulovlig udskibning, hvorimod at svare mødte Folmer Tomasen og ved sin ed benægtede aldrig Anders Lydiksen nogen fogedpenge at have lovet.

4/5 1637.

** eftersom velb Jost Høgs fuldmægtig Oluf Andersen Hans Jostsen sst tiltaler efter opsættelse for 204 rigsdaler, så erbød Hans Jostsen sig nu at betale og rette for sig med penge og efterskrevne alenvarer, som blev vurderet for 213 rigsdaler.

** byfogden 3.gange påråbte, om nogen var til stede, som det vurderede gods på Jost Høgs vegne ville annamme, hvor ingen fremkom. af des årsag har byfogden både varer og Hans Jostsens håndskrift til sig annammet.

** eftersom Niels Pedersen skriver på Kalø hans fuldmægtig Peder Andersen i Skæring munkegård Søren Sørensen sst tiltaler for 4 skippund stangjern, han af Johan Caspersen i Göteborg i Sverige 1634 har annammet, som Søren Sørensen belovede at skulle levere til Niels Pedersen, hvilket ikke skal være sket. så mødte Niels Madsen på Søren Sørensens vegne og formente, at uden så er, Søren Sørensens hånd og segl findes på nogen fordring, han da burde for denne tiltale fri at være, men ville ikke benægte, at Søren Sørensen indtog samme jern på Niels Pedersens vegne.

** Oluf Sørensen, barnfødt i Ålborg, sagde sig intet at vide andet med Jesper Kleinsmed her sst eller hans hustru og børn andet, end som ærligt er.

** Hans Pedersens fuldmægtig Niels Madsen i rette fordrede varselsmænd, og efterskrevne fremstod og vidnede, at de 14/5 nærværende år var i København og der lovligt varsel gav Rasmus Jensen Heldekande borger der sst at møde her til Århus byting imod hvis vidner og domme, Hans Pedersen imod ham agter at forhverve anlangende hvis handel og købmandsskab dem har imellem været.

** Søren Pedersen hosemager borger sst bekendte sig skyldig at være Niels Pedersen skriver på Kalø slot 50 sletdaler, og derfor pantsatte han ham sine 5 boder liggende sønden næst ved den snævre, som løber imellem Mejlgade på hjørnet ved Studsgade, som Søren Pedersen selv har købt af Anne Rasmusdatter salig Jens Sørensens efterleverske her sst.

** Anders Nielsen Segalt borger sst kendtes skyldig at være hr Niels Poulsen sognepræst til Skjoldelev præstegæld 100 sletdaler, og derfor pantsatte ham den gård, han nu iboer, liggende på Mejlgade næst norden ved Jesper Jensens gård, han nu selv iboer, og sønden ved Jens Andersens ejendom.

** Niels Bjørnsen af Ågård tiltalte Jens Christensen borger sst for 18 daler, han sin salig far Bjørn Markvardsen er skyldig blevet for vognleje og øksnefoder, hvorimod mødte Jens Christensen og sagde sig intet at være den salig mand skyldig. dommeren optog sagen til i dag måned til bevis.

** Niels Madsen på Rasmus Lauritsens vegne lod fordele Laurits Sørensen Fog for 215 sletdaler efter en doms indhold.

** Peder Bonde for Mads Hyrde lod fordele Rasmus Hedebo for 6 mark, og ingen mødte.

** Rasmus Testrup på Rasmus Værns vegne nød dom efter opsættelse over Cort Felbereder i Ry og Anne Andersdatter sst for rente.

** Hans Pedersen borger sst hans fuldmægtig Niels Madsen i rette fordrede vidnesbyrd, og mester Wulf Baltsersen og Niels Bondesen fremstod og vidnede, at de forgangen år solgte Hans Pedersen nogen læster kød, som var godt forsvarligt købmandsgods. Jens Nielsen byens tjener vidnede, at han forgangen forår vejede en stor del kød med byens vægt for Hans Pedersen, som han her i byen købte og berettede, at Rasmus Heldekande i København skulle have, og vejede samme kød somme tønder 20 lispund Københavns vægt, somme 19, somme 18, nogle 17 og ingen ringere end 16 lispund. derefter blev fremlagt et skriftligt vidne, dateret Skanderborg (blank) af Bertel Hansen udgivet, at han i foråret 1636 annammede et halvt hundrede læster og 3 tønder kød af Hans Pedersen, som han på hans vegne efter medgiven memorial og befaling til Rasmus Jensen borger i København skulle levere, så har han så vel som skipper Oluf Taftebjerg, boende i Århus, som samme kød havde inde, straks der de for København er ankommet det Rasmus Jensen angivet, hvortil han dem svarede, at de det på provianthuset skulle levere.

11/5 1637.

** vidnesbyrd for Niels Madsen på Karen Nielsdatters vegne her i byen. fremstod efterskrevne og vidnede, at det er dem bevidst, at Karen Nielsdatters mand Arent Arentsen er fra hende bortdraget for otte år siden og ikke har været her siden. varselsmænd bestod, at de 29/3 nærværende år på Viborg landsting stævnede Arent Arentsen kedelførersvend, barnfødt i Flensborg, til i dag at møde her til tinget.

** vidnesbyrd for Peder Bonde på Christen Rasmussen bagers vegne. fremstod efterskrevne og vidnede, at forgangen tirsdag 8 dage kom Niels Andersen væver ind i Christen Bagers stue og skældte ham for en tyv og skælm og hans hustru Anne Andersdatter for en marketender hore. Tomas Pedersen væver vidnede, at for nogen tid siden gik han med Niels Andersen til Christen Bager for at hjælpe til, han kunne få sin betaling for hvis, han havde vævet for dem, og da svarede Christen Bager og hans hustru, at han skulle møde dem for bispen først.

** Niels Andersen væver i hånd tog Christen Rasmussen bager sst sagde sig intet at vide andet med Christen Bager og hans hustru Anne Andersdatter end det, som ærligt er. dernæst Christen Bager sagde om Niels Andersen og hans hustru ikke heller at vide andet med dem end det, som ærligt er i alle måder.

** Niels Madsen på Folmer Tomasens vegne sst lod fordele Jens Ulriksen her sst for 26 daler efter en doms indhold.

** Hans Hansen Plat her sst lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** Christen Lauritsen Kå her sst tiltalte efterskrevne for gæld. ingen mødte, af des årsag er sagen til i dag 14 dage optaget.

** Jens Mogensen fogedsvend på Christen Pedersens vegne her i byen tiltalte efterskrevne for gæld. ingen mødte, af des årsag er sagen til i dag 14 dage optaget.

** Niels Madsen for mester Wulf tiltalte Palle Nielsen i Åby. ikke han mødte, af des årsag er sagen til i dag 14 dage optaget.

** Niels Madsen på mester Christian konrektor her i skolen hans vegne tiltalte Mikkel Bonde i Åby for 7 daler. opsat 14 dage

** Peder Bonde på Jens Sørensens vegne her i byen tiltalte Jesper Pedersen skomager sst for 4 sletdaler. opsat 14 dage

** Knud Rasmussen tiltalte Rasmus Mikkelsen her sst for 7 daler. på begæring og med bevilling er sagen til i dag måned optaget.

** Rasmus Jensen bager her i byen på sin søn Laurits Rasmussens vegne begærede hans skudsmål, hvortil efterskrevne borgere vidnede, af Laurits Rasmussen er barnfødt her i Århus af ægte ærlige forældre Rasmus Jensen Værum og Anne Rasmusdatter, og selv har Laurits Rasmussen sig skikket og forholdt som et ærligt godt barn og ung dreng.

19/5 1637.

** Augustinus Miller. Hans Jostsen borger sst afhændede fra sig og sine arvinger og til Augustinus og hans arvinger en Hans Jostsens gård liggende på Torvegade næst vester Hans Deusters gård, Henrik Mogensen nu iboer, og næst østen til Hans Pedersen, forrige skriver på Skanderborg og nu borger sst, hans gård og ejendom. belangende vinduer og lyset til fornævnte gård skal Augustinus Miller have ud til Hans Deusters gård, eftersom det i salig Jens Olufsens tid og før ham i salig Hans Grønbæks og salig Jens Smeds tid været har.

** Hans Jostsen. Augustinus Miller borger og byskriver sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Jostsen 300 sletdaler, og derfor til underpant satte ham en hans ovennævnte hus og gård, han Hans Jostsen nylig afkøbt har.

** Jens Mogensen for Rasmus Hansen bager. dom over Jens Iversen bager sst for 39 daler at betale inden 15 dage, og derhos fremæskede penge, gods og varer, om Jens Iversen ville med varer rette for sig, og ingen varer blev frembudt, uden en pung med penge i blev fremvist, og ikke blev pengene talt.

** Jacob Lauritsen på byens vegne. efterskrevne vidnede, at de 19/5 sidst forleden var til syn til den have ved Klintebakken, Christen Tomasen skomager på Mejlgade tilhører, da syntes dem, at i den søndre ende på samme have var indelukket 30 alen videre, end de gamle haver findes bygget, og i den nordre ende 15 alen og i længden 120 alen.

** idem gav last og klage på Christen Tomasen skomager borger sst for nogen jord af byens, han ulovligt har indhegnet.

25/5 1637.

** Rasmus Testrup lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Peder Christoffersen byfoged. Oluf Andersen i Humlegårds dam, velb Jost Høgs til Bjørnholm hans fuldmægtig, stod for tingsdom og tog mål på hvid fløjl, Hans Jostsen har gjort udlæg med til velb Jost Høg for hvis gæld, han ham skyldig var.

** Jens Iversen tilbød at rette for sig med penge og gode varer, som han havde ved tinget, og ingen mødte at svare, som samme gods ville annamme. da tilnævnte byfogden efterskrevne 4 mænd at skulle forlige dem imellem, eftersom Jens Iversen lovede at ville betale med gode varer og rede penge.

** Peder Rasmussen Kattrup. Christen Nielsen i Brendstrup lovede og til forpligtede sig, at han vil og skal betale Peder Rasmussen 7 sletdaler, som han ham skyldig er, til sankt Mikkels dag.

** NM for Hans Ebbesen i Odense. dom over Henrik Mogensen sst for 100 sletdaler at betale inden 15 dage.

** NM for Peder Hansen kedelfører. dommeren opsatte den sag imellem Peder Hansen og Christen Christensen i Randers, gældssag anlangende, i 4 uger.

** NM for Hans Pedersen. dommeren opsatte den sag imellem Hans Pedersen og Rasmus Jensen Heldekande i København, deres tvistighed anlangende, i 4 uger.

** Niels M for Maren Madsdatter. dommeren opsatte den sag imellem Maren Madsdatter og Peder Christoffersen, gældssag anlangende, i 4 uger.

** NM for Maren Madsdatter. dom over salig Jørgen Strømsens børn og arvinger, som er Strøm Jørgensen, Mads Jørgensen, Søren Jørgensen, Hans Jørgensen, Dorte Jørgensdatter, Lisbeth Jørgensdatter og Anne Jørgensdatter og deres lovværger efter opsættelse for gældssag efter hendes regnskabsbog i en sum 597 daler. Peder Christoffersen på fornævnte børns vegne mødte og formente, Maren Madsdatter burde samme gæld at fordre i Norge, hvor salig Jørgen Strømsen sidst boede. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, gælden at være gjort i Århus, og intet derimod fremlægges, hvormed bevises samme gæld at være betalt, så vidste dommeren ikke andet end salig Jørgen Strømsens arvinger jo pligtig er at betale fornævnte gæld inden 15 dage eller have indlæg.

** NM for Hans Pedersen. Jens Lauritsen rådmand sst med fuldmagt af sin søster Maren Lauritsdatter salig mester Jens Krogs efterleverske og på hendes vegne bekendte hende af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 50 sletdaler, og derfor til underpant satte ham hendes kornhave liggende her for Århus uden Munkeport vesten næst op til mester Bonde Nielsens have og østen op til Oluf Nielsens kål og kornhave og vender med enderne til begge gyderne sønder og nør.

** Hieronimus Gulden, Laurits Madsen KM ridefoged til Århusgård efter lensmandens befaling befalede Hieronimus Gulden, det han skulle dømme imellem Maren Madsdatter og Jørgen Strømsens arvinger.

** Niels Madsen for mester Wulf. dom over Palle Nielsen i Åby for (blank) at betale inden 15 dage.

1/6 1637.

** Rasmus Hansen bager og Jens Iversen borger sst og blev venligt og vel forligt om hvis trætte, dem indtil denne dag imellem været har, således at Jens Iversen skal give Rasmus Hansen 20 sletdaler i rede penge at betale skadesløs til i dag 15 dage, og resten i hvede og gode varer at betale.

** Jacob Lauritsen for Rasmus Mikkelsen skomager. Jacob Remmer borger sst vidnede, at Knud Rasmussen i Skejby var i hans hus og bekendte, at Rasmus Mikkelsen i Århus var ham skyldig 7 daler for en ko og sagde, at Rasmus Mikkelsen ville gå imellem Hans Deuster og Knud Rasmussen for samme 7 daler at betale. Anne Sørensdatter, Rasmus Mikkelsens hustru vidnede, at hun var hos Anne Sørensdatter, Hans Deusters hustru, og bad hende at pengene måtte stå, indtil hun og hendes husbond kunne betale samme 7 daler, da blev hende af Anne Sørensdatter givet respit og tid, for hun har tjent hendes forældre, hvortil Knud Rasmussen svarede og benægtede, at han aldrig var Hans Deuster en skilling skyldig, men at Rasmus Mikkelsen skulle bevise, at han havde lovet for ham til Hans Deuster.

** Anders Bertelsen på kapitlets vegne (uafsluttet)

** Niels Madsen for Johanne Mikkelsdatter i Låsby. byfogden opsatte den sag imellem Johanne Mikkelsdatter og Søren Låsby borger sst anlangende gældssag, til i dag 14 dage.

** Jens Mogensen. dom over Ellen (uafsluttet)

8/6 1637.

** Christen Pedersen. dommeren hedenfandt den gældssag imellem Christen Pedersen og Erik Madsen borger sst, efterdi han havde regnskab imod Christen Pedersen, og de begge er borgere her i byen, til overkøbmand sst, og han da dem imellem at likvidere.

** Anders Lauritsen. Jens Lauritsen rådmand sst bekendte, at han havde skabede heste på byens mark, men ikke skabede øg.

** Rasmus Lauritsen på byens vegne efter borgmester og råds befaling aflyste, at ingen af borgerne her sst skulle eller måtte have nogen skabede heste eller øg her på byens mark, og dersom nogen herefter findes, og de derover fanger skade, da at have den for hjemgæld.

** Jørgen Tomasen for mester Wulf Baltsersen. efterskrevne vidnede, at de vurderede efterskrevne sengetøj, som mester Wulf havde i pant af Anne Rasmusdatter salig Jens Hasles sst.

** Niels Madsen for Laurits Jacobsen møller. dom over efterskrevne for gæld.

** Christen Lauritsen Kå. dom over efterskrevne for gæld.

** idem. efterskrevne vidnede, at man ikke kunne leje et gårdsavl af de ringeste her på Århus mark, når den, som har det lejet bort, holder det kvit for al kongelig og bys tynge, ringere end 6 sletdaler.

15/6 1637.

** Mikkel Terkildsen. Hans Jostsen borger sst med en skriftlig fuldmagt af Peder Jensen Mørk, barnfødt i Århus, og på hans vegne gav Mikkel Terkildsen afkald for hvis værgemål, Mikkel Terkildsen for ham har under hænder haft efter hans salig forældre fra 10/1 1633 og til denne dag.

** Peder Bonde for Jens Sørensen Riber. dom over Jesper Pedersen skomager sst for 4 sletdaler, han for ham til Laurits Møller har godsagt, at betale inden førstkommende 15 dage.

** Hans Andersen. efterskrevne vidnede, at de 3/5 nærværende år arresterede Peder Pedersens hustru Kirsten Berntsdatter i Ruoe (Rode ?)og forbød hende, at hun ikke måtte drage af byen under et fuldt vold, før hun havde betalt Hans Andersen for hvis gæld, han hos hende havde at fordre, og uden hans minde drog hun af byen, hvorfor han lyste hende et fuldt vold til.

** Jens Mogensen for Søren Vinter. dommeren opsatte den gældssag imellem Søren Vinter og efterskrevne indtil i dag 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Rasmus Skriver. Jens Jensen vintapper borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 150 sletdaler, hvorfor han skulle have pant i den gård, Jens Jensen nu iboer, med tilliggende avl, så vel som den have vesten Brobjerg her for Århus.

** Hieronimus Gulden for Hans Pedersen. Niels Madsen fogedsvend med fuldmagt af mester Bonde Nielsen sognepræst til Vorfrue kirke sst solgte og skødede fra mester Bonde Nielsen og til Hans Pedersen et mester Bonde Nielsens øde ejendom liggende på Studsgade norden Niels Ibsen rådmand hans bod og ejendom og sønden næst salig Christen Ibsens øde ejendom (Rolpes eje) strækkende sig fra adelgaden vester på til Søren Frosts have, med tilliggende avl i alle Århus vange.

** Jens Pedersen for Jens Christensen rådmand. Christen Pedersen borger sst stod nu her i dag for tingsdom (uafsluttet)

22/6 1637.

** Peder Christoffersen byfoged. borgmester og råd gav til kende at have leveret Peder Christoffersen byfoged sst 12 sletdaler KM anpart af salig Gert Kandestøbers efterladte gods og formue sst, som han sig til regnskab at føre.

** Christoffer Ry for Hans Hellevad barberer. dom over Jens Rasmussen tjenende Rasmus Lauritsen i Hvolbæk for sig og sin staldbror 12 rigsdaler forløfte, han er ham skyldig, han har klareret og lægt dem begge for pokker og frantsoser, og der de er blevet helbredt, bortrømte af hans hus om nattetide og ham ej betalt. at betale eller lide rømningsdale.

** Knud Rasmussen i Skejby. dom over Rasmus Mikkelsen sst efter opsættelses indhold for 7 daler, han ham skyldig er. at betale eller lide rømningsdele.

** NM for Jens Borup lod dele for hovedgæld efter et registers lydelse hr Mads i Storring for hvis efterskrevne, som han, Maren Nielsdatter og hendes mor Birgitte Lauritsdatter havde bekommet af ham fra 1633-1637.

** mester Wulf Baltsersen. dommeren opsatte den sag imellem mester Wulf og mester Bonde Nielsen anlangende det pant i den gård på Vestergade indtil i dag 14 dage.

** idem. efterskrevne, eftersom de var lovligt her fra tinge tiltagen til vurderingsmænd at skulle vurdere den gård på Vestergade, Tomas Olufsen iboer, som mester Wulf havde i pant af salig Niels Skriver, da syntes dem at samme gård med avlingen i mark og hosliggende have ikke højere at kunne gælde end 706 sletdaler. varsel til mester Bonde Nielsen, Bernt Klodt og Sidsel Nielsdatter sst samt Karen Nielsdatter i Ålborg.

** Simon Lauritsen. dommeren opsatte den sag imellem borgmestre og råd og Simon Lauritsen til i dag 14 dage.

29/6 1637.

** N Madsen for Jens Jacobsen. efterskrevne vidnede, at de her ved tinget vurderede et stykke blommet soyenholt 26 sjællandske alen, hver alen for 2 mark, som Jens Jacobsen havde i pant af Jens Ulriksen sst for 8 daler og tilbød ham, om han det ville løse inden i dag 14 dage og betale pengene, som det er pantsat for.

** Johan Kræmmer fremlagde et beseglet brev lydende: bekender jeg Jens Iversen bager borger i Århus og gør vitterligt mig af ret vitterlig gæld skyldig er Johan Nielsen kræmmer borger sst 20 sletdaler, som jeg bepligter mig eller mine arvinger at betale ham eller hans arvinger halvparten til sankt Olufs dag førstkommende og den anden halvpart til snapsting der næstefter, actum Århus 18/3 1635.

** Peder Christoffersen byfoged. Keld Bogbinder sst vidnede, at Maren Madsdatter sst var hos ham i dag 3 uger sidst forleden med en regnskabsbog, i hvilken var nogle blade bag afrevet og nogle midt i bogen og bad ham, at han ville renovere hende titlen i den, hvortil han svarede hende, at han ville renovere hende den titel for i bogen, så tog han hende det første blad af bogen og bad hende, at hun ikke skulle lægge samme bog frem i rette. Johanne Mikkelsdatter sst vidnede det samme.

** Jens Mogensen for Hans Sommerfeld tiltalte Knud Keldsen borger sst for 3 mark for Rostocker øl, han af Hans Sommerfeld har bekommet. så fremkom Knud Keldsen og æskede Hans Sommerfelds regnskabsbog, men ville ikke benægte, at han havde ladet samme øl hente.

** mester Wulf Baltsersen. dommeren opsatte den gældssag imellem mester Wulf og Hans Sommerfeld sst anlangende 18 daler, Hans Sommerfeld er ham skyldig.

** Jens Mogensen for Søren Vinter. dom over Rasmus Jensen Borum sst for 9 daler, han er ham skyldig på Vorfrue kirkes vegne. at betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering derfor.

** Niels Madsen for Maren Madsdatter og på hendes vegne æskede og begærede af Jacob Lauritsen borger sst, den dag underdommer (efterdi byfogden Peder Christoffersen i sagen var interesseret) udlæg for sin gæld i salig Jørgen Strømsens efterladte gods, som er den have, Maren Nielsdatter nu i brug har, og det øde jord ved Mindet efter en doms lydelse, hvortil Jacob Lauritsen svarede, at efterdi Hieronimus Gylden har dømt en uendelig dom imellem Maren Madsdatter og salig Jørgen Strømsens arvinger, og tilmed har svaret, at når for ham blev forevist Jørgen Strømsens gods, bo og løsøre, ville han deri gøre indvisning, hvorfor Jacob Lauritsen sig ikke turde understå at gøre nogen indvisning, førend han kommer til stede, som dommen dømt har.

** NM for Jens Lauritsen rådmand, dommeren opsatte den tvistige sag imellem Jens Lauritsen og Christen Jensen Kjær anlangende Christen Kjærs stedbørn, til i dag 14 dage.

** Oluf Villadsen gav til kende, at dersom nogen her i Århus havde ham i nogen dele, da ville han straks rette for sig, og ingen derimod svarede eller fremkom.

** NM for Jens Borup lod dele efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** NM for Peder Kedelfører. dom over Christen Christensen indvåner i Randers for 20 sletdaler af salig Peder Eriksens gæld. blev tildømt at betale inden 15 dage eller derefter at lide nam.

** NM for Hans Pedersen forrige skriver på Skanderborg havde efter opsættelses indhold i rette ladet stævne Rasmus Jensen Heldekande borger og indvåner i København anlangende noget saltet kød, som Hans Pedersen og Rasmus Jensen omtvister, og blev derpå således for rette afsagt, efterdi bevises Hans Pedersen sig efter Rasmus Jensens kontrakt at have købt 20 læster velforvaret kød, efter tingsvidnes lydelse, og det siden til København forskikket, og dog ikke måtte blive annammet, Hans Pedersen til stor skade og omkostning, da ved dommeren ikke andet herom at kende, end Rasmus Jensen jo bør sin kontrakt at holde og erstatte Hans Pedersen hvis bevislig skade, han derover lidt og bekommet har.

** Jens Mogensen på KM vegne (uafsluttet)

6/7 1637.

** Søren Pedersen. byfogden opsatte den gældssag imellem Søren Pedersen og Søren Christensen i Skanderborg anlangende 7 daler for en tønde sild, han ham skyldig er.

** Erik Madsen for Mogens Simonsen i Stadsgård lod dele efterskrevne for gæld.

** Jens Mogensen for Hans Sommerfeld var høringe begærende over Knud Keldsen sst for 5 mark, som han Hans Sommerfeld skyldig var. så mødte Knud Keldsen og lovede at betale til sankt Olai dag.

** Ambrosius Lauritsen. efterskrevne dannemænd, alle borgere sst, samtlige vidnede og kundgjorde, at Ambrosius Lauritsen er barnfødt her i Århus af ærlige ægte forældre Laurits Christensen Mårup og Birgitte Andersdatter, og desmidlertid hans forældre boede her i Århus handlede og skikkede de dem som gode ærlige ægtefolk bør at gøre, så vel som og Ambrosius Lauritsen og selv at have handlet og skikket sig ærligt og vel, og ikke de havde hørt eller fornemmet Ambrosius Lauritsen eller hans forældre at have påhængt noget vanrygte.

** Jens Mogensen for Jacob Nielsen. byfogden opsatte den gældssag imellem Jacob Nielsen og Peder Todbjerg sst anlangende 12 daler, han er ham og hans far Niels Ibsen rådmand sst skyldig, til i dag 14 dage førstkommende.

** Christoffer Ry for Hans Hellevad lod dele Jens Rasmussen tjenende Rasmus Lauritsen i Hvolbæk for sig og sin staldbror for 12 daler forløfte, han er ham skyldig, for han har kureret og læget dem begge for pokker og frantsoser, og der de er blevet helbredt, bortrømte af hans hus om nattetide og ham ej betalt.

** Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske. dommeren afsagde således om den tvistige sag imellem Maren Madsdatter og Peder Christoffersen byfoged, at efterdi findes regnskab imod regnskab på begge sider, og de begge samme ret og politi er undergiven, da vidste dommeren ikke andet derom at sige, end Maren Madsdatter og Peder Christoffersen med samme deres tvistige sag for overkøbmand sst efter KM forordning at indkomme, han dem imellem at likvidere og adskille, som det sig bør.

** Christen Carlsen for Hans Pedersen. Rasmus Pedersen Testrup borger sst med en skriftlig fuldmagt af hr Christen Jensen i Gerrild lydende: fuldmagt giver jeg Rasmus Testrup borger i Århus til at give Hans Pedersen indvåner i Århus en fuldkommen kvittants på en seddel, han mig givet har på noget sølv, han af mig i pant havde, hvilket sølv jeg igen af ham bekommet har, hvilken seddel er mig frakommet, at hvor den findes, skal den være død og magtesløs og ikke komme ham eller hans arvinger til nogen forhindring eller skade. Gerrild præstegård 18/6 1637 Christen Jensen egen hånd.

** N Madsen for Peder Sørensen gav til kende, at det var i dag det 4.ting, at han på Peder Sørensens vegne, som er værge for Mette Jensdatter sst, har tilbudt alle dem, som ville købe noget af hvis gods, som Mette Jensdatter er tilfaldet efter hendes salig mor, skulle de det gerne bekomme. varsel til Mette Jensdatters far Jens Ulriksen.

13/7 1637.

** NM for Anders Sørensen tjenende Peder Rasmussen lod dele Johannes Mikkelsen vognmand sst for 9 mark, som rester i en tønde sild, som han gav ham til sag.

** NM for mester Wulf. byfogden opsatte den gældssag imellem mester Wulf og Erik Jacobsen i Skovsgård i Randlev anlangende 5 daler, han ham skyldig er, til i dag 14 dage førstkommende.

** Knud Rasmussen i Skejby lod dele Rasmus Mikkelsen sst for 7 sletdaler, som han gav ham til sag.

** Herbert Sejermager. Niels Jensen, født i Ulsø i Hjerm herred, til forpligtede sig, at han skal være Herbert Sejermager, hans hustru og børn ubevaret både med ord og gerning efter denne dag, og herhos lovede Herbert Sejermager at give straks Niels Jensen hans rigtige pas og afsked.

** Søren Clemendsen for mester Christen Clemendsen. efterskrevne vidnede, at de 16/8 sidst forleden efter Søren Clemendsens begæring var hos Christoffer Pedersen borger sst og advarede ham, at mester Christen Clemendsen ikke længere end til Mauritii førstkommende ville eller kunne lade de 400 rigsdaler, som Christoffer Pedersen ham skyldig er, stande ubetalt, men Christoffer Pedersen dem efter sit brevs indhold at betale.

** Christen Kå på borgmester og råds vegne. efterskrevne synsmænd stod for tingsdom, eftersom de var taget til synsmænd at skulle syne, hvorvidt det plankeværk, som er opsat til den gård, Mogens Skårup sst nu iboer, står byens gade for nær, da vidnede de, at de var på åstederne og syntes dem, at samme plankeværk, liggende i Møllestien og strækker sig fra gården og ned til adelgaden, står byens gade for nær.

20/7 1637.

** NM for Hans Pedersen, forrige skriver på Skanderborg. Niels Jensen Mollerup borger sst offentlig bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 100 sletdaler, og derfor til underpant satte han ham en hans gård, han selv iboer, liggende bag klostret, østen næst Peder Jensens gård, Niels Kedelfører iboer, og vesten næst Laurits Hansens egen gård, med sin tilliggende avl i alle Århus vange.

** Niels Ibsen rådmand. Søren Clemendsen borger sst med fuldmagt af Poul Nielsen Friis student solgte og skødede fra Poul Nielsen og til Niels Ibsen 3 Poul Nielsens boder og ejendom, liggende på Studsgade norden næst Jens Keldsen skomagers gård og sønden næst Niels Ibsens gård, Niels Smed nu iboer, med tilliggende avl på alle Århus vange.

** Henrik Mogensen på kapitlets vegne. byfogden opsatte den gældssag imellem kapitlet og salig Jørgen Strømsens børn og arvinger til i dag 14 dage.

** Jens Mogensen for Rasmus Jensen bager. byfogden opsatte den gældssag imellem Rasmus Bager og Anne Rasmusdatter salig Jens Hasles efterleverske anlangende (blank) han fordrer af hende, til i dag 14 dage.

** Poul Nielsen for hans søn Rasmus Poulsen. byfogden opsatte den gældssag imellem Rasmus Poulsen og efterskrevne til i dag 14 dage.

** mester Wulf Baltsersen. byfogden opsatte den sag imellem mester Wulf og Hans Nielsen borger sst anlangende 42 daler, som han efter sit brev skyldig er, til i dag 14 dage førstkommende.

** Frands Nielsen i Låsby. Christen Jensen borger sst lod læse efterskrevne fuldmagt lydende: kendes jeg Hans Lauritsen borger i Bergen og tilholdende i Langskibsøen på Sundsmør, at jeg fuldmagt giver Christen Jensen barnfødt i Århus at akkordere og gøre forligelse med min forrige tjener Frands Nielsen for alt hvis, Frands mig efter hans håndskrift kan skyldig være for 100 rigsdaler enten straks at betale eller med nøjagtig vissen og loven til visse tid og termin at betale. Bergen 13/8 1636 Hans Lauritsen Haderslev egen hånd. så berettede Christen Jensen, at han på Hans Lauritsens vegne nogle gange havde ladet stævne Frands Nielsen, nu boende i Låsby, til Gjern herreds ting, så vel som nu til bytinget havde ladet ham stævne for gæld. så er Frands Nielsen mødt og sig beklagede ganske meget at være kommet til agters hos Hans Lauritsen, og samme håndskrift at være tiltvunget at udgive, uanseet at hvis, den om formelder, mestendels findes at være udborget der i egnen hos ham, så og en ganske del af hans løn at restere hos ham, som han med underskrevne register og kvittantser beviste, som blev læst og påskrevet. da efterdi Frands Nielsen er geråden i stor fattigdom og armod og ej har at betale med, så og for godtfolks forbøns skyld har Christen Jensen til sig annammet samme register og kvittantser på Hans Lauritsens vegne, lydende på forskrevne tilstående gæld og løn, så og Frands Nielsens håndskrift på 40 sletdaler til Rasmus Testrup borger i Århus i 3 terminer i 1638 på Christen Jensens vegne at betale, hvorefter Christen Jensen efter fuldmagts bemelding i hånd tog Frands Nielsen og bekendte dem at være venlig og vel forligt, og gav ham aldeles kvit og kravsløs på Hans Lauritsens vegne for alt hvis dem til denne dag kunne have imellem været på både sider.

** Jens Mogensen på KM og Karen Dinesdatters vegne. efterskrevne vidnede, at de 5/7 sidst forleden så, at Karen Dinesdatter havde et blåt slag ved hendes øje, som Jens Mogensen beskyldte Kirsten Sørensdatter, Sidsel Kolinds datter, for hun gjorde samme skade.

** idem. Jens Mogensen på KM og Karen Dinesdatters vegne gav last og klage på Kirsten Sørensdatter, Sidsel Kolinds datter sst, for hun gjorde Karen Dinesdatter et stort blåt slag ved hendes øje.

** Laurits Madsen ridefoged til Århusgård. Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske sst fremlagde efterskrevne skriftlige indførsel lydende: bekender vi efterskrevne og gør vitterligt, at eftersom vi 1/9 sidst forleden af Hieronimus Gulden, borger og indvåner sst, er blevet forevist efterskrevne to ejendomme, som salig Jørgen Strømsen forrige borger i Århus og ridefoged til Århusgård har tilhørt, da så vi først en liden kornhave, liggende her for Århus i Råddengyde på hjørnet næst norden ved Oluf Sørensen skomager og næst vesten til Søren Sørensen Ugelbølle sst hans have, hvilken kornhave vi da vurderede og indlagde Maren Madsdatter i for hendes gæld for 50 sletdaler. dernæst blev vi forevist den øde ejendom ved Mindet, som salig Jørgen Strømsen selv påboede, som vi vurderede og indlagde Maren Madsdatter i for 200 sletdaler for hendes gæld. datum Århus 9/7 1637. derefter tilstod Maren Madsdatter og bekendte af ret vitterlig gæld skyldig at være Laurits Madsen 100 sletdaler, og derfor til underpant satte hun ham bemeldte kornhave og øde ejendom, som hun efter indførsels bemelding for sin gæld er i indført.

** Christen Madsen stod i dag for tingsdom lovligt sit 3.ting, det han har aflyst hans signet, som for ham er blevet borte, med efterskrevne mærke i. dersom nogen breve efter denne dag med dette findes udgivet, ville han ikke svare dertil i nogen måder.

** Anders Pedersen Segalt på byens vegne. efterskrevne hjemlede syn til et bolværk fra stentrappen fra Jacob Abels ud til åen, at det er ganske ufærdigt, og mesten parten af stenene af gaden er borte, og stor fare at køre derover.

** idem. efterskrevne vidnede, at de hørte og så, at Peder Bysvend sst kom til Christen Jensen Kjær borger sst ved Borgporten og bad ham, at han skulle gå på rådhuset til borgmester og råd, da svarede han ham og sagde, hvad skal jeg gøre hos borgmester og råd på rådhuset, ej heller være deres befaling hørig og lydig.

** idem lydeligt tilsagde alle de bodfolk, som sidder til huse her i byen, og som nu lader sig leje hen på landsbyerne at arbejde i høst, og ikke vil blive her i byen for borgerskabet at arbejde, skulle eller må ikke efter denne tid, de udgår på landsbyerne at arbejde, være her i Århus, ej heller at have nogen bopæl eller husværelse her.

27/7 1637.

** NM for Maren Simonsdatter lod dele efterskrevne for gæld.

** Christen Kå lod dele efterskrevne for gæld.

** NM for mester Wulf lod dele Søren Pedersen Eskildsen i Harlevholm for gæld.

** N Madsen for Jacob Basballe lod dele efterskrevne for gæld.

** Jens Pedersen. Rasmus Nielsen, Jens Nielsens bror i Århus, på hans brors vegne til forpligtede sig, at dersom han ikke betalte ham 120 daler, han ham efter hans forpligt skyldig er, inden i dag 14 dage, skulle de 20 tylter deler, som Jens Pedersen er indlagt i og tilvurderet, efterfølge ham uden nogen videre proces.

** N Madsen for Espen Nielsen, som tjener Søren Vinter. byfogden opsatte den gældssag imellem Espen Nielsen og Mikkel Bager sst anlangende 4 daler 1 tønde øl og villighed deraf i nogle år, formedelst ingen er mødt til i dag 14 dage.

** NM for Hans Jostsen. byfogden opsatte den gældssag imellem Hans Jostsen og Peder Kå i Skibby formedelst ingen mødte til i dag 14 dage.

** Peder Christoffersen byfoged. Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske sst stod nu her i dag for tingsdom og sagde, at hvis uret, der fandtes i bogen, det havde han selv gjort.

** NM for Jens Lauritsen rådmand. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de blev af tinget udnævnt at skulle syne og se et skiftebrev, som Christen Jensen Kjær nu for tingsdom fremlagde, da syntes dem, at det ord sit i samme brev er raderet og findes ikke med et blæk at være skrevet.

** NM for Jens Lauritsen efter opsættelses bemelding tiltalte Christen Jensen Kjær for resten af nogle årsmål, som han efter skiftebrevs indhold har sig til forpligtet at underholde sine stedbørn, nemlig Maren Christensdatter og Mads Christensen 11 år, lille Maren Christensdatter 2 år og Margrete Christensdatter 4 år, og mente at han burde bemeldte børns resterende årsmål med klæde og føde underholde eller og dem derfor at kontentere og betale. blev så derpå således afsagt (dom ikke indført)

** NM for Hans Ebbesen rådmand i Odense gav tilkende, at det var det 3.ting, han har tilbudt Henrik Mogensen hvis efterskrevne gods og indbo, som fra ham er vurderet for hvis, han Hans Ebbesen skyldig var, men ikke Henrik Mogensen er mødt det at løse.

** mester Wulf Baltsersen efter opsættelses bemelding have stævnet mester Bonde Nielsen, Bernt Klodt og Sidsel Nielsdatter med hendes lovværge samt Karen Nielsdatter i Ålborg med hendes lovværge imod tilbud og vurdering på den gård på Vestergade, som deres salig far Niels Skriver, fordum borger og rådmand sst, efter pantebrevs bemelding i pant sat har. og blev derpå således for rette afsagt, så efterdi mester Bonde Nielsens indlæg og vurdering i samme gård og Wulf Baltsersens pantebrev begge er fundet ved magt til Viborg landsting, og at mester Bonde Nielsen har afstået sin anpart og venlig er forligt om en vis sum penge med mester Wulf Baltsersen, så vidste dommeren ikke andet end tildømme mester Wulf Baltsersen samme gård med al sin tilliggelse.

** Maren Madsdatter havde med en landstings stævning stævnet Hans Andersen og Frederik Lauritsen om deres sandhed at vidne og bekende, så erbød de dem at ville vidne, men dommeren Hieronimus Gulden fandt dem fra ikke at måtte vidne, efterdi Oluf Jensen, som er hovedmand i sagen, ikke er stævnet imod samme vidne.

3/8 1637.

** Peder Bonde for Anders Madsen. efterskrevne vidnede, at de 17/7 sidst forleden arresterede og byslog Christen Nielsen i Elev og forbød ham under et fuldt vold at vandre her af byen, førend han betalte Anders Madsen hvis gæld, han ham skyldig er, og berettede Peder Bonde, at Christen Nielsen uden minde er vandret her af byen og foragtet retten, og lyste ham derfor et fuldt vold til.

** idem 1.gang opkrævede sandemænd sst at skulle gøre deres ed og tov over Christen Nielsen i Elev, for han i arrestering og byslag er vandret her af byen og foragtet retten.

** Jens Mogensen for Rasmus Jensen bager lod dele Karen Ruds sst, for hun er rømt af sin tjeneste, som hun har tilsagt Rasmus Bager, og der hun bortrømte, blev borte af hans gods et tinfad, et tinstob og en sort engelsk kåbe.

** idem kaldte på sandmænd sst, at de i dag 8 dage skulle komme til ting og gøre deres ed og tov over Kirsten Sørensdatter, Sidsel Kolinds datter sst for skade, hun har gjort Karen Dinesdatter.

** Jens Mogensen for Søren Alrø. dommeren opsatte den sag imellem Søren Alrø og Birgitte Arbos sst til i dag 14 dage.

** Peder Bonde for Adelheid Hansdatter. dommeren opsatte den sag imellem Adelheid Hansdatter og Søren Simonsen Gylling borger sst anlangende 23 tønder havre, hendes salig husbond Arent Althalt er sket forkort på hvis havre, han har sendt med ham til Lübeck, til i dag 14 dage.

** Jens Mogensen for Jacob Nielsen. dom over Peder Todbjerg borger sst for 12 daler, som han er Jacob Nielsen og hans far Niels Ibsen rådmand skyldig. at betale inden 15 dage eller at have indlæg.

** Niels Grøn. dom over Jens Nielsen i Fastrup efter opsættelses bemelding for 5 daler, og blev således påsagt, at Jens Nielsen burde at betale inden 15 dage eller derefter at have indlæg.

** Rasmus Jensen bager. Søren Jensen borger sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Rasmus Bager og hans arvinger til evindelig ejendom at have, nyde, bruge og beholde en hans gård, jord, grund og ejendom liggende på Mejlgade, som Palle Ibsen nu iboer, sønden næst Christen Carlsens gård og ejendom og norden næst Peder Jensen Todbjergs gård og strækker sig i øster til havet med et fuldt gårdsavl dertil.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Skriver. Rasmus Jensen bager bekendte sig at ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 150 sletdaler, hvorfor han til underpant satte Rasmus Skriver en sin gård og ejendom, som han Søren Pedersen nylig afkøbt har, liggende på Mejlgade, som Palle Ibsen nu iboer.

10/8 1637.

** Jacob Lauritsen på borgmester og råds vegne tiltalte Ove Sørensen borger sst, for han skal have 3 gange taget penge, for hans vogn har kørt een gang til Ebeltoft, og formente, at Ove Sørensen dermed har gjort uret og bør derfor at stande til rette. så mødte Ove Sørensen og benægtede ikke videre at have oppebåret end hans rettighed. blev opsat i 14 dage.

** Jens Mogensen kaldte på sandemænd, at de i dag 8 dage under deres faldsmål skulle gøre deres ed og tov over Kirsten Sørensdatter, Sidsel Kolinds datter sst for skade, hun har gjort Karen Dinesdatter efter synsvidnes lydelse.
 
17/8 1637.

** Mogens Olufsen. byfogden opsatte den gældssag imellem Mogens Olufsen og efterskrevne til i dag 14 dage.

** Hans Andersen lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Jens Mogensen for Rasmus Jensen bager. dom efter opsættelses bemelding over Anne Rasmusdatter, salig Jens Bagers efterleverske for 9 sletdaler. at betale inden 15 dage eller derfor at have indlæg og fuld vurdering i hendes bo, gods og løsøre.

** Jens Mogensen for Rasmus Poulsen borger til Bergen. dom efter opsættelses bemelding over Christen Ålborg sst og Rasmus Nielsen i Allelev for gæld. at betale inden 15 dage.

** Peder Bonde kaldte 2.gang på sandemænd, at de skulle gøre deres ed og tov over Christen Nielsen i Elev, for han i arrestering og byslag uden minde er vandret her af byen og foragtet retten.

** Christoffer Pedersen skriver på Holbæk slot. Peder Christoffersen byfoged solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Christoffer Pedersen og hans arvinger en hans have, grund og ejendom liggende her for Århus uden Munkeport strækker sig i sønder og nør op til Christen Carlsens kornhave med enderne og strækker sig i øster og vester med siderne fra Christen Carlsens have, og takkede ham godt for god betaling.

** Peder Bonde for Hans Hellevad badskær havde tiltale til Anders Jespersen skrædder sst for 3 rigsdaler, som han er Hans Hellevad skyldig for sår og skade, som han har læget ham, hvorimod Anders Jespersen mødte og svarede, at han havde arbejdet for Hans Hellevad på samme penge og skød sig til regnskab med ham. og blev således omsagt, så efterdi Anders Jespersen skyder sig til regnskab med Hans Hellevad, og de begge er borgere her i byen og een politi og ret undergiven, blev derfor henfunden for overkøbmand sst, og han da dem derom imellem at likvidere og adskille, som det sig bør.

** NM for Wulf Baltsersen. byfogden opsatte den sag fremdeles imellem mester Wulf og Jens Nielsen sst i 14 dage.

** Peder Bonde for Adelheid Hansdatter. byfogden opsatte den sag fremdeles imellem Adelheid Hansdatter og Søren Gylling i 14 dage.

** Peder Christoffersen byfoged. Johan Kræmmer borger her sst vidnede, at han selvanden var hos Maren Madsdatter sst og sagde, at Peder Christoffersen ville afstå den stævning, han havde stævnet hende med til landsting indtil videre besked, da svarede Maren Madsdatter, at det måtte vel stå, til hendes søn Oluf hjemkom.

** Peder Christoffersen byfoged fremæskede, at dersom Maren Madsdatter eller Hans Andersen havde nogen opsættelse, som ham kunne være anrørende, da skulle de nu lade dem læse.

** Bernt Klodt. efterskrevne vidnede, at Rasmus Lassen bagers vogn med hans dreng og søn kom kørende imod dem her for Århus 25/7 sidst forleden og havde 3 store sække korn på, men hvor de kørte hen og hvad korn, der var i sækkene, vidste de ikke. så tilspurgte Bernt Klodt Rasmus Lassen, om hans vogn med samme korn ikke var i fremmede landsbymøller, hvortil Rasmus Lassen svarede, at han ikke vidste af, hvor hans vogn med kornet agede hen.

** Rasmus Lassen bager. efterskrevne vidnede, at de 8 eller 14 dage tilforn var hos Bernt Klodt møller i Århus kornmølle og ville have korn malet, da svarede han dem, at han intet kunne gøre derved, for han intet havde vand at male med, hvortil Bernt Klodt svarede, at de intet havde været hos ham, siden han fik vand at male med.

** Laurits Jensen stenhugger. Augustinus Bendixen Livlænder badskær og borger sst i hånd tog Laurits Jensen stenhugger og bekendte, at eftersom Laurits Jensen og hans hustru Karen Christensdatter har ham og hans hustru Maren Christoffersdatter bevist meget godt, både med penge at låne til deres huses fornødenhed og ophold, og efterdi Maren Christoffersdatter, Laurits Jensens kødelige mor, har levet en tid lang med ham som en ærlig kristen dannekvinde, vidste han ingen større velgerning at gøre, end alt sit efterladte gods at unde og give Laurits Jensen, hans hustru og deres børn til en kærlig ihukommelse, og dem hans rette arvinger efter hans død at være.

** Hans Andersen fremlagde en underskreven seddel lydende: at eftersom Hans Andersen har været vores kundskab begærende anlangende Peder Christoffersen og Maren Madsdatters regnskabsbøger, som var under forsegling og indlagt i Hans Andersens hus, så er det vores kundskab, at vi var i hans hus og hørte, at Maren Madsdatter bad Hans Andersen, at han ville levere hende sin regnskabsbog, efterdi Peder Christoffersen byfoged har opgivet den stævning, som han har stævnet hende med hendes bog til landstinget, da så vi, at samme bøger blev fra hinanden skåret, og straks Peder Christoffersens bog sendt ham i sit hus, og ikke så, at Hans Andersen eller nogen den åbnede, men der Peder Christoffersen ikke den ville annamme og sendte den med budet tilbage, har Hans Andersen den straks igen forseglet. Jacob Abel egen hånd Mikkel Clausen egen hånd.

** Jan van der Pyllen af Amsterdam på sin patron Jurrin Huberts købmand i Amsterdam havde stævnet Jens Jensen borger her sst for en gæsteret for 250 rigsdaler efter hans brevs indhold og mente, at Jens Jensen burde ham samme gæld inden 3 solemærker at betale, eller derfor af hans bo og gods at tilvurderes fyldest og fuld værd. og blev derpå således afsagt, at Jens Jensen bør at betale sin gæld med tilbørlig rente inden 3 solemærker, eller derefter at ske udlæg derfor i hans bo, jordegods eller løsøre.

** Johan Lyllofsen underskriver på velb Erik Grubbe til Tjele hans vegne. efterskrevne, eftersom de var lovligt her fra tinget taget til synsmænd at skulle syne og se Århus kornmølles brøstfældighed, de vidnede og kundgjorde, at de 23/10 1636 var på åstedet, og da fandtes efterskrevne brøstfældighed på mølleværket, vandværket, mølledæmningen, broen samt lofter.

** idem. efterskrevne synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på Bisgårdens brøstfældighed, og syntes dem at taget over lofterne skulle nedbrydes og omlægges formedelst meget korn, som årligt blev fordærvet.

** Henrik Mogensen på kapitlets vegne. dommeren opsatte den sag imellem kapitlet og salig Jørgen Strømsens børn og arvinger endnu fremdeles i 14 dage.

** Hieronimus Gulden for borgmester Søren Frost. Niels Madsen fogedsvend med fuldmagt af Jens Jensen borger sst og på hans vegne bekendte af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Frost 40 rigsdaler, og derfor pantsatte han Søren Frost hans bryggerede med kedel og kar og hans jernkakkelovn.

** NM for Hans Ebbesen beskyldte og tiltalte Christen Rødhoved og Niels Rødhoved dragere sst for en hynde, de skal have forkommet af hvis gods, som de bar fra Henrik Mogensens og ind til Augustinus Millers, som blev Hans Ebbesen for sin gæld hos Henrik Mogensen tilvurderet. så fremstod de to dragere og benægtede, at de ikke fik samme hynde at skulle indbære eller ved, hvor den af blev.

** Jens Mogensen for Rasmus Jensen bager havde opkrævet og kaldt på sandemænd sst at skulle gøre deres tov over Kirsten Sørensdatter, Sidsel Kolinds datter sst for et blåslag, hun skal have slået Karen Dinesdatter. sandemændene svor Kirsten Sørensdatter kvit, efterdi Karen Dinesdatter havde ingen blodige sår eller skade.

24/8 1637.

** Jens M for Maren Sørensdatter tjenende Søren Købmand lydelig lod dele efterskrevne for gæld.

** Anders Jespersen skrædder. efterskrevne vidnede, at de nærværende hos var 20/12 sidst forleden hørte og så, at mester Hans Badskær var hos Anders Jespersen og forenedes med ham om badskærløn for hvis sår og skade, som Anders Jespersen da havde, da blev de således forligt, at Anders Jespersen skal give mester Hans 1 rigsdaler og gøre en klædning for ham.

** Jens M for Anders Terkildsen. dommeren opsatte den gældssag imellem Anders Terkildsen og efterskrevne til i dag 14 dage.

** Jens Mogensen for Christoffer Jensen stenhugger. dommeren opsatte den gældssag imellem Christoffer Jensen og Søren Pedersen sst anlangende 8 daler, han er ham skyldig for en hest, han ham afkøbte, til i dag 14 dage.

** Jens M for Jens Christensen i hospitalet. dommeren opsatte den gældssag imellem Jens Christensen og efterskrevne til i dag 14 dage.

** Simon Lauritsen. dommeren opsatte den tvistige sag imellem Simon Lauritsen og borgmester og råd sst fremdeles i 8 dage.

** Søren Kruse for Jens Madsen. Knud Pedersen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Jens Madsen 300 sletdaler, og derfor til pant satte han ham hans hus og gård, han nu selv iboer, liggende på Skolegade sst sønden næst hr Svend Hansens gård og ejendom og norden næst borgmester Søren Frosts boder og ejendom, med sin tilliggende bod.

** Jens Mogensen på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de i byfogden sst hans gård vurderede 3 svin, som er blevet fundet vakse, og markmanden førte til byfogden og i byens mark havde indtaget, de to svin for 2 1/2 mark og det ene for 24 skilling. og gav Jens Mogensen til kende, at det var i dag lovligt det 3.ting, det han samme svin har på KM vegne her til ting oplyst.

** Christen Lauritsen skomager gav til kende sig i dag at være citeret af Niels Mikkelsen skrædder sst, så bød han sig i rette imod ham, om nogen på hans vegne var til stede, som havde nogen tiltale til ham, og ingen fremkom.

** Augustinus Miller. dommeren opsatte den gældssag imellem Augustinus Miller og Hans Jensen i Kolding, fordum slotsfoged på Koldinghus, anlangende 72 daler, til i dag 14 dage.

** Hans Albretsen fremlagde en skriftlig klage lydende: er min højlige klage og beskyldning, at jeg Hans Albretsen borger i Århus har pantsat Poul Nielsens hustru et splinternyt hørgarnslagen, så god som 6 daler, 21/5 1626 for 2 sletdaler, og har jeg tit og ofte pengene ladet tilbyde og mit lagen igen fordre, hvilket han mig fattige mand forholdt har, derfor er jeg begærende, at min fromme øvrighed vil lade mig vederfares hvis lov og ret er, at jeg mit igen kan bekomme og ham sine penge. actum Århus 24/8 1637 Hans Albretsen. så fremstod Poul Nielsen, hans hustru Maren Rasmusdatter og datter Ellen Poulsdatter og samtlige med helgens ed benægtede, at Hans Albretsen ikke har pantsat dem noget lagen.

** Peder P borgmester og Christen Carlsen rådmand på deres egne og medbrødres vegne. dommeren opsatte den sag imellem Peder Pedersen og Christen Carlsen på deres egne og medbrødres vegne og Rasmus Testrup borger sst anlangende hans kvota af kontribution i fjendernes tid til i dag 14 dage.

31/8 1637.

** Bernt Klodt. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Bernt Klodt og Rasmus Lassen bager sst, for han imod KM brev har ført sit korn til fremmede møller at lade male til i dag 14 dage.

** Mogens Olufsen. dom over efterskrevne for gæld. blev tildømt at betale inden 15 dage, eller derefter at ske udlæg i deres bo.

** Jens Bysvend for Peder Madsen tjenende Søren Frost borgmester. byfogden opsatte den gældssag imellem Peder Madsen og efterskrevne til i dag 15 dage.

** NM for mester Wulf Baltsersen. byfogden opsatte den gældssag imellem mester Wulf og Peder Kock sst anlangende 3 mark, han ham skyldig er, til i dag 14 dage.

** idem. dom over Erik Jacobsen i Skovsgård i Randlev for 5 daler og for varsel og stævningspenge 3 mark. at betale inden 15 dage.

** Jens Mouritsen for sin far hr Mourits Jensen på Samsø. byfogden opsatte den tvistige sag imellem hr Mourits Jensen og Jørgen Klokkestøber borger sst anlangende en klokke, han til Kolby kirke skulle støbe, til i dag 14 dage.

** Henrik Mogensen på hæderlig Århus kapitels vegne var efter to opsættelser dom begærende, om salig Jørgen Strømsens børn og arvinger ikke jo burde at betale Århus kapitel hvis gæld, salig Jørgen Strømsen efter hans udgivne håndskrifter skyldig er med rente og interesse inden 15 dage. Peder Christoffersen byfoged derimod fremlagde hans svar, hvori han er begærende af de gode kapitelsherrer, at de vil anse de fattige fader og moderløse børn, at de vil eftergive hvis rente, deraf skal gange, efterdi renten skal udgives til fattige børn, og de måtte være dertil næst, hvorpå Anders Pedersen Segalt, som i den sag var tilforordnet at dømme, således for retten afsagde, at efterdi bevises med salig Jørgen Strømsens håndskrifter, det ene lydende på 100 sletdaler og det andet på 100 kurant daler, og i samme håndskrifter forpligtet sig og sine arvinger, een for alle og alle for een, at betale, vidste dommeren ikke andet herom at kende, end salig Jørgen Strømsens arvinger jo forpligtet er og bør at betale forskrevne sum penge med hvis rente, der resterer.

** Bernt Klodt. Rasmus Pedersen møllersvend i Århus mølle vidnede, at Rasmus Lassen bager har ikke været til Århus mølle at lade korn male, siden Envold Bager, Christen Bager og Bodil Bagerkone havde ladet sigte i møllen.

** Peder Christoffersen byfoged tilbød de 3 svin, som er kommet vaks i hans hus, at dersom der var nogen, som vedkendtes dem, da skulle de gerne få dem, eftersom de lovligt 3 ting er oplyst.

** idem. efterskrevne afhjemlede syn på ovennævnte 3 svin.

** NM for Karen Ludvigsdatter. dommeren opsatte den gældssag imellem Karen Ludvigsdatter og salig Jørgen Strømsens børn og arvinger til i dag 14 dage.

** Hans Andersen. byfogden opsatte den gældssag imellem Hans Andersen og Christen Ibsens arvinger til i dag måned.

** Peder Bonde for Adelheid Hansdatter. byfogden opsatte den gældssag imellem Adelheid Hansdatter og Søren Gylling fremdeles i 14 dage.

** Jacob Abel. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Jacob Abel og salig Christen Ibsens arvinger i 4 uger.

** NM for Jens Madsen. byfogden opsatte den tvistige gældssag imellem Jens Madsen og efterskrevne til i dag 14 dage.

** Peder Bonde for Anders Madsen. to sandemænd gjorde deres ed og svor Christen Nielsen i Elev et fuldt vold over, for han i arrestering og byslag uden vilje og minde er vandret her af byen.

** NM for Simon Lauritsen og Jens Clemendsen. byfogden opsatte den sag imellem Simon Lauritsen, Jens Clemendsen og Las Fog, anlangende (blank) daler, de for ham til Jens Madsen er forlovere for, til i dag 14 dage.

** NM for Abild Christensdatter tiltalte Peder Sørensen Tunbo borger sst anlangende noget gods, han har pantsat hende efter hans håndskrifts indhold, hvorpå således blev afsagt, efterdi Peder Sørensens håndskrift i rette lægges, det han til Abild Christensdatter har udgivet lydende på 20 daler, som han er hende skyldig for nogen års husleje, og for samme husleje har pantsat ham efterskrevne gods, da vidste dommeren ikke andet at sige, at han jo sit brev bør at holde, og fornævnte gods at efterfølge Abild Christensdatter angerløs uden forhold og uden skade.

7/9 1637.

** Peder Christoffersen byfoged. Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske fremlagde hendes salig husbonds regnskabsbog, og dermed ville bevise salig Jørgen Strømsens arvinger hende en sum penge skyldig at være. så tog Peder Christoffersen samme regnskabsbog og den beså med de 8 tingmænd, da befandtes i samme bog fra folio 103 4 blade at være afskåret, og et andet sted i bogen 8 blade afskåret, men enten det har været rene blade, eller der har været skrevet derpå, vidste de ikke. dertil svarede Maren Madsdatter, at dersom der findes nogen blade afskåret i bogen, da det af hendes umyndige børn at være sket hende uafvidende, som de i deres store trang til deres skolegang måske skal have brugt, og derhos fremæskede, om nogen samme hendes bog nu for retten for falsk ville sigte, og ingen der fremkom.

** NM for Maren Madsdatter havde stævnet efterskrevne for deres sandhed at vidne anlangende hvis indførsel, de hende gjort har 19/7 sidst nærværende år i en liden kornhave uden Studsgade og i et øde jordsmon ved Mindet, som tilhørte Jørgen Strømsens børn, for hvis gæld Jørgen Strømsen var hende skyldig, og Niels Madsen på Maren Madsdatters vegne begærede, at han deres vidne måtte fange beskrevet, hvortil Peder Christoffersen svarede og formente, ingen vidner at kunne udstedes imod landsdommeres endelige dom, hvilket dommeren også dømte.

** idem havde stævnet alle salig Jørgen Strømsens børn og arvinger efter landstings vidnes lydelse af Viborg landsting 13/7 nærværende år, dem og deres lovværge tiltalte for gæld, som de efter regnskabsbog og håndskrifts bemelding hende skyldig er, som for tingsdom blev fremlagt, så vel som en dom af Viborg landsting 30/8 sidst udgivet, hvori Hieronimus Gylden er tilfundet endelig at dømme i samme sag, og satte i rette, om Jørgen Strømsens arvinger ikke pligtig er og bør samme fordrede gæld, som er efter regnskabsbog 597 daler og efter håndskrift 22 daler inden 15 dage, eller derefter at have indlæg i deres løsøre eller jordegods. Peder Christoffersen, børnenes farbror, mødte og derimod fremlagde hans skriftlige svar, og blev derpå således afsagt, efterdi i rette er lagt Jørgen Strømsens håndskrift og salig Jens Olufsens regnskabsbog, som endnu stander ved sin fulde magt, og ikke bevises samme gæld at være betalt, vidste dommeren ikke andet, end Maren Madsdatter bør at have sin betaling i de to stykker jorder, som hun tilforn 19/8 sidst forleden er tilvurderet og indlagt i for samme gæld.

** Jens Mogensen for Anders Terkildsen tiltalte Rasmus Juel borger sst for gæld, som han er Anders Terkildsen skyldig. så bepligtede Rasmus Juel at betale hvis, han ham skyldig er, inden 15 dage.

** NM for Espen Nielsen tjenende Søren Vinter. dom over Mikkel Bager sst for 4 daler. at betale inden 15 dage.

** Augustinus Miller. byfogden opsatte den sag imellem Augustinus Miller og Hans Jensen i Kolding, forrige slotsfoged på Koldinghus, gældssag anlangende, i 4 uger.

** NM for Hans Jostsen. dom over Peder Kå i Skibby for 14 daler. at betale inden 15 dage eller at have indlæg og fuld vurdering.

** Jens Mogensen for Jens Christensen i klostret. byfogden opsatte den gældssag imellem Jens Christensen og hans kreditorer fremdeles i 14 dage.

** Jens M for Anders Terkildsen. byfogden opsatte den gældssag imellem Anders Terkildsen og hans kreditorer fremdeles 14 dage.

** Jens M for Christoffer Stenhugger. dom over Søren Jensen sst for 8 daler efter opsættelse. at betale inden 15 dage.

** NM for Mogens Christensen. byfogden opsatte den gældssag imellem Mogens Christensen og efterskrevne til i dag 14 dage.

** Simon Lauritsen fremlagde sin regnskabsbog og fremæskede Jens Jensen og hans hustru Kirsten Pedersdatter, om hun kunne benægte, at hun og hendes forrige husbond Peder Clausen ikke har af Simon Lauritsen bekommet penge eller varer efter hans opskrift og doms indhold, eller også ved sin ed erholde, at de ham det har betalt. så blev fremæsket 3 gange og ikke nogen fremkom at svare der imod, men Jens Jensen gik af tinget og intet dertil ville svare.

** Anders Pedersen for Søren Jensen. byfogden opsatte den gældssag imellem Søren Jensen og Christen Jensen Brandt sst til dag måned.

** Christen Kå sst. Anders Pedersen Segalt borger sst med fuldmagt af Jens Pedersen indvåner i København og på hans vegne gav Christen Kå afkald og kvittering for al den arv og gods, som Jens Pedersen på sin hustru Ellen Hansdatters vegne arveligt var tilfaldet efter hendes salig far Hans Jensen Arbo, som boede og døde i Århus.

** Jacob Lauritsen på borgmester og råds vegne. Anders Nielsen Segalt stod nu for tingsdom og gav til kende, at han ville føre vidner om den store skade, han led i fjendernes tid, da bepligtede han sig samme vidner ikke at skulle være eller komme borgmester og råd til nogen forhindring eller skade i nogen måder.

** Anders Nielsen Segalt. efterskrevne vidnede, at det var dem fuldt vitterligt i sandhed, at der kom en rytterkorporal til Anders Nielsen i fjendernes tid og holdt kvarter og hed korporal Fischer og regerede ganske strengt hos ham, det han hustru tog sin datter og gik uden byen og druknede både sig og sin datter for hans strenghed. straks efter han var kommet ind til ham, bortjog han Anders Nielsen, hans hustru og børn fra hans gård og gods, og imidlertid nedbrød han hans lade, stald og fæhus og sønderhuggede tønder og ølkar og bortsolgte hans gods, det de ikke selv tog bort med dem, så han har ikke haft formue siden med nogen brug eller købmandsskab.

** Søren Alrø tiltalte Christen Kås hustru Birgitte Arbos for (uafsluttet)

** Peder Bonde for Anders Madsen. to efterskrevne sandemænd gjorde deres ed og tov over Christen Nielsen i Elev, ligesom de andre sandemænd i dag 8 dage gjort havde.

** Jacob Abel havde ladet stævne Christen Pedersen Spliid borger sst ham tiltalte for gæld 100 rigsdaler, han er ham skyldig efter hans håndskrift, dateret Lübeck 18/4 1623. og blev derpå afsagt for rette, at Christen Spliid pligtig er og bør sin udgivne håndskrift at holde og efterkomme, og fornævnte hovedstol med rente og al anden bekostning at betale inden 15 dage.

14/9 1637.

** Jens Bysvend for Peder Madsen. dom over efterskrevne for gæld, der iblandt Kirsten, Jens Basballes. at betale inden 15 dage.

** NM for Margrete Poulsdatter lydeligt lod dele efterskrevne for gæld.

** NM for Mogens Christensen. byfogden opsatte den gældssag imellem Mogens Christensen og hans kreditorer fremdeles 15 dage.

** Bernt Klodt. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Bernt Klodt og Rasmus Lassen bager, for han har ført sit korn til andre møller at lade male, fremdeles i 14 dage.

** NM for Jens Madsen. byfogden opsatte den sag imellem Jens Madsen og Jens Clemendsen og Simon Lauritsen i 4 uger.

** NM for Simon Lauritsen og Jens Clemendsen. byfogden opsatte den gældssag imellem Simon Lauritsen, Jens Clemendsen og Las Fog anlangende løfte, som de for ham er i til Jens Madsen sst, i 4 uger fremdeles.

** NM for Wulf Baltsersen. dom efter opsættelses formelding over Peder Kock borger sst for 26 daler, han ham skyldig er efter sin regnskabsbogs indhold. at betale inden 15 dage.

** idem. byfogden opsatte den gældssag imellem Wulf Baltsersen og Søren Dyngby anlangende 4 daler, de omtvister, til i dag 14 dage.

** Laurits Jensen sst tiltalte Niels Jensen blegemand sst for 35 alen små hørgarnslærred, som hans hustru har antvortet ham at blege og ikke igen bekom. Niels Blegemand mødte benægtede ikke at have annammet lærredet af hende. blev opsat i 14 dage.

** Erik Madsen for sin bror Jacob Madsen. efterskrevne borgere vidnede, at de 5/9 sidst forleden på Jacob Madsens vegne var hos Christen Jensen Kjær borger sst og afsagde ham det brev og kontrakt, som Christen Jensen skrev imellem sig og ham, anlangende den gårds besiddelse, som Christen Jensen iboer, så at Jacob Madsen intet med samme gårds besiddelse ville have at befatte, men Christen Jensen den at bortleje til hvem, han ville, efterdi han formente, Christen Jensen ikke er formynder eller råder for samme gård.

** NM for Karen Ludvigsdatter. efterskrevne borgere sst vidnede og kundgjorde, at de i dag mellem 11 og 12 ved middag indlagde Karen Ludvigsdatter i efterskrevne salig Jørgen Strømsens ejendom, som er i en liden kornhave og i den øde ejendom ved Mindet så og det øde jord på Fiskergade for 343 daler efter håndskrift, regnskabsbog og doms formelding.

** NM for Maren Madsdatter. efterskrevne borgere vidnede, at de i dag imellem 7 og 8 slet for middag indlagde Maren Madsdatter i efterskrevne salig Jørgen Strømsens ejendom, som er i en liden kornhave liggende her for Århus i Rødengifde på hjørnet næst norden ved Oluf Sørensen skomager og vesten næst til Søren Sørensen Ugelbølle sst hans hav, hvori de indlagde hende for hendes gæld 50 sletdaler, dernæst den øde ejendom ved Mindet, som salig Jørgen Strømsen selv påboede, hvori de indlagde hende for 200 sletdaler for hendes gæld.

** Simon Lauritsen havde stævnet borgmestre Søren Frost og Peder Pedersen item Christen Carlsen og Rasmus Testrup overformyndere så og Peder Christoffersen byfoged sst for deres sandhed at vidne, om det ikke var dem vitterligt, at der nogen tid holdtes skifte efter salig Peder Clausen, Kirsten Pedersdatter borgerske sst hendes salig husbond, efter hans død, og om hun har ladet nogen af hendes gældnere advare, at de kom til hendes hus og bo inden 30.dagen at kræve deres gæld, som hun og hendes salig husbond var gæld skyldig. så fremstod Peder Pedersen og vidnede, at han ikke kunne mindes at have været over noget skifte, og overformynderne vidnede, at de ikke på de tider havde været overformyndere.

** Jens Mikkelsen. efterskrevne 24 borgere vidnede, at Jens Mikkelsen er barnfødt her i Århus af ægte ærlige forældre Mikkel Jacobsen skomager og Sidsel (blank), som en rum tid har været bosat her i byen og skikket sig ærligt og vel, og selv har Jens Mikkelsen handlet og skikket sig ærligt og vel.

** Rasmus Lassen bager fremlagde et skriftligt vidne, hvori hans efterskrevne tjenestefolk vidnede, at 14 dage før sankt Olufs dag skikkede Rasmus Lassen hans svend og søn til Bernt Møller og da skulle forhøre, om han kunne sigte for ham, da kom de tilbage og sagde, at Bernt Møller svarede og sagde nej, fordi de havde ikke vand at kunne sigte med for ham, førend har får vand, hvilket vidne, de nu bekræftede med oprakte fingre og helgens ed.

** Peder Bonde for Adelheid Hansdatter tiltalte Søren Gylling sst for 23 skæpper havre, som hun er sket forkort på, hvis havre han har ført til Lübeck for hendes salig husbond. Søren Gyllings hustru derimod lod fremlægge hendes svar og mente, at de bør for Adelheid Hansdatters tiltale kvit at være. og blev derpå således afsagt, så efterdi bevises med Arent Althalts regnskabsbog, Søren Simonsen Gylling at have i sin skude indtaget og annammet 250 skæpper havre, hvilket han til Lübeck lovede med samme mål at ville levere, og ikke sket er, men der restede 23 skæpper havre, da vidste dommeren ikke herom andet at kunne kende, end Søren Gylling jo bør Adelheid Hansdatter samme 23 skæpper havre igen at erstatte.

21/9 1637.

** Hans Andersen Grønbæk. efterskrevne vidnede, at de på Hans Andersens vegne havde været hos Erik Nielsen i True, herredsfoged i Hasle herred, og begæret, at han ville være dem følgagtig og gøre udlæg hos nogen folk der i herredet for gæld, de Hans Andersen skyldig er, og da svarede han dem, at han havde andet at bestille og havde ikke stunder at følge med dem og gøre udlæg.

** NM for Kirsten Poulsdatter. efterskrevne synsmænd vidnede, at de 20/9 sidst var til syn til den bod, som Peder Tømmermand iboede, og som Kirsten Poulsdatter tilhørte, da så de, at kælderen var fuld af dynd og vand, vinduerne i stuen var brøstfældige og kakkelovnen var nedslået, gærdet i gården var borte, og gården ligger fuld af møg op til lejden.

** Jens Jensen hyrde sst. efterskrevne vidnede, at de nu kort tid forleden havde indtaget i folden at blakket ungnød, som havde være i byens korn, og samme ungnød om natten blev udbrudt af folden, så hvor det blev af, vidste de ikke.

** NM for mester Wulf Baltsersen. efterskrevne vidnede, at de 9/9 sidst forleden i Jens Mogensen fogedsvend i byfogdens sted hans nærværelse var hos Peder Netler sst at skulle gøre udlæg fra ham for en gæld, han mester Wulf skyldig er efter doms og deles indhold. så vurderede de fra ham efterskrevne kiste, skiver, skrin og slagbænk for tilsammen 6 1/2 daler, og fandtes ikke mere boskab i huset, hvorfor de indlagde mester Wulf for resten 19 1/2 sletdaler i det hus, Peder Netler nu iboer.

** Anders Pedersen for Søren Jensen. dom over Christen Jensen Brandt sst for 10 daler resten af en håndskrift. at betale inden 15 dage.

** Jens Mogensen fogedsvend på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de i dag i byfogdens gård vurderede en grå kullet buk for 2 mark danske, hvilken buk Jens Mogensen gav tilkende, at han på KM vegne har i 4.ting her til tinget lovligt oplyst, og ingen er fremkommet, som den ville vedkendes.

** Jens Pedersen for Hans Lauritsen i Åbo. byfogden opsatte den gældssag imellem Hans Lauritsen og efterskrevne, der iblandt Abild Stadsgård til i dag 14 dage.

** Jens Mogensen for Anders Terkildsen. dom over efterskrevne for gæld. at betale inden 15 dage eller have udlæg.

** Jens Mogensen for Jens Christensen Ans. dom over efterskrevne inden og udenbys for gæld. at betale inden 15 dage.

** Mogens Olufsen for Rasmus Værn. efterskrevne vidnede, at de 13/9 sidst forleden i byfogdens nærværelse skulle udvurdere gods fra Peder Netler sst for 32 daler, som han Rasmus Værn skyldig er, da fandtes der ikke boskab eller gods i huset, som de for samme gæld kunne udvurdere, hvorfor de indlagde Rasmus Værn i Peder Netlers hus, han nu iboer, for forskrevne 32 daler.

** Mogens Olufsen. efterskrevne vidnede, at de 13/9 sidst forleden i byfogdens nærværelse skulle udvurdere gods fra Peder Netler sst for 11 daler, han Mogens Olufsen skyldig var, da fandtes der ikke boskab eller gods i huset, som de for samme gæld kunne udvurdere, hvorfor de indlagde Mogens Olufsen i Peder Netlers hus.

** NM for mester Jacob Knudsen domskolemester med landstings stævning havde stævnet Anders Lydiksen og Anders Pedersen borgere sst for deres sandhed at vidne og bekende, om de ikke har på langfredag 1637 været hos ham skikket af Clemend Ovesen i Skørring at tale hans sag til bedste hos mester Jacob anlangende horesag og to lejermål, som Clemend i sit ægteskab har bedrevet, hvorfor mester Jacob dom over han har forhvervet til vester Lisbjerg herreds ting 29/3 1637, at han af landet skulle forse sig, og eftersom Clemend Ovesen samme dom til Viborg landsting har indstævnet, forhåbende ved begangen horeris benægtelse at ville undgå dommens eksekution, æsker mester Jacob af dem deres vidne om hvis, de i samme beskikkelse med han har talt og forhandlet. først om de ikke har på Clemend Ovesens vegne bekendt, at han ikke vidste, han havde forbrudt sit stedsmål, og at Clemend lovede derfor, at han ville give mester Jacob det så højt, han kunne få af nogen anden, om han måtte blive ved gården, og om de ikke af ham begærede på Clemends vegne, at han ville tale med lensmanden, at han ville være ham god, at han måtte blive på godset og ved sin gård, item der han svarede, at Clemend altid stak i fare, med mindre han fik KM oprejsningsbrev, at han måtte blive kvit for rømning, om i ikke dertil svarede, at dersom Clemend kun denne gang kunne ro sig i land, ville han selv stå sin fare efter denne dag. ydermere havde han tiltale til Anders Pedersen, om han ikke 20/6 havde været hos ham igen på Clemends vegne og endda begærede, at han ville være Clemend god, at han måtte blive ved gården, og mester Jacob derpå svarede, at Clemend havde dommen at rette sig efter, item at Clemend lod ham ombede, at han ikke ville være ham imod til landsting, så ville han vel få herredsfogdens dom magtesløs. så fremstod Anders Lydiksen og Anders Pedersen og fremlagde deres skriftlige vidne lydende, eftersom mester Jacob Knudsen rektor har ladet os stævne vores sandhed at vidne anlangende horesag, han og Clemend Ovesen i Spørring omtvister, og tilforn afsonet hos hans forrige salig husbond, da er os ej andet bevidst, end som vi os den tid resolveret har, at Clemend Ovesen ikke bad at byde enten stedsmål eller andet, ikke heller bekendte for os at have forbrudt hans stedsmål, men vi os tilbød, hvis han måtte blive i rolighed, ville vi midle det, at det skulle blive forskyldt, efter at han ugerne ville trætte med hans husbond. ex Århus 21/9 1637 Anders Lydiksen egen hånd Anders Pedersen egen hånd. og stod de nu for tingsdom og var deres forskrevne vidne gestendig.

** Christen Lauritsen underdegn for hæderlige Århus kapitel. efterskrevne vidnede, at de i dag i Anders Pedersen Segalt borger sst hans nærværelse, som i den sag var tilforordnet dommer, vurderede efterskrevne salig Jørgen Strømsens ejendom, og deri indlagde Århus kapitel for hvis gæld, de efter håndskrifter og dom fordrede, som er først en liden kornhave i Råddengyde, den øde ejendom ved Mindet og den øde ejendom på Fiskergade. blev bevist med vidne af Viborg landsting 19/7 sidst forleden, at varselsmænd havde stævnet alle salig Jørgen Strømsens børn og arvinger nemlig, Strøm, Mads, Søren og Hans Jørgensen, Dorte, Elisabeth og Anne Jørgensdatter.

28/9 1637.

** Peder Ørn. byfogden opsatte den gældssag imellem Peder Ørn og Peder Jensen i Østerby anlangende 11 daler til i dag 14 dage.

** Jens Iversen. byfogden opsatte den sag imellem Jens Iversen og Jens Jensen hyrde anlangende en kvie til i dag 14 dage.

** Hans Andersen for Jacob Abel. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Jacob Abel og salig Christen Ibsens arvinger fremdeles 8 dage.

** Christen Kå. efterskrevne vidnede, at de 4/9 sidst forleden var over et venligt forligelsesmål imellem Christen Kå og mester Jørgen Selmer broksnider, og da blev mester Jørgen Christen Kå skyldig for øl, mad og logement fra pinsemandag til 4/9 for sig og hans kvinde, alt beregnet i penge 13 sletdaler, som han satte Christen Kå en gammel slidt grovgrøns kappe og 3 alen groft blårgarn i pant for, som Christen Kå skulle beholde, dersom mester Jørgen ikke betalte Christen Kå inden torsdagen næst efter 4/9.

** Mogens Christensen. dom over efterskrevne for gæld. at betale inden førstkommende 15 dage.

** Hans Andersen havde efter opsættelses bemelding i rette stævnet salig Christen Ibsens arvinger sst gældssag anlangende, han formente de ham skyldig er, som er 39 daler, og blev samme sag med begge parters bevilling optagen, indtil salig Christen Ibsens arvinger forsamlet vorder, og efter ham rigtigt skifte at skal stande, eller til påske førstkommende, og dersom begge parterne da i venlighed ikke om samme sag forenes kunne, da Hans Andersen sin sag og lovmål lige nær at være.

** Bernt Klodt efter opsættelses bemelding tiltalte Rasmus Lassen bager sst, for han imod KM brev har sig til fordristet at køre med sit korn til andre møller at lade male. Rasmus Lassen bager mødte og fremlagde et tingsvidne her af tinget 14/9 sidst, hvormed han ville bevise, at han havde været begærende af Bernt Klodt, at ville have korn malet og ikke kunne få det malet. derefter blev således for rette afsagt, efterdi bevises med KM brev, at ingen af Århus borgere skal eller må på andre fremmede møller lade male deres korn end til Århus kornmølle, og bevises at Rasmus Lassen bagers folk er draget til andre landsmøller med sit korn at lade male, da vidste dommeren ikke rettere herom at kende, end jo Rasmus Lassen sig har forseet imod KM brev og bør derfor at stande til rette.

** Jens Mouritsen for hans far hr Mourits Jensen i Kolby på Samsø efter opsættelse tiltalte Jørgen Hansen klokkestøber borger sst anlangende en klokke, han skal have støbt til Kolby kirke og mente, han burde samme sedler og kontrakt samt den anvendte bekostning inden 15 dage at betale. herimod mødte ingen, som ville dertil svare, og blev fordi således derpå for rette afsagt, så efterdi bevises med Jørgen Hansen klokkestøbers underskrevne sedler, at han havde til sig annammet den overblevne malm fra den klokke, han støbte til Kolby kirke, og derfor havde han lovet et par støbte stager af godt messing på 5 lispund efter Københavns vægt og dem i Kolby kirke indsætte til næste jul. ligeledes er bevist med en anden seddel, at han har oppebåret på regnskab 40 skæpper byg af kirkens korn i sin betaling, som skal være halvparten for den klokke, han støbte. endvidere bevises med hr Mourits Jensens regnskabsbog, hvad Jørgen Hansen skal være ham skyldig blevet for stangjern med andet. efterdi han ikke er mødt, da vidste dommeren ikke andet herom at kunne kende, at Jørgen Hansen bør samme hans udgivne kontrakt at holde og efterkomme så vel som hr Mourits Jensen efter hans regnskabsbogs antegnelse og den anvendte bekostning at betale inden 15 dage eller have fuldt indlæg og vurdering i hans gods og bohave, hvor det findes, efter KM forordning om gældssag.

** Augustinus Miller. dom over Hans Jensen i Kolding, fordum slotsfoged på Koldinghus, for 72 daler efter hans regnskabsbogs indhold. at betale inden 15 dage.

5/10 1637.

** Jens Jensen hyrde lydeligt erbød sig, at dersom der var nogen, som havde ham noget til at tale, var han nu overbødig at svare dertil, og ingen fremkom.

** Christen Kjær. Peder Sørensen Tunbo borger sst bekendte, at han havde aget byg fra Christen Kjærs mor og til Århus, men hvor meget det var, vidste han ikke, og sagde derhos at have godsagt for ham til hans mor for 14 daler.

** idem. dom over Peder Sørensen Tunbo efter hans håndskrift, som lyder på 5 daler. blev tildømt samme hans håndskrift at holde.

** idem. byfogden opsatte den tvistige gældssag imellem Christen Kjær og Jens Lauritsen rådmand anlangende 6 mark, han fordrer af ham, til i dag 14 dage.

** idem. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Christen Kjær og Christen Tomasen sst en kontrakt anlangende, som imellem dem er oprettet om en gård at besidde, til i dag 14 dage.

** idem. byfogden opsatte den tvistige gældssag imellem Christen Kjær og Jørgen Klokkestøber anlangende 6 sletdaler efter hans håndskrifts indhold til i dag 14 dage.

** byfogden opsatte den tvistige sag imellem Christen Kjær og Jacob Madsen forrige byskriver sst anlangende en kontrakt den gård anlangende, Christen Kjær iboer, til i dag 14 dage.

** idem fremlagde et underskrevet brev lydende: kendes jeg Jørgen Hansen borger og klokkestøber i Århus mig af ret vitterlig gæld skyldig at være Christen Jensen Kjær borger sst 8 sletdaler, som jeg bepligter mig at betale til sankt Olai dag førstkommende, actum Århus 14/7 1636 Jørgen Hansen egen hånd.

** Jens Pedersen for Hans Lauritsen i Åby. byfogden opsatte dem gældssag imellem Hans Lauritsen og hans kreditorer i 14 dage.

** Jens Pedersen. byfogden opsatte den sag imellem Jens Pedersen og Knud Rasmussen i Skejby anlangende 18 mark, som han af ham bekom.

** Mogens Olufsen for Jens Madsen. efterskrevne vidnede, at de i dag 14 dage sidst forleden i byfogdens nærværelse var hos Peder Netler sst at skulle gøre udlæg fra ham for hvis gæld, han Jens Madsen skyldig er efter doms og deles indhold, da fandtes der ikke boskab eller gods i husene, som de for samme gæld kunne udvurdere, hvorfor de gjorde indlæg i Peder Netlers hus og ejendom, han nu iboer, for samme gæld, nemlig 7 daler.

** Rasmus Lassen bager fremlagde et underskrevet brev lydende: 22/9 1637 har vi efterskrevne efter Rasmus Lassen bagers begæring, at vi skulle kende og syne på noget mel, som Rasmus Bager folk havde været i Århus mølle i deres husbonds fraværelse at lade male og sigte to sække hvedemel, da bekender vi, at vi så samme mel, da syntes os ikke at samme mel at være malet eller sigtet kristeligt eller retfærdigt, som det burde at være, ej heller samme mel os kunne synes at bage godt hvedegods af, som kan være forsvarligt, actum ut supra. dertil svarede Bernt Klodt, at han her til tinget havde ladet menige borgere sst advare, at dersom nogen deres korn ikke blev malet, som det sig burde, de da skulle lade ham det se, førend de tog det af møllen, og fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 11/8 1636, hvortil Jens Iversen svarede, at når de ville male ret i Århus mølle, ville han og hans lavsbrødre ikke lade male i andre møller.

** Søren Nielsen købmand sst for Peder Ankersen borgmester i Randers. Søren Pedersen borger sst solgte og skødede til Peder Ankersen 4.parten i den gård og ejendom, som hans stedmor Sidsel Pedersdatter nu iboer, på Torvegaden sst vesten næst Peder Ankersens egen gård, Folmer Apoteker nu iboer og østen til den gyde, som ganger fra Torvegaden og til Rosengade og strækker sig nør på til Rosengade.

** NM for Kirsten Poulsdatter fremlagde et skriftligt tilbud som lyder: eftersom Peder Tømmermand har boet i min bod en tid lang og er afdraget af den, og efterdi der er brøstfældighed på samme bod, tilmed er gården fuld af møg og skarn, og derimod har jeg bekommet en kedel, og er det mit tilbud til Peder Tømmermand, når han vil forskaffe samme møg ud af min bod så god som den var, så skal han sin kedel gerne igen bekomme. Århus 5/10 1637 Kirsten Poulsdatter salig mester Christens egen hånd.

** Oluf Jensen buntmager. efterskrevne 24 borgere vidnede, at Oluf Jensen buntmager og hans hustru Sofie Hansdatter har handlet og skikket dem, imidlertid de her i Århus har været bosiddende, som to ærlige ægtefolk vel egner og anstår til denne dag.

** NM for Adelheid Hansdatter. Søren Gylling borger sst til forpligtede sig at betale Adelheid Hansdatter 20 sletdaler for de 23 skæpper havre, som gik til undermål af den havre, han førte til Lübeck for hendes salig husbond.

** Ove Sørensen for Maren salig Rasmus Guldborgs æskede og tilbød alle salig Rasmus Guldborgs arvinger, at de 10/10 skulle komme til hans efterladte hus og bo og der annamme hvis arv, som dem med rette kan tilfalde efter ham. varselsmænd vidnede, at de 14/9 sidst forleden varsel gav Niels Rasmussen i Randlev og salig Mikkel Rasmussens arvinger Jens Mikkelsen, Rasmus Mikkelsen, Mette Mikkelsdatter og Maren Mikkelsdatter med deres lovværge.

** Bernt Klodt fremlagde en skriftlig beskikkelse til Rasmus Jensen bager sst, hvorfor han 3/9 sidst forleden har ladet hans korn male på fremmede møller, om hans korn ikke i Århus mølle er blevet malet, som det sig burde. på samme beskikkelse findes skrevet Rasmus Bagers svar, at dersom Bernt Klodt ville male for ham, som han får malet på andre steder, ville han ti gange hellere lade male hos ham end hos en anden. tilmed var mølleren i Røde mølle ham noget skyldig, hvorfor han var forårsaget at lade male hos ham for sin betaling.

** Bernt Klodt. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Bernt Klodt og Rasmus Jensen bager, anlangende at han skal imod KM brev ladet male sit korn i andre møller end i Århus mølle, til i dag14 dage.

** Hans Andersen for Jacob Abel efter opsættelses bemelding tiltalte salig Christen Ibsens arvinger for et forløftebrev, som han til ham på Anders Olufsen Ribers vegne udgivet har. derimod mødte Laurits Rasmussen kleinsmed borger sst på sine egne og salig Christen Ibsens arvingers vegne og fremviste en opsættelse her af tinget 2/6 1637 udganget i samme sag og mente Laurits Rasmussen, at sagen efter samme opsættelse burde at opstå, indtil rigtigt skifte efter salig Christen Ibsen kunne ske. da blev således for rette afsagt, at efterdi bevises med opsættelse her af tinget 2/6 1637, da inden tinge begge parterne at have bevilget samme deres tvistige sag at måtte opstå, indtil salig Christen Ibsens arvinger forsamlet vorder og efter ham rigtigt skifte at skal stande, da vidste dommeren ikke imod begge parters bevilling eller opsættelse at sige, imens den står ustævnet og kaldet.

12/10 1637.

** Henrik Mogensen for bisp doktor Morten Madsen. dom over Maren Jensdatter, som tilforn har tjent Anders Bertelsen, og har taget fæstepenge af bispens kvinde og ikke søgt tjeneste. blev tildømt at lide dele derfor.

** Niels Pedersen i borgmesters taske lod dele efterskrevne for gæld.

** Jens Iversen. byfogden opsatte endnu den tvistige sag imellem Jens Iversen og Jens Jensen hyrde anlangende den kvie, de omtvister, til i dag 14 dage førstkommende.

** Mogens Knudsen i Fløjstrup. byfogden opsatte den gældssag imellem Mogens Knudsen og Claus Badskær borger sst anlangende 23 daler, som rester på hans skadesløsbrev, dateret 3/3 1636, han Mogens Knudsen skyldig er, til i dag 14 dage.

** Augustinus Miller byskriver tilbød Christen Jensen Kjær alle hvis breve, domme, opsættelser og vidner, han her til tinget i dag 8 dage sidst har forhvervet og æskede sine brevpenge derfor, og ingen penge Christen Kjær betalte for samme breve undtagen 1 mark, som han var Augustinus Miller skyldig for en dom, var faldet imellem Christen Kjær og hans stedbørn.

** Peder Christoffersen byfoged tilbød velb Jost Høg stykkevis alt hvis gods og penge, Hans Jostsen til den gode mand her på tinget til udlæg for sin gælds betaling gjort har, om han samme gods ville annamme og ham derfor kvittere, thi han ikke samme gods og penge for skrøbeligheds skyld i den farlige tid, som påkomme kan, ville længere hos sig i forvaring beholde, men det nu at ville fra sig levere og ikke for samme gods længere at ville stå til rette eller svare.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Skriver. Niels Mouritsen borger sst bekendte sig af vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 50 sletdaler, og derfor til pant satte ham hans hus og ejendom, som han selv nu iboer, bag klostret, som Rasmus Skriver tilforn i pant havde for 585 daler.

** Jacob Lauritsen for Hans Jostsen. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Hans Jostsen og Peder Nielsen i Obdrup for efterskrevne gods, han hos ham har udtaget og annammet efter hans regnskabsbogs indhold, til i dag 14 dage.

** Søren Clemendsen for mester Christen Clemendsen på Harlevholm. byfogden opsatte den sag imellem mester Christen Clemendsen og Christoffer Pedersen sst anlangende hans gård, han efter pantebrevs formelding i pant har, til i dag 14 dage.

** Peder Bhi for Margrete Madsdatter i Horsens. byfogden opsatte den sag imellem Margrete Madsdatter og Jacob Abel og Hans Andersen borgere sst anlangende 200 daler, de hende efter deres udgivne brev skyldig er, til i dag 14 dage.

** Peder Ørn. dom over Peder Jensen i Østerby for 11 daler med sin rente, skade og interesse. at betale inden 15 dage.

** Niels Madsen for Adelheid Hansdatter. byfogden opsatte den gældssag imellem Adelheid Hansdatter og efterskrevne til i dag 14 dage.

** idem tiltalte Christen Pedersen i Bisgård for 9 daler efter hendes salig husbonds regnskabsbog. Christen Pedersen mødte og formente ikke at være noget skyldig. blev derpå således afsagt, at Christen Pedersen pligtig er og bør at betale inden 15 dage.

** Augustinus Miller for Rasmus Skriver. Henrik Lauritsen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 300 sletdaler, og derfor i pant satte Rasmus Skriver hans ubyggede gårdsted på Brobjerg østen adelgaden imellem Peder Gregersens gård og Anne Jostdatters ubyggede gårdsted, med sin tilliggende avl i mark og hosliggende kornhave, strækker langs imellem Anders Bertelsens og Anders Vestens haver og i øster til Rasmus Nielsens egen og Søren Keldsens haver og vester til fornævnte byggesteder og Poul Lassens have.

** NM for Jens Clemendsen og Simon Lauritsen. denne tvistige sag imellem Jens Clemendsen Simon Lauritsen og Las Fog blev med begge parternes bevilling fremdeles optagen i 3 uger.

** N Madsen for Jens Madsen sst. denne tvistige gældssag imellem Jens Madsen, Simon Lauritsen og Jens Clemendsen anlangende det forløfte, de for Las Fog sst til Jens Madsen gjort har, blev med begge parters bevilling optagen i 3 uger.

** Christen Carlsen for Sidsel Nielsdatter sst tilspurgte Hans Gødesen i Mygind, om han nu her i dag havde noget at betale på velb Otte Marsvins vegne Sidsel Nielsdatter angående, at han da ville give det til kende, hvortil Hans Gødesen svarede, at han ikke denne gang havde noget at betale, men en anden tid.

** Jens Bysvend for borgmester og råd forbød alle slagterne sst, at de ikke må købe noget slagtefæ, førend borgerskabet fanger tilkøbt, under straf, som vedbør.

19/10 1637.

** Ove Sørensen lod dele efterskrevne for gæld.

** Christen Pedersen i Bisgård. efterskrevne vidnede, at det er dem fuldt vitterligt, at salig Hermand Badskær sst bekom en rød okse af Christen Pedersen før fjendernes tid, men om han havde fået hans betaling, vidste de ikke.

** Bernt Klodt. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Bernt Klodt og Rasmus Jensen bager sst fremdeles i 14 dage.

** idem. Rasmus Jensen bager borger sst svarede imod Bernt Klodts beskyldning, at når han kan få malet i Århus mølle, ville han ikke lade male i andre møller.

** N Madsen for Laurits Markorsen i Nakskov. byfogden opsatte den gældssag imellem Laurits Markorsen og Rasmus Lassen bager sst anlangende 48 daler efter hans brevs indhold, til i dag 14 dage.

** Jens Pedersen for Hans Lauritsen i Århus. dom over efterskrevne for gæld. blev tildømt at betale inden 15 dage.

** idem. efter opsættelses bemelding tiltale til Abild Stadsgård sst for 33 rigsdaler, hvortil Niels Madsen på hendes vegne fremlagde hendes forsæt og mente, at når de kom til regnskab, skulle Hans Lauritsen blive hende skyldig. derpå blev således afsagt, så efterdi ikke nogen rigtig håndskrift fremlægges, fornævnte gæld salig Peder Gregersen at skulle til Hans Lauritsen være skyldig, men alene nogle løse sedler på begge sider, vidste byfogden ikke rettere herom at kunne kende, at efterdi der findes seddel imod seddel på begge sider, end begge parters tvistige sag for overkøbmand sst at indkomme og dem imellem regne og adskille.

** Augustinus Miller 2.gang tilbød Christen Jensen Kjær borger sst alle hvis breve, domme, opsættelser og vidner, han her til tinget i dag 14 dage havde forhvervet, og æskede sine brevpenge derfor, og ingen brevpenge Christen Kjær ville ham betale.

** Jens Jensen hyrde. Niels Andersen sst vidnede, at han drev den kvie til den bod ved Peder Basballes gård, som Jens Iversen tiltaler Jens Hyrde for, på mandag 7 uger. andre vidnede det samme. så tilspurgte Jens Iversen Jens Hyrde, om han ville med sin ed befri sig, at han har antvortet ham eller hans folk samme kvie.

** Jens Pedersen tilspurgte Knud Rasmussen i Skejby, at han ville vedkendes, at han var ham 18 mark skyldig eller ej, dertil svarede Knud Rasmussen, at han havde betalt ham med en kornager, og begærede sit brev. ydermere tilspurgte Jens Pedersen ham, hvad samme ager hed, og hvad korn deri var sået, hvortil Knud intet ville svare.

** idem. efterskrevne vidnede, at de 7/7 næst forleden var i Jens Pedersens hus og så, at Jens Pedersen leverede Knud Rasmussen de 18 mark, som han tiltaler ham for, hvortil Knud Rasmussen svarede, at han betalte ham med en kornager, hvilket Jens Pedersen benægtede aldrig at have fanget nogen kornager.

** idem efter opsættelses bemelding tiltalte Knud Rasmussen i Skejby for 18 mark, han af ham havde bekommet, og ikke af ham igen kunne bekomme. Knud Rasmussen mødte og berettede, at han havde betalt Jens Pedersen samme penge med en kornager og æskede hans brev. derefter blev afsagt, så efterdi Knud Rasmussen det ikke benægter, ikke heller beviser sig de 18 mark at have betalt, ej heller nogen kvittants derpå fremlægger, vidste byfogden ikke andet derom at sige, end Knud Rasmussen pligtig er og bør Jens Pedersen at betale samme 18 daler inden 15 dage.

** Mikkel Clausen fremlagde en skriftlig seddel lydende: bekender jeg Jacob Cortsen, at den vold, som jeg har på Mikkel Clausen, skal være død og magtesløs, og ikke skal komme ham til hinder eller skade i nogen måder. actum Århus 12/6 1637 Jacob Cortsen egen hånd. i lige måder stod for tingsdom Peder Christoffersen byfoged på KM vegne og Peder Hansen kedelfører kæmner på Århus bys vegne og bekendte, at Mikkel Clausen har hos dem afsonet for den vold, som Jacob Cortsen over ham havde, og gav ham derfor aldeles kvit og klagesløs i alle måder, så der ikke herefter skal komme ham til hinder eller skade.

** Jens Lauritsen rådmand for Maren Lauritsdatter lod fordele Jens Stigsen rådmand for (blank) som han er Maren Lauritsdatter skyldig.
 
26/10 1637.

** NM for Peder Villumsen i Skanderborg lod dele efterskrevne for gæld.

** Mogens Knudsen i Fløjstrup. den tvistige gældssag imellem Mogens Knudsen og Claus Badskær blev fremdeles opsat i 7 uger.

** idem. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Mogens Knudsen og Anders Terkildsen sst anlangende 74 sletdaler, han ham skyldig er, til i dag måned.

** N Madsen for Peder Juel. byfogden opsatte den gældssag imellem Peder Juel og efterskrevne for gæld.

** Søren Clemendsen for sin bror mester Christen Clemendsen på Harlevholm. denne tvistige sag imellem mester Christen Clemendsen og Christoffer Pedersen i Århus blev fremdeles opsat i 3 uger.

** N Madsen for Jens Nielsen i Herst. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Jens Nielsen og Claus Badskær sst anlangende 15 daler rester af en håndskrift, han er ham skyldig, til i dag 14 dage.

** NM for Adelheid Hansdatter  efter opsættelses bemelding tiltalte Morten Sørensen sst for 4 daler. blev tildømt at betale inden 15 dage eller derefter at have udlæg.

** Jacob Lauritsen for Hans Jostsen. denne tvistige gældssag imellem Hans Jostsen og Peder Nielsen i Obdrup blev fremdeles opsat i 14 dage.

** Peder Bhi for Margrete Ørbæks i Horsens. denne opsatte tvistige sag imellem Margrete Ørbæks, Hans Andersen og Jacob Abel borgere i Århus blev endnu fremdeles i 14 dage optagen.

** Peder Christoffersen byfoged tilbød velb Jost Høgs fuldmægtig Oluf Andersen i Humlegårdsdam stykvis alt hvis gods, guld og penge, Hans Jostsen til den gode mand eller hans fuldmægtig her på tinget til udlæg til sin gælds betaling gjort har, thi han ikke samme gods, guld og penge i denne skrøbelige tid længere hos sig i forvaring ville beholde, men det nu at ville fra sig levere og ikke derfor længere at vil stå til rette eller svare i nogen måder, og ikke Oluf Andersen samme gods, guld og penge ville annamme.

** N Madsen for Jacob Skrædder i Bisgård tiltalte Jens Andersen ladegårdsfoged borger sst for en ko, så god som 7 daler, som han af ham i forvaring har annammet. blev opsat til i dag 14 dage.

** Augustinus Miller 3.gang tilbød Christen Jensen Kjær borger sst alle hvis breve, domme, opsættelser og vidner, han her til tinget i dag 3 uger havde forhvervet, og æskede sine brevpenge, og ingen der fremkom.

** Tomas Olufsen skrædder. mester Wulf Baltsersen borger sst i hånd tog Tomas Olufsen og aldeles solgte, skødede og afhændede fra sig og sine arvinger og til Tomas Olufsen og hans arvinger en hans gård og ejendom liggende på Vestergade sst næst østen op til Christoffer Jensen stenhuggers ejendom og næst vesten op til Søren Vinters ejendom, med sin tilliggende have, som strækker sig i sin længde sønden ned til åen og vesten til adelgaden, med sin avl i alle Århus vange.

** mester Wulf Baltsersen. Tomas Olufsen skrædder borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Wulf Baltsersen 400 sletdaler, og derfor til underpant satte ham en sin ovennævnte gård og ejendom, som han Wulf Baltsersen nu nylig afkøbt har, liggende på Vestergade.

** Jens Lauritsen Prytz. Rasmus Testrup borger sst solgte og skødede til Jens Prytz halvparten i den gård og ejendom, som Jens Prytz selv iboer, liggende på Mejlgade norden til Christen Carlsens gård og sønden for hr Niels Pedersen i Ebeltoft hans ejendom, og strækker sig i vester til Rødengifde (Råddengyde), med sin tilliggende avl og markjord i alle Århus vange.

** Anders Bertelsen rigens skriver. Jens Andersen borger sst solgte og skødede til Anders Bertelsen to øde ubyggede gårds ejendom liggende på Mejlgade næst ved forrige Anders Pedersen Segalt sst hans ejendom og norden næst op til Anders Nielsen Segalt sst hans gård og ejendom, med sine to tilliggende gårdsavl i Århus vange og med sin hosliggende kornhave næst norden op til Karen Ludvigsdatters have og sønden op til salig Jens Jensen smeds have og Oluf Sørensen skomagers have, ud til Rødengifde.

** Jens Andersen. Anders Bertelsen rigens skriver bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Jens Andersen 400 sletdaler, og derfor til underpant satte han Jens Andersen samme to ovennævnte ubebyggede gårds ejendom her i Århus.

** mester Wulf Baltsersen for Hans Pedersen. Laurits Jensen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 50 sletdaler, og derfor til underpant satte han Hans Pedersen et hans hus og ejendom, som han selv iboer, bag klostret østen for borgmester Søren Frosts have og vesten for Rasmus Kræmmers hus med sin hosliggende have bag huset.

** Mikkel Terkildsen, Jens Karlby, Søren Ugelbølle, Peder Ulriksen og Anders Pedersen Højen gav til kende, at eftersom Jacob Lauritsen skal have haft 2.ting i dag 8 dage sidst forleden til dem for nogen torn, som er bortført fra den snævre, som ganger fra Mejlgade og til Studsgade, så bød de dem i dag i rette, om der var nogen dem havde at beskylde, og ingen fremkom.

** Peder Bonde for Sidsel Nielsdatter. efterskrevne vidnede, at de hos var i dag 14 dage sidst forleden hørte og så, at Anders Rasmussen i Voldum med sine efterskrevne medfølgere de skriftligt tilbød Sidsel Nielsdatter sst 125 sletdaler for hvis gods, som hende blev fravurderet i Voldum præstegård, og da hørte og så de, at Sidsel Nielsdatter samme tid nogle gange æskede og begærede samme penge, da svarede de, at de havde ingen penge med dem, de skulle vel komme en anden tid, de skulle nu alene gøre samme tilbud, som var dem befalet.

** Jens Iversen (uafsluttet)

2/11 1637.

** N Madsen for mester Wulf. byfogden opsatte den tvistige gældssag imellem mester Wulf og efterskrevne til i dag 14 dage.

** Henrik Mogensen for doktor Morten Madsen lod dele Maren Jensdatter, som tilforn har tjent Anders Bertelsen, for hun har tilsagt doktor Morten Madsens hustru sin tjeneste og derpå af hende taget fæstepenge, og ikke det har holdt og efterkommet.

** N Madsen for Hans Andersen og Jacob Abel. stævningsmænd vidnede, at de i mandags sidst forleden 14 dage gav og gjorde Margrete Ørbæks i Horsens og hendes lovværge mundtligt varsel til hendes bopæl for tilbud, vidne og æskning.

** NM for Augustinus Miller og på hans vegne 4.gang tilbød Christen Jensen Kjær borger sst alle hvis breve, domme, opsættelser og vidner, han her til tinget i dag måned havde forhvervet, og æskede sine brevpenge, og ingen penge Christen Kjær ville Augustinus Miller tiltælle.

** N Madsen for Anders Terkildsen. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem Anders Terkildsen og Jens Christensen smed i Nordby på Samsø anlangende 9 daler, han ham skyldig er, til i dag 14 dage.

** N Madsen for Laurits Markorsen i Nakskov efter opsættelses bemelding tiltalte Rasmus Lassen bager sst for 48 daler efter hans brevs indhold. dertil svarede Rasmus Bager, at dersom Laurits Markorsen ville lade slig forfølgning opstå og bero til i foråret, ville han ham betale, men dersom han ikke ville lade det bero, da tilbød han ham udlæg. derpå blev således afsagt, at Rasmus Lassen pligtig er og bør at betale Laurits Markorsen 48 daler inden 15 dage, eller og derefter at have udlæg.

** Rasmus Lassen bager fremlagde et skriftligt tilbud lydende: eftersom Laurits Markorsen borger i Nakskov har ladet mig stævne anlangende en gæld, som jeg er ham pligtig efter mit brevs indhold, så er mit svar, at dersom Laurits Markorsen ville lade slig forfølgning opstå og bero til i foråret, skal jeg vel betale ham med rede penge, men dersom han ikke ville lade det bero, da vil jeg gøre ham udlæg og vurdering. actum Århus 2/12 1637 Rasmus Lassen bager mit navn.

** Christen Carlsen for Sidsel Nielsdatter. Søren Jensen borger i Randers tilbød Sidsel Nielsdatter salig hr Søren Andersens i Voldum 124 sletdaler for hvis fæ og gods, som blev vurderet i Voldum præstegård til velb Otte Marsvin efter tingsvidnes lydelse, og som til Viborg landsting er magtesløs dømt, og sagde Christen Carlsen, at han samme 124 sletdaler på Sidsel Nielsdatters vegne ville annamme og give derpå bevis.

** NM for Jens Madsen. dom over Claus Badskær for 25 daler og Søren Hattemager for 14 mark. at betale inden 15 dage.

** Bernt Klodt efter opsættelses bemelding tiltalte Rasmus Jensen bager borger sst, for han imod KM brev har sit korn i andre møller end i Århus kornmølle ladet male. derpå blev således afsagt, så efterdi bevises, at Rasmus Jensen selv bekender, at have ladet sit korn male i fremmede landsmøller, vidste byfogden ikke andet herom at sige, end Rasmus Jensen har sig hermed forseet og gjort imod KM brev, og bør derfor at stande til rette som vedbør.

** Søren Jensen i Randers for velb Otte Marsvin til Dybæk og på hans vegne fremlagde et skriftligt tilbud lydende: eftersom jeg efter rigtige breve og dokumenter har ladet fordre af Sidsel Nielsdatter salig hr Søren Andersens efterleverske en sum penge nemlig 124 daler slette pendinge efter hendes husbonds udgivne brevs indhold, for hvilke pendinge ved fogden og dannemænd i hans levende live af hans bo er blevet udlagt og tilvurderet adskilligt efter tingsvidnes indhold, hvilket jeg Sidsel Nielsdatter efter hans død for KM og Danmarks højeste råd havde indstævnet, dog ikke der blev påkendt videre, end formedelst fyrstelig nåde, prinsen og rådet deres forbøn, jeg samme vurdering har afstået, og derfor tilbyder hende bemeldte sum penge, thi det ikke muligt er varerne at bringe til veje. hvilket mit tilbud og pendings erbydelse jeg i dag til Århus byting er begærende måtte blive læst og påskrevet og tingsvidne efter bekomme. actum 2/11 1637 Otte Marsvin. dernæst en skriftlig seddel lydende: er samme pendinge, som tilbydes for retten, først i hele og halve markstykker 65 daler, i halve kroner 25 daler, i femskilling og ottingstykker 20 daler, i anden sølvmønt 15 daler, summa 124 daler. og stod Søren Jensen nu for tingsdom og synligt fornævnte pendinge i adskillige små poster til Sidsel Nielsdatter tilbød.

9/11 1637.

** Ove Sørensen. Claus Sager badskær borger sst gav Ove Sørensen og hans arvinger afkald for al den arv og gods, som hans hustru Birgitte Ovesdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig mor Sidsel Nielsdatter, som boede og døde her i Århus.

** Jens Lauritsen rådmand for Maren Jensdatter og på hendes vegne tilbød Christoffer Pedersen borger sst og hans hustru Maren Andersdatter to messing lysestager, som hr Laurits Mikkelsen i Mårslet hans hustru Kirsten Hansdatter fornævnte Maren Jensdatter salig mester Jens Krogs datter leveret har at skulle overantvorte Christoffer Pedersen hans hustru, eftersom Kirsten Hansdatter selvsamme lysestage havde lånt, og de dem ikke ville annamme.

** Augustinus Miller lod fordele Christen Jensen Kjær borger sst for 2 daler 14 skilling, som han ham skyldig er for brevpenge.

** Hans Andersen og Jacob Abel tilbød penge i en pung og en kiste med adskillige ubundne bøger til Margrete Ørbæks i Horsens hendes fuldmægtig, og ville efterkomme deres håndskrift, og sagde de efter denne dag ingen videre tiltale ville lide, efterdi de formener dem ikke utilbørligt hende at have tilbudt og begærede vurderingsmænd, hvortil hendes fuldmægtig dertil intet ville svare, men var kun dom for æskning begærende og gik af tinget.

** Peder Bhi for Margrete Ørbæks i Horsens efter opsættelses bemelding tiltalte Hans Andersen og Jacob Abel for 200 daler efter deres udgivne skadesløsbrevs indhold og mente, at de burde at betale med rede penge eller lide dom for æskning. derpå blev således afsagt, efterdi fremlægges Hans Andersens og Jacob Abels ukasserede håndskrift til Margrete Ørbæks på 200 daler, som de bepligter dem at betale hende med rede penge og ingen andre varer, vidste dommeren ikke andet herom at sige, end de pligtig er og bør deres håndskrift at holde og med rede penge at betale, eller derfor at lide æskning efter Danmarks riges rets indhold.

** N Madsen for Jacob Nielsen. efterskrevne vidnede, at de 25/10 sidst forleden arresterede og byslog Rasmus Olufsen i Horsens, og forbød ham under et fuldt vold at vandre her af Århus, før han betalte Jens Nielsen hvis gæld, han var ham skyldig, og dog er han uden vilje og minde vandret her af byen og foragtet retten, og derfor lyste ham et fuldt vold til.

** Niels Nielsen for Hans Jostsen efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Nielsen i Obdrup for 19 rigsdaler for 1/2 amme fransk vin og et stykke lærred, han til Jost Høg har udtaget forgangen år, og den gode mand ikke vil Hans Jostsen godtgøre eller betale. ingen mødte hertil at svare, blev tildømt at betale eller lide tiltale med høringsdele.

** Laurits Hansen i Storring. efterskrevne vidnede, at de 17/6 sidst forleden var i byfogden Peder Christoffersen hans hus og hørte, at Else Pedersdatter i Folmersgyde på Brobjerg var begærende en seddel af byfogden på Gyde Sørensdatter vegne til mester Påske Jensen sognepræst til domkirken på en ungkarl Las Hansen af Todbjerg sogn, som Gyde sagde var hendes barnefar, og som også havde gjort hende det andet barn, hun havde fået tilforn. og sagde Laurits Hansen af Storring, at dersom hun havde nævnt ham i skriftemål siden den tid, for hendes barnefar, da svor han ved sin Gud og salighed, hun havde skriftet på løgnagtig bekendelse.

** Jacob Lauritsen stod for tingsdom, eftersom han den dag var i dommersted, og lydeligt tilbød Peder Bhi borger i Horsens, om han ville have indlæg, nam og vurdering i Hans Andersen og Jacob Abel deres bo og gods efter deres udgivne brevs lydelse. da begærede Peder Bhi intet udlæg uden aleneste dom for æskning.

16/11 1637.

** N Madsen for Jacob Skrædder. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Jacob Skrædder og Jens Andersen ladegårdsfoged sst fremdeles i 14 dage.

** Niels Madsen for Jacob Lauritsen. byfogden opsatte den tvistige gældssag imellem Jacob Lauritsen og efterskrevne inden og udenbys gældnere, der iblandt Jens Mikkelsen Søgård i Fregerslev og Peder Rasmussen i Mesing til i dag 14 dage.

** Hans Pedersen på Fiskergade. efterskrevne vidnede, at de 5/11 sidst forleden hørte og så, at Jens Buck sst skældte Hans Pedersen for en tyv. dertil svarede Jens Buck, at han intet havde med Hans Pedersen at gøre i nogen måder.

** Bernt Klodt havde stævnet Margrete Eriksdatter og hendes lovværge for gæld, hun ham skyldig er efter salig Oluf Jensens bogs indhold. Margrete Eriksdatter mødte og fremlagde et tingsvidne her af tinget 7/10 1630, hvori hun har afsagt sig og sit barn fra arv og gæld efter hendes salig husbond Rasmus Sørensen. blev opsat i 14 dage.

** Rasmus Testrup på sin egen og Christen Carlsen begge overformyndere. byfogden opsatte den tvistige sag imellem Rasmus Testrup og Bernt Klodt møller i Århus mølle, børnegods anlangende, til i dag 14 dage.

** N Madsen på KM vegne. Margrete Eriksdatter bekendte at have ladet blive efter hendes salig husbond i Christen Pedersens gård på Studsgade, som hun fragik, efterskrevne møbler og klæder, der iblandt et stolpeseng med himmel og sengetøj, en fyrreskive, en fyrrekiste og en foldebænk.

** Folmer Tomasen apoteker havde stævnet Anders Tomasen, mester Wulf, Jens Basballe, Jens Vinter, Niels Bondesen, Anders Pedersen Langskov, Jørgen Lauritsen og Søren Christensen borgere sst og dem tiltalte for de specerier og andet, som apotekere alene vedkommer, holder fal, og fremlagde KM brev dateret 13/7 1633 og begærede dom. efterdi ikke alle de indstævnede var mødt blev denne sag optagen i 6 uger.

** Jens Mouritsen for sin far hr Mourits i Kolby på Samsø. efterskrevne vidnede, at de 15/11 sidst forleden var med Peder Christoffersen byfoged sst i Jørgen Hansen klokkestøber sst hans hus at skulle gøre Jens Mouritsen udlæg for 2 lysestager, som Jørgen Klokkestøber efter sit brev havde sig forpligtet at støbe og indsætte i Kolby kirke, som skulle veje 5 københavnske lispund, med anden gæld, som beløber tilsammen 40 sletdaler. da efterdi i boet ikke fandtes løsøre, som til samme syns fyldestgørelse kunne tilstrække, da indlagde de Jens Mouritsen på hr Mourits Jensens vegne i den gård, Jørgen Klokkestøber iboer.

** Laurits Madsen ridefoged til Århusgård på KM og sin husbonds vegne havde stævnet Hieronimus Gylden borger sst og beskyldte ham, for at han ulovligt har brændt svin på Vejlby skov på KM skovsparter uden hjemmel og minde af lensmanden. Hieronimus Gylden dertil svarede, at efterdi Ejler Qvitzow har den største part i Vejlby skov, som ham af KM nådigst er med forlenet, og formente sig ikke deri at have gjort uret, idet han har brændt svin på Ejler Qvitzows skovspart, og mente, at han burde for denne tiltale fri at være. denne sag blev opsat til i dag 14 dage.

** Mads Jensen for Niels Pedersen skriver på Kalø havde stævnet Søren Sørensen borger sst og ham tiltalte for en skriftlig missive, ham af Johan Caspersen tilskrevet i Göteborg med 4 skippund stangjern skal være leveret den 5/9 1634, samme Niels Pedersen at tilstilles, hvilken missive og jern, han ikke har bekommet. Søren Sørensen mødte og med ed benægtede ikke at have nogen breve Niels Pedersen tilhørende. blev derpå for rette afsagt, at Søren Sørensen bør fornævnte missive til stede at skaffe eller derfor at lige æskning.

** idem. byfogden opsatte denne tvistige sag imellem Niels Pedersen på Kalø og Søren Sørensen sst anlangende kost og tæring, som er anvendt på den trætte om det stangjern, de omtvister, i 5 uger.

** Jørgen Hansen klokkestøber. Jens Mouritsen af Samsø bekendte ikke at have flere af Jørgen Grydestøbers breve, end han nu for retten leveret har, som lysestagerne vedkommer.
 
23/11 1637.

** Jens Iversen. Christoffer Pedersen og Jacob Lauritsen borgere sst vidnede og kundgjorde, at de har afsagt Jens Iversen og Jens Jensen hyrde imellem, efterdi sagen på dem var voldgivet, da har de tilkendt Jens Jensen hyrde at betale Jens Iversen for den kvie, de omtvistet har, i rede penge 5 sletmark efter Jens Iversens egen anfordring.

** N Madsen for Jens Pedersen i Slet. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem Jens Pedersen og efterskrevne i 14 dage.

** N Madsen for Niels Gesing. byfogden opsatte den tvistige gældssag imellem Niels Gesing og efterskrevne gældnere til i dag 14 dage.

** Peder Bonde for Sidsel Nielsdatter. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem Sidsel Nielsdatter og Oluf Swertfeger anlangende 5 sletdaler, han hende skyldig er, til i dag 14 dage.

** N Madsen for Anders Terkildsen efter opsættelses bemelding tiltalte Jens Christensen smed i Nordby på Samsø for 9 daler, og efterdi ingen mødte, blev han tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Jens Nielsen i Herst efter opsættelses bemelding tiltalte Claus Badskær borger sst for resten af hans håndskrift, som er 16 daler, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Rasmus Testrup lod dele efterskrevne uden og indenbys gældnere.

** N Madsen for Peder Juel sst efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for mester Bonde Nielsen tiltalte Laurits Rasmussen kleinsmed sst for en agestol, så god som 3 daler, som han af ham har annammet at færdiggøre, og ej til ham igen tilstillet. Laurits Kleinsmed mødte og benægtede, at han ikke havde annammet nogen agestol af mester Bonde. sagen blev opsat i 14 dage.

** Anders Keldsen for Johanne Mikkelsdatter i Låsby lod dele Søren Rasmussen Låsby borger sst for 6 enkende rigsdaler efter hans skadesløsbrevs formelding, item for rente af 6 daler i 5 år.

** Erik Madsen for Hans Lauritsen i Århus. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem Hans Lauritsen og efterskrevne for gæld. der iblandt Anders Madsen borger sst for forløfte for hans bror Rasmus Madsen sst, i 3 uger.

** Las Jensen i Brendstrup. efterskrevne vidnede, at de påskeaften sidst forleden var hos Christen Tomasen skomager borger sst og på Las Jensens vegne opsagde ham de 100 sletdaler, som han ham skyldig er, og derfor har hans hus og ejendom i pant efter pantebrevs indhold sub dato 6/8 1635, men Christen Tomasen samme 100 daler med sin efterstående rente til sankt Olai dag at betale.

** NM for KM. efterskrevne vidnede, at de i dag vurderede en liden kvie for 18 mark, og et vædderlam for 20 skilling, hvilken kvie og lam Niels Madsen gav til kende at være fundet vaks, og ingen det vil vedkendes.

** Knud Keldsen. Anders Bertelsen indvåner sst Danmarks riges skriver solgte og skødede til Knud Keldsen en hans have liggende i Folmersgyde sønden næst til Søren Keldsens og Frederik Lauritsens haver, vesten til Knud Keldsens egen have og norden og østen til Folmersgyde.

** Laurits Sørensen skomager. Jørgen Hansen klokkestøber solgte og skødede til Laurits Sørensen en hans gård, grund og ejendom, som han nu selv iboer, liggende bag klostret næst vesten op til Mogens Sørensens gård og østen næst Anders Pedersens gård, de begge nu iboer, med sin tilliggende have bag gården vesten til Mogens Sørensens og østen til Hans Andersens have, med sin tilliggende avl i alle Århus vange.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Nielsen skriver. Laurits Sørensen skomager borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 250 sletdaler, og for hovedstol og rente pantsatte han Rasmus Nielsen en hans gård og ejendom, som han Jørgen Klokkestøber borger sst nu afkøbt har, og han påboer, liggende bag klostret næst vesten op til Mogens Sørensens gård og østen næst Anders Pedersens gård, de begge nu iboer, med sin tilliggende have bag gården vesten til Mogens Sørensens og østen til Hans Andersens have, med sin tilliggende avl i alle Århus vange.

** Jørgen Svendsen for Hans Nielsen kornskriver på Skanderborg. Ove Sørensen borger sst kendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Nielsen 150 sletdaler, og derfor til underpant satte Ove Sørensen sin søn Søren Ovesens arvepart i den gård på Brobjerg liggende næst sønden til Ove Rasmussens gård og norden næst til Rasmus Testrups gård og ejendom.

** N Madsen for Niels Udsen havde stævnet Simon Lauritsen borger sst og ham tiltalte for 11 daler og 11 mark for rug, som han til ham efter hans udgivne sedlers formelding lovet og godsagt har. Simon Lauritsen mødte ikke og blev fordi tildømt at betale fornævnte gæld eller derfor at lide tiltale med høringsdele.

** N Madsen for mester Wulf. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem mester Wulf og hans kreditorer til i dag 14 dage.

** NM for Jacob Nielsen opkrævede sandemænd sst at de i dag (blank) dage førstkommende skulle komme her til tinget sværge og gøre deres ed og tov over Rasmus Olufsen i Horsens, for han i arrestering og byslag er vandret her af byen og foragtet retten.

** Søren Christensen sigtede og beskyldte Jacob Christensen og Jens Sørensen sst, for at de i dag 14 dage sidst forleden var ved hans dør og gjorde bravat og indslog to eller 3 ruder af hans vinduer. dertil svarede Jacob Christensen og med hans oprakte fingre og helgens ed benægtede, at han ikke har gjort samme skade. så blev Søren Christensen spurgt, hvilken af de to personer, han sigtede, hvortil han svarede, at han sigtede dem begge to derfor.

** Erik Madsen for Jens Christensen rådmand havde stævnet Tomas Jensen i Mollerupgård og Knud Rasmussen i Skejby for gæld, de Jens Christensen skyldig er efter brev og regnskabsbogs formelding. ingen mødte, blev derfor tildømt at betale inden førstkommende 15 dage.

** Jens Nielsen stadstjener. efterskrevne vidnede, at 13/11 sidst forleden, der Jens Nielsen bysvend gik at skulle indlægge KM bådsmænd her i byen, da hørte de, at Niels Lauritsen væver på Studsgade sagde til Jens Nielsen, det djævlen fare i din skævbenede skælm. dertil svarede Niels Lauritsen, at det var løgn, de sagde.

** mester Wulf for Maren salig Laurits Malers sst. efterskrevne vidnede, at de i dag 8 dage så, at Maren salig Laurits Malers var gul og blå i hendes ansigt, og hendes klæder meget skidne med skarn, som mester Wulf nu for tingsdom sigtede og beskyldte Jacob Rasmussen, Rasmus Lassens bagers søn sst, for at han 5/11 sidst forleden gjorde hende samme skade på hendes kirkevej og overred hende med en hest, og lyste mester Wulf Jacob Rasmussen et fuldt vold til både for kongen byen og bonden.

** Peder Christoffersen byfoged. Laurits Sørensen skomager her sst sig til forpligtede at betale hr Mourits Jensen præst til Kolby kirke på Samsø 40 sletdaler for to lysestager til Kolby kirke, Jørgen Grydestøber skyldig er, til jul førstkommende at betale eller derefter at have fuldkommen indlæg for 40 daler i hans gård, han af Jørgen Grydestøber købt har.

** Bernt Klodt. byfogden opsatte den tvistige gældssag imellem Bernt Klodt og Niels Clemendsen i markhuset anlangende 6 daler, han ham skyldig er og rente deraf siden 1621 til 1637, til i dag 3 uger.

** NM på KM vegne gav til kende, at det var nu i dag lovligt det 4.ting, det han har oplyst en liden kvie og et hvidt vædderlam, som her i byen er fundet vaks, og en tyv her på gaden fraløb fornævnte kvie, og i hvert ting tilbudt, at dersom der var nogen, som ville vedkendes fornævnte kvie og lam, skulle de det gerne bekomme, når de hvis omkost derpå er anvendt betalte, og ingen fremkom.

** mester Wulf for Maren salig Laurits Malers sst gav last og klage på Jacob Rasmussen, Rasmus Lassen bagers søn sst, for at han 5/11 sidst forleden på Maren salig Laurits Malers kirkevej overred hende med en hest og gjorde hende skade i hendes ansigt, og hendes klæder blev fordærvet af skarn.

** Jens Christensen hospitalsforstander sst. efterskrevne stod nu her i dag for tingsdom, efterdi de var lovligt her fra tinget taget til synsmænd at skulle syne og se hvis skarn og urenlighed, der ligger op til klosters mur sst, og om det kunne være muren til skade, da vidnede de, at så vidt som Jens Madsen kleinsmeds ejendom sig strækker, ligger der meget møg og skarn langs op til klosters mur, en del nyligt af hans huse udkastet, en del gammelt møg og skarn har ligget over 2 1/2 alen op til klosters mur, som er muren til stor skade og afbræk. dernæst så de, at så vidt Niels Bondesens ejendom sig strækker, at der og i lige måder ligger møg og skarn opkastet til klosters mur, muren til stor skade og afbræk, og skadeligt for godtfolks gang, som der skal gå både til kirke og fra, og andre godtfolk deres gang, der falder igennem klosters mur, til stor skade. endnu så de Rasmus Testrups ejendom og tvært over for hans boder ligger meget møg opkastet til klosters mur med meget mere uhøfligt, som der ligger henkastet, som vel ikke burde at ligge på de steder, nogen ærlige folk skulle have deres gang, hvilket er klosters mur til stor skade, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn.

** Jørgen Grydestøber. Laurits Skomager bevilgede, at Jørgen Grydestøber skal besidde den gård, han nu iboer, som han ham solgt og skødet har, indtil pinsedag førstkommende, den sidste rest af hans tilsagte penge bliver betalt, som er 120 daler, og Jørgen Grydestøber den indførsel, som er 40 sletdaler med hr Mourits på Samsø at afkvittere i fornævnte hovedsum, efterdi Laurits Sørensen har forpligtet sig til den at betale.

** Mogens Knudsen i Fløjstrup. dom over Claus Badskær borger sst for 23 sletdaler rester af hans håndskrift. blev tildømt at betale inden førstkommende 15 dage eller at have udlæg.

30/11 1637.

** Jørgen Hansen klokkestøber. Tomas Olufsen skrædder borger sst solgte og skødede til Jørgen Hansen et hans hus, grund og ejendom liggende på Vestergade ret sønder op til Vorfrue kirkegårdsmur og næst østen op til Niels Bondesens huse og ejendom og vesten næst op til Jørgen Jacobsens bod og ejendom.

** Mikkel Poulsen tømmermand. Christoffer Pedersen indvåner sst han stod nu i dag for tingsdom, eftersom Mikkel Poulsen havde ham hidstævnet for ærerørige ord, han skulle have ham tilsagt. da fremstod Christoffer Pedersen sagde sig ikke at vide med Mikkel Poulsen eller hans hustru andet, end det som ærligt, kristeligt og ret er i alle måder. det samme bekendte Mikkel Poulsen om Christoffer Pedersen og hans hustru, og dermed tog de hverandre i hånd.

** Rasmus Testrup overformynder. byfogden opsatte denne tvistige sag imellem Rasmus Testrup og Bernt Klodt anlangende hans stedbørns gods, som han har under værgemål, fremdeles i 14 dage.

** Bernt Klodt. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem Bernt Klodt og Margrete Eriksdatter fremdeles i 1 dage.

** Folmer Tomasen apoteker. byfogden opsatte denne tvistige sag imellem Folmer Tomasen og de dannemænd her i byen, som holder specerier, apoteket alene vedkommer, imod KM brev fremdeles i 14 dage.

** NM for Las Jensen i Brendstrup. byfogden opsatte denne tvistige sag imellem Las Jensen og Christen Tomasen skomager borger sst anlangende hus og ejendom, han påboer, han efter pantebrevs indhold i pant har, og ved to mænd er lovligt opsagt, til i dag 14 dage.

** Jens Andersen havde stævnet Anders Pedersen Segalt borger sst for forløfte for Peder Ibsen i Segalt, og mente Jens Andersen, at han burde at betale eller lide dele, og efterdi han ikke mødte, blev det opsat til i dag 14 dage førstkommende.

** NM for Jacob Skrædder efter to opsættelser tiltalte Jens Andersen ladegårdsfoged borger sst for en ko, så god som 6 1/2 daler. blev tildømt at forskaffe Jacob Skrædder samme ko eller også dens værd inden 15 dage.

** Christen Nielsen skolesperson gav last og klage på Jacob Abels bogbindersvend Hubert Kiøn, at han 26/10 sidst forleden om aftenen ved 8 slet ved hans kammerdør stak ham bag til med en blottet degen, og gjorde ham en stor blodig skade. dertil svarede Hubert Kiøn og benægtede med hans oprakte fingre og helgens ed, at han ham ingen skade har gjort.

** N Madsen for Peder Christoffersen byfoged tilspurgte Oluf Andersen i Humlegårdsdam, om han vil benægte ikke at have været her inden Århus byting 25/5 sidst, der han tilbød ham Hans Jostsens gods, og Oluf Andersen det ikke ville benægte, men intet ville svare dertil førend i dag 8 dage.

** N Madsen på KM vegne gav til kende, at eftersom her i byen skal være fundet vaks en kvie og et lam, hvilke han i 3 ting har oplyst og det 4.ting ladet vurdere, og satte Niels Madsen i rette, om det ikke bør at føle KM og Århus by. og efterdi ingen mødte noget dertil at svare blev derpå således afsagt, at fornævnte kvie og lam bør efter birkeretten halvparten at følge KM og halvparten byen.

** Mogens Nielsen lydeligt lod fordele efterskrevne udenbys for gæld,

** Hans Pedersen stod for tingsdom og ville have tiltale til Jens Rasmussen Buck borger sst for ærerørige ord, han ham har tilsagt. så fremstod Jens Buck sagde sig ikke at vide med Hans Pedersen andet, end det som ærligt og kristeligt er, og aldrig han har tilsagt ham nogen ærerørige ord, hvorpå Jens Buck tog Hans Pedersen i hånd.

** N Madsen for KM. efterskrevne vidnede, at de 9/11 var til syn til Søren Christensens vinduer sst, da så de, at der var 3 ruder sønderslaget og brækket, og blyet helt, og en stor sten lå i hans kælderhals.

7/12 1637.

** Jacob Hansen Basballe lod dele efterskrevne for gæld.

** N Madsen for Hans Jensen i Avning. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem fornævnte Hans Pedersen og Peder Lauritsen Kock sst anlangende 4 daler efter hans brev, til i dag 14 dage.

** Jens Pedersen for Hans Lauritsen i Åbo. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem Hans Lauritsen og hans kreditorer fremdeles til i dag 14 dage.

** Jens Jensen vintapper. Jens Jensen havde stævnet Simon Lauritsen borger sst anlangende kost og tæring, som han har anvendt på den trætte dem imellem var, efterdi han sagen havde vundet. efterdi Simon Lauritsen ikke mødte, blev sagen optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Jens Nielsen bysvend og på hans vegne tiltalte Niels Lauritsen væver borger sst for ærerørige ord, han Jens Nielsen efter tingsvidnes formelding har tilsagt. efterdi Niels Væver ikke mødte, blev sagen optagen til i dag 8 dage.

** N Madsen for Maren salig Laurits Malers lovligt advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 8 dage førstkommende under deres faldsmål skulle komme her til ting sværge og gøre deres ed og tov over Jacob Rasmussen, Rasmus Lassen bagers søn sst, for han 5/11 sidst forleden på hendes kirkevej overred hende med en hest og gjorde hende skade i hendes ansigt og hendes klæder fordærvet af skarn.

** NM for Jacob Lauritsen Resendal. byfogden opsatte den sag imellem Jacob Lauritsen og hans kreditorer til i dag 8 dage.

** Jens Ibsen for sin husbond velb fru Ingeborg Galt i Borup og på hendes vegne tiltalte Peder Rasmussen Kattrup borger sst og hans bror Peder Tomasen for kost og tæring, som hun har anvendt på den trætte dem imellem var, og efterdi ingen mødte, blev den sag opsat til i dag 14 dage førstkommende.

** N Nielsen for Hans Jostsen lod fordele Peder Nielsen i Obdrup for 19 rigsdaler, som er for 1/2 amme fransk vin og et stykke lærred, han til velb Jost Høg har udtaget forgangen år, og den gode mand ikke vil Hans Jostsen det godtgøre eller betale.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Skriver. Jørgen Hansen klokkestøber borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 100 sletdaler, og derfor til underpant satte ham et hans hus, grund og ejendom, som han Tomas Olufsen skrædder afkøbt har, liggende på Vestergade ret sønden op til Vorfrue kirkegårdsmur og næst østen op til Niels Bondesens huse og ejendom og vesten næst op til Jørgen Jacobsens bod og ejendom.

** Jens Hansen i Ejby mølle i Sjælland. Anne salig Peder Bysvends sst gav Rasmus Lauritsen borger sst fuldmagt til at give fornævnte Jens Hansen afkald (uafsluttet)

** Jens Jacobsen glarmester tog på sin side to efterskrevne borgere, desligeste tog mester Hans Hellevad på sin side to efterskrevne borgere, og de samtligen gav dem fuldmagt til at imellem sige dem om deres tvistighed anlangende de vinduer, Jens Glarmester har færdiggjort i det hus, Johan Kræmmer iboer, og hvad samme dannemænd deri afsiger skal stande for fulde ustævnet og ukæret i alle måder.

** N Madsen på KM vegne opkrævede sandemænd sst, at de i dag 8 dage under deres faldsmål skulle komme her til ting sværge og gøre deres ed og tov om Søren Christensens vinduer på Mejlgade, som er indslagen efter klage og synsvidnes lydelse.

14/12 1637.

** Jacob Lauritsen for Anders Langskov tiltalte Jens Sørensen Dyngby for 9 sletdaler, han fornævnte Anders Pedersen skyldig er af 3 nye dyner, han fik af ham. efterdi ingen mødte, blev denne sag opsat til i dag 14 dage.

** Mogens Lisbjerg lod dele efterskrevne for gæld.

** N Madsen for Las Jensen i Brendstrup. byfogden opsatte denne tvistige sag imellem Las Jensen og Christen Tomasen skomager borger sst om hans hus, han i pant har, fremdeles i 14 dage.

** Jens Andersen. byfogden opsatte den sag imellem Jens Andersen og Anders Pedersen Segalt om det forløfte til i dag 14 dage.

** Søren Sørensen Ugelbølle. efterdi Søren Sørensen havde i rette stævnet Niels Mouritsen skibbygger i Randers for 21 daler, han ham skyldig er efter hans regnskabsbogs formelding, og efterdi ingen mødte, blev denne sag opsat til i dag 14 dage.

** Rasmus Testrup overformynder. denne tvistige sag imellem Rasmus Testrup og Bernt Klodt anlangende hans stedbørns gods blev fremdeles optagen til i dag 8 dage.

** Peder Jacobsen foged på Ristrup tiltalte Hieronimus Gylden borger sst for 2 tønder rug, han ham skyldig er. ingen mødte noget hertil at svare, blev derfor opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Maren Kruses. efterskrevne vidnede, at de her ved tinget vurderede en indsprængt klædekappe for 10 sletdaler og en kobberkedel, som vejede 1 lispund, for 3 daler, og gav Niels Madsen til kende, at Maren Kruses havde samme kappe i pant af Villum Snedker sst og fornævnte kedel af Christen Pedersen i Bisgård, og han tilbød dem samme vurderede gods at løse.

** Folmer Tomasen apoteker. denne tvistige sag imellem Folmer Tomasen og de dannemænd her i byen, som holder speceri, til i dag 8 dage fremdeles opsat.

** N Madsen for Niels Snedker lod dele Mogens Jørgensen skrædder sst for Niels Snedkers hustrus trøje, som han har annammet for 3 år siden at færdiggøre, så god som for 5 daler, og ikke kan den igen bekomme.

** N Madsen på KM vegne gav til kende, at det var i dag det 4.ting, det han på KM vegne har oplyst en liden ornegris, og i hvert ting oplyst om nogen var, som den ville vedkendes, eftersom den er blevet fundet vaks her i Århus, og ingen er fremkommet.

** N Madsen for Maren Kruses havde tiltale til efterskrevne uden og indenbys for gæld, de er hende skyldig. efterdi ingen mødte, blev sagen opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Rasmus Lassen bager tiltalte Jørgen Hansen klokkestøber borger sst, for han har lejet ham sin gårdsavl til den gård bag klostret, han iboer, og gården nu bortsolgt. efterdi ingen mødte, blev den sag optagen i 14 dage.

** N Madsen for Jacob Lauritsen Resendal efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne inden og udenbys for gæld, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Bernt Klodt efter opsættelses bemelding tiltalte Niels Clemendsen i markhuset for 8 daler og rente fra 1627 til 1637, som han blev tildømt at betale inden førstkommende 15 dage.

** Christen Pedersen i Bisgård. denne tvistige sag imellem Christen Pedersen og Adelheid Hansdatter blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Maren salig Laurits Malers var fylding på sandemænd begærende at gøre deres tov over Jacob Rasmussen, Rasmus Lassen bagers søn sst, for han har overredet Maren Malers på hendes kirkevej med en hest, og lagde for sandemændene syn, klage og opkrævelsesvidne. Søren Pedersen Kruse danske skolemester mødte og fremlagde for sandemændene et skriftligt indlæg, og Søren Kruse svor med sin helgens ed og oprakte fingre, at Jacob Lauritsen var under hans disciplin, og at have stået sin skoleret. efterskrevne sandemænd gjorde deres ed og tov således, at efterdi for dem ikke bevises, at Maren salig Laurits Malers selv personligt inden tinge har været og på Jacob Rasmussen givet last og klage, det og ikke heller ham lovligt var overbevist hende samme skade at have gjort, tilmed befindes Jacob Rasmussen under skoledisciplin at være, da kunne sandemændene ikke rettere derom kende, end Jacob Rasmussen jo for denne sag og tiltale bør kvit at være.

** N Madsen for Jens Nielsen bysvend efter opsættelses bemelding tiltalte Niels Lauritsen væver borger sst for ærerørige ord, han efter tingsvidnes bemelding har ham tilsagt, og ingen mødte noget dertil at svare, blev fordi derpå således for rette afsagt, efterdi bevises med tingsvidne Niels Lauritsen væver har skældt Jens Nielsen for en skælm og for tingsdom standet, der vidnesbyrd har derom vidnet, og da det ikke ville benægte, vidste byfogden ikke rettere herom at kunne kende, end Niels Lauritsen jo bør samme hans skælden at bevise, eller at blive den samme, han ham har tilsagt, eller at deles for en løgner.

** Bernt Klodt efter opsættelses bemelding tiltalte Margrete Eriksdatter sst for gæld, hun ham efter hans regnskabsbog skyldig er af salig Oluf Jensens gæld 6 daler og af sin egen gæld 6 daler, og blev derpå således for rette afsagt (uafsluttet)

** mester Wulf for Maren salig Laurits Malers. Jens Jensen vintapper stod nu her i dag for tingsdom og sagde, at Maren salig Laurits Malers sst gik her på gaden for 2 dage siden.

** N Madsen for Peder Christoffersen byfoged tilbød Oluf Andersen i Humlegårdsdam alle hvis breve, han har lagt i rette her på tinget imellem velb Jost Høg og Hans Jostsen anlangende gældsfordring, og Niels Madsen tilspurgte ham, om han ville benægte, at han jo har været her inden Århus byting 25/5 sidst og der tog mål på hvis gods, som Hans Jostsen gjorde udlæg til velb Jost Høg til Bjørnholm, og da begærede af byfogden, at samme gods på en 8 dages tid måtte blive forvaret, dertil svarede Oluf Andersen, at han det ikke kunne benægte.

** N Madsen for Jens Pedersen i Slet. dom over efterskrevne uden og indenbys for gæld, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

21/12 1637.

** N Madsen for KM. efterskrevne vidnede, at de i dag vurderede en rødbæltet ornegris for 24 skilling, og gav Niels Madsen til kende, at samme ornegris er fundet vaks her i byen, og ingen den ville vedkendes.

** Jens Jensen vintapper. denne tvistige sag imellem Jens Vintapper og Simon Lauritsen, kost og tæring anlangende, blev fremdeles optagen til snapsting førstkommende.

** Jacob Lauritsen på borgmester og råds vegne havde stævnet efterskrevne dem tiltalte for penge, som de med rester til Århus by og ikke ville betale, og efterdi ingen mødte, blev sagen optagen til snapsting førstkommende.

** N Madsen for Rasmus Gylling havde stævnet efterskrevne udenbys for gæld, de ham skyldig er, og efterdi ingen mødte, blev sagen optagen til snapsting førstkommende.

** N Madsen for Hans Lauritsen i Åbo efter opsættelses bemelding tiltalte Anders Madsen borger sst både for forløfte og for sin egen gæld, som han har lovet for hans bror Rasmus Madsen sst, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Niels Bondesen havde stævnet efterskrevne for gæld, de ham skyldig er, og efterdi ingen mødte, blev denne sag opsat til snapsting førstkommende.

** Søren Sørensen Ugelbølle havde stævnet Peder Sørensen sst ham tiltalte for 18 sletdaler, som han ham skyldig er, og har annammet af Laurits Sørensen buntmager borger sst 1632 efter hans regnskabs formelding. Peder Sørensen mødte og dertil svarede, han ikke kunne benægte, han samme penge havde annammet på hans husbond Jens Ulriksens vegne, som han da tjente og efter hans befaling og dem på andre steder til hans nytte havde udgivet, og mente fordi, at Søren Sørensen burde at søge samme penge hos Jens Ulriksen, og han selv for den tiltale fri at være. efter sådan lejlighed blev sagen optagen til snapsting førstkommende.

** N Madsen for Jens Pedersen. efterskrevne vidnede, at de hos var i Knud Rasmussens gård i Skejby 2/12 næst forleden hørte og så, at Erik Nielsen i True, herredsfoged i Hasle herred, gjorde Hans Lauritsen i Åbo udlæg for hvis, han havde dom over ham for, og da bad Jens Pedersen Erik Nielsen, at han og ville gøre ham udlæg af Knud Rasmussens bo for hvis, han havde dom over ham for, og vurderingsmændene tøvede, indtil Erik Nielsen var udganget, og da bad Jens Pedersen dem, de skulle drages til minde, det Erik Nielsen gjorde udlæg for en og nægtede en anden det.

** Rasmus Testrup overformynder på sine egne og Christen Carlsen rådmands vegne tiltalte Bernt Klodt for hans stedbørns Christen Olufsen og Kirsten Olufsdatters hovedarvelodder efter afkalds og kontrakts indhold. Bernt Klodt mødte og fremlagde sit skriftlige svar og mente, at han burde at have værgepenge. derpå blev således afsagt, så efterdi bevises med skiftebrev, at Bernt Klodt skal have for hans stedbørns opfødsel og anden underholdning, hvis deres arv til rente kan skylde, indtil hver af dem bliver 16 år gammel, og tilmed samme deres arvegods efter skiftebrevs og afkalds indhold til sig har annammet, og Bernt Klodt dog derimod fordrer hvis værgepenge, samme deres arvegods kunne med rette skylde, imidlertid samme stedbørn har været hos ham, uanseet Bernt Klodt ikke nogen rente eller opbørsel hans stedbørn til gavn af deres arvelodder fremlægger, da vidste byfogden ikke rettere herom at kunne kende, end Bernt Klodt jo forpligtet at være hans stedbørns hovedarvelodder efter skiftebrevs indhold at betale inden 15 dage eller derfor for samme arvegods at have fuldkommen udlæg og vurdering.

** Folmer Tomasen apoteker efter opsættelses bemelding tiltalte mester Wulf, Anders Tomasen, Niels Bondesen, Jens Vintapper, Jens Vinter, Jørgen Lauritsen, Søren Christensen og Anders Pedersen Langskov borgere sst, for de imod KM brev holder fal, det apoteket alene tilhører. de indstævnede personer mødte og svarede, som de i forrige opsættelse svaret har. og blev derpå således afsagt, så efterdi i rette er fremlagt KM brev, dateret Københavns slot 13/7 1633, som Folmer Tomasen apoteker i Århus har forhvervet, et apoteket her sst ville holde, og kræmmere og andre her i Århus hvis, apoteket alene vedkommer, ikke at må holde fal, da efterdi Folmer Tomasen ikke straks efter KM brev har forskrevne borgere ladet stævne og varsel give for de specerier, apoteket alene vedkommer ikke at må fal holde, hvorefter de kunne have haft dem at rette, førend nu han derpå lader tale, og hvis beholdne krydderi en part af fornævnte borgere har i beholdning haft, det specielt Folmer Tomasen at have tilbudt, og han det dem ikke for en billig værd ville afhandle, en part svarede, de noget havde haft, nu har de intet, nogen svarede, de havde slet intet, da vidste byfogden ikke fornævnte borgere deres ulempe at kunne kende, men fornævnte borgere herefter ikke at må holde fal hvis krydderi, apoteket vedkommer efter KM nådigste brev, og det straks at afskaffe, med mindre de KM benådning derpå kan erlange og forhverve.

** Anne Jensdatter salig Jacob Madsens efterleverske stod nu her i dag for tingsdom gav til kende at hendes salig husbond Jacob Madsen forrige borger sst for nogen tid siden udenlands i Bogense ved døden skal være afgangen, hvilket hun ikke vidste af, førend hun skrivelse derom havde bekommet, så afsagde hun nu i dag lovligt arv og gæld efter hendes salig husbond, så at hverken hun eller hendes børn Anne Jacobsdatter og Maren Jacobsdatter ville arve efter ham eller svare dertil i nogen måder, og dermed nu for tingsdom lagde nøglen fra sig, hvilken KM byfoged til sig annammede på rettens vegne. blev bevist med landstingsvidne af Viborg landsting 8/11 1637, at varselsmænd da stævnede salig Jacob Madsens børn og medarvinger, som for nogen tid forleden er draget af Århus nemlig Mads Jacobsen, Jacob Jacobsen og Jens Madsen (Jens Jacobsen ?) med deres lovværge.

** Jens Prytz. Jens Jespersen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Jens Prytz 40 sletdaler, og til underpant satte han Jens Prytz al hans part, han har i den båd og liden skibslav med Søren Nølev sst, som er halvparten.

** N Madsen for Maren salig Laurits Malers. Anders Pedersen Højen borger og sandemand sst stod nu her i dag og gjorde sin ed og tov, som hans medbrødre de andre sandemænd i Århus i dag 8 dage sidst forleden gjort har, og svor Jacob Rasmussen Rasmus Bagers søn sst kvit for det, han skulle have overredet Maren Malers med en hest, efterdi han er under skoledisciplin.

11/1 1638.

** Peder Rasmussen. Mikkel Terkildsen borger sst med fuldmagt af Jens Jensen Mørke latinske skolemester i Ebeltoft og på hans vegne gav Peder Rasmussen og hans arvinger for Jens Jensen og hans arvinger afkald og kvittering for hvis værgemål og formynderskab, som Peder Rasmussen for ham har under hænder haft både efter hans salig far, mor og søskende, og takkede ham for godt værgemål.

** idem. Mikkel Terkildsen med fuldmagt af Jens Mørke skødede til Peder Rasmussen al Jens Mørkes lod og part, som han og hans søskende har i fællig, som er den 5.part i de boder og ejendom bygget og ubygget liggende ved Mindet strækkende sig i øster fra Jens Madsens ejendom, som Rasmus Værn nu iboer, og i længden øster til Jens Madsens og til adelvejen og i bredden fra Adelgaden og til den vej i Selkær, og takkede ham for god redelig betaling.

** N Madsen for Niels Bondesen efter opsættelses bemelding tiltalte Søren Hattemager på Studsgade for 9 daler, som han er Niels Bondesen pligtig. Søren Hattemager mødte og dertil svarede, at han derimod havde regnskab og erbød sig at ville være over rede og regnskab med ham. og blev derpå således afsagt, at efterdi her befindes regnskab imod regnskab, og Niels Bondesen og Søren Hattemager begge er borgere i Århus og et politi og ret undergiven, da vidste byfogden ikke andet derom at sige, end de med deres tvistige sag for overkøbmand sst at indkomme, og han dem derom imellem at likvidere og adskille, som det sig bør.

** idem. efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld, de ham skyldig er. blev tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Rasmus Gylling efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne udenbys for gæld, de ham skyldig er, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Peder Jacobsen på Ristrup. byfogden opsatte denne tvistige sag imellem Peder Jacobsen og Hieronimus Gylden fremdeles i 14 dage.

** Søren Ugelbølle efter opsættelses bemelding tiltalte Niels Mouritsen skibbygger i Randers for 21 daler, som han ham skyldig er efter hans regnskab, som han blev tildømt at betale inden førstkommende 15 dage.

** N Madsen for Hans Sommerfeld lod dele efterskrevne for gæld.

** Jens Ibsen for velb fru Ingeborg Galt i Borup. denne tvistige sag imellem fru Ingeborg Galt og Peder Rasmussen Kattrup borger her i Århus blev fremdeles optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Maren Kruses efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne uden og indenbys for gæld, som de hende skyldig er, og som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** idem efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Kå i Skibby og Laurits Christensen i Børup. de mødte begge og derimod havde regnskab, og efter sådan lejlighed blev sagen for overkøbmand sst henfunden og han dem efter KM forordning imellem at likvidere.

** Søren Ugelbølle efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Sørensen for 15 daler, som han af Laurits Sørensen buntmager på hans vegne har annammet. Peder Sørensen mødte og mente som tilforn, at Søren Sørensen burde at søge samme penge hos Jens Ulriksen, og ikke hos ham, efterdi han da var hans tjener, og fremlagde sin regnskabsbog, hvori findes således, at de 5/2 1637 har gjort regnskab om alt hvis dem havde været imellem til denne dag, hvilket Søren Ugelbølle ikke kunne benægte. og blev derpå således afsagt, at efterdi befindes tvistighed imellem Søren Ugelbølle og Peder Sørensen 15 daler anlangende, og efterdi begge er borgere her i byen, og det er en tvistig gældssag anlangende, da vidste byfogden ikke rettere derom at kende, end at de med denne deres tvistige sag for overkøbmand at indkomme.

** Søren Ugelbølle havde stævnet salig Rasmus Mørkes arvinger, som er Søren Jensen Mørke på sine egne og sin søster Kirsten Jensdatters vegne, Peder Mørke på sine egne vegne, Jens Andersen Karlby på Laurits Mørkes vegne, som han er værge for, for gæld, som Rasmus Mørke ham skyldig er efter sin regnskabsbogs formelding, som er 41 daler. eftersom ingen mødte dertil at svare, blev sagen optagen til i dag 14 dage.

** Hans Andersen for Jacob Lauritsen Resendal lod dele Oluf Rasmussen Samsing, som forgangen år 1636 var kok på hans og hans medreders skude og den skulle forvare for kost og løn, og da lod bortstjæle af skuden en skibskedel, en kobbergryde, en jern trefod samt bådshage og andet småtøj, som er tilhobe 6 daler, som han gav ham til sag for.

** N Madsen på Christen Horsens, byens og KM vegne. efterskrevne vidnede, at de 19/12 1637 sidst forleden så, at Christen Horsens murmester sst var skåret en stor blodig skade i hans venstre kindben, som han for dem sigtede Albret Skot sst for, at han skar ham 18/12 sidst, og lyste Niels Madsen Albret Skot derfor et fuldt vold til både for kongen, byen og bonden.

** Hans Andersen lod dele Søren Jensen i Gessø for hvis han efter sit brev er bleven skyldig til salig hr Oluf Andersen i Them præstegård.

** N Madsen på KM vegne. Hans Christensen, Villads Lauritsen, Peder Jensen og Peder Drager, vægtere sst, gav last og klage på Niels Rasmussen og Jacob Madsen klædemagersvende sst, at de på julenat 1637 ved 1 slet hujede i Immervad, og der de kom til dem, overfaldt de dem og ville have slået dem, havde bysvendene ikke kommet dem til hjælp. efterskrevne tre bysvende vidnede, at på julenat ved 1 slet, som de var i senge, kom bud til dem, at de slog vagten ihjel, og der de kom til mester Bondes hjørne, stod klædermagersvendene og slog med sten på vægterne. dertil svarede Niels Rasmussen og Jacob Madsen, at vagten overfaldt dem først.

** Jens Nielsen bysvend. Bernt Klodt sigtede Jens Nielsen for, at han havde indslået hans fars vinduer, som han vil bevise.

** Bernt Klodt på hans far Hans Klodts vegne. efterskrevne synsmænd vidnede, at de i dag så, at der var sønderslagen i Hans Klodts vindue en snes ruder, og i den uderst dør var stødt 16 stød og 3 stød i den inderste, og låsen hængte løs for stuedøren, hvem der havde gjort det, vidste de ikke. dertil svarede Jens Nielsen bysvend og bekendte at have stødt i døren.

** idem. Svend Sørensen sst vidnede, at han på julenat så, at Jens Bysvend kom ud af hans mesters dør og så huggede vinduerne ind. dertil svarede Jens Nielsen, Axel Ebbesen og Peder Andersen, bysvende sst, og benægtede, at de hverken ind eller udhuggede fornævnte vinduer, som omvidnet er.

** N Madsen på KM vegne. Jens Christensen, Villads Lauritsen, Peder Jensen og Peder Drager, vægtere sst, vidnede, at de ikke så på julenat sidst forleden, at Jens Bysvend indslog Hans Klodts vinduer.

** Jens Andersen tiltalte efterskrevne udenbys for gæld, og efterdi ingen mødte, blev sagen optagen i 14 dage.

** idem tiltalte Simon Lauritsen borger sst for forløfte, og efterdi han ikke mødte, blev sagen optagen i 14 dage.

** NM for Las Jensen i Brendstrup efter opsættelses bemelding var dom begærende om Christen Tomasen skomagers hus, som Las Jensen efter pantebrevs bemelding i pant har, ikke burde ham at efterfølge, indtil hovedsummen med rente og interesse bliver ham betalt, efterdi det lovligt er opsagt efter tingsvidnes lydelse. og efterdi ingen mødte noget dertil at svare, blev derpå således for rette afsagt, at efterdi bevises med Christen Tomasens pantebrev, at han har pantsat Las Jensen på hans børns vegne sit hus, og forpligtet sig at betale 100 sletdaler til sankt Olai dag, og det ikke sket er, tilmed bevises at pengene er lovligt opsagt med to borgere, da vidste byfogden ikke rettere herom at kende, end Christen Skomager jo bør sit pantebrev at holde og betale Las Jensen på hans børns vegne 100 sletdaler, eller fornævnte hus og ejendom at efterfølge Las Jensen på hans børns vegne.

** NM for Rasmus Lassen bager efter opsættelses bemelding tiltalte Jørgen Hansen klokkestøber sst for, at eftersom han til ham skal have lejet ham hans gårdsavl liggende til den gård bag klostret, han iboer, og Jørgen Hansen har nu solgt og skødet sin gård bort, og Rasmus Bager ikke samme hans avl, som han efter hans brev ham lejet har, kan eller må bruge, og derpå oppebåret et års leje, mente derfor Jørgen Hansen pligtig er og bør Rasmus Bager et års leje, som er 7 daler, at erlægge. derimod mødte ikke Jørgen Hansen, og blev fordi derpå således afsagt, efterdi bevises med Jørgen Grydestøbers brev, at han har lejet Rasmus Lassen hans gårdsavl at skulle bruge, og befindes han har solgt sin gård, og han har annammet 7 sletdaler leje for et år, da vidste byfogden ikke rettere herom at kunne kende, end Jørgen Hansen jo bør at betale Rasmus Lassen 7 sletdaler og betale ham for hvis, han har bekostet at gøde fornævnte agre, så og brevpenge og anden omkostning.

** Jens Jensen vintapper efter opsættelses bemelding tiltalte Simon Lauritsen buntmager for kost og tæring, som han har anvendt på den unødige trætte, han ham påført har, og fremlagde en fortegnelse på samme anvendte kost og tæring, som beløber i en sum penge 34 daler. Simon Lauritsen mødte og svarede, at han ikke burde at give ham nogen kost og tæring, fordi Jens Jensen havde stævnet, og ikke han havde stævnet Jens Vintapper. og blev derpå således afsagt, så efterdi bevises med landsdommers dom, det Jens Jensen vintapper at have stævnet Simon Lauritsen for nogen gæld, han her til bytinget efter hans regnskabsbog af ham fordrer, og de gode landsdommere ikke har Simon Lauritsens regnskabsbog for fulde anseet, så han derefter nogen gæld af Jens Jensen kunne fordre, hvorfor Jens Jensen for samme hans opskrift i hans bog er frifundet, da vidste byfogden ikke andet herom at kende, end Simon Lauritsen jo pligtig er og bør at erstatte Jens Jensen en billig kost og tæring.

** Peder Andersen i Munkegård for Niels Pedersen skriver på Kalø tiltalte Søren Ugelbølle for kost og tæring, som Niels Pedersen skal have anvendt på den proces imellem Søren Sørensen og ham fra 22/12 1636 og hid indtil, anlangende de 4 skippund stangjern, som han i Göteborg annammede 25/9 1634 og ham igen til troer hænde skulle have leveret, og fremlagde en skriftlig fortegnelse på den anvendte kost og tæring beløber sig i en summa 48 daler. og blev derpå således afsagt, efterdi bevises med landsdommers dom, det Niels Pedersen har fordret af Søren Sørensen 4 skippund stangjern, som han skulle have leveret til ham, og det ikke sket er, da vidste byfogden ikke andet herom at sige, end Søren Sørensen jo bør at erstatte og betale Niels Pedersen en billig kost og tæring.

** N Madsen på Christen Horsens, byens og KM vegne lovligt advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag måned førstkommende skulle komme her til tinge sværge og gøre deres ed og tov over Albret Hansen Skot borger sst for sår og skade, som han har gjort på Christen Horsens.

18/1 1638.

** Jens Fårup tiltalte Peder Skrædder skipper borger sst for 6 daler, han ham skyldig er. efterdi han ikke mødte, blev sagen optagen til i dag 14 dage.

** Mikkel Nielsen Langballe fremlagde et skriftligt tilbud lydende: lader Mikkel Nielsen Langballe tilbyde, om der er nogen, som ville købe den gård på Mejlgade, som Jens Stigsen iboer, som Søren Jensen er udgjort for hans fædrene arv, og desligeste efterskrevne gods, og hvem som noget af samme gods vil købe, da er det til købs. actum Århus 18/1 1638.

** Søren Kruse danske skolemester. Jens Sørensen, Laurits Sejersen, Christoffer Pedersen og Poul Jonsen, gående til skole til Søren Kruse sst, vidnede, at de hørte og så, at Jacob Rasmussen, Rasmus Bagers søn sst stod sin skoleret i skolen 13/12 sidst forleden for nogen forseelse, hans forældre har ham for beklaget, at han skulle have overredet Maren Malers med en hest på gaden.

** Jens Pedersen for Hans Lauritsen i Århus tiltalte Clemend Orgemester for 10 daler for 20 skæpper havre, han bekom af ham 1632. og efterdi ingen mødte blev sagen optagen til i dag 14 dage.

** Jens Nielsen bysvend. efterskrevne vidnede, at de ikke så på julenat sidst forleden, at Jens Nielsen bysvend indslog Hans Klodts vinduer, men de så, at klædemagersvendene Niels Rasmussen og Jacob Nielsen drev vagten ned ad Vestergade og slog efter dem med sten.

** Christen Carlsen for Anders Lydiksen. Søren Sørensen Ugelbølle borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Anders Lydiksen 100 sletdaler, og derfor han pantsatte Anders Lydiksen en hans halve bondegård i Skejby, som Peder Overgård nu iboer, så og hans kornhave liggende her for Århus uden Mejlgade i hulvejen norden for Christen Carlsens og sønden næst til Niels Sørensens have.

** Albret Hansen Skot fremlagde en skriftlig klage lydende: er denne min Albret Hansen borger sst klage over Christen Christensen murkarl, at eftersom jeg 18/12 1637 indkom i Jens Andersen borger sst hans hus og ville betale ham nogen penge, da kom Christen Christensen indspringende i stuen med en murhammer og var så fyldt, at han ikke kunne stå på sine ben, men tog en sølvkande med øl og ville drikke, men faldt til jorden med kanden og slog sig, og begyndte at sige til mig, står du der Albret Skot, du skal få en ulykke, for du han givet mig gloser. da husværten fornemmede, at hans fuldskab ville øvle i med klammeri, viste han ham sin dør. så gik han ud, men kom straks igen med og havde Jens Sørensen skomager med sig, og straks tog Christen Murkarl i min krave og rev den fra halsen, og i det samme slog Jens Sørensen mig i mit ansigt, og Christen drog mig bag i mit hår, og så tog Jens to knive ud og skar lystigt efter mig, så jeg fik skade i min finger, men hvorledes Christen fik sin skade, ved jeg ikke, thi det var mig hårdt at værge mit liv for to karle. actum Århus 18/1 1638 Albret Hansen egen hånd.

** Jørgen Tomasen for mester Wulf tiltalte efterskrevne inden og udenbys for gæld, der iblandt Terkild Saxe i Ringkloster, og efterdi ingen mødte, blev denne sag optagen i 14 dage.

** Jens Jostsen for Simon Lauritsen tiltalte efterskrevne, der imellem Jens Jensen vintapper for 15 daler efter hans hustru Kirsten Pedersdatters håndskrift, dateret Århus 5/10 1626, som efter landsdommers dom er ved magt fundet, og efterdi ingen mødte, blev sagen optaget til i dag 14 dage.

** Christen Horsens murmester sst gav last og klage på Albret Skot borger sst, for han 18/12 sidst forleden skar ham en blodig skade i hans venstre kindben i Jens Andersens gård sst.

** Anders Tomasen. Claus Sager badskær borger sst solgte og skødede til Anders Tomasen en hans have, jord, grund og ejendom liggende bag klostret næst østen op til Niels Sørensen Tilst hans ejendom og vester næst op til Niels Mortensens hus og ejendom, og strækker sig i nør op til doktor Morten Madsens have til byens grave, og i sønder til adelgaden.

** Peder Christoffersen byfoged (uafsluttet)

25/1 1638.

** N Madsen for Folmer Apoteker lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** NM for Jens Langballe lod dele efterskrevne for gæld.

** Christen Christensen Horsens. Albret Hansen Skot borger sst svor, at han ikke vidste, hvor Christen Horsens fik den skade, han havde sigtet ham for, dertil svarede Christen Horsens og svor, at Albret Skot skar ham samme skade i Jens Andersens gård 18/12 1637.

** N Madsen fogedsvend tilspurgte Christen Christensen Horsens murmand sst, hvem der havde skåret og gjort ham den store skade, som han har i hans kindben, da svarede Christen Horsens og svor, at Albret Skot skar ham samme skade i Jens Andersens gård 18/12 sidst forleden, dertil svarede Albret Skot og sagde, at Christen Horsens løj som en skælm.

** Albret Hansen Skot. Jens Andersen borger sst fremlagde sit skriftlige vidne angående det slagsmål, som skete i hans stue 18/12 1637 mellem Albret Skot, Christen Horsens og Jens Sørensen Riber, som gav hinanden nogen slag med hænder i hoveder, og hvor de kunne ramme, så kom de fra hverandre, og ikke der skete videre skade i stuen, det ham er vitterligt. Anne Jensdatter, tjenende Jens Andersen, vidnede det samme.

** N Madsen for Christen Horsens. Hans Lidt badskær sst vidnede, at Albret Hansen 18/12 sidst forleden og en kvinde er kommet i hans hus og aftenen, da klokken var mellem 8 og 9 med Christen Horsens, og da spurgte han Albret ad, hvem der havde gjort Christen Horsens den skade, og da svarede Albret og sagde, at Søren Sørensens søn i Ølsted havde gjort Christen Horsens den skade. dertil svarede Albret Skot og svor, at han ikke vidste, hvor Christen Horsens fik samme skade.

** Jens Ulriksen. efterskrevne 24 borgere vidnede, at Jens Ulriksen er født i Århus af ærlige ægte forældre Ulrik Johansen og Bodil Nielsdatter, som i en god rum tid levede her i Århus med hverandre i det hellige ægteskab, og har skikket sig som to ærlige ægtefolk, og selv har han skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Knud Keldsen tiltalte Niels Bjørnskov sst, for han imod hans forpligt besidder det hus, han iboer, som han ham i pant sat har. efterdi ingen mødte dertil at svare, blev denne sag opsat 14 dage.

** Søren Sørensen Ugelbølle. denne tvistige gældssag imellem ham og salig Rasmus Mørkes arvinger blev fremdeles optaget til i dag 14 dage førstkommende.

** N Madsen på KM vegne tiltalte Niels Rasmussen og Jacob Nielsen klædemagersvende sst, for de efter tingsvidnes bemelding har overfaldet vægterne på gaden om nattetider og sønderslået deres forke, og mente at de havde gjort uret og gjort imod stadsretten, og burde derefter at straffes og stande til rette som vedbør. de indstævnede mødte og det ikke benægtede, og blev den sag optagen til i dag 14 dage.

** Jens Prytz tiltalte efterskrevne uden og indenbys gældnere, og efterdi ingen mødte, blev denne sag optagen til i dag 14 dage.

** Niels Mikkelsen skrædder havde stævnet Niels Christensen guldsmed borger sst ham tiltalte for 15 mark for forløfte, som han lovet til ham for hans bror hr Christen Christensen i Kolind for arbejde, han har gjort for ham og hans hustru. Niels Guldsmed mødte og mente, at han burde at søge hr Christen selv, og blev denne sag optagen til i dag 14 dage.

** Jens Andersen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Jens Ibsen i Borup for velb fru Ingeborg Galt efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Rasmussen Kattrup og Peder Tomasen for kost og tæring, for de havde stævnet hende til landsting. Peder Kattrup fremlagde sit skriftlige svar og et tingsvidne af Vor herreds ting 1/4 1635 og en dom af samme ting 5/4 1635 og mente, at de for den tiltale burde fri at være. og blev derpå således afsagt, at efterdi fremlægges landsdommers dom, som ikke formelder på nogen kost og tæring, og ikke heller udtrykkeligt formelder hovedsagen at være vundet, da vidste byfogden ikke at kunne tilfinde Peder Rasmussen og Peder Tomasen nogen kost og tæring til velb fru Ingeborg Galt at betale.

1/2 1638.

** Jens Nielsen bysvend for borgmester Søren Frost gav til kende, at det var i dag det 3.ting, det han på borgmester Søren Jensens vegne har tilbudt Mikkel Christensen sst efterskrevne sengeklæder, som fra ham er vurderet for gæld, som han borgmester Søren Jensen skyldig er, om han samme gods ville løse, og ikke Mikkel Christensen er fremkommet det at ville løse.

** NM på KM, byens og sagvolderens vegne tilspurgte Christen Christensen Horsens sst, om han ikke var forligt med Albret Hansen Skot sst om den skade, han havde skåret ham i hans kindben, dertil svarede Christen Christensen, at han i sag 3 uger sidst forleden blev forligt med Albret Skot om samme skade i dannemænds nærværelse i så måder, at Albret Skot skulle betale badskærløn 6 daler, men efterdi Albret Skot ikke ville betale fornævnte badskærløn, opslog han samme forligelse og gik til tinget 8 dage efter og klagede på ham for samme sår og skade.

** idem. Niels Madsen advarede og opkrævede sandemænd sst at de i dag 8 dage skulle komme her til ting sværge og gøre deres ed og tov over Albret Hansen Skot borger sst for sår og skade, han har gjort Christen Horsens.

** Niels Sørensen lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Anders Pedersen Fårup lod dele efterskrevne for gæld.

** Rasmus Pedersen lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** NM for Hans Sommerfeld lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Rasmus Pedersen Testrup. Søren Rasmussen Låsby sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Testrup 10 sletdaler, og dermed det forrige pant forhøjet at være, han ham på hans hus givet har, her af tinget udgivet 25/10 1636.

** idem. Rasmus Testrup fremlagde et underskrevet brev lydende: at 30/1 1638 er gjort udlæg fra Søren Rasmussen Låsby og til Rasmus Pedersen Testrup, som var efterskrevne møbler, hvilket gods blev i Søren Rasmussens eget hus bestående efter Rasmus Pedersen Testrups samtykke, og som Rasmus Sørensen lovede Rasmus Pedersen at levere til sankt Mikkels dag eller fornævnte penge, det er vurderet for. actum Århus ut supra Søren Rasmussen egen hånd.

** NM for Niels Møller i Volk mølle tiltalte Rasmus Poulsen borger sst for 50 rigsdaler in specie efter hans håndskrift, dateret Randers 15/4 1635. på begæring blev denne sag opsat til i dag måned.

** Sejer Eskildsen. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem Sejer Eskildsen og hans kreditorer til i dag 14 dage.

** Jørgen Tomasen for mester Wulf. byfogden opsatte denne tvistige gældssag imellem mester Wulf og hans kreditorer til i dag 14 dage.

** Rasmus Pedersen gav til kende, at det var nu i dag det 4.ting han med høringsdale havde tiltale til Peder Storm i Halling for lov, han er ganget i for Jens Pedersen i Fensten, og derfor begærede høring over ham. derimod mødte Christen Madsen borger sst med fuldmagt af Peder Storm og formente, at Peder Storm ikke havde bekommet noget af Rasmus Pedersen her i købing, men godvilligt har lovet for Jens Pedersen i Fensten ved Hads herreds ting. og blev derpå således afsagt, at efterdi ikke bevises Peder Storm her i købing noget af Rasmus Pedersen at have bekommet, ej heller noget forløfte for nogen til ham her i Århus at have gjort, da vidste byfogden ikke andet derom at sige for rette, end Peder Storm jo for den tiltale bør fri at være, men dersom Rasmus Pedersen har ham noget til at tale, da at søge ham til hans værneting.

** Jens Lauritsen rådmand for sin søster Margrete Lauritsdatter. efterskrevne 24 borgere sst vidnede og kundgjorde, at Margrete Lauritsdatter er barnfødt her i Århus af ærlige ægte forældre både på fædrene og mødrene, hendes far var (uafsluttet)

** idem. Jens Lauritsen stod for tingsdom og fremlagde en skriftlig missive ham af Christen Kjær borger sst tilskrevet, hvori blandt andet findes: var i tirsdag 8 dage sidst drog jeg til Viborg, og samme dag tog han hans klæder fat og sagde, han ville rejse til Sjælland, hvilket ikke skete, men den tid jeg hjemkom, havde drukket med hverandre, så jeg tænker, jeg får kun ondt regnskab for kullene, og min liden søn Jens Christensen sagde til mig, Niels lå ved stokken og vuggede lille Kirsten og han lå ovenpå min mor, hvilket må skære mig hårdt til mit hjerte, at mit barn kunne sige sligt til mig, hvilket han ikke let kunne tage af sig selv, og dersom jeg kom ham til at sige de ærerørige ord eller sagde dem for ham, så Gud give min sjæl brænder i helvede.

** Christen Kjær fremlagde et skriftligt brev lydende ord fra ord som efterfølger: eftersom min kone Margrete Lauritsdatter har ladet mig stævne til ting for vidne og stokkenævn, hun agter at forhverve, uanseet ingen har hende angrebet på ære og lempe ej heller jeg, og ej heller har seet hende begå nogen uærlige gerninger, og derpå beder mig så sandt Gud til hjælp med min højeste helgens ed, uden så er jeg selv i min drukkenskab i et sendebrev til hendes bror Jens Lauritsen kan have skrevet, så og kan have givet hende et mundslag eller to i min drukkenskab, hvilket jeg fortryder af mit ganske hjerte, hvorfor jeg af min kære kone er ganske ydmygt begærende, at hun for Guds skyld, så og for vores dejlige børn ville tilgive og forlade mig hvilke mundslag og forskrivelse, som er sket i min hastmodighed og drukkenskab, i lige måder er jeg begærende af min kones bror Jens Lauritsen, søskende, slægt og gode venner, at de vil tilråde hende at indstille sig igen i hendes hus til hendes umyndige små børn, og sig imod mig forholder som en ret ægteskabs bror egner og bør at gøre, jeg på min side lover og tilsiger, at jeg aldrig mere skal slå min kone Margrete Lauritsdatter noget ulideligt eller utilbørligt hug eller slag, men forholde mig imod hende som en ret ægte staldbror egner. desligeste er jeg ganske venligt begærende af de ærlige dannemænd og godtfolk, som i dag ting søger, at i ville lægge eder deri med eders venlige tale og gode ord på det samme ægteskabs tvist må bilægge og vi som rette ægtefolk kan leve tilsammen. actum Århus 1/2 1638 Christen Jensen Kjær egen hånd.

8/2 1638.

** Hans Andersen og Jacob Abel fremlagde en skriftlig beretning lydende: eftersom Margrete Ørbæks indvåner i Horsens lader os tiltale ned rigens æskning for hvis, vi er i forløfte til hende for Knud Lauritsen, vores svoger, så er det vores korte svar herpå, at vi nu så vel som tilforn er begærende, at den dannekvinde ville fortøve en kort tid, og som lovet var tilforn, at vi os ejendommen i Horsens, som han os tilforn har overdraget til forsikring for vores løfte, kunne sælges for penge, hvormed vi da hende kunne kontentere, og dersom hun ikke sådan forhandling med os vil indgå, da erbyder vi her for retten efter KM rigens ret 16.kapitel at fyldestgøre vores brev med penge og gode varer. actum Århus 8/2 1638 Hans Andersen egen hånd Jacob Abel egen hånd.

** idem. efterskrevne vidnede, at de i dag 14 dage sidst forleden gjorde og gav Margrete Ørbæks og hendes fuldmægtig, så og Peder Bhi i Horsens lovligt varsel til deres bopæl for vidne, udlæg, tilbud og vurdering, som Hans Andersen og Jacob Abel her til ting ville føre og tage beskrevet, om de ville have noget dertil at svare.

** idem. Hans Andersen og Jacob Abel fremæskede af Peder Bhi i Horsens, at han skulle navngive i en sum, for hvad han æskede for omkostning og skadepenge, som han har anvendt på den trætte om det forløfte, han tiltaler dem for. derimod lod Peder Bhi læse og påskrive en seddel på samme omkostning.

** idem. Hans Andersen og Jacob Abel fremlagde to registre lydende på efterskrevne bøger og gods, de ville gøre udlæg med til Margrete Ørbæks i Horsens.

** Peder Bhi i Horsens for Margrete Ørbæks sst. efterskrevne bysvende vidnede, at de i dag 8 dage sidst forleden gjorde Hans Andersen og Jacob Abel borgere sst lovligt varsel til deres bopæle for rigens æskning, som Margrete Ørbæks vil lade over dem forhverve her til Århus byting og at begynde en æskning i dag 8/2.

** Hans Nielsen. Jens Jensen Torup borger sst solgte og skødede til Hans Nielsen hans ejendom og markjord liggende her i Århus vange, kaldes Anders Sørensens eje på Graven, som han købte af Jacob Jensen i Kane ridefoged i Skanderborg len.

** N Madsen for Karen Ludvigsdatter tiltalte efterskrevne udenbys for gæld, og eftersom ingen mødte, blev sagen optagen til i dag 14 dage førstkommende.

** Erik Mikkelsen tiltalte efterskrevne for gæld, og efterdi ingen mødte, blev sagen opsat i 14 dage.

** N Madsen for Rasmus Lassen bager tiltalte Laurits Felbereder sst for 6 bukkeskind og et kalveskind, som han har for ham at berede, og efterdi ingen mødte, blev sagen opsat 14 dage.

** N Madsen for Laurits Sørensen tiltalte efterskrevne for gæld. ingen mødte, blev fordi opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Anders Lauritsen tiltalte Jørgen Andersen sst for husleje. Jørgen Andersen mødte og erbød sig at ville være til regnskab med Anders Lauritsen, efterdi han havde regnskab der imod. blev henfundet for overkøbmand sst, efterdi de begge er indvånere her, og han dem imellem at likvidere.

** Hans Andersen og Jacob Abel efter to registres bemelding, de fremlagde, var Hans Andersen og Jacob Abel begærende, at dem måtte udnævnes 4 uvildige vurderingsmænd, som samme gods kunne vurdere og taksere, hvortil Peder Bhi svarede, at han fordrede ingen varer eller udlæg men rede penge efter deres skadesløs håndskrift og landsdommers dom, hvorpå fogden således for rette afsagde, efterdi fremlægges to løse sedler, den ene Jacob Abels lydende på adskillige bøger i en kiste, som ikke for retten stykvis er fremlagt, den anden Hans Andersens lydende på et jern og andre varer, hvormed de ville rette for dem imod den æskning, Margrete Ørbæks æsker af dem efter deres skadesløsbrev, som lyder på rede penge og ingen andre varer, da vidste fogden ikke at kunne tilfinde Hans Andersen og Jacob Abel at rette for dem med slige unyttige varer, men deres håndskrift og landsdommers dom at fuldgøre og efterkomme.

** Jens Lauritsen for sin søster Margrete Lauritsdatter. Niels Andersen borger sst fremlagde sit skriftlige vidne lydende: eftersom Margrete Lauritsdatter har ladet mig stævne for vidner, hun vil forhverve til bytinget 7/2 1638, da vidner jeg Niels Andersen ved Gud og min salighed, at jeg aldrig har begæret nogen skammelig gerning af Margrete Lauritsdatter, ej heller ved med hende andet end en ærlig dannekvinde vel egner og anstår, og dersom Christen Kjær har skrevet eller sagt mig andet på, da har han gjort som en æretyv og skælm og som ingen ærlig mand, og Gud give at bødlen og djævelen kunne straffe sådan en æretyv og troldkoneunge, at andre løgnere og æreskændere kunne tage eksempel deraf. ex Århus 7/2 1638 Niels Andersen egen hånd.

** Christen Lauritsen Kå fremlagde efterskrevne skriftlige underskrevne seddel på hvis smør, som kom til Århus 11/11 1637, som Christen Kå har annammet, og dernæst en underskrevet seddel på hvis smør, som 11/11 1637 blev annammet fra Clemend Clemendsen slotsskriver på Skanderborg, som skulle leveres til Rasmus Jensen Heldekande i København af Skanderborg lens indkomst. og svor Christen Kå at alt dette smør, som samme registre om formelder, leverede han Jens Taftebjerg borger sst 12/11 1637, og tilspurgte Jens Taftebjerg, om han kunne eller ville benægte, han jo samme smør havde annammet efter registres fornelding, hvilket Jens Taftebjerg hverken bestod eller benægtede, men sagde, han ikke vidste, om det var det register, han annammede smørret efter, efterdi han ikke kunne læse eller skrive, men henskød sig til det register Niels Ågesens karl i København skrev, der han indtog smørret, den ville han svare til.

** Jens Prytz efter opsættelses bemelding blev efterskrevne uden og indenbys tildømt at betale Jens Prytz hvis gæld, de han skyldig er, inden 15 dage.

** Anders Pedersen for Rasmus Poulsen borger til Bergen efter hans fuldmagt, dateret København 7/1 1638 tiltalte Søren Simonsen Gylling borger for 69 rigsdaler efter hans udgivne brev til Peder Christensen Bay i København, dateret Hafnia 30/9 1636. fremlagde også et opdragelsesbrev på fornævnte håndskrift, af Søren Bondesen i København udgivet til Rasmus Poulsen dateret Hafnia 22/12 1637. Søren Gylling mødte svarede og formente, han havde betalt nogen penge, som han med hans regnskabsbog og kvittantser ville bevise, og erbød sig at være over rede og regnskab, hvortil Anders Pedersen svarede, at hvis Søren Gylling kunne bevise at være betalt, ville han ham gerne afkvittere. og afsagde fogden derpå således, efterdi det er tvistig gældssag anlangende, og Søren Gylling erbyder sig at være over rede og regnskab, da vidste fogden ikke rettere derom at kende, end de med deres tvistige gældssag for overkøbmand at indkomme, og han dem derom imellem at likvidere og adskille, som det sig bør.

** Jens Andersen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne udenbys for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Niels Mikkelsen skrædder efter opsættelses bemelding tiltalte Niels Christensen guldsmed sst for 15 mark for forløfte, han har lovet til ham for hans bror hr Christen Christensen i Kolind. blev tildømt at betale eller lide høringsdele.

** Niels Madsen på KM vegne lovligt det 4.ting det han har tilbudt alle så mange, som havde gæld at fordre efter salig Bodil Lauritsdatter sst, at de på lørdag 10/2 førstkommende skulle møde på Kræmmerhuset, som hendes efterladte gods findes, og enhver da at annamme for sin gæld så vidt, det kan tilstrække.

** Søren Sørensen Ugelbølle lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** N Madsen for Rasmus Lauritsen gav til kende, at det var nu i dag lovligt det 3.ting at han havde udæsket af Hans Pedersen borger sst Rasmus Lauritsens delte og lovforvunden mand Laurits Sørensen Fog sst med sin farkoste, som boer i Hans Pedersens gård her på Torvet, og i hvert ting forbudt Hans Pedersen at huse og helle eller holde tag og skjul over Laurits Fog imod loven. derimod blev fremlagt Hans Pedersens brev lydende, eftersom Rasmus Lauritsen hos mig æsker hans fordelte mand Laurits Fog, så er dette mit svar derimod, at ikke har lejet nogen min gård eller hus til Laurits Fog, men min gård på Torvet har jeg lejet til Anne Jørgensdatter og har derfor mig med Laurits Fog intet at befatte. actum Århus 8/2 1638 Hans Pedersen egen hånd.

** N Madsen på KM og Christen Horsens vegne. efterskrevne vidnede, at de snapsting sidst forleden var over forligelsesmål imellem Christen Horsens og Albret Skot, og da blev de således forligt, at Albret Skot skulle give Christen Horsens 6 daler til badskærløn, og underskrev de begge samme forligelsesmål.

** idem på KM og Christen Horsens vegne. efterskrevne sandemænd her i Århus gjorde deres ed og tov over Albret Hansen Skot sst for den skade, han har skåret Christen Horsens sst således, at efterdi for dem fremlægges syn, sigtelse, klage og lyselses vidne, Christen Horsens at have givet last og klage på Albret Hansen, at have skåret ham samme skade i hans kindben og ham derfor sigtet, og Albret Hansen at have stået til vedermåls ting, der samme sigtelse er udganget, og det ikke benægtet, da vidste sandemændene ikke at kunne befri Albret Skot men svor ham for samme sår og skade et fuldt vold over både for kongen, byen og bonden.

15/2 1638.

** N Madsen for Rasmus Hansen bager lod dele efterskrevne for gæld.

** Peder Stenhugger. Peder Hansen kedelfører borger og byens kæmner sst bekendte, at han havde annammet af Peder Stenhugger 3 daler, som han udgav til borgerskabspenge.

** Christen Lauritsen Kå. Hans Andersen og Jacob Abel borgere sst lod læse byfogdens dom her af ting 8/2 sidst forleden, som formeldte, det han ikke kunne tilfinde Hans Andersen og Jacob Abel nogen vurdering imod Peder Bhis og Margrete Ørbæks tiltale, og gav Hans Andersen på begge deres vegne til kende, at de havde ladet Margrete Ørbæks og Peder Bhi varsel give for tilbud, udlæg og vidner, som de i dag vil tage beskrevet. da tilspurgte Christen Kå, den dag i dommersted, varselsmændene, om de i dag 14 dage til Margrete Ørbæks bopæl eller Peder Bhi, hvortil de svarede nej, ikke i dag 14 dage.

** Ove Sørensen. denne tvistige sag imellem Ove Sørensen og hans kreditorer blev opsat til i dag 14 dage.

** Anders Pedersen Højen for Rasmus Poulsen. denne tvistige gældssag imellem Rasmus Poulsen og Søren Gylling her sst blev optagen til i dag 4 uger.

** Simon Lauritsen. denne tvistige gældssag imellem Simon Lauritsen og Peder Kandestøber blev optagen til i dag 3 uger.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam for velb Jost Høg til Bjørnholm. denne tvistige sag imellem Jost Høg og Peder Christoffersen byfoged sst anlangende Hans Jostsens håndskrift blev opsat til i dag 14 dage førstkommende.

** N Madsen for mester Wulf efter opsættelses bemelding tiltalte Terkild Saxe for gæld efter hans håndskrift 16 daler, og efterdi han ikke mødte, blev derpå for rette afsagt, at Terkild Saxe pligtig er og bør at betale hans gæld inden 15 dage.

** idem efter opsættelses bemelding tiltalte Bent Jensen for 16 daler efter hans håndskrift, dateret Århus 2/1 1634. ingen mødte, blev fordi afsagt, at Bent Jensen pligtig er og bør at betale hovedstol med rente og interesse inden 15 dage.

** Peder Hansen kedelfører. Hans Jørgensen Sommerfeld borger sst med fuldmagt af doktor Egidius Jensen i Randers solgte og skødede til Peder Hansen en Egidius Jensens gård liggende på Torvegade østen næst op til Hans Deusters gård og vesten næst salig Jacob Andersen, fordum skriver på Kalundborg slot, hans gård, med to fulde gårdsavl i alle Århus vange.

** N Madsen for mester Wulf efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne inden og udenbys for gæld, der imellem hr Oluf Mortensen i Ormslev, hvilken gæld de blev tildømt at betale inden 15 dage eller at have indlæg.

** N Madsen for Søren Madsen havde stævnet Rasmus Rasmussen i Ugelbølle for efterskrevne gæld fra 1630-1632. Rasmus Rasmussen mødte og dertil svarede, at han ikke kunne benægte, at han jo var Søren Madsen nogen gæld skyldig, som han derfor blev tildømt at betale inden førstkommende 15 dage.

** Sejer Eskildsen (uafsluttet)

22/2 1638.

** Peder Nielsen i Hasle. Peder Rasmussen Vrold skrædder sst med fuldmagt af Tomas Sørensen væver i Lillemølle solgte og skødede til Peder Nielsen et Tomas Sørensens hus, jord, grund og ejendom bygget og ubygget liggende i Århus på Fiskergade vesten næst Rasmus Læsøs hus og østen næst Folmer Tomasens hus og ejendom og strækker sig i sønder til Folmer Tomasens have.

** Jacob Lauritsen for Rasmus Skriver. Peder Jensen Todbjerg borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Skriver 150 sletdaler, og derfor til underpant satte Rasmus Skriver en hans gård og ejendom, som han nu selv iboer, liggende på Mejlgade, norden næst Christen Carlsen rådmands boder og ejendom og sønden næst Rasmus Jensen bagers gård, Palle Ibsen nu iboer, med al sin tilliggende ager og markjord.

** Rasmus Testrup. denne tvistige gældssag imellem Rasmus Testrup og hans kreditorer blev optagen til i dag måned.

** N Madsen for Søren Fracher. denne tvistige gældssag imellem Søren Fracher og hans kreditorer, efterdi ingen mødte, blev optagen til i dag 14 dage. stævningsmænd Niels Staffensen i Århus og Rasmus Andersen i Odder.

** N Madsen for Adelheid Hansdatter. denne gældssag imellem Adelheid Hansdatter og hendes kreditorer blev optagen til i dag 14 dage.

** Jens Bysvend for Peder Madsen til borgmesters. denne tvistige gældssag imellem Peder Madsen og Jens Grove sst, efterdi han ikke mødte, blev sagen optagen til i dag 8 dage.

** N Madsen for Hans Pedersen. denne tvistige gældssag imellem Hans Pedersen og Jørgen Svendsen blev optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Karen Ludvigsdatter. denne tvistige gældssag imellem Karen Ludvigsdatter og hendes kreditorer blev fremdeles optagen i 14 dage.

** N Madsen for Rasmus Lassen bager. denne tvistige gældssag imellem Rasmus Bager og Laurits Felbereder blev fremdeles optagen til i dag 14 dage.

** Erik Mikkelsen efter opsættelses formelding tiltalte efterskrevne inden og udenbys for gæld, de ham skyldig er, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Gregers Nielsen. Jens Jensen Torup borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Gregers Nielsen 100 rigsdaler, hvorfor han pantsatte Gregers Nielsen to hans boder liggende næst sønden til hans port og norden næst Hans Jensens gård.

** idem. denne tvistige sag imellem Gregers Nielsen og Rasmus Hansen foged på Gesingholm anlangende kornkøb blev opsat i 14 dage, efterdi ingen mødte.

** N Madsen for Laurits Sørensen efter opsættelses formelding tiltalte efterskrevne for gæld, de ham skyldig er, og som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Jens Andersen efter opsættelses bemelding tiltalte Simon Lauritsen sst for gæld, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** idem. denne tvistige sag imellem Jens Andersen og hans kreditorer udenbys blev optagen i 14 dage, eftersom ingen mødte.

** N Madsen for Rasmus Pedersen i Randers. denne tvistige gældssag imellem Rasmus Pedersen og Hieronimus Gylden blev optagen til i dag 14 dage førstkommende.

** Søren Sørensen Ugelbølle efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Jensen Mørke sst for 8 daler, hans anpart af 41 daler, som hans salig bror Rasmus Jensen Mørke var ham skyldig, og efterdi ingen mødte blev derpå således for rette afsagt, at Peder Mørke pligtig er og bør at betale Søren Ugelbølle inden 15 dage.

** Niels Kni. denne tvistige gældssag imellem Niels Kni og hans kreditorer blev optagen i 14 dage, efterdi ingen mødte.

** idem tiltalte Jørgen Hansen sst for 5 daler for en tønde humle, som blev forvækket i hans skude 1637, og Jørgen Hansen mødte og vedgik samme tønde humle, hvorfor blev derpå således afsagt, at Jørgen Hansen pligtig er og bør at betale Niels Kni 4 daler for samme tønde humle inden 15 dage.

** Peder Pedersen borgmester for Anne Nielsdatter, salig Peder Nielsens sst. Niels Smed i Udbyneder på sin hustru Kirsten Pedersdatters vegne og med fuldmagt af Peder Rasmussen, tjenende hr Anders i Mou, og af Anders Nielsen Tostesen i Mariager på sin hustru Kirsten Rasmusdatters vegne gjorde og gav Anne Nielsdatter afkald og kvittering for al hvis arv og gods, som dem arveligt kan være tilfaldet efter hendes salig husbond Peder Nielsens død og afgang, det være sig i hus og ejendom, som Anne Nielsdatter nu iboer, liggende på Graven midt imellem mester Wulf Baltsersens hus, både på den østre og vestre side, samt for alt andet gods.

** Niels Smed i Udbyneder. Peder Pedersen borgmester sst på Anne Nielsdatter salig Peder Nielsens efterleverske og borgerske sst hendes vegne i hånd tog Niels Smed i Udbyneder lovede at holde ham og hans medarvinger, som er Peder Rasmussen, tjenende hr Anders i Mou, Anders Nielsen Tostesen i Mariager på hans hustru Karen Rasmusdatters vegne kvit og fri for al bortskyldig gæld, som salig Peder Nielsen og hans hustru Anne Nielsdatter kan være bortskyldig, der han ved døden afgik.

** Poul Steen. Søren Simonsen Gylling borger sst gjorde og gav Poul Steen afkald og kvittering for al hvis arv og gods, som han efter hans salig hustru Johanne Simonsdatter ? arveligt var tilfaldet.

** Peder Vinter. Peder Vinter stod nu her i dag for tingsdom på den ene og Christen Carlsen rådmand og overformynder sst på Peder Vinters to stedbørn Anders Lauritsen Prytz og Else Lauritsdatter deres vegne på den anden side, og de bekendte, at de 31/10 1637 sidst har været over et venligt skifte og deling og skiftet og delt hvis arv og gods, som fandtes efter Peder Vinters salig hustru Karen Jensdatter imellem Peder Vinter og hans to stedbørn, og da fandtes ganske ringe til de to børns fordel at blive øvrig, dog har Peder Vinter ud af et kristeligt gemyt udlovet straks at give dem 150 kurant daler, og der foruden foræret Else Lauritsdatter efterskrevne hendes mors klæder, sengetøj og en sort beslagen egekiste, som var hendes mors. efterdi Anders Lauritsen bliver hos Peder Vinter til kost og lære, da ikke at give nogen rente af hans kvota, medens han er hos ham til underholdning.

** NM for Augustinus Miller havde stævnet Hans Pedersen sst ham tiltalte for en håndskrift på en sum penge for noget lærred, hvilken håndskrift Augustinus ham har betalt, og dog ham den forholder og ikke vil igen levere. og blev derpå således afsagt, efterdi Hans Pedersen for retten vedgår af Augustinus Miller samme håndskrift at være betalt, da bør han og pligtig er Augustinus Miller fornævnte håndskrift igen at forskaffe eller derfor at lide tiltale.

1/3 1638.

** mester Wulf for mester Christian Melchiorsen konrektor her i Århus domskole. mester Wulf fremlagde en skriftlig seddel lydende: 19/11 1637 blev Jens Christensen i Lyngby tilsagt at møde i Lime skov 22/11 at skove og age et læs ved til Århus, men han mødte ikke. 26/11 skrev jeg en seddel til Søren Lassen i Skejby om Jens Christensen i Lyngby, at han på onsdag tilkommende skal møde i Århus at erklære sig, hvorfor han ikke mødte i Lime skov, han kom ikke. 12/1 1638 blev Jens Christensen i Lyngby tilsagt at age to mine tjenere fra Lyngby her ud til Århus, han ville ikke. 14/2 blev Jens Christensen i Lyngby tilsagt at age mig selv fra Århus til Lyngby på efterfølgende mandag, som var 19/2, men han endda ville ikke heller møde. dertil svarede Jens Christensen, at han ikke kunne age så langt efter den ved i Lime skov, men hellere ville købe et læs ved på Århus gade og yde mester Christian. for det andet bekendte at have fanget bud at skulle møde onsdagen efter 26/11 i Århus og ikke kunne møde samme tid. dernæst bekendte han at skulle have aget to personer fra Lyngby til Århus 12/2 sidst, da formedelst han om dagen tilforn havde været i Århus med heste og vogn, kunne han ikke derfor age. endnu bekendte han intet at kunne køre for mester Christian.

** Peder Christensen Spørring lod dele efterskrevne for gæld.

** Jørgen Andersen for velb fru Anne Rantzau Jost Høgs til Bjørnholm havde stævnet Jens Ulriksen borger sst for 12 sletdaler, han hende skyldig er for uld, han af hende bekommet har. efterdi ingen mødte, blev sagen optaget i 14 dage.

** Jens Bysvend for Peder Madsen til borgmesters havde stævnet Jens Grove ham tiltalte for (blank), som han er ham skyldig, og efterdi ingen mødte, blev sagen optagen i 8 dage.

** Christen Madsen. denne tvistige sag imellem Christen Madsen og Bent Jensen sst anlangende det pant på hans have ved Mindet. efterdi ingen mødte, blev sagen optagen til i dag 14 dage.

** Knud Keldsen efter opsættelses formelding tiltalte Niels Bjørnskov, eftersom han efter pantebrevs formelding har pantsat ham hans hus og ejendom, han påboer, og det lovligt er opsagt, til og med forpligtet sig at betale ham samme penge, som han har hans hus i pant for til pinsedag sidst, eller han samme ejendom for sit eget at beholde. Niels Bjørnskov mødte og fremlagde genpart til et pantebrev her af tinget udgangen 10/6 1624 samme hus anlangende, som Christen Ibsen da havde i pant af Oluf Jacobsen Swertfeger for 90 daler. dernæst genpart af en dom her af tinget 30/8 1632 anlangende rente af hovedstol, som er 76 daler, Knud Keldsen har samme hans hus i pant for i 5 år, så og fremlagde hans skriftlige svar imod Knud Keldsen, hvorpå fogden således afsagde, efterdi bevises, at Niels Jensen Bjørnskov har pantsat til Knud Keldsen sit hus, han påboer, for 76 daler, og han har forpligtet sig at betale Knud Keldsen de penge, han er ham skyldig, som han har hans ejendom i pant for, og dersom pengene ikke blev betalt, da Knud Keldsen at beholde fornævnte hus og ejendom som sit eget, da vidste fogden ikke rettere herom at kunne kende, end Niels Jensen Bjørnskov jo bør at holde og efterkomme hans udgivne pantebrev.

** Oluf Andersen for sin husbond velb Jost Høg til Bjørnholm. denne tvistige sag imellem Jost Høg og Peder Christoffersen anlangende Hans Jostsens brev blev fremdeles optagen til i dag 14 dage førstkommende.

** NM for Peder Christoffersen fremlagde et skriftligt bevis lydende: eftersom Peder Christoffersen byfoged har mig bud skikket anlangende et gældsbrev, jeg for nogen tid siden til velb Jost Høg til Bjørnholm har udgivet for øksne, jeg af ham bekom 1636, efter hvilket brev den gode mand mig til mit værneting har ladet tiltale, så jeg har været forårsaget at gøre ham udlæg på Århus byting 4/5 1637, hvilket udlæg hans fuldmægtig har vedkendt og taget mål derpå, hvorfor byfogden har leveret mig samme mit gældsbrev igen, efterdi jeg den således med udlæg havde betalt, og der mig samme mit brev blev leveret, har jeg den straks revet og kasseret, så det er umuligt den nogen tid mere kan forskaffes eller til veje bringes. datum Århus 28/12 1637 Hans Andersen egen hånd.

** Anders Lauritsen fremlagde et skriftligt underskrevet indlæg lydende, eftersom min salig svoger Christen Pedersen, min salig datter og deres børn i pest, som i Århus er, er hendøde, og der findes stor gæld efter dem, som jeg over graven gav til kende at ville have tilsyn med deres efterladte gods, kreditorerne til bedste for deres gæld, så har jeg siden taget godset i mit hus, at de kunne komme til godset der at fange udlæg, for i de huse sygdommen var, ville de vel ikke komme. nu har jeg bysvendene ladet give efterskrevne varsel her i byen, som mig er vitterligt, gæld kan have at fordre. desligeste efter landstings vidne der giver varsel både indenlands og udenlands med tilbud at komme til huset 10/3 nu førstkommende da gods at annamme for deres gæld. actum Århus 1/3 1638 Anders Lauritsen egen hård.

** Ove Sørensen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne udenbys for gæld, de ham skyldig er, der imellem i Blegind salig Søren Pedersens hustru Helle. efterdi ingen mødte, blev fornævnte personer tildømt at betale deres gæld eller derfor at lide tiltale med høringsdele.

** Mikkel Jensen Nordby. Christen Carlsen rådmand sst med fuldmagt af Hans Pedersen indvåner sst på sin hustru Maren Mikkelsdatters vegne, Peder Mikkelsen sst på sine egne og sin søsters Anne Mikkelsdatters vegne og på deres vegne gav Mikkel Jensen Nordby afkald og kvittering for al hvis arv og gods, som ovennævnte arveligt kan være tilfaldet efter deres salig mor Sidsel (blank), Mikkel Nordbys hustru.

** Christen Carlsen for (uafsluttet)

** Laurits Madsen på sin husbond velb Erik Grubbe til Tjele hans vegne. efterskrevne stod nu her i dag for tingsdom, eftersom de var her fra tinge taget til synsmænd at skulle syne og se hvis brøstfældighed, som fandtes på det store kornhus i Århus Bisgård, da vidnede og kundgjorde de, at de 1/3 var på åstedet, og da så de, at 4 lofter var gennemfaldet, så kornet af rug, byg og havre lå blandt hver andet, så 30 tønder korn var ikke tjenligt til andet and at give til svin, formedelst det er blandet med sand, kalk og andet. item syntes dem at være fordærvet af vand og skarn ungefer 60 tønder korn, som er blevet spildt og nedslået i en øde kælder, som mesten var fuld af dynd og skarn, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn.

** Søren Pedersen han stod nu for tingsdom på sin hustru Birgitte Mouritsdatters vegne på den ene og Christen Carlsen rådmand og overformynder sst på Birgitte Mouritsdatters børn Anne Christensdatter, Kirsten Christensdatter, Maren Christensdatter og Jacob Christensen deres vegne på den anden side og de bekendte, at de 24/2 sidst forleden i efterskrevne dannemænd og overformyndere deres overværelse har skiftet og delt alt hvis arv og gods, som fandtes efter Birgitte Mouritsdatters salig husbond Christen Jacobsen, imellem hende og hendes børn Anne Christensdatter, Kirsten Christensdatter, Maren Christensdatter og Jacob Christensen, således at først er angivet al bortskyldig gæld, som er til to Birgitte Mouritsdatters børn Mourits Jensen og Anne Jensdatter deres fædrene arv efter deres salig far Jens Mouritsen, og derefter efterskrevne gæld. derefter blev vurderet i penge alt hvis bo og boskab, som fandtes i salig Christen Jacobsens efterladte hus, som beløb sig i en summa 115 daler, som Søren Pedersen bepligtede sig at give fornævnte 4 børn, når de opvokser og det behov har.

** N Madsen for borgmester Søren Frost. Peder Christoffersen byfoged bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Frost 130 sletdaler, og derfor pantsatte han Søren Frost alt hans bryggerede med kedel og kar.

8/3 1638.

** Jacob Lauritsen for Anders Pedersen Langskov lod dele for hovedgæld efterskrevne udenbys, der iblandt Karen salig Peder Nielsens i Skjoldelev.

** N Madsen for Jens Madsen. denne tvistige gældssag imellem Jens Madsen og hans kreditorer blev optagen til i dag 14 dage.

** Peder Simonsen lod dele efterskrevne udenbys for hovedgæld.

** Jens Karlby. denne tvistige sag imellem Jens Karlby og Peder Kedelfører anlangende husleje af salig Jens Mørkes børns gård blev optagen i 4 uger.

** Søren Clemendsen havde stævnet Sidsel Kolinds sst for 12 daler, som hun ham skyldig er og blev tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Søren Fracher efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld, de ham skyldig er, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Jens Christensen rådmand havde stævnet Jens Lassen herredsfoged i Hesselballe og ham tiltalte for 1 tønde rug, penge 14 mark, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Adelheid Hansdatter efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne inden og udenbys for gæld. blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Sejer Eskildsen lod dele for hovedgæld efterskrevne.

** N Madsen for Niels Kni efter opsættelses indhold tiltalte efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** N Madsen for Lisbeth Zachariasdatter. synsmænd vidnede, at de 7/3 sidst var til syn til Lisbeth Zachariasdatter i Augustinus Badskærs hus, da syntes dem ikke ligere, end hendes højre lårben var midt i sønder, hvilket Niels Madsen sigtede og beskyldte Matias Jacobsen, Jacob Remmers søn sst, for han 28/2 sidst overkørte Lisbeth Zachariasdatter med heste og vogn her på gaden, og lyste ham derfor et fuldt vold til.

** idem. Niels Madsen på Lisbeth Zachariasdatters vegne gav last og klage på Matias Jacobsen Jacob Remmers søn sst, for han 28/2 sidst overkørte Lisbeth Zachariasdatter her på gaden med heste og vogn, og de sønderkørte hendes højre lår.

** N Madsen for Simon Lauritsen. denne tvistige gældssag imellem Simon Lauritsen og Peder Kandestøber blev henfundet til overkøbmand, efterdi der findes regnskab imod regnskab.

** N Madsen for Rasmus Pedersen i Randers. denne tvistige gældssag imellem Rasmus Pedersen og Hieronimus Gylden blev hedenfundet for overkøbmand, efterdi der findes regnskab imod regnskab.

** Peder Pedersen borgmester for Anne salig Peder Bysvends. Peder Christensen i Bjerring fremlagde er forseglet brev lydende: vi efterskrevne Niels Christensen skrædder i Udbyneder på min hustru Kirsten Christensdatters vegne og Anders Christensen sst på egne vegne har solgt og afhændet til vores bror Peder Christensen hvis anpart, som os arveligt er tilfaldet efter vores farsøstersøn salig Peder Nielsen, som døde i Århus. datum Udbyneder 3/3 1638.
efter at fornævnte brev var læst og påskrevet, stod nu for tingsdom fornævnte Peder Christensen gjorde og gav fornævnte Anne Nielsdatter for sig selv, Niels Christensen skrædder, Anders Christensen så og for Anne Christensdatter af København afkald og kvittering for al hvis arv og gods, som dem arveligt kan være tilfaldet efter Anne Nielsdatters husbond salig Peder Nielsens død og afgang, det ære sig i hus og ejendom, som Anne Nielsdatter iboer, liggende på Graven midt imellem mester Wulf Baltsersens huse og ejendom, både på den øster og vestre side, og de takkede hende godt for god redeligt udlæg og betaling.

** N Madsen for Gregers Nielsen efter opsættelses bemelding her af tinget 22/2 sidst tiltalte Rasmus Hansen foged på Gesingholm, for han til Gregers Nielsen efter sin efterskrevne håndskrift, dateret Århus 14/11 1636, en andel rug solgt har, som han ikke havde bekommet. og derpå blev således afsagt, så efterdi bevises med Rasmus Hansens egen håndskrift at have solgt til Gregers Nielsen i Århus 100 tønder rug, og derhos lovet inden jul rugen at levere, og Gregers Nielsen endnu i dag så vel som tilforn her på tinget har udlagt og tilbudt 154 rigsdaler og æsket samme rug at må ham her i Århus leveres, vidste byfogden ikke rettere herom at kunne kende, det Rasmus Hansen jo bør sin udgivne håndskrift at holde, og fornævnte 100 tønder rug her i Århus til Gregers Nielsen efter stadsretten at levere, efterdi samme kornkøb her i Århus gjort er.
 
** Peder Simonsen for Jens Andersen lod dele for hovedgæld efterskrevne udenbys for gæld.

** idem lod dele Erik Nielsen i True, for han har lovet for Jens Sørensen møller i True 4 sletdaler.

** idem efter opsættelses formelding tiltalte efterskrevne udenbys for gæld, de Jens Andersen skyldig er, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Jacob Mikkelsen. efterskrevne borgere vidnede, at de (blank) sidst så, at Jacob Mikkelsen havde en blodig skade oven i hans hoved, som han for dem beskyldte Christen Hansen Holm tjenende borgmester Søren Frost sst, for han det gjorde ham den (blank), og lyste Niels Madsen Christen Holm et fuldt vold til.

** idem gav last og klage på Christen Holm sst, for han gjorde Jacob Mikkelsen en stor blodig skade oven i hans hoved.

** Jacob Abel borger sst havde stævnet Ambrosius Lauritsen, barnfødt i Århus, for dom og lovmål, om han vil have noget dertil at svare, og fremlagde Ambrosius Lauritsens efterskrevne brev lydende: kendes jeg Ambrosius Lauritsen at jeg skyldig er Jacob Abel borger i Århus 18 sletdaler, hvorfor jeg til ham har pantsat et nyt beslaget skrin, hvori findes tinfade, tallerkener, saltsirkener, kobberkedler, bøger og beklædning med slig kondition, at dersom bemeldte 18 daler ikke bliver betalt Jacob Abel til Mauritii førstkommende, da han at beholde det for et fuldt køb. actum Århus 18/8 1637 Ambrosius Lauritsen. og satte Jacob Abel i al rette og formente, at efterdi Ambrosius Lauritsen ikke sit udgivne brev har holdt og efterkommet og ham de 18 daler betalt, om fornævnte gods bør ham for et fuldt køb at efterfølge. derpå blev således afsagt, efterdi fremlægges Ambrosius Lauritsens håndskrift lydende på 18 daler, som han ikke til den bestemte tid betalt har, da vidste fogden ikke andet derom at sige, end Jacob Abel bør fornævnte gods at beholde.

** Jacob Abel borger sst på sine egne og Hans Andersens vegne havde stævnet Laurits Lauritsen, barnfødt i Horsens, for dom og lovmål gældssag anlangende og fremlagde Laurits Lauritsens udgivne brev lydende: kendes jeg Laurits Lauritsen, barnfødt i Horsens, at eftersom jeg har været over rede og regnskab med mine svogre Hans Andersen og Jacob Abel bogfører og borger i Århus, da befindes at jeg bliver mine svogre skyldig 809 kurant daler, som jeg bepligter mig at betale til pinsedag 1624 førstkommende. datum Århus 8/12 1624 Laurits Lauritsen egen hånd. og satte Jacob Abel på sin egen og Hans Andersens vegne i al rette, om Laurits Lauritsen ikke pligtig er og bør sin håndskrift af holde og dem fornævnte 809 kurant daler med påløbende rente og skadegæld at betale inden 15 dage eller at have udlæg og vurdering derfor i hans gods, løsøre og ejendom. så mødte Laurits Lauritsen ikke nogen genmæle derimod at gøre, endog han 3 gange blev påråbt, og blev fordi derpå for rette afsagt således, efterdi fremlægges Laurits Lauritsens håndskrift på 809 kurant daler, og han ikke sin forpligt har efterkommet, og han ikke er mødt herimod at svare, da vidste fogden ikke andet herom at sige for rette, end Laurits Lauritsen jo pligtig er og bør Jacob Abel og Hans Andersen fornævnte 809 kurant daler med rente og interesse at betale inden 15 dage eller og derefter at have udlæg og fuld vurdering.

** Gregers Nielsen. efterskrevne borgere tilbød Rasmus Hansen foged på Gesingholm 154 rigsdaler i rede penge, som blev talt her på tinget, for 100 tønder rug, som Rasmus Hansen Gregers Nielsen solgt har, hvortil Rasmus Hansen svarede, at når han leverer fornævnte 100 tønder rug til Gregers Nielsen, så vil han annamme pengene af Gregers Nielsen efter sit brev.

** N Madsen for Niels Møller i Volk mølle efter opsættelses bemelding tiltalte Rasmus Poulsen, borgersøn sst, for 50 rigsdaler efter hans håndskrift, hvortil hans fuldmægtig svarede, at efterdi Rasmus Poulsen ikke her i Århus har udgivet samme håndskrift, og ikke heller forpligtet sig her men i Randers at betale, da mente han derfor, at Rasmus Poulsen for den tiltale her bør kvit at være. derefter blev derpå således for rette afsagt, efterdi fremlægges Rasmus Poulsens håndskrift, som han til Rasmus Sørensen møller i Volk mølle har udgivet på 50 rigsdaler, og da Rasmus Poulsen er borgersøn her i byen, da vidste byfogden ikke rettere derom at kunne kende, end Rasmus Poulsen bør at betale Niels Møller 50 rigsdaler inden 15 dage eller derfor at have udlæg.

** Niels Sørensen lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

15/3 1638.

** Søren Jensen. Rasmus Jensen Borum borger sst solgte og skødede til Søren Jensen en hans gård, hus, jord og ejendom liggende på Vestergade vesten næst op til Peder Pedersen borgmester hans gård og østen næst til Laurits Jacobsen Møllers gård, med sin hosliggende have ved gården og tilliggende agre og mark i alle Århus vange.

** Søren Vinter på Vorfrue kirkes vegne. Søren Jensen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Vinter på Vorfrue kirkes vegne 100 rigsdaler, som han i hans nød og trang lånt har, og derfor til underpant satte han Søren Vinter en hans gård, som han Rasmus Jensen Borum borger sst afkøbt har, liggende på Vestergade vesten næst op til Peder Pedersen borgmester hans gård og østen næst til Laurits Jacobsen Møllers gård.

** Jørgen Andersen på velb fru Anne Rantzau Jost Høgs til Bjørnholm hendes vegne efter opsættelses bemelding tiltalte Jens Ulriksen borger sst for 12 daler, som han hende skyldig er for uld han af hende bekommet har, og fremlagde Jens Ulriksens sendebrev, hvori han begærer, at hun ville annamme af Peder Nielsen 6 daler, som han ham skyldig er for en fin hat, de andre vil han sende hende inden påske eller at betale dem med humle, torsk eller sild. men efterdi Jens Ulriksen ikke mødte, blev derpå således afsagt, at Jens Ulriksen pligtig er og bør at betale fru Anne Rantzau fornævnte 12 daler ingen 15 dage eller derefter at have udlæg.

** Christen Madsen tiltalte Henrik Mogensen sst for 7 daler, han ham skyldig er, men efterdi han ikke mødte, blev sagen opsat i 14 dage.

** N Madsen for Peder Sørensen i Søften tiltalte Rasmus Madsen sst for 100 sletdaler efter hans brev, dateret 9/11 1629, og Jacob Basballe for 10 sletdaler efter hans brev, dateret 5/3 1637, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** mester Wulf Baltsersen. Søren Jensen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være mester Wulf 109 sletdaler, som er hvis penge Rasmus Jensen Borum borger sst mester Wulf skyldig var, og derfor har hans gård og ejendom i pant, som Søren Jensen Rasmus Borum afkøbt har.

** N Madsen for Peder Christoffersen byfoged. efterskrevne vidnede, at de var i Hans Jostsens stue 15/5 1637 og så, at Hans Jostsens tjener Niels Nielsen indkom fra Århus byting med et Hans Jostsens gældsbrev, han til velb Jost Høg havde udgivet på nogen øksne, og han for samme brevs rest havde gjort udlæg, da så de, at Hans Jostsen kasserede samme brev og rev det i stykker.

** idem. de otte mænd vidnede, at de så og hørte, at eftersom blev fremæsket af Oluf Andersen, at han skulle fremlægge hvis breve, som i dommen imellem ham og Peder Christoffersen skulle indføres, da svarede Oluf Andersen, at han var ---- tilforn her på tinget og ikke derfor ville levere nogen breve fra sig.

** Oluf Andersen for velb Jost Høg. i den tvistige sag imellem Jost Høg og Peder Christoffersen afsagde sætfogden Christen Kå således, så efterdi bevises, at Peder Christoffersen byfoged til sig har annammet 4/5 1637 Jost Høgs brev på en sum penge, som Hans Jostsen borger i Århus til Jost Høg udgivet har, og derfor har den gode mand ladet i rette stævne Peder Christoffersen, at han bør samme brev at fra sig levere, hvorimod Niels Madsen på Peder Christoffersens vegne mødte med et tingsvidne her af tinget 1/3 sidst forleden, at Hans Jostsen kasserede og rev i stykker samme sit brev. ligeledes fremlagde Peder Christoffersens forsæt, at rigens rets 6.kapitel formelder, at det, som er umuligt at føres til stede, må ikke æskes, men alene tilbørlig vederlag derfor efter nøjagtig bevisning eller billig vurdering, hvorfor han formener, Peder Christoffersen bør at være kvit for at føre fornævnte brev til stede. da efter forberørte lejlighed vidste sætfogden ikke at kunne tildømme Peder Christoffersen Hans Jostsens hovedbrev at føre til stede, men Peder Christoffersen for fornævnte brev, til Jost Høg er udgivet, med sin hovedstol og rente, efter rigens rets 6.kapitel at gøre vederlag og betaling, som det sig bør, eller derfor at lide tiltale.

** Ove Sørensen lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** Christen Carlsen og Hans Andersen overformyndere. efterskrevne borgere sst vidnede, at de i dag 8 dage på overformyndernes vegne var hos Christen Kjær borger sst og tilspurgte ham, hvis middel han kunne have til de fattige faderløse børn, hans stedbørn, til klæde og føde, da svarede han dem således, at han vidste dem intet svar at give på den tid.

** Anders Lydiksen skøde (uafsluttet)

29/3 1638.

** mester Påske Jensen. Jacob Abel bogfører og borger sst med fuldmagt af doktor Morten Madsen, mester Bonde Nielsen og Anders Bertelsen og på deres vegne solgte og skødede til mester Påske Jensen en øde have, som ligger til præsterne til sankt Clemends kirke, liggende på Kannikkegade næst op til velb Holger Rosenkrantzes have på den østre side og siden strækkende sig imod vest og indtil velb Axel Arenfeldts have og imod sønder indtil Volden til Niels Ibsens og Christen Carlsen rådmand sst deres boder og ejendom.

** mester Påske Jensen. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var her fra tinge taget til vurderingsmænd at skulle vurdere en øde kapitelshave, som ligger til præsterne til sankt Clemends kirke, og som kapitlet efter KM nådigste bevilling er forundt at sælge, da vidnede de, at de var på samme have, som findes ganske øde med gærder og andet, og syntes dem, at samme have i det aller dyreste ikke kunne gælde mere end 40 kurant daler.

** mester Wulf Baltsersen havde i rette stævnet Anders Lauritsen borger sst og tiltalte ham for 10 daler efter hans regnskabsbog af salig Christen Pedersens gæld. sagen blev opsat i 14 dage.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Nielsen rådmand. Morten Sørensen borger sst med fuldmagt af Maren salig Laurits Malers sst og på hendes vegne bekendte, det hun af ret vitterlig gæld skyldig er Rasmus Nielsen 150 sletdaler, og for samme sum pantsatte han Rasmus Nielsen en fornævnte Maren Jørgensdatters gård med tilliggende have ved gården og markjord i alle Århus vange, liggende bag klostret sst, vesten næst op til Jens Ribers hus og østen næst Maren Tilsts boder og ejendom.

** N Madsen for Søren Ugelbølle havde stævnet efterskrevne for gæld, de Søren Sørensen skyldig er, og efterdi ingen af dem mødte, blev sagen optagen i 14 dage.

** N Madsen for Jens Madsen. denne tvistige gældssag imellem Jens Madsen og hans kreditorer blev optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Anders Christensen skræddersvend havde stævnet Jacob Skrædder i Bisgård og ham tiltalte for 15 mark for hans løn og 3 mark, som han har lånt hans hustru. ingen mødte, blev derfor optagen i 14 dage.

** N Madsen for Lisbeth Zachariasdatter. denne tvistige sag imellem Lisbeth Zachariasdatter og Jacob Remmers søn Matias Jacobsen anlangende hendes lår, han sønderkørte, blev optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Jens Karlby. denne tvistige gældssag imellem Jens Karlby og hans kreditorer, efterdi ingen mødte, blev optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Hans Pedersen. efter opsættelses bemelding tiltalte Jørgen Svendsen sst for (blank) efter hans brevs indhold. blev tildømt at betale inden 15 dage eller at have udlæg.

** Christen Carlsen overformynder. Maren Christensdatter, anden Maren Christensdatter og lille Margrete Christensdatter, Christen Kjær borger her sst hans stedbørn, de gav last og klage på deres stedfar Christen Kjær, at de aldeles intet kunne bekomme af ham enten til klæde eller føde i nogen måder, som han dem efter kontrakts indhold lovet har.

** idem. Christen Kjær borger i Århus sagde til Christen Carlsen rådmand sst, at han ikke kunne gå i Risskov og hugge en halv snes eger, som andre gjorde her i byen, ellers ville han lige så vel bygge skibe her for byen, som andre gør.

** Anders Lauritsen fremlagde efterskrevne skriftlige vurdering af hvis efterladte gods, som fandtes i Anders Lauritsens hus, efter salig Christen Pedersen, som døde i Århus i den pesttid, som var Anders Lauritsens svoger og havde hans datter salig Anne Andersdatter til ægte.

** N Madsen for Augustinus Miller lod dele Jens Pedersen indvåner sst for en håndskrift, han ham forholder, og ikke vil igen levere, endog han ham betalt har, og han er tildømt den at fra sig levere.

** idem lod dele Jens Pedersen indvåner sst for 5 mark for brevpenge for breve, han her til tinget har taget.

** N Madsen for Maren Vævers. efterskrevne vidnede, at de 5/2 sidst forleden, der salig Christen Pedersen væver var begravet, var i hans efterladte hus og registrerede hvis efterskrevne gods, som efter ham fandtes. varselsmænd vidnede, at de i dag 14 dage sidst forleden var på Estrup og stævnede salig Jens Vejlbys søn Peder Jensen, som der tjener, samt Maren Vejlbys og Anne Jensdatter.

** idem. Niels Madsen stod for tingsdom det 3.ting, det han på Maren Vævers vegne har tilbudt hendes salig husbonds arvinger, nemlig Peder Jensen, tjenende på Estrup, Maren Vejlbys og Anne Jensdatter her i Århus, at de skulle komme i hans efterladte bo og der annamme hvis arv dem kunne tilfalde, og derimod betale hvis bortskyldig gæld, som efter ham kunne findes.

5/4 1638.

** Christen Madsen efter opsættelses bemelding tiltalte Henrik Mogensen sst for 7 daler, som han blev tildømt at betale.

** Augustinus Miller for Rasmus Skriver. Peder Hansen kandestøber bekendte, at hans hustrus forrige mand salig Gert Cappelmand var skyldig til Rasmus Nielsen 250 sletdaler efter det gamle pantebrevs indhold 25/8 1631 udgivet, og Peder Hansen nu til hans nytte og gavn 50 sletdaler videre behøves på samme pant, hvorfor han bekender sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 300 sletdaler, og i pant satte Rasmus Nielsen en hans gård, han nu selv iboer, liggende på Mejlgade sønden næst Rasmus Testrups gård og norden næst Peder Jacobsens gård.

** Knud Rasmussen i Malling Bisgård på sin husbond velb Erik Grubbes vegne. efterskrevne vidnede, at de 3/3 sidst forleden på Århusgårds mark så, at Niels Staffensen i Lemming kørte Jens Eriksen i Obstrup af vejen over diget. så sprang Niels Staffensen af vognen og gik tvært over ageren og diget. så kaldte Jens Eriksen ad ham og bad, han skulle komme til hans vogn, han ville intet ondt gøre ham, og så gik han og satte sig ved en tornebusk, og siden så de intet mere til dem.

** Villum Albretsen Skot. Jens Andersen borger sst med fuldmagt af Laurits Jensen i Dørup solgte og skødede fra Laurits Jensen og til Villum Skot en Laurits Jensens gård og ejendom, som han med sine børn har i fællig, liggende på Vestergade imellem Niels Bondesens ejendomme, både på den østre og vestre side, og som hr Tomas Hansen og Jens Guldsmed nu iboer, og samme gård kaldes Vorfrue kirkegård.

** Christen Carlsen rådmand for Laurits Jensens børn i Dørup. Villum Albretsen Skot borger sst i hånd tog Christen Carlsen på Laurits Jensens børns vegne, som er Jens Lauritsen, Jørgen Lauritsen og Christence Lauritsdatters vegne, og Villum Skot bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Christen Carlsen på fornævnte børns vegne, som er deres mødrene arv, 300 sletdaler, og derfor til underpant satte han Christen Carlsen på fornævnte børns vegne ovennævnte gård på Vestergade, kaldet Vorfrue kirkegård.

** idem. Jens Andersen i Møllestien borger sst bekendte, at eftersom Villum Albretsen Skot borger sst har pantsat til Christen Carlsen på fornævnte børns vegne den gård på Vestergade, han iboer, som han købte af deres far Laurits Jensen i Dørup for 300 daler, som er fornævnte børns mødrene arv, så dersom Villum Skot findes forsømmelig og ikke til den dag og tid, pantebrevet om formelder den årlige rente betaler, da bepligtede Jens Andersen sig og sine arvinger samme rente årligt til ret tid at betale.

12/4 1638.

** Gregers Nielsen. Mikkel Jensen Nordby borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Gregers Nielsen 133 rigsdaler, og derfor til underpant satte han Gregers Nielsen en hans gård, han nu iboer, liggende på Mejlgade næst sønden til Christen Carlsens gård og norden næst op til den øde ejendom, Anders Lydiksen nu tilhører.

** Peder Madsen, tjenende borgmester Søren Jensen Frost havde stævnet mester Wulf Baltsersen borger sst ham tiltalte for 8 sletdaler for en tønde hørfrø, hvortil mester Wulf svarede, at hvis hørfrø, han havde bekommet, havde han betalt, men dersom han kunne bevise, at han videre hørfrø havde bekommet, vil han det gerne betale. sagen blev optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Anders Christensen skræddersvend efter opsættelses bemelding tiltalte Jacob Skrædder sst for 16 mark for hans løn og 3 mark lånte penge, som han blev tildømt at betale.

** Christoffer Ry skomager tiltalte Niels Nielsen kedelfører sst for (blank) for sko, han af ham bekommet har, hvortil Niels Kedelfører svarede, at Christoffer Ry af havde bekommet 16 par skolæster og formente, at intet lovmål over ham burde at stedes, før de havde været for overkøbmand. og blev derpå således afsagt, efterdi der findes regnskab imod regnskab, og de begge er borgere sst, da de med deres tvistige regnskab for overkøbmand at indkomme, og han dem imellem at likvidere og adskille.

** mester Wulf Baltsersen. denne tvistige sag imellem mester Wulf og Anders Lauritsen blev fremdeles optagen til i dag 14 dage.

** Rasmus Pedersen Testrup efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne uden og indenbys for gæld, de ham skyldig er, som de blev tildømt at betale.

** idem. synsmænd afhjemlede syn til Rasmus Testrups gård på Mejlgade, hvor halvparten af gærdet ved gården, en ganske hob loftsfjæl, to luger til loftet og meget andet mere var borttaget.

** idem. Rasmus Testrup fremlagde en underskrevet seddel lydende: 27/3 1638 har vi underskrevne været med Rasmus Pedersen Testrup i en af hans boder på Graven, som Jens Jørgensen skomager havde lejet og var afflyttet, og da blev efterskrevne indbo vurderet Rasmus Testrup til i hans husleje, så vidt det kunne tilstrække.

** Jacob Lauritsen for Christoffer Stenhugger. efterskrevne synsmænd vidnede, at de 9/4 sidst forleden var til syn til hvis brøstfældighed, som fandtes på Christoffer Stenhuggers gård sst, og da syntes dem i haven ved åen at der var brøstfældighed på bolværket, som ikke kan færdiggøres ringere end 20 sletdaler. desuden var der stor brøstfældighed på husene, så de ikke kunne synes, at samme gård kan færdiggøres, så nogen kunne bo deri, ringere end 100 rigsdaler.

** idem. Jens Lauritsen på fornævnte Christoffer Jensens vegne tilbød Villum Sørensen i Lystrup, om han ville færdige og forbedre på Christoffer Jensens gård med ham, efterdi han er en arving efter hans salig hustru Ellen Hansdatter, og gården meget brøstfældig at være efter dannemænds syn og afsigelse.

** Jens Andersen Karlby. Jens Pedersen borger i Slangerup i Sjælland afsagde sig arv og gæld efter hans salig bror Christen Pedersen, som døde her i Århus, så han hverken vil annamme nogen arv eller svare til nogen gæld efter ham i nogen måder.

** Peder Madsen tjenende borgmester Søren Frost tilspurgte mester Wulf Baltsersen sst, om han ved hans ed vil nægte, at han var ham skyldig på borgmester Søren Frosts vegne 7 daler for en tønde hørfrø, hvilket mester Wulf ikke ville benægte, man han havde betalt for det.

** Jens Lauritsen rådmand. efterskrevne vidnede, at de nu i dag 12/4 var tiltaget til vurderingsmænd at skulle vurdere Jens Lauritsen rådmand sst udlæg på sin søsters børn, nemlig Mads Christensen, Maren Christensdatter, lille Maren Christensdatter og Margrete Christensdatter deres vegne, som han er værge for, for deres underholdning, som dem rester hos deres stedfar Christen Jensen Kjær sst, og der de kom i Christen Kjærs hus blev dem forelagt en fortegnelse på hvor mange årsmål, et hvert barn resterer, som er til Mads Christensen og Maren Christensdatter 11 år, lille Maren Christensdatter 2 år og Margrete Christensdatter 4 år, er til hobe 17 år, til hvert barns underholdning årligt 24 sletdaler, beløber sig 408 sletdaler, for hvilken fordrede sum de først tilvurderet Jens Lauritsen efterskrevne indbo, men efterdi i boen ikke mere gods fandtes, blev han indlagt i Christen Kjærs gård i Rosengade, han nu påboer, for resten af fornævnte fordring, som er 392 daler.

19/4 1638.

** Jens Madsen. efterskrevne dannemænd vidnede, at Jens Madsen er født og båret her i Århus af ærlige ægte forældre Mads Madsen og Birgitte Sørensdatter, og selv har han af første barndom til denne dag skikket sig ærligt og vel.

** Søren Olufsen. Rasmus Rasmussen borger i Ebeltoft gjorde og gav Søren Olufsen afkald for al hvis arv og gods, som ham arveligt var tilfaldet efter hans salig datter Maren Rasmusdatter, Søren Olufsens hustru, og takkede ham godt for god redelig udlæg og betaling i alle måder.

** N Madsen for Jens Madsen lod dele efterskrevne inden og udenbys.

** N Madsen for Mogens Simonsen i Stadsgård havde stævnet Søren Pedersen Hattemager sst for 20 daler rester af en håndskrift, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Augustinus Miller for Anne Nielsdatter salig Peder Bysvends. Peder Lassen, barnfødt i Udbyneder, på sin egen så vel som på Jesper Mortensen Foss møller i Tvedeby mølle i Sjælland hans hustru Dorte Simonsdatters vegne gav Anne Nielsdatter afkald og kvittering for al hvis arv og gods, som dem arveligt kan være tilfaldet efter Anne Nielsdatters husbond salig Peder Nielsens død og afgang, det være sig i huse, bygning og ejendom, som Anne Nielsdatter iboer, liggende på Graven midt imellem mester Wulf Baltsersens huse og ejendomme både på den østre og vestre side, der tilmed for alt andet gods, rørende og urørende, hvor som helst det findes kan, og takkede Anne Nielsdatter godt for redeligt udlæg og betaling.

** N Madsen for Gregers Nielsen lod dele for hovedgæld Rasmus Hansen foged på Gesingholm for en kontrakt, han med Gregers Nielsen gjort og oprettet har, på 100 tønder rug ham her i Århus at levere, hvilken kontrakt han ikke har holdt.

** Knud Keldsen. Niels Bjørnskov borger sst lod læse en landstings stævning, hvormed han havde stævnet Knud Keldsen til Viborg landsting næste landsting efter pinse, den sag anlangende om det hus, Niels Bjørnskov nu iboer, som Knud Keldsen i pant har.

26/4 1638.

** N. Madsen for Peder Madsen, tjenende Søren Frost borgmester. denne tvistige sag imellem Peder Madsen og mester Wulf Baltsersen anlangende den tønde hørfrø, de omtvister, blev fremdeles optagen til i dag 14 dage førstkommende.

** N Madsen for Mikkel Langballe. denne tvistige sag imellem Mikkel Langballe og Hans Klodt anlangende den kontrakt, som imellem dem er oprettet, om det huses besiddelse, blev optagen til i dag 14 dage.

** mester Wulf Baltsersen efter opsættelses bemelding tiltalte Anders Lauritsen borger sst for gæld, som hans salig svoger Christen Pedersen var ham skyldig  efter hans efterskrevne regnskabsbogs formelding. Anders Lauritsen mødte og fremlagde salig Christen Pedersens efterskrevne regnskabsbog. og blev derpå således afsagt, at efterdi findes regnskabsbog imod regnskabsbog, vidste fogden ikke rettere herom at kunne kende, at efterdi begge er borgere her i Århus, end jo samme deres tvistige sag bør at indkomme for overkøbmand sst.

** Laurits Hansen skomager. denne tvistige sag imellem Laurits Hansen og Jacob Lauritsen sst anlangende det gårdsavl, han ham aflejet har, blev opsat til i dag 14 dage.

** idem. Laurits Hansen tiltalte Jacob Lauritsen for gæld, han ham skyldig er. blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Lisbeth Zachariasdatter. denne tvistige sag imellem Lisbeth Zachariasdatter og Jacob Remmer og hans søn Matias Jacobsen, anlangende det han sønderkørte hendes lår, blev fremdeles optagen i 8 dage.

** N Madsen for mester Søren Andersen læsemester havde stævnet Jens Sørensen salig Søren Pedersens søn i Åby og ham tiltalte for 2 daler, som han har lovet for ham til Gregers Nielsen, og efterdi han ikke mødte, blev sagen optagen til i dag 14 dage førstkommende.

** Jens Andersen Karlby efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Hansen borger sst for 10 daler husleje af salig Jens Mørkes børns gård på Mejlgade, han tilforn iboede, og fremlagde en overkøbmands afsigt, som til indhold formeldte, da efterdi Peder Hansen har boet i Jens Mørkes børns gård, vidste han ikke andet at kende, end han bør at betale til overformynderne hvis resterende husleje, han til dem kan blide skyldig. og blev derpå således afsagt, at efterdi samme tvistige sag en gang for overkøbmand er indfundet, han dog sin likvidering og afsigt uendelig senteret, da vidste byfogden ikke andet herom at sige, end Jens Andersen og Peder Kedelfører med samme deres tvistige sag endnu for overkøbmand bør at indkomme, og han dem ved endelig regning og likvidation imellem at adskille.

10/5 1638.

** N Madsen for mester Wulf havde stævnet efterskrevne udenbys for gæld, de ham skyldig er, og efterdi ingen mødte, blev sagen optagen i 14 dage.

** Henrik Mogensen for hr Niels Christensen i Holme havde stævnet Rasmus Juel borger sst og ham tiltalte for 11 sletdaler og lovens rente på 13 år. efterdi han eller nogen på hans vegne ikke mødte, blev sagen optagen til i dag 14 dage.

** Niels Madsen for Mikkel Langballe. denne tvistige sag imellem Mikkel Langballe og Hans Klodt om den kontrakt med det huses besiddelse, Hans Klodt påboer, blev fremdeles optagen til i dag 14 dage førstkommende.

** N Madsen for Mikkel Langballe tilspurgte efterskrevne, som i dag 14 dage sidst var tilforordnet at være otte mænd, om de enten hørte eller så, at Hans Klodt begærede af byfogden eller byskriveren nogen opskrivelses seddel på synsmænd til den våning, han påboer, hvortil de vidnede med deres ed, at de 4 synsmænd ikke lovligt i dag 14 dage blev opkrævet her på tinget til noget syn.

** N Madsen for Jens Carlsen lod dele for hovedgæld efterskrevne udenbys, der imellem i Hinnerup Anne Ibsdatter og hendes sønner Niels Sørensen, Peder Sørensen, Ove Sørensen og Jens Sørensen.

** Christen Carlsen rådmand på sin egen og borgmester og råds vegne i fjendernes tid. denne tvistige sag imellem borgmester og råd og menige borgerskab sst om den kontribution, som Simon Lauritsen i fjendernes tid har udlagt, blev optagen til i dag 3 uger førstkommende.

** Laurits Jacobsen møller. Jens Eriksen i Jegstrup fremlagde efterskrevne skriftlige fuldmagt af hans far Erik Jensen i Jegstrup, dateret Jegstrup 10/5 1638 Erik Jensen egen hånd, og derefter på hans fars vegne solgte og skødede til Laurits Jacobsen forrige møller sst en hans gård liggende på Vestergade ved sankt Karens ejendom vesten ved Jacob Jensen i Kane hans hus og ejendom og østen næst op til Rasmus Sørensens gård og ejendom.

** N Madsen for Lisbeth Zachariasdatter. Jens Poulsen sst vidnede, at han 28/2 sidst forleden så, at Matias Jacobsen, Jacob Remmers søn sst, her i Århus Borgport kørte med heste og vogn over Lisbeth Zachariasdatters lår, og hun havde et barn i armen, og han holdt ved den fjermer hest, at vognen ikke skulle køre over barnet, og at det var mester Gotfreds barn, og Jacob Remmers kones søster Kirsten Dinesdatter gik samme tid efter vognen.

** Rasmus Pedersen Testrup lod dele efterskrevne for gæld.

** Morten Matiasen Svarrer fremlagde efterskrevne skriftlige klage lydende: gunstige gode hr byfoged klager jeg fattige mand Morten Matiasen for eders fromhed, hvorledes jeg af min nabo Christen Smed og hans hustru er overfaldet med mange slemme ærerørige ord uden al skyld og brøde, uanseet jeg aldrig har fortørnet ham eller hans hustru enten med ord eller gerning, men udlagde for ham til Kirsten Poulsdatter 4 daler for hvis gods, som var pantet fra ham for hans husleje, og har tit og ofte påmindet ham, at han skulle løse det fra mig og betale mig mine udlagte penge, og var en ringe ting begærende af ham til villighed af samme penge, men nu han har bekommet sit gods igen, ved han aldrig så mange onde laster og lyder, som han vil lægge mig til, er derfor begærende af den gode kristne øvrighed, at de ville lempe det så, at jeg fattige gamle mand måtte nyde fred for ham. Århus 10/5 1638 Morten Matiasen Svarrer. dertil svarede Christen Smed og med oprakte fingre og helgens ed benægtede, at han eller hans hustru aldrig har tilsagt Morten Svarer noget uærligt eller utilbørligt.

** Laurits Hansen skomager borger sst med en opsættelse her af tinget 26/4 sidst forleden da at have stævnet Jacob Lauritsen borger sst for dom og rettergang og berettede, at Jacob Lauritsen til ham efter hans efterskrevne udgivne brevs formelding, dateret 28/10 1633, havde lejet ham hans gårdsavl til hans gård liggende i 5 år, hvorpå ham resterer endnu et årsmål, og Jacob Lauritsen dog har sig understået imod sit brev og samme gårdsavl til en anden bortlejet, og mente derfor, at Jacob Lauritsen pligtig er og bør at stande ham til rette, idet han samme gårdsavl med stor besværing har gødet og pløjet. derpå blev afsagt, så efterdi bevises med Jacob Lauritsens brev, at han har lejet Laurits Hansen hans gårdsavl i 5 år, og dog befindes, at Laurits Hansen ikke har haft videre hans gårdsavl i brug end 4 års tid, og Jacob Lauritsen har lejet fornævnte avl til an anden, der de 4 år var forfalden, vidste byfogden ikke rettere herom at kunne kende, end Jacob Lauritsen jo bør at holde og efterkomme sin håndskrift og betale Laurits Hansen for det årsmål, som han ikke har haft samme avl i brug, som er 7 daler.

** idem efter opsættelses bemelding tiltalte Jacob Lauritsen for efterskrevne sko til ham, hans tjenestepige og hans søn Christoffer, samt for brug af hans vogn, summa 7 daler. Jacob Lauritsen mødte og berettede derimod at have regnskab og bød sig til regnskab med ham, og blev derfor funden til overkøbmand sst, han dem imellem at likvidere efter KM forordning.

17/5 1638.

** N Madsen for Mikkel Langballe. efterskrevne synsmænd, som var taget fra tinge at skulle syne den ejendom, som Mikkel Nielsen Langballe har lejet Hans Klodt sst, fremlagde efterskrevne deres skriftlige afsigt, at vi 12/5 1638 har været på åstedet, da syntes os samtlige ikke at være gjort imod kontrakten, thi kontrakten, som os blev forelæst lyder fra Hans Hatstafferers våning, han i brug har, vester på, hvilket er vores fulde hjemmel.

** borgmestre Søren Jensen Frost og Peder Pedersen gav til kende, at eftersom der er faldet nogen tvistighed imellem Mikkel Langballe og Hans Klodt klædemager sst om det hus, Hans Klodt nu iboer, så tilbød bemeldte begge borgmestre fornævnte Mikkel Langballe og Hans Klodt, at hver af dem skulle tage 2 mænd på deres side, som dem i venlighed kunne forene, og til de 4 mænd skulle de tage en rådmand eller en anden dannemand sst, som kunne være 5.mand på det, de kunne blive forligte, hvortil Mikkel Langballe svarede og erbød sig gerne efter borgmester og råds befaling at give samme sag på 2 mænd på sin side, men Hans Klodt svarede ikke at give den sag på sin side på 2 mænd, men indskød sig til kontrakten, som imellem ham og Mikkel gjort er.

** Bernt Klodt for hans far Hans Klodt. efterskrevne vidnede, at Mikkel Langballe i det år, Hans Klodt havde hyret det hus, han iboer, imellem sankt Hans dag og Mikkels dag, lod afbryde den stenmur ved Hans Klodts våning og lod bygge en muret gavl ud til gaden på samme hus, og overdelen til et kammer over bryggerset lod Mikkel afbryde.

** Bernt Klodt havde stævnet efterskrevne for gæld, de ham skyldig er, nemlig Niels Pallesen i Herst for 14 mark efter hans formand Oluf Jensens regnskabsbog, og Jens Jensen i Hasle for en tønde byg. ingen mødte, blev derfor opsat i 8 dage.

** N Madsen for hr Niels Pedersen i Ebeltoft tiltalte Anders Sørensen sst for 12 daler for et års husleje. ingen mødte noget dertil at svare, blev optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Jacob Lauritsen Resendal. efterskrevne synsmænd vidnede, at de 12/5 var på åstederne og så, at Peder Olufsen skipper har ladet oprejse et nyt hus, og samme hus står nær op til Jacob Lauritsens ejendom oventil, så at Peder Olufsens tagdrop falder halvanden sten ind på Jacob Lauritsens tag. desligeste syntes dem, at murlejden på begge sider af Jacob Lauritsens hus var et stykke af murlejden afbrudt på begge ender, og den ene vindskede på Jacob Lauritsens hus var afbrudt og borte, hvilket dem syntes at være gjort, førend Peder Olufsens hus kunne blive rejst, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn.

** Gotfred Skuster gav tilkende at have tiltale til Jacob Remmers søn Matias Jacobsen for sår og skade, han har gjort Lisbeth Zachariasdatter, da har begge parterne, efter borgmester og råds befaling, her på tinget voldgivet deres sag på efterskrevne 4 mænd, som dem imellem at forene og forlige, og dersom de ikke om samme sag i venlighed kunne forliges, da hver af parterne lige nær ved deres proces at blive.

** N Madsen for mester Søren Andersen læsemester efter opsættelses bemelding tiltalte Jens Sørensen salig Søren Pedersens søn i Åby for 2 daler for forlov, som er betalt hos Gregers Nielsen. ingen mødte, blev tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Peder Hansen kandestøber fremlagde en skriftlig klage lydende: er dette min hårdelige last og klage over hr Christen Nielsens tjenere i Hornslet, som er Niels Andersen og Peder Christensen, Peder Jensen Kræmmer, som boer i Hornslet, for de 20/4 sidst forleden udenfor Mejlgades ende har med fri vilje og med stor modvillighed kørt til min ko med heste og vogn og kørte stjerten i koen, som var fremmelig med kalve, hvilket jeg ikke ville have den skade for 12 sletdaler, og fuldmagt giver jeg Niels Madsen at tiltale de indstævnede, som har kørt min ko ihjel. actum Århus 4/5 1638 Peder Hansen egen hånd.

** idem. efterskrevne vidnede, at de så 20/4 sidst forleden, som de kom af marken med køerne om aftenen, at Niels Andersen, Peder Christensen og Peder Jensen Kræmmer i Hornslet kom kørende udad Mejlgades ende og kørte midt gennem køerne, og kørte så til Peder Kandestøbers ko og kørte vognstjærten i koen, så hun døde straks. så gik Peder Kræmmer, som havde et spyd i hånden, til koen og holdt hans hånd for munden på koen og ville stemme vejret i hende igen, at hun ikke skulle dø.

** idem. efterskrevne, som var tiltaget som vurderingsmænd at skulle vurdere en ko, som for Peder Kandestøber er ihjel kørt, de vidnede og kundgjorde, at samme ko, der den var ved sin velmagt, ret kunne gælde 12 sletdaler.

** Anders Sørensen Sørup. Hans Pedersen borger sst med fuldmagt af Niels Sørensen KM køkkenskriver i København skødede fra Niels Sørensen og til Anders Sørup i Århus en hans gård liggende på Rosengade vesten næst velb fru Dorte Juels gård og østen næst Christen Jensen Kjærs gård, med en abildhave bag gården og et fuldt gårdsavl i Århus bys mark.

** Hans Pedersen. Anders Sørensen Sørup, underdegn til Århus domkirke, bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 300 daler, og derfor til underpant satte han Hans Pedersen sin gård i Rosengade, hvilken gård han nyligen købte af Niels Sørensen KM køkkenskriver i København.

** Henrik Mogensen for doktor Morten Madsen superintendant over Århus stift. Anders Bertelsen rigens skriver og indvåner sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til doktor Morten Madsen og hans arvinger en hans have liggende her for Århus uden Munkeport næst østen op til hospitalshaven og næst vesten til Jacob Abels have.

** Jacob Rasmussen, tjener Christen Lauritsen skomager, gav last og klage på Jacob Christensen sst, for han, som i morgen kommer 14 dage, stak og gjorde ham et blodigt hul ved hans venstre arm, et hul i hans højre arm og et hul i hans højre fod, og lyste for hvis lovmål derefter kunne følge med rette.

** N Madsen for fornævnte Jacob Rasmussen. synsmænd afhjemlede syn til Jacob Rasmussens sår, som han beskyldte Jacob Christensen sst, for at han stak og gjorde ham samme skade, og lyste Niels Madsen Jacob Christensen derfor et fuldt vold til, både for kongen, byen og bonden.

24/5 1638.

** Henrik Mortensen. efterskrevne 24 dannemænd, alle borgere sst, vidnede, at Henrik Mortensen er barnfødt i Århus af ærlige ægte forældre Morten Sørensen graver og Gertrud Jensdatter, som en god rum tid var bosiddende i Århus og handlet og skikket dem som ærlige ægtefolk burde at gøre, og selv har han skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Mikkel Filipsen i Herresskov ved Bogense for Søren Pedersen, tjenende velb Oluf Brockenhuus. Peder Sørensen Fynbo borger sst i hånd tog Mikkel Filipsen på Søren Pedersens vegne og lydeligen indsvor og indlyste hans slegfredsøn Søren Pedersen, som han ved Maren Hansdatter, nu boende i Herresskov ved Bogense, avlet har, i kuld og køn med andre hans ægte børn efter loven, og han efter hans død lige ved hans andre ægte børn at arve.

** Hans Andersen gav til kende, at det var nu i dag hans 3.ting, han har aflyst en gangsti, som er gjort over hans kornhave imellem Brobjerg og møllen, og der nedtræder både hans ager og korn og i hvert ting advaret, at dersom det sker efterdags, da dem, som dette gør, om de derover bekommer nogen skade, at have det for hjemgæld.

** Christen Madsen. Bent Jensen skipper og borger sst skødede og afhændede til Christen Madsen en hans kålhave liggende her for byen over og sønden den ny bro ved Mindet næst sønden op til Jens Madsens have og norden op til Rasmus Værns have, så vidt som salig Kirsten Pedersdatter salig Rasmus Tomasens efterleverske sst har haft i hævd og brugt i hendes livstid.

** N Madsen for Lisbeth Zachariasdatter efter opsættelses bemelding tiltalte Matias Jacobsen med sin lovværge Jacob Remmer, for han Lisbeth Zachariasdatter med hest og vogn efter tingsvidnes indhold overkørt har i Århus Borgport 28/2 sidst forleden og sønderkørte hendes højre lårben. fogden afsagde derpå således, at efterdi fremlægges klage, syn og vidnesbyrd, at Matias Jacobsen har overkørt Lisbeth Zachariasdatter, som tjente Gotfred Skuster, med hans fars heste og vogn med læs på, og ikke Jacob Remmer benægter, at hans søn samme skade har gjort, hvorefter skaden er blevet voldgivet på 4 uvildige dannemænd, da vidste fogden ikke rettere herom at kunne kende, end Matias Jacobsen med hans lovværge, som er hans far Jacob Remmer efter jyske lovs 3.bogs 32.kapitel jo bør at betale Lisbeth Zachariasdatter hendes kost, tæring og badskærløn, og stå hende efter loven derfor til rette.

** N Madsen for Mikkel Langballe efter opsættelses bemelding tiltalte Hans Klodt klædemager sst anlangende en kontrakt, som imellem ham og Mikkel Langballe oprettet er om huses besiddelse, han påboer, hvilken kontrakt Niels Madsen mente, Hans Klodt ikke har holdt, idet han sin husleje efter kontraktens indhold ikke har udgivet, hvorfor han bør at betale Mikkel Langballe sin husleje, som resterer for 1 1/2 år, som er 60 daler, og afflytte gården efter hans kontrakts indhold, og stå til rette for hvis skade på hus og gård kan være sket. og afsagde fogden derpå således, efterdi bevises med deres kontrakt, at Mikkel Langballe har lejet Hans Klodt sin gård i 4 år, og han har forpligtet sig hvert halve år til rette tid at betale sin husleje, og dersom det ikke sker, da at udflytte af samme hus og gård, og det befindes at restere 1 1/2 års husleje ubetalt at være, da vidste fogden ikke rettere herom at kunne kende, end Hans Klodt har brudt kontrakten, idet han ikke sin husleje i betimelig tid har udlagt, og derfor Mikkel Langballes gård at afflytte og den resterende husleje 60 daler inden 15 dage at betale eller derefter at have indlæg.

** Hans Klodt klædemager sst fremlagde og lod læse og påskrive en seddel lydende: eftersom jeg fattige fremmede mand er geråden i tvist og rettergang med Mikkel Langballe, og mig dette lands lov er ganske ukyndig, og dermed ikke skulle eftersiges, jeg genstridig skulle befindes, da er jeg venligen af øvrigheden begærende, at der måtte endnu nævnes gode dannemænd, som mig og Mikkel Langballe kan imellem sige. actum Århus 24/5 1638 Hans Klodt. og var Hans Klodt begærende, at ham tingsvidne herefter måtte meddeles, så vel blive indført i hvis dom imellem ham og Mikkel Langballe i dag gik beskrevet. der imod fremstod Niels Madsen fogedsvend på Mikkel Langballes vegne og fremlagde et tingsvidne her af tinget 17/5 sidst udganget. derpå blev således afsagt, efterdi her fremlægges et tingsvidne, at borgmester Søren Frost og Peder Pedersen har befalet Mikkel Langballe og Hans Klodt, det de skulle overgive deres tvistige sag til forlig på uvildige dannemænd, og Hans Klodt det ikke ville indgå eller samtykke, da vidste fogden ikke at kunne unde Hans Klodt tingsvidne efter hans forsæt, efterdi det er imod samme tingsvidne, førend borgmester Søren Frost og Peder Pedersen er lovligt givet varsel.

** N Madsen for Peder Madsen, tjenende borgmester Søren Frost tiltalte mester Wulf for 7 daler for en tønde hørfrø efter opsættelses bemelding, og i rette lagde et tingsvidne her af tinget 12/4 sidst og mente, at han burde samme 7 daler at betale inden 15 dage. og blev derpå således for rette afsagt, efterdi Peder Madsen beretter, at mester Wulf skal have bekommet 4 tønder hørfrø, og de 3 skal han have betalt Peder Madsen på hans husbonds vegne, og den 4.tønde hørfrø rester hans betaling for, og mester Wulf ikke vil gøre hans ed, at han har betalt samme tønde, da vidste byfogden ikke rettere herom at kunne kende, end mester Wulf jo bør at betale Peder Madsen for en tønde hørfrø inden 15 dage.

** Mikkel Terkildsen. Søren Rasmussen borger sst solgte og skødede til Mikkel Terkildsen al den lod og part, han har til en have liggende her for Århus over og sønden den ny bro, som tilforn har tilhørt Niels Glatved fordum borger sst, som er halvparten af den halve have liggende næst sønden op til Søren Gyllings stykke jord og norden næst op til Mikkel Terkildsens egen have, han af Peder Rasmussen købt har.

** Søren Dyngby (uafsluttet)

31/5 1638.

** Henrik Mogensen for doktor Morten Madsen superintendant fremlagde en skriftlig seddel lydende: doktor Morten Madsen lader give til kende ved Henrik Mogensen kapitelsfoged, at der er nogle, som nedtræder og overstiger hans gærder i hans have ved Munkeport og deri gør ham skade, hvorfor han vil have enhver advaret, at dersom nogen efter denne dag bliver befunden sligt at gøre, eller deri indkommer imod hans vilje og minde og derover fanger skade eller ulykke, da sligt at beholde for hjemgæld. actum Århus 31/3 1638 Henrik Mogensen egen hånd.

** N Madsen for hr Niels Pedersen i Ebeltoft efter opsættelses bemelding tiltalte Anders Sørensen borger sst for 12 sletdaler, som han er hr Niels Pedersen skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Jens Iversen havde stævnet efterskrevne for gæld, og efterdi ingen mødte, blev sagen optagen i 14 dage.

** mester Wulf Baltsersen tiltalte Anders Lauritsen borger sst for 3 daler leje af hans vogn til Horsens, eftersom han var rodemester 1634. Anders Lauritsen mødte og dertil svarede, at mester Wulf resterer af hans vognlejepenge videre end fornævnte 3 daler, som er for 1633-34-35, og mente, at han burde de 3 daler at kvittere i vognlejen, og han indskød sig for overkøbmand. og blev derpå således afsagt, at efterdi her findes regneskab imod regnskab, og de begge er borgere i Århus, da vidste fogden ikke andet derom at sige, end de med deres tvistige sag for overkøbmand at indkomme.

** Søren Jensen Frost for velb Otte Marsvin og Otte Brahe Pedersen. efterskrevne, som var tiltaget til at skulle vurdere nogen ejendomme, velb Otte Marsvin og Otte Brahe Pedersen her i Århus tilhørte, de vidnede og kundgjorde, at de havde været ved det hus ved Skolebakken, som Jens Taftebjerg iboer, og syntes dem at samme hus og ejendom med 4 agre, som der tilligger i Århus vange, ikke kan gælde eller være mere værd i det aller dyreste end 350 sletdaler. dernæst var de ved Karen Bygs ejendom på Tangen og en ejendom på Volden, hvilket to ejendomme er ganske øde og åstederne med dynd og skarn forfyldt, og syntes dem, at samme to øde ejendomme ikke at kunne koste eller være mere værd end 20 rigsdaler, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn.

** Søren Frost borgmester. efterskrevne mænd, som var udnævnt til at skulle syne og se, hvor vidt det gærde, som er gærdet om Niels Bondesens have på Kohøjsbakken, som tilforn har tilhørt Rasmus Lassen borger sst, står borgmester Søren Frosts ager for nær, da vidnede de, at de nu i dag var på åstederne og dets lejlighed forfaret, og findes borgmesterens ager at ligge næst ved samme have, og i den østre ende står gærdet ageren for nær 2 alen og i den vestre ende 3 alen på breddelsen og i længden 33 alen, så borgmester Søren Frost ikke kan komme til at lade erre hans jord for samme gærde, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn..

** Peder Pedersen borgmester for Kirsten Pedersdatter salig Rasmus Giuses sst. Jens Lauritsen rådmand sst vidnede, at han kan mindes i 24 år, at den ager, som ligger ungefer sidst i det 3.fald i Skovvangen, som begyndes ved Vejlby dige, at lese sønder på, til Højageren undtaget, og som ligger imellem Christoffer Stenhuggers ager til de boder på Guldsmedegade på den ene og Christen Carlsens ager på den anden side, har været brugt ulast og ukæret, imens og al den stund Rasmus Gius levede og hans hustru efter hans død. Christen Carlsen rådmand sst vidnede, at han også mindes i 24 år, Niels Jensen sst mindes i 20 år, Peder Jensen sst mindes i 32 år.
 
** N Madsen for Jacob Lauritsen Resendal. samme tvistige sag imellem Jacob Lauritsen og Peder Olufsen, anlangende det Peder Olufsen skal have bygget Jacob Lauritsen for nær, blev optagen til i dag 14 dage førstkommende.

** Folmer Tomasen apoteker. Henrik Mogensen indvåner sst med fuldmagt af Hans Deuster borger og indvåner i Århus og på hans vegne skødede fra Hans Deuster og til Folmer Tomasen en hans frugt og damhave, som er liggende uden Munkeport norden for Bernt Klodts have og vesten for byens gifde og østen og sønden for Jens Clemendsens korn og enghave, hvilken hans frugt og damhave Jens Clemendsen i hans fraværelse brugt har.

** Jacob Christensen sst. efterskrevne vidnede, at de hørte og så på fredag 14 dage sidst forleden her på Århus gade, at Jacob Christensen kom gående og ville gå til sin fars hus, og i det samme kom Jacob Rasmussen Hedegård hastigt løbende efter Jacob Christensen hujede og råbte og bar sig i parlament med ham, og Jacob Christensen bad ham for Guds skyld, at han ville lade ham være og gå i fred, thi han havde intet gjort ham, og i det samme løb Jacob Rasmussen til ham og ville tage et lidet værge fra ham, som han havde i sin hånd.

** N Madsen for Peder Kandestøber sst. denne tvistige sag imellem Peder Kandestøber og Niels Andersen, Peder Christensen og Peder Jensen Kræmmer i Hornslet anlangende, det de har ihjelkørt hans ko, blev optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Lisbeth Zachariasdatter. efterskrevne gav til kende, eftersom de 17/5 sidst forleden var tiltagen og udnævnt at skulle i venlighed og mindelighed forlige Jacob Remmer og Gotfred Skuster borgere sst om deres trætte for sår og skade, Jacob Remmers søn Matias Jacobsen har gjort Gotfred Skusters pige Lisbeth Zachariasdatter, da fremlagde de deres afsigt, at de gjorde deres flid dem i venlighed at forlige, men efterdi Jacob Remmer bød den fattige pige så ganske ringe, som var 10 sletdaler, både for hendes smerte og fare på hendes førlighed, så vel som for hendes kost og badskærløn, som dem tykkedes ikke at kunne forsvares, kunne af den årsag ingen forligelsesmål dem imellem ske på den tid. Århus 19/5 1638.

** Anders Sørensen Sørup underdegn til domkirken. efterskrevne borgere, eftersom de var lovligt her fra ting udnævnt til at skulle syne og se hvis boskab og inventarium, som findes i den gård på Rosengade, som Anders Sjørup har afkøbt Niels Sørensen KM køkkenskriver, da vidnede og kundgjorde de, at de 24/5 var på åstedet, og der så de efterskrevne møbler og inventar i stuerne, stegers og i gården.

** Niels Madsen for Niels Jellusen i Tilst et vidne (uafsluttet)

7/6 1638.

** N Madsen for Maren Kruses. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var stævnet for deres sandhed at vidne anlangende en ejendom, som Søren Dyngby har købt på Fiskergade og den indhegnet, og dermed fralukket Maren Kruses sin låge og indgang til sin have, og de vidnede, at al den stund Anders Bertelsen ejede den ejendom, som Søren Dyngby nu indhegnet har, da havde Maren Kruses udgang på siden af hendes have, og at salig Knud Rasmussen at have aget møg derind.

** Rasmus Testrup lod dele efterskrevne for gæld.

** Gregers Nielsen. efterskrevne vidnede, at de 9/5 sidst forleden så, at der gik 38 høveder, plovfæmon, øg og fæ i Gregers Nielsens eng ved Gråmølle, som han har aflejet Jacob Jensen i Kane, hvilket fæmon tilhørte Lisbjerg bymænd.

** N Madsen for Karen Ludvigsdatter fremlagde en skriftlig seddel lydende: eftersom jeg er indvurderet i en liden kornhave uden Studsgade ved Klostergraven, og siden min dom og vurdering af de gode landsdommere ved magt fundet, dog alligevel har Maren Madsdatter ladet pløje og så al samme have uden min vilje og minde og imod mine breve og dokumenter, og mener, hun vil alene holde sig samme have til, hvorfor jeg tilbyder Maren Madsdatter, at gode dannemænd måtte sige os imellem, hvorvidt jeg i samme have kan være berettiget. actum Århus 7/6 1638 Karen Ludvigsdatter egen hånd. derimod blev fremlagt Maren Madsdatters svar ved hendes søn Jørgen Jensen, at hun næst Guds hjælp i dag 8 dage vil svare dertil, actum Århus 7/6 1638 Maren Madsdatter egen hånd.

** N Madsen for Jacob Rasmussen skomagersvend lovligt sit 3.kald, det han har kaldt på sandemænd sst og advaret dem, at de i dag 14 dage skulle komme her til ting sværge og gøre deres ed og tov over Jacob Christensen sst for sår og skade, han har gjort Jacob Rasmussen efter tingsvidnes lydelse.

** Hans Hansen Skåning. Rasmus Jensen i Hørret vidnede, at der står to sten, den ene ved Vellingdel norden skoven ud til ageren, og den anden ungefer sønden for midt i skoven, og de to sten har været holdt for ret skel imellem Søren Jensen, hr Palle Rosenkrantzes tjener, og Jens Nielsen i Hørret, og bekendte han at have boet i Jens Nielsens gård i 30 år, og i disse åringer havde han aldrig hugget over forskrevne skelsten ind på Søren Jensens.

** idem. efterskrevne i Framlev vidnede, at Hans Hansen ikke lod sogneklokken betjene, men Christen Underdegn selv med sine folk har ringet og betjent sogneklokken. bysvendene bestod, at de i dag 8 dage sidst forleden gjorde Anders Sørup underdegn til domkirken sst lovligt varsel til sin bopæl for dette vidne.

** N Madsen på borgmester og råds vegne (uafsluttet)

14/6 1638.

** Knud Værn. Augustinus Miller borger sst på mester Påske Jensen kannik og sognepræst til domkirken sst hans vegne solgte og skødede til Knud Værn mester Påske Jensens gård liggende på Mejlgade norden næst Gregers Nielsens gård og sønden næst sankt Olai kirkegård, med sin hosliggende have og tilliggende avl i Århus vange.

** Jens Iversen efter opsættelses bemelding tiltalte Søren Jensen kræmmer for 4 daler for forlov for Mads Frandsen Hjort i Ringkloster i et hestekøb, som han blev tildømt at betale.

** Peder Mortensen snedker. efterskrevne vidnede, at de i dag ved tinget synede en hestegilding, som Peder Mortensen tilhørte, da så de, at samme hest, som dem syntes, ikke at have været ej heller er skabet, tilmed vidnede de, at samme hest med en økse var hugget et slemt hug på det højre bager lår, som dem syntes, hesten ikke kan forvinde. Peder Mortensen gav last og klage på de mennesker, som har gjort hans hest samme skade. varselsmænd vidnede, at de i dag 14 dage sidst forleden gjorde Peder Jensen, Jørgen Jensen og Jens Pedersen i Hørslev lovligt varsel til deres bopæle.

** Peder Hansen kedelfører. denne tvistige gældssag imellem Peder Kedelfører og Albret Loff borger i Ålborg anlangende (blank) rester af en håndskrift. ingen mødte, blev optagen i 14 dage.

** mester Wulf Baltsersen for doktor Johan Borchardsen superintendant over Riber stift. Rasmus Nielsen i Elsted Søndergård vidnede, at han mindes i 40 år, at Christen Rasmussen i Lystrup og hans formænd, som har boet i samme gård i Lystrup, har altid givet tøse så meget korn til tiende, som Niels Ibsen i Lystrup giver. andre vidnede det samme.

** Anders Sørup underdegn til domkirken. efterskrevne fremlagde deres skriftlige vidne lydende: eftersom vi er stævnet af Anders Sørensen underdegn til sankt Clemends kirke anlangende vores sandhed at vidne om sogneklokken i fornævnte kirke, mens vi gik til danske skole, så er det vores vidnesbyrd derom, at al den stund vi gik i skole hver ved år, da vidner jeg Jens Prytz 42 år siden så længe, jeg gik i skole, sogneklokken, som da var underdegnens klokke, den lod Mads Ringdegn altid ringe, undtagen når den ringede for lig og kimede for brudefolk, og da lod underdegnen den ringe eller kime og bekom betaling derfor. Oluf Sørensen skomager vidner i 43 år og Jacob Lauritsen vidner i 31 år ligesom Jens Prytz vidnet har. ex Århus 14/6 1638. og nu stod for tingsdom ovennævnte og vidnede hver med helgens ed og oprakte fingre, at det i Guds sandhed dem vitterligt er, som deres skriftlige vidne om formelder.

** Peder Spørring for borgmester og råd stod for tingsdom lovligt sit 4.ting, det han har givet last og klage på Christen Tomasen skomager borger sst, for han imod borgmester og råds minde har ført sæd i byens jord på Trøjborg bakke, og i hvert ting tilbudt ham frugtgæld efter loven, og forbudt ham samme sæd deraf at føre.

** Frederik Lauritsen lyste og ledte efter en museblakket gilding hest, som imellem lørdag 2/6 og søndag 3/6 forgangen om natten blev borte for ham uden Vestergade, om den nogen forekom, at han kunne den igen bekomme.

** N Madsen for byfogden lod dele Jens Olufsen på Fiskergade for 3 daler og et ungsvin, så godt som 3 mark, som han har lovet til Peder Christoffersen byfoged for Mikkel Olufsen i Hasle.

** idem. Mikkel Olufsen i Hasle bekendte, at Jens Olufsen på Fiskergade havde lovet for ham til byfogden for 3 daler og et svin.

** Rasmus Testrup på sin egen og borgmester og råds vegne i fjendernes tid efter opsættelses bemelding tiltalte menige borgerskab, som var til stede i fjendernes tid, og deres arvinger for kontribution, som de på Århus bys vegne til oberst Johan Ernst von Scharfenberg og efter ham hans bror Gerhart von Scharfenberg har måttet udgive, og fremlagde 4 tyske sedler, som formelder på hvis kød og brød, borgmester og råd på byens vegne er skyldig blevet til enhver hauptmann, som var her i byen. og blev derpå således afsagt, efterdi fremlægges en supplikat til KM 1631 anlangende menige borgerskabs hjælp til at betale det, som borgmester og råd formener sig at have udlagt i fjendernes tid, og samme deres supplikat findes påskrevet af velb Iver Vind KM sekretær, at sagen skulle udføres med lov og ret, og ikke bevises, at borgmester og råd har straks på fersk fod brugt nogen proces på samme sag, men den til nu fortiet, og KM forordning formelder, alle hvis trætter, som formedelst fjendernes indfald her i Jylland kunne medføre, inden år og dag til landsting eller hos bisperne skulle gøres anhængig og forfølges, da turde byfogden sig ikke tilfordriste i den sag at dømme, men den sag at indkomme for hans overdommere.

** Jens Nielsen bysvend for Søren Røgter i klostret lod dele efterskrevne for gæld.

** Jacob Lauritsen Resendal havde efter opsættelses bemelding tiltale til Peder Olufsen borger sst, for han har bygget ham for nær. så stod for tingsdom Peder Olufsen lovede og tilforpligtede sig, at han skulle tage to rad sten af hans eget hus og lade lægge en blyrende imellem ham og Jacob Lauritsen langs ud med det ny hus, så det skal være og blive Jacob Lauritsen uden skade i alle måder.

21/6 1638.

** Peder Spørring på borgmester og råds vegne. den tvistige sag imellem Peder Spørring på borgmester og råds vegne og Christen Tomasen skomager sst, anlangende det han skal have ført sæd i byens jord, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Karen Ludvigsdatter lovligt sit 3.ting på Karen Ludvigsdatters vegne har givet last og klage på Maren Madsdatter sst, for hun imod hendes vilje og minde har ført sæd i en liden kornhave liggende uden Studsgade, som Karen Ludvigsdatter har part i, og tilbudt hende frugtgæld efter loven, og desuden forbudt hende samme sæd at afføre.

** N Madsen for Søren Frost borgmester tiltalte Jørgen Møller i Skallesø mølle for møllesten for 80 daler, som han ham skyldig er. ingen mødte, blev optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Jens Sørensen Ans tiltalte Erik Jensen Loft i Østerby og Mikkel Eriksen for 60 daler efter brev, som blev fremlagt. ingen mødte, opsat i 14 dage.

** Søren (blank) for velb jomfru Lisbeth Friis til Vosnæsgård tiltalte Søren Sørensen borger sst for 67 sletdaler efter hans brev. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Christoffer Pedersen. denne tvistige sag imellem Christoffer Pedersen og hr Rasmus Samsing i Søften anlangende en bistok. blev opsat til i dag 3 uger.

** N Madsen for Folmer Tomasen apoteker lod læse efterskrevne KM åbne brev, dateret Københavns slot 13/7 1633 og derefter en dom her af tinget 21/12 1637, som til slutning formelder, så efterdi i rette er fremlagt KM brev, dateret Københavns slot 13/7 1633, som Folmer Tomasen apoteker i Århus har forhvervet, at apoteket her sst ville holde, og kræmmere og andre her i Århus, hvis apoteket alene vedkommer, ikke at må holde fal, da efterdi Folmer Tomasen ikke straks efter KM brev har forskrevne borgere ladet stævne og varsel give for de specerier, apoteket alene vedkommer ikke at må fal holde, hvorefter de kunne have haft dem at rette, førend nu han derpå lader tale, og hvis beholdne krydderi, en part af fornævnte borgere har i beholdning haft, det specielt Folmer Tomasen at have tilbudt, og han det dem ikke for en billig værd ville afhandle, en part svarede, de noget havde haft, nu har de intet, nogen svarede, de havde slet intet, da vidste byfogden ikke fornævnte borgere deres ulempe at kunne kende, men fornævnte borgere herefter ikke at må holde fal hvis krydderi, apoteket vedkommer efter KM nådigste brev, og det straks at afskaffe, med mindre de KM benådning derpå kan erlange og forhverve. hvorefter Niels Madsen på Folmer Tomasens vegne venligt advarede og påmindede Anders Tomasen, Jens Basballe, Jens Vinter, Søren Vinter, Adelheid Hansdatter, Jørgen Lauritsen og Søren Christensen, at de ville efterkomme og godvilligt forholde dem efter KM alvorlige brev og befaling, og hvis det ikke sker, vil han dem med proces og rettergang herefter til at tale som dem, KM brev ikke vil agte.

** N Madsen for Augustinus Miller gav til kende, at det var nu i dag det 4.ting, at han har udæsket af Jens Andersen Karlby borger sst Augustinus Millers delte og lovforvunden mand Jens Pedersen med sin farkoste, som boer i Jens Karlbys gård på Studsgade, og i hvert ting forbudt Jens Karlby at huse og helle eller holde tag og skjul over Jens Pedersen imod loven, og ikke Jens Karlby fremkom.

** N Madsen for Kirsten Pedersdatter fremlagte et tingsvidne her af tinget 31/5 sidst, hvori Jens Lauritsen rådmand sst vidnede, at han kan mindes i 24 år, at den ager, som ligger ungefer sidst i det 3.fald i Skovvangen, som begyndes ved Vejlby dige, at lese sønder på, til Højageren undtaget, og som ligger imellem Christoffer Stenhuggers ager til de boder på Guldsmedegade på den ene og Christen Carlsens ager på den anden side, har været brugt ulast og ukæret, imens og al den stund Rasmus Gius levede og hans hustru efter hans død. Christen Carlsen rådmand sst vidnede, at han også mindes i 24 år, Niels Jensen sst mindes i 20 år, Peder Jensen sst mindes i 32 år. efter at samme vidne var læst og påskrevet, fremæskede Niels Madsen på Kirsten Pedersdatters vegne, om nogen var, :/ eftersom hende var givet varsel til i dag 4.ting at tage beskrevet forbydelsesvidne afgrøden på fornævnte ager at afføre /: som hende nu i dag havde noget til at tale den sag anlangende, og ingen fremkom, som hende i nogen måder tiltalte.

** N Madsen for Mikkel Langballe. efterskrevne vidnede, at de 16/6 sidst forleden på Mikkel Langballes vegne var hos Hans Klodt og advarede ham, at han ikke længere end til sankt Mikkels dag førstkommende måtte ibo eller besidde Mikkel Langballes hus, men det da at gøre ham ryddelig.

** Christoffer Pedersen fuldt og fast vedkendte sig den bibel, som nu for retten var til stede, og derhos tilspurgte Jens Pedersen i Søften, om han ville kende sig ved samme bibel på Søften kirkes vegne, hvortil Jens Pedersen svarede, at samme bibel har tilforn tilhørt Søften kirke, som han formente med levende folk at ville bevise.

** Oluf Taftebjerg (uafsluttet)

28/6 1638.

** Søren Frost borgmester tilsagde og advarede borgerskabet her i Århus, at de oprigtigt skulle angive og fortolde hvis korn, de i Århus kornmølle vil lade male, på det KM rettighed ikke skal dermed forkortes. tilmed blev Bernt Klodt møller advaret, at skulle have indseende med hvis korn, borgerskabet lader male i møllen, at de det retfærdigt angiver og fortolder.

** Peder Hansen kedelfører stod nu i dag for tingsdom lovligt sit 4.ting, det han med høringsdele har tiltalt Anders Keldsen sst for 10 mark for 5 skæpper humle. så fremstod Anders Keldsen og lovede, at han til sankt Olai førstkommende skal betale ham.

** Peder Lauritsen, barnfødt i Århus. efterskrevne 24 borgere vidnede, at Peder Lauritsen er barnfødt her i byen af ærlige ægte forældre, både på fædrene og mødrene, hans far var Laurits Rasmussen kedelsmed og hans mor Johanne Pedersdatter, som nu i herren er hensovet, og selv har Peder Lauritsen handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** N Madsen for Niels Sørensen og på hans vegne lovligt det 4.ting det han har tilbudt, om nogen var, som ville købe noget af hvis efterskrevne gods, som hans søster Bodil Sørensdatter er arveligt tilfaldet efter hendes salig forældre, og som han er værge for.

** Bernt Klodt for Sidsel Nielsdatter og på hendes vegne fremlagde efterskrevne beskikkelses seddel lydende: lader Sidsel Nielsdatter, salig hr Søren Andersens efterleverske, fordum præst i Voldum og Rud sogne ved to mænd tilspørge hr Jens Christensen nu præst i Voldum og Rud sogne, hvem der har givet eder lov til at tage hvis rug, byg og havre, som var i Voldum præstegård, som hun måtte fradrage 1636, som med rette tilhørte Sidsel Nielsdatter og hendes små faderløse børn. actum Århus 7/6 1638 Sidsel Nielsdatter egen hånd. dertil havde hr Jens Christensen svaret, at hvis korn af hendes, han har oppebåret, det havde Søren Jensen Års i Randers bevilget ham.

** Rasmus Rasmussen Ørn i Randlev på Maren Madsdatter i Århus hendes vegne havde ladet stævne Karen Ludvigsdatter borgerske sst og hende tiltalt, for hun skal have ladet lovbyde hvis sæd, som er ført i den jord, som Maren Madsdatter er indført i for sin gæld. dertil svarede Niels Madsen fogedsvend på Karen Ludvigsdatters vegne, at hun i samme ejendom er indført for hvis gæld, hun for sig selv og sin datter fordrede, hvorfor han mente, at hendes datter burde at stævnes, før noget i sagen kunne gå beskrevet. da efter tiltale, gensvar og denne sags lejlighed turde fogden sig ikke fordriste noget i den sag at tilstede, førend derfor lovligt stævnes.

** Henrik Mogensen kapitelsfoged for mester Bonde Nielsen. efterskrevne synsmænd afhjemlede syn på der arbejde, som Christen Hansen Grøn murmand sst har gjort på den gård, mester Jens Knudsen latinske skolemester iboer, og de vidnede, at de nu i dag var på åstedet, og da syntes dem at skorstenen i bryggerset, hvilken er opmuret til den skorsten i den lille stue, at den var faldet fra den anden fra loftet og ganske op igennem til øverst, så samme skorsten ikke kunne stå uden fare. dernæst beså de taget, hvilket var meget brøstfældigt på adskillige steder.

5/7 1638.

** Augustinus Miller for Hans Pedersen. Niels Lauritsen Rode borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 150 sletdaler, og derfor til underpant satte han Hans Pedersen de to parter i den gård på Brobjerg, som han iboer, liggende norden næst til Ove Sørensens gård og sønden næst til Hans Andersen Grønbæks gård.

** Anders Rasmussen. efterskrevne 24 borgere vidnede, at Anders Rasmussen er barnfødt her i Århus af ærlige ægte forældre, hans far var Rasmus Rasmussen og mor Gertrud Jensdatter, og han har skikket og forholdt sig ærligt, kristeligt og vel.

** N Madsen for Kirsten Christensdatter. fornævnte 24 mænd vidnede, at Kirsten Christensdatter er barnfødt i Århus af ærlige ægte forældre, hendes far var Christen Nielsen skrædder, som for nogen tid siden i herren er hensovet, og hendes mor er Johanne Lauritsdatter, som endnu lever, og selv har Kirsten Christensdatter handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** N Madsen for Jens Christensen i klostret efter opsættelses bemelding tiltalte Erik Jensen Loft i Østerby for 60 sletdaler efter hans brev dateret 26/3 1637, som han blev tildømt at betale.

** N Madsen for borgmester Søren Frost havde i dag 3 uger stævnet Niels Christensen, forrige foged på Kvelstrup, i Viborg for dom for 38 sletdaler for en møllesten, han havde bekommet 8/7 1636. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Laurits Rasmussen kleinsmed fremlagde byfogdens skriftlige stævning til efterskrevne borgere for deres sandhed at vidne, hvorledes de har kendt Laurits Kleinsmed, efterdi han beklager sig, at han med nogen mørke ord er overilet af Jens Lauritsen rådmand sst for retten 28/6 sidst forleden uden al skyld og brøde. derefter vidnede efterskrevne, at så længe de havde kendt Laurits Rasmussen, og i syndelighed nu på en 13 års tid, han har boet i Århus og været deres genbo eller næste nabo, da har de ikke hørt, spurgt eller fornemmet, at han har gjort eller forårsaget nogen ulovlig gerning, som kunne komme hans ære til forklejning i nogen måder, hvortil Jens Lauritsen rådmand svarede, at han intet efter recessen havde sigtet Laurits Kleinsmed på hans ære eller lempe for nogen uærlig sag til forklejning i nogen måder.

** N Madsen for Augustinus Miller tiltalte Jens Andersen Karlby borger sst, for han holder tag og skjul over hans delte og lovforvunden mand Jens Pedersen sst, som han af ham lovligt har ladet udæske. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** N Madsen for byfoged Peder Christoffersen tiltalte Mogens Nielsen i Hasselager for 3 sletdaler og 3 læs hø efter hans brev, dateret 6/6 1637. ingen mødte, blev opsat 8 dage.

** Peder Christoffersen byfoged. efterskrevne vidnede, at de 9/6 sidst forleden gennede 5 ungsvin her fra Århus og skulle drive dem til Stavtrup, og samme tid kom Erik Madsen med hans heste og vogn og hans søn Mads Eriksen og overkørte et af samme svin, så det døde.

** Poul Sørensen Svejgård for Anne Andersdatter salig Søren Fårups efterleverske. Jens Sørensen Fårup borger sst gav Anne Andersdatter og hendes arvinger afkald for al hvis arv, som ham arveligt kan være tilfaldet efter hans salig far Søren Jensen Fårup, som boede og døde i Århus, og han takkede Anne Andersdatter godt for god redelig betaling.

** N Madsen for Jørgen Svendsen, tjenende Jacob Jensen i Kane, fremlagde hans skriftlige klage, at han 20/6 med hest og vogn var i Århus og kørte om en anden vogn, hvori sad en karl Christen Pedersen i Ormslev, som slog hans husbonds hest i næsen og gav ham mange onde ord, og da Jørgen Svendsen stod af vognen, blev han overfaldet af 6-8 karle med vognkæppe, hvorfor han beskylder Christen Pedersen, Søren Basse, Jens Bødker i Ormslev og Jens Basse i Kolt .

** idem. synsmænd vidnede, at de 20/6 sidst forleden så, at Jørgen Svendsen havde en stor blodig skade bag i hans hoved. Niels Madsen sigtede og beskyldte Christen Pedersen, Søren Basse, Jens Bødker i Ormslev og Jens Basse i Kolt, at de gjorde samme skade.

** Niels Madsen på Jørgen Svendsens vegne advarede og opkrævede sandemænd sst, at de 9/8 førstkommende skulle komme til ting sværge og gøre deres ed og tov over Christen Pedersen, Søren Basse, Jens Bødker i Ormslev og Jens Basse i Kolt for sår og skade, de har gjort Jørgen Svendsen.

** N Madsen for Mikkel Langballe. efterskrevne vidnede, at de 16/6 sidst forleden på Mikkel Langballes vegne var hos Hans Klodt og advarede ham, at han ikke længere end til sankt Mikkels dag førstkommende måtte ibo eller besidde Mikkel Langballes hus, men da at gøre ham det ryddelig.

12/7 1638.

** Jørgen Svendsen for Hans Pedersen. Gert Hermandsen guldsmed borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 100 sletdaler, hvorfor han til underpant satte Hans Pedersen hans gård, han iboer, liggende i Immervad norden for Augustinus Badskærs ejendom og sønden til Jens Basballes gård.

** Johan Lyllofsen, skriver på Århusgård. synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på hvis brøstfældighed, som findes på bryggerset og køkkenet på Århusgård.

** N Madsen for Clemend Organist tiltalte Niels Mikkelsen skrædder sst for 2 pistoler med hylster. ingen mødte, blev optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen på velb Laurits Ebbesen på Skanderborg hans vegne tilspurgte menige borgere i Århus, hvad efterskrevne varer har været solgt og købt for i Århus 1636-1637, hvortil Søren Lauritsen, Jens Karlby med flere borgere svarede, at disse varer har kostet 1 tønde spansk salt 3 rigsdaler, 1 tønde Lüneburg salt 4 1/2 rigsdaler, 1 tønde sild eller torsk 5 rigsdaler og 1000 tagsten 14 rigsdaler, hvilket har været det aller ringeste køb.

** Jens Iversen lod dele efterskrevne for gæld.

** Rasmus Rasmussen Ørn i Randlev for Maren Madsdatter. denne tvistige sag imellem Maren Madsdatter og Karen Ludvigsdatter sst anlangende hvis ejendom, de for deres gæld efter salig Jørgen Strømsen er indført i, blev optagen til i dag 8 dage.

** N Madsen for velb Frederik Ritz til Tygestrup, KM befalingsmand på Vordingborg slot, fremlagde en tingbog her til Århus byting 1621, hvori findes 25/1 indført efterskrevne sandemandsed, som Peder Jensen i Norring havde forhvervet, så og hørte, at Peder Jensen gav til kende, at han havde kaldt på sandemænd sst, at de skulle gøre deres ed og tov om hans salig bror Mikkel Jensens død og bane, som blev dræbt i Århus, og fremlagde et 8 mænds vidne her af tinget 21/12 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at 4/11 sidst forleden noget på dagen kom Jens Mikkelsen Lofts sønner i Østerby, som er ung Jens Jensen Loft, Mikkel Jensen Loft og Søren Jensen Loft ind til Knud Mikkelsen Rude borger i Århus og begærede at ville sidde og drikke en kande øl, da sagde Knud til dem, den stund de ville holde fred, måtte de sidde og ikke ellers. nogen stund derefter kom Mikkel Jensen i Obstrup derind og havde været langvejs vandret, og købte sig et stob øl, som han ville slukke sin tørst med, og sad for sig selv og drak. så kom Erik Jensen Loft i Østerby og sagde, han ville age Mikkel Jensen hjem, og da sagde brødrene Loft til Mikkel Jensen, at han skulle betale med dem i deres omgang, da svarede pigen i huset, at han ikke burde at betale med dem, idet han intet havde drukket i deres omgang, hvilket Erik Loft også sagde. derefter kom han og de tre brødre Loft i parlament, og Jens Loft løb til Mikkel Jensen og slog ham i hans ansigt med en kande øl, og derefter løb Søren Jensen Loft til med en kniv og slog Mikkel Jensen et meget ondt blodigt slag i hans bryst, som han siden blev død af, og ikke Mikkel Jensen gav dem nogen årsag dertil. endnu et tingsvidne her af tinget 11/1 sidst forleden, Peder Jensen lovligt sit 3.ting har kaldt på sandemænd sst at gøre deres ed og tov over ung Jens Jensen Loft, Mikkel Jensen Loft og Søren Jensen Loft i Østerby, for de har dræbt hans bror Mikkel Jensen. så blev opnævnt 2 dannemænd, som skulle fylde sandemændene til at gøre deres ed og tov, hvilke dannemænd tog hverandre i hånd og lydeligt tilfyldte sandemænd her i Århus til at gøre deres ed og tov om samme manddrab. da tilstod efterskrevne sandemænd at efter syn, vidnesbyrd og kundskab, som de har opledt og udspurgt, og ingen undskyldning derimod er gjort, da svor de Søren Jensen Loft et fuldt manddrab over, for han dræbte sagesløs mand, og er fordi skyldig sin fred at miste.

** N Madsen for Søren Christensen skræddersvend. efterskrevne vidnede, at Søren Christensen var slået et stort blodigt hul bag hans højre øre, som han beskyldte Morten Rasmussen, tjenende Niels Lassen i Hørslev for, at han 2/7 sidst gjorde ham samme skade her i Århus, og lyste Niels Madsen Morten Rasmussen derfor et fuldt vold til.

** N Madsen for borgmester Søren Frost. efterskrevne vidnede, at de i går 8 dage sidst forleden var i Rasmus Hansen bagers hus og på borgmesters vegne tilbød ham og hans hustru 11 mark for en sort klæde kåbe, som de havde i pant af Kirsten salig Jens Olufsen skippers sst, og begærede kåben, da svarede han og hans hustru dem, at de havde købt samme kåbe af Kirsten. bysvende vidnede, at da de tilbød Rasmus Bager 11 mark og begærede kåben, da tog han pengene og kastede ud af døren efter dem i forstuen.

** Søren Christensen skræddersvend gav last og klage på Morten Rasmussen, tjenende Niels Lassen i Hørslev, at han 2/7 sidst forleden slog og gjorde ham et stort blodigt hul og skade bag hans øre uden al skyld og brøde.

19/7 1638.

** Niels Olufsen i Hørslev fremlagde et skriftligt tilbud lydende: eftersom jeg for nogen tid siden er kommet i køb med Anders Sørup i Århus om et værelse, han på Vestergade iboer, og der vi forligtes om købet og den summa penge, han skulle have, som til nogen adskillige tider skulle betales, efterdi han rejste købet højt mere end værelset kunne gælde, der brevet blev skrevet, og jeg i min drukkenskab havde fået ham 20 sletdaler, og brevet skulle læses for mig, da jeg ikke selv kunne læse eller skrive, var det forandret i forpligten til kortere terminer end vores forligelsesmål var, og derfor ikke samme brev af mig blev beseglet, af hvilke årsager jeg tilbyder ham sit købebrev tilbage igen og begærer mine penge 20 daler igen. 10/7 1638 Niels Olufsen af Hørslev.

** N Madsen for Adelheid Hansdatter tiltalte Niels Frandsen i Tilst for 8 daler og 1 tønde byg. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Knud Keldsen. Niels Bjørnskov borger sst lod læse en landstings stævning, hvormed han havde stævnet Knud Keldsen at møde til Viborg landsting 15/8 førstkommende den tvistige sag anlangende hans hus og ejendom, Knud Keldsen i pant har.
 
** Augustinus Miller for Christoffer Stenhugger (uafsluttet)

26/7 1638.

** Rasmus Rasmussen Ørn i Randlev for Maren Madsdatter efter opsættelses bemelding var dom begærende om de to ejendomme, som Maren Madsdatter for gæld efter salig Jørgen Strømsen, nemlig den øde ejendom ved Mindet og den liden kornhave i Rødengifde, er indført i, ikke bør hende alene for ejendom at efterfølge og ingen anden. Niels Madsen fogedsvend sst mødte på Karen Ludvigsdatters vegne og fremlagde en dom her af tinget 31/8 1637, tingsvidner her af tinget 14/9 1637 og 21/6 sidst forleden, en dom af Viborg landsting 8/11 1637 samt en rigsråds dom 6/4 1638. derpå blev således afsagt, efterdi fremlægges Danmarks rigsrets dom dateret Koldinghus 6/4 sidst forleden, så vel som to landstingsdomme, indlæg, vurderingsvidne, som Maren Madsdatter og Karen Ludvigsdatter begge har bekommet indlæg i den øde ejendom, og KM dom formelder, at de gode landsdommeres dom ved magt kendt, dog uanseet tvister Maren Madsdatter med Karen Ludvigsdatter om fornævnte to ejendomme sig alene dem at vil tilholde, da vidste fogden ikke rettere herom at kunne kende, end Maren Madsdatter og Karen Ludvigsdatter begge, de gode uvildige dannemænd samme tvende ejendomme imellem dem at likvidere og forene.

** Christen Lauritsen Kå. denne tvistige sag imellem Christen Kå og Jens Taftebjerg sst anlangende noget smør, som skulle være blevet borte af hans skude, blev optagen i 4 uger.

** Anders Sørensen Sørup. denne tvistige sag imellem Anders Sørup og Niels Olufsen i Hørslev anlangende et hus og ejendom, han har Anders Sørup afkøbt på Vestergade, blev opsat til i dag 14 dage førstkommende.

** N Madsen for Jens Jacobsen lod dele efterskrevne for gæld.

** Christen Carlsen og Hans Andersen Grønbæk overformyndere lod læse en skriftlig seddel, hvormed overformynderne i Århus giver til kende og begærer, at hvem som er værge og formyndere for umyndige børn her i byen, at de møder på rådhuset på lørdag førstkommende med deres regnskab, at deraf kan erfares, hvorledes de med deres værgemål omgås og for skade i længden at tage vare.

** Anders Lauritsen fremlagde et skriftligt tilbud lydende: eftersom jeg 26/3 sidst forleden har budt godtfolk til huset dem ret gæld har at fordre efter min salig svoger Christen Pedersen, som døde i pesttid, som da mødte og bekom af de salig folks gods for deres gæld, og Rasmus Værn da ikke mødte, så endnu byder ham til at møde i mit hus, som de salig folks gods findes, deraf at have for sin gæld, den 31/7 at møde, dersom han ikke til da vil møde, vil jeg ikke ydermere svare dertil. actum Århus 26/7 Anders Lauritsen egen hånd.

** idem lydeligt lod fordele for hovedsagen Christen Rasmussen bag klostret sst, for hans tro tjeneste, han har ham tilsagt og drog af samme hans tjeneste 25/6, og han stedte ham 8 dage tilforn og der gav ham 6 skilling til fæstepenge.

** Christen Carlsen på Anders Lydiksens vegne på den ene og Søren Rasmussen borger sst på den anden side lydeligt bekendte dem at have gjort et venligt mageskifte i så måder, at Anders Lydiksen har undt og tilladt, det Søren Rasmussen til ham og hans arvinger skal have for evig ejendom en Anders Lydiksens ager i det 1.fald i Vorregårds vang og er liggende til Rasmus Bruns gård på Mejlgade, derimod har Søren Rasmussen undt og tilladt Anders Lydiksen til ham og hans arvinger at skal have til vederlag og for evig ejendom en Søren Rasmussens ager, som er liggende til hans gård, han iboer på Brobjerg, som ligger i det 2.fald i Vorregårds vang.

** N Madsen for Clemend Organist. denne tvistige gældssag imellem Clemend Organist og Niels Mikkelsen skrædder sst anlangende 5 daler for et par pistoler, han er ham skyldig, blev optagen fremdeles i 14 dage.

** N Madsen for Peder Kedelfører efter opsættelses bemelding tiltalte Albret Loff, borger i Ålborg, for (blank) daler resten af en håndskrift, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Christoffer Pedersen efter opsættelses bemelding var dom begærende om en bibel, som efter salig Bodil Lasdatter findes, og efter hvis dokumenter, som han derpå har, bør ham at efterfølge. Jens Pedersen i Søften mødte og fremlagde en seddel, som salig Bodil Lasdatter havde udgivet, at hun har Søften kirkes bibel hos sig. og blev derpå således afsagt, så efterdi er fremlagt salig Bodil Lasdatters brev, dateret Skagen 5/10 1630, anlangende en bibel, som Christoffer Pedersen skal have lånt Bodil Lasdatter i hendes livstid, og efter hendes død måtte den annamme, og er fremlagt et andet salig Bodil Lasdatters brev, dateret Søften 25/7 1632, som lyder, at salig Bodil Lasdatter bekender at have Søften kirkes bibel hos sig, som er af den slags, som udgik i kong Frederiks tid, med argument og indhold over hvert kapitel, da vidste fogden ikke heri at kunne kende, efterdi der findes brev imod brev, det ene imod det andet, men det at indkomme for hans overdommere.

** N Madsen for Peder Christoffersen byfoged efter opsættelses bemelding tiltalte Mogens Nielsen i Hasselager for 6 sletdaler og 3 læs hø efter hans brev, dateret 6/6 1631. blev tildømt at betale inden 15 dage eller have udlæg derfor i hans bo og gods.

** mester Wulf Baltsersen. denne tvistige sag imellem mester Wulf og Anders Lauritsen anlangende den gæld, mester Wulf fordrer af Anders Lauritsen på sin salig svoger Christen Pedersens vegne, blev opsat til i dag 14 dage.

** Hans Pedersen og Peder Jacobsen borgere sst lod læse og påskrive en toldseddel lydende på 110 tønder rug ved Mellerup sund at være indskibet med skipper Christen Hansen Holm i smakken, som kaldes den Grå Falk, og sig derhos beklagede, skipperen fra samme toldseddel og nogle andre breve at være bortsejlet, og var derfor begærende et tingsvidne efter deres tilkendegivelse. efterskrevne vidnede, at de 23/7 var ved Mellerup sund med fornævnte toldseddel og andre breve at skulle have leveret skipper Christen Hansen Holm, og da de kom der, var han bortsejlet.

** Christen Carlsen. efterskrevne, som var taget til synsmænd til et gærde imellem Christen Carlsens fald jord og Peder Bonde sst hans have, de vidnede, at de blev forevist samme gærde, og da syntes dem, at det gærde om Peder Bondes have ikke at være et ret gærde, men at være nogle løse torn og nogen små ringe staver deri, og er samme gærde sommesteds 3 alen og sommesteds (blank) og sommesteds mindre ind på Christen Carlsens jord, ham til stor skade på sin ejendom. dertil svarede Peder Bonde, at han ikke har sat sit gærde Christen Carlsen eller hans ejendom for nær.

** Jens Karlby. efterskrevne vidnede, at de (blank) sidst så, at der var skåret og slået græs på adskillige steder i Jens Karlbys og Karen Ludvigsdatters haver på Kohøjsbakke, men hvem det havde gjort, vidste de ikke.

** Peder Spørring på borgmester og råds vegne efter opsættelses bemelding tiltalte Christen Tomasen skomager sst for byens jord på Trøjborg bakke, han har indhegnet uden vilje og minde og deri ført sæd. Christen Tomasen dertil svarede og formente, at han ikke havde udsat sin have på nogen mands jord, videre end hans skøde formelder. og afsagde fogden derpå således (uafsluttet)

** N Madsen for hr Christen Friis i Rårup gav til kende, at det var nu i dag det 4.ting, han har på hr Christen Friises vegne, som er værge for salig mester Christen Hansens børn, tilbudt alle dem, som ville købe noget af hvis guld, sølv eller andet, som salig mester Christen Hansens børn er tilfaldet efter salig Magdalene Hansdatter, så og pengene at ville have på rente, som hr Christen Friis har under værgemål, skulle de det gerne bekomme.

2/8 1638.

** Augustinus Miller for hr Niels Poulsen i Skjoldelev. Poul Nielsen borger her sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være hr Niels Poulsen 70 rigsdaler, og derfor til underpant satte hr Niels Poulsen hans gård og ejendom, han nu selv iboer, liggende på Mejlgade norden næst Anne Clemends gård og sønden til Fægyden og strækker sig fra adelgaden vester på til Christen Carlsens boder og ejendom, med sin hosliggende have og tilliggende avl i alle Århus vange.

** N Madsen for Laurits Sørensen tiltalte Johan Nielsen kræmmer sst, Jens Iversen på Brobjerg og Hans Kleinsmed i klostersmedien for gæld. blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Adelheid Hansdatter efter opsættelse tiltalte Niels Frandsen i Tilst for 8 daler og 1 tønde byg. blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Jens Pedersen gav tilkende, at han havde ladet Augustinus Miller stævne for vidne, han i dag vil tage beskrevet, anlangende en tvistighed, de er i med hverandre om en håndskrift. Augustinus Miller mødte og fremlagde en dele over Jens Pedersen her af tinget 29/3 sidst forleden, hvor han har ladet Jens Pedersen fordele for en håndskrift, han ham forholder og ikke vil igen levere, endog han ham den har betalt, og mente Augustinus Miller at Jens Pedersen burde derfor ikke at fange noget i den dag beskrevet, førend han ham af samme dele har befriet. sagen blev opsat i 14 dage.     

** N Madsen på Søren Christensen skræddersvends vegne lovligt advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 14 dage skulle komme her til tinget, sværge og gøre deres ed og tov over Morten Rasmussen, tjenende Niels Lassen i Hørslev, for sår og skade, som han har gjort på Søren Christensen.

** N Madsen for borgmester og råd efter opsættelses bemelding tiltalte Niels Christensen forrige foged på Kvelstrup for 37 daler for en møllesten, som han har bekommet. blev tildømt at betale.

** Poul Nielsen tjenende under velb Jørgen Hartvigs kompagni. efterskrevne i Holstebro vidnede, at Poul Nielsen, som boede i Yderstræde og nu tjener under velb Jørgen Hartvigs kompagni hans hustru ved navn Karen Mikkelsdatter døde i Yderstræde 8/4 1632, og ikke Poul Nielsen siden den tid har været trolovet eller viet nogen kvindesperson.

** Rasmus Jensen bager oldermand i bagerlavet på sine egne og menige lavsbrødres vegne fremlagde efterskrevne beskikkelse, lydende: at eftersom vi efterskrevne bagere, der iblandt Bodil Nielsdatter, salig Hans Bagers efterleverske, har os til forpligtet i vores skrå at skal holde fal i Borgporten og i vores huse af brød, som til den ganske by og menighed, så vel som til vejfarende og fremmede folk til nødtørft og fornøden gøres, og efterdi vi tit og ofte ikke kan få vores korn malet i Århus kornmølle, hvorfor vi nu er forårsaget af Bernt Møller at begære, at han ville male vores korn, at vi kunne holde vores forpligt, så vi ej skulle have nogen årsag at søge andre møller, eller nødes til os for den høje øvrighed os at beklage. actum Århus 23/7 1638. og findes på samme beskikkelse skrevet, at 23/7 har vi underskrevne været i Århus mølle hos Bernt Klodt, og har han os dertil svaret, at dersom bagerne selv syntes, der var vand til at male deres korn, og de det vil eventyre, ville han forlove dem kværnen og skaffe dem folk.

** N Madsen for mester Søren Andersen læsemester. efterskrevne vidnede, at de 11/6 sidst forleden var til syn til efterskrevne agre på Århus mark for mester Søren, og da så de, at var der taget en alen jord fra mester Sørens agre.

** Niels Sørensen skomager. Christen Carlsen rådmand og overformynder sst fremlagde et skriftligt brev lydende: jeg Peder Lauritsen Guds ords tjener til øster og vester Alling sogne kendes og vitterlig gør, at jeg har oppebåret af Christen Carlsen 33 sletdaler, som salig Søren Bertelsens lidet barn Maren Sørensdatter, hvilket Anders Villumsen i vester Alling morbror tog til sig at opfostre, til sin nødtørftige underholdning og arv blev tillagt, hvilke 33 daler jeg bepligter mig at svare på Anders Villumsens vegne, at samme barn skal med føde og klæde forsynes, til det selv kan fortjene sin føde og klæde. øster Alling 29/7 1638. hvorefter Christen Carlsen gav Niels Sørensen kvit og fri for hvis arv og gods, som han for salig Søren Bertelsens barn lille Maren Sørensdatter har haft under værgemål.

9/8 1638.

** Anders Sørup underdegn til domkirken. denne tvistige sag imellem Anders Sørup og Niels Olufsen af Hørslev blev fremdeles optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Jens Ulriksen. denne tvistige sag imellem Jens Ulriksen og hans kreditorer blev optagen til i dag 14 dage.

** Hieronimus Gylden. Søren Jensen Vinter borger sst med fuldmagt af Christoffer Jensen stenhugger og på hans vegne skødede til Hieronimus Gylden og hans arvinger to hans boder, liggende på Guldsmedegade næst norden op til Hieronimus Gyldens egen gård og sønden næst til fordum Christen Jensen stenhuggers boder sst, med sin tilliggende ager og markjord i Århus vange.

** Augustinus Miller på Hans Pedersens vegne. Hieronimus Gylden borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 150 sletdaler, og derfor til underpant satte ham to sine boder, som han Christoffer Jensen stenhugger nu nyligt afkøbt har, liggende på Guldsmedegade.

** Oluf Andersen for velb Jost Høg til Bjørnholm havde stævnet Peder Christoffersen byfoged anlangende et gældsbrev, som Hans Jostsen borger i Århus til Jost Høg har udgivet på en sum penge for øksne, han af ham på Bjørnholm bekommet har, hvilket gældsbrev, Peder Christoffersen på Århus byting til sig har annammet og det ikke igen fra sig vil levere, hvorfor Jost Høg formener, at Peder Christoffersen derfor bør at lide tiltale. derefter blev fremlagt Jost Høgs skriftlige forsæt, hvorefter blev afsagt dom, så efterdi Oluf Andersen fremlægger adskillige breve, og da har samme breve pludseligt til sig annammet og undveget retten, og ikke vil betro fogden samme breve, hvorefter han kunne have sig at rette, vidste fogden ikke at udstede noget lovmål over Peder Christoffersen på velb Jost Høgs vegne, førend sagen anderledes procederes, og brevene hos fogden eller byskriveren bliver til stede.

** Jacob Lauritsen stod for tingsdom og tilspurgte Oluf Andersen i Humlegårdsdam, om han ville betro ham hvis breve, som han havde ladet påskrive, og han dem kunne lade indføre i hvis, som gik beskrevet, hvortil Oluf Andersen svarede, at han i djævlens navn ikke ville fremlægge andre breve, end de 2 sedler, den ene en varselsseddel og den anden et forsæt, men tog hvis breve til sig igen, som han lod læse og påskrive.

** Augustinus Miller. Jens Pedersen sst bekendte, at han havde kasseret den håndskrift, han havde af Augustinus Miller, og som de nu omtvistes, og sagde at han dertil havde magt det at gøre.

** N Madsen for Clemend Organist efter opsættelses bemelding tiltalte Niels Mikkelsen skrædder sst for 5 daler for to pistoler med hylster. ingen mødte, blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Knud Keldsen lod fordele Niels Jensen Bjørnskov borger sst,, for han ikke har eller vil efterkomme byfogdens dom, så og hans egen forpligt anlangende det hus, han påboer, som Knud Keldsen gav ham til sag.

** N Madsen for Jørgen Svendsen, tjenende Jacob Jensen i Kane (uafsluttet)

16/8 1638.

** N Madsen på Søren Christensen skræddersvends vegne gav til kende, at han har kaldt på sandemænd sst, at de i dag skulle gøre deres ed og tov over Morten Rasmussen, tjenende Niels Lassen i Hørslev, for sår og skade, han 2/7 forleden har slået og gjort Søren Christensen, og for sandemændene fremlagde efterskrevne tingsvidner her af ting 12/7 sidst forleden samt et opkrævelsesvidne her af ting 2/8 sidst. så blev opnævnt to dannemænd, som tilfyldte sandemændene at gøre deres rette ed og tov i samme sag, hvorefter fremstod efterskrevne sandemænd og gjorde deres ed og tov, og efter sand kundskab, som de har opledt og udspurgt, at Morten Rasmussen her i Århus har gjort Søren Christensen en blodig skade, hvilket Søren Christensen har givet last og klage på Morten Rasmussen for, og aldeles ingen genmæle af Morten Rasmussen der imod er gjort, da svor sandemændene Morten Rasmussen et fuldt vold over både for kongen byen og bonden.

** Jens Ulriksen (uafsluttet)

** N Madsen for Mikkel Rasmussen i Svejstrup. Niels Nielsen kedelfører borger sst bekendte, at han var Mikkel Rasmussen i Svejstrup 14 mark gammelt kobber skyldig, som han ham vil betale.

** N Madsen på Søren Poulsen skomagers vegne fremlagde et register, lydende: 9/2 1638 har vi Erik Madsen og Jens Christensen været overværende og set beskrevet hvis efterskrevne fattigdoms gods, som fandtes efter salig Maren Christensdatters død i det hus, hun iboede. varsel til Mette Christensdatter, boende i Rødding i Salling.

** idem fremlagde efterskrevne fortegnelse på hvis, Søren Poulsen har udgivet over salig Maren Viborgs lig den første aften, kringler for 2 mark, ost for 1 mark, øl for 28 skilling, sværte til ligkisten 2 skilling, til præsten 5 mark, til peblingene 1 daler, til graveren 24 skilling, klokken 2 mark, til jorden 1 rigsdaler, kringler 3 mark 2 skilling, ost 2 1/2 mark, øl 3 daler, slette laugsbud 4 skilling, summa 10 daler 1 mark 4 skilling    

** idem. Niels Madsen gav til kende, at det var nu i dag lovligt det 3.ting han på Søren Poulsen skomagers vegne har tilbudt Mette Christensdatter, boende i Rødding i Salling, hvis efterladte gods, som findes efter hendes salig søster Maren Christensdatter Viborg, som for kort tid siden hos Søren Poulsen er død bleven, og derimod æskede hvis bekostning, han på hendes begravelse har anvendt.

** Sidsel Jensdatter sst. Morten Jensen kalkslår sst vidnede, at han så onsdag for sankt Olai dag i fjor, at Niels Jensen slog hans ægte hustru Sidsel Jensdatter et blodigt hul i hendes hoved uden skyld og brøde som en skalk.

23/8 1638.

** N Madsen for Hans Jostsen, denne tvistige sag imellem Hans Jostsen og nogle hans kreditorer, efterdi de ikke mødte, blev optagen til i dag 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Jens Hammel tiltalte Frands Nielsen, født i Skjoldelev, efterskrevne gæld, han er ham skyldig efter hans regnskabsbog fra 1627. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Augustinus Miller. efterskrevne, som var tilfundet at være de 8 mænd her til ting 19/7 sidst forleden, vidnede, at de da hørte og så, at der Augustinus Miller tog afkald af Villum Sørensen i Lystrup på løjtnant Christoffer Stenhuggers vegne på nogen arv, da så de, at Augustinus Miller leverede Villum Sørensen i Lystrup en skriftlig kontrakt, som var gjort imellem ham og Christoffer Stenhugger om samme arv.

** Anne Pedersdatter, barnfødt her i Århus. efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at Anne Pedersdatter er barnfødt i Århus af ærlige ægte forældre både på fædrene og mødrene, hendes far er Peder Andersen og mor Maren Sørensdatter, som i en rum tid har i Århus har været bosiddende, og som endnu lever, og har handlet og skikket dem som to ærlige ægtefolk vel egner og anstår, og selv har Anne Pedersdatter handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** N Madsen for Laurits Sørensen efter opsættelses bemelding tiltalte Johan Nielsen kræmmer sst, Jens Iversen og Hans Kleinsmed i klostersmedien for gæld. ingen mødte, blev tildømt at betale.

** Anders Sørup underdegn. efter opsættelses bemelding var Anders Sørensen endelig dom begærende, om Niels Olufsen i Hørslev ikke jo pligtig er og burde sit udgivne brev at holde, og ham med rede penge og pantebrev efter hans forpligt forsikre for den ejendom, han ham afkøbt har. og blev derpå således afsagt, så efterdi fremlægges Niels Olufsen i Hørslev hans købebrev med dannemænd deres hænder underskrevet til bekræftelse, at de har overværet den tid, Niels Olufsen har gjort køb med Anders Sørup, og straks betalt ham 20 sletdaler på hånden, hvilket Niels Olufsen ikke benægter, da vidste fogden ikke rettere herom at kunne kende, end Niels Olufsen jo bør at holde og efterkomme hans køb og kontrakt, som han Anders Sørup har gjort, eller derfor at lide tiltale.

** Christen Lauritsen Kå. efter opsættelses bemelding var Christen Kå dom begærende, om Jens Taftebjerg ikke jo burde at betale ham 3 ottinger smør, som i hans skude er borte blevet, inden 15 dage eller derefter at have udlæg derfor. blev derpå således for rette afsagt, så efterdi fremlægges tingsvidne, som indeholder, at Christen Kå har fremlagt et register på hvis smør, som han 12/11 1637 til Jens Pedersen Taftebjerg leveret og i hans skude er indkommet, hvilket Jens Taftebjerg ikke benægter, da vidste fogden ikke andet herom at sige for rette, end Jens Taftebjerg jo pligtig er og bør at igen skaffe Christen Kå fornævnte ottinger smør, eller og 3 daler for hver otting at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Erik Nielsen i True og på hans vegne synligt tilbød og udtalte til Jens Andersen rede penge 5 daler og tilbød ham inden 3 stunder at levere 4 skæpper byg, som Erik Nielsen er ham skyldig, og derimod æskede af Jens Andersen al hvis forfølgning, han kunne have på Erik Nielsen, være sig domme, deler og alt andet. derimod fremlagde Jens Andersen sit skriftlige svar, at han er overbødig at annamme samme gæld af ham, og sine breve at levere ham, når de om al anden iring og trætte bliver enten venligt forligt eller imellem dømt, og Erik Nielsen fuldgør sine rette bøder efter loven. datum Århus 23/8 1638 Jens Andersen egen hånd.

** N Madsen for Jens Ulriksen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Oluf Andersen for velb Jost Høg til Bjørnholm havde stævnet Karen (blank) salig Christen Malers sst og tiltalte hende for 4 daler, resten af 3 tønder byg, hendes salig husbond af ham bekommet har. Niels Madsen fogedsvend sst mødte på Karen salig Christen Malers vegne og formente, hende ingen dom burde at overgå, førend hendes børn bliver dertil stævnet, efterdi de og skal svare til gælden efter deres salig far. blev henvist lovligt at stævne alle som vedkommer.

30/8 1638.

** mester Wulf Baltsersen. Espen Sørensen sst vidnede, at han hos var, hørte og så 14/8 sidst på Kannikkegade, at Rasmus Bager mødte mester Wulf, og de kom sammen og slogedes, og så skilte han dem ad, og mester Wulfs krave blev sønderrevet, og et stykke deraf lå på gaden, og så gik Rasmus Bager med en sten i hans hånd efter mester Wulf til Niels Udsens dør, og de gav hverandre mange onde ord.

** Jacob Lauritsen. mester Wulf Baltsersen og Rasmus Lassen bager de stod nu her i dag for tingsdom og tog hverandre i hånd og blev venligt og vel forligt om al hvis iring og tvist, de med hverandre har i været til denne dag, dog kongen og byens sag uforkrænket.

** Folmer Tomasen tiltalte Jens Basballe, for han imod KM brev holder krydderi, som apoteket vedkommer. Jens Basballe svarede, at han vel skulle give sit svar dertil i dag 14 dage. blev opsat 14 dage.

** N Madsen for Anders Terkildsen. denne tvistige sag imellem Anders Terkildsen og hans kreditorer, efterdi ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** Jens Christensen Ans på hospitalets vegne. Staffen Knudsen, borger i Århus, vidmede, at for 28 år siden boede han i Testrup i den gård, Anders Jensen og hans mor og bror nu iboer, da var der intet gærde om den eng, som kaldes Asseballe made, og han lod slå den agerhøfde, som ligger for den agerende, som hører til Rasmus Bertelsens gård i Testrup, som nu omtvistes. varsel til Anders Jensen på Ning herreds ting og Jens Andersen ladegårdsfoged borger i Århus.

** Jens Lyngballe. efterskrevne vidnede, at de, en måned efter byggen var sået sidst forleden, var i Skovvangen og lignede nogen agre imellem Jens Lyngballe og mester Søren Andersen læsemester, og de lignede de ageren imellem begge ender, så hver fik sit mål.

** mester Wulf Baltsersen borger sst med en opsættelse her af ting 26/7 sidst forleden da at have stævnet Anders Lauritsen borger sst og ham tiltalte for gæld efter hans svoger salig Christen Pedersen efter hans efterskrevne regnskabsbogs indhold. så blev fremlagt en dom af Viborg landsting 18/7 sidst forleden, som om samme tvistige sag formelder, så efterdi byfogden ikke har dømt til eller fra, da fandt landsdommerne den hans dom magtesløs at være, og sagen til byting igen at komme. dernæst blev fremlagt Anders Lauritsens efterskrevne skriftlige tilkendegivelse og forsæt. derpå blev således afsagt, så efterdi fremlægges mester Wulf Baltsersens regnskabsbog, hvori findes Anders Lauritsens svoger salig Christen Pedersen for adskillige varer er skyldig blevet, Anders Lauritsen og selv bekender, at han har tilsagt over graven, at han har annammet sin svoger Christen Pedersen og hans datters efterladte gods deres kreditorer til bedste, da vidste fogden ikke rettere herom at kunne kende, end Anders Lauritsen jo bør at betale Wulf Baltsersen inden 15 dage.

** N Madsen for Maren Jacobsdatter. Maren Jacobsdatter stod for tingsdom og lydeligen tilsagde Troels Rasmussen i København, at han annammede penge af hende, siden hun havde annammet dem af provsten, og sagde, det var hans del og begærede den fuldmagt af Troels Rasmussen, som hun ham leveret. dertil svarede Troels Rasmussen, at hvis den fuldmagt er anlangende, da svor han, at den blev kasseret i mester Hans Kjærs provstehus i Ringkøbing i borgmester Jens Olufsen sst og flere godtfolks nærværelse.

6/9 1638.

** N Madsen for Peder Christoffersen byfoged. efterskrevne vidnede, at de 25/5 1637, siden tinget var holdt, var i Hans Jostsens hus, og da så de, at han sønderrev et hans gældsbrev til velb Jost Høg til Bjørnholm udgivet.

** idem. Niels Madsen fremlagde efterskrevne skriftlige underskrevne bevis lydende: eftersom Peder Christoffersen byfoged har ladet mig bud skikke anlangende et gældsbrev, jeg til velb Jost Høg til Bjørnholm har udgivet for øksne, jeg af ham bekom 1636 efter hvilket brev, den gode mand har ladet mig tiltale, så jeg har været forårsaget at gøre udlæg på bytinget 4/5 1637, og 25/5 har hans fuldmægtig vedkendt og taget mål, derpå har Peder Christoffersen leveret mig samme mit gældsbrev igen, efterdi jeg det med udlæg havde betalt, og der mig samme brev blev leveret, har jeg det straks revet og kasseret. datum Århus 28/9 1637 Hans Jostsen egen hånd.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam for velb Jost Høg til Bjørnholm tiltalte Peder Christoffersen byfoged sst for et Hans Jostsens udgivne gældsbrev, som han på bytinget 4/5 1637 til sig har annammet, om han ikke burde at stande ham til rette. sagen blev opsat til i dag 14 dage.

** Jørgen Sørensen degn. Christen Carlsen rådmand sst solgte og skødede til Jørgen Sørensen efterskrevne stykke jord, som han sig af Jens Christensen rådmand sst tilforhandlet har, som er af det jord, som tilforn tilhørte velb Mandrup Parsberg.

13/9 1638.

** Christoffer Pedersen. Peder Christoffersen, tjenende på Roskilde Bispegård, gav sin far Christoffer Pedersen afkald for al hvis arv, ham med rette var arveligt tilfaldet efter hans salig mor Lene Villumsdatter, og han takkede sin far godt for god udlæg og betaling.

** N Madsen for Jens Sørensen Elev lod dele for hovedsagen Anne Jørgensdatter, Jørgen Murmands datter i Harlev, for hendes tro tjeneste, som hun har lovet hans hustru og derpå taget fæstepenge, hvilket hendes løfte hun ikke har holdt.

** Anders Lauritsen. efterskrevne vidnede, at det er dem vitterligt, at salig Jørgen Tomasen havde været mester Wulf Baltsersens tjener i hans krambod og håndtering, men hvad regnskab er anlangende, vidste de ikke af, og ikke han havde anden bopæl end til mester Wulfs til i år, han døde i Hamborg.

** Jens Iversen. efterskrevne, eftersom de var taget til synsmænd til et gærde imellem ham og Søren Jensen hans nabo, da vidnede de, at de havde seet Jens Iversens have, at der fra en pil og ned til åen havde været to jordfald stetter, hvilke er nys nogen pilegrene indstukket, og var der to bede, sået med gulerødder, af svin opædt.

** idem. efterskrevne vidnede, at de som i morgen bliver 14 dage var i Søren Jensens hus på Brobjerg og tilbød ham pant og penge for Jens Iversens ko, han havde indgennet, om den kunne have gjort ham skade, og da vidste Søren Jensens pige dem til koen, som stod i Søren Jensen hus, og da var den ganske vel ved magt, og begærede de, at Jens Iversen kunne få koen ud.

** idem. Jens Iversen gav last og klage på Søren Jensen sst for sin ko, som han havde indgennet og derefter er død blevet.

** N Madsen for Dorte Guldsmeds. Niels Christensen guldsmed borger sst bekendte, at han ikke vidste andet med Dorte Guldsmeds, hendes husbond og børn end ærligt, kristeligt og godt er. det samme bekendte Dorte Guldsmeds i lige måder om Niels Christensen, og derpå tog de hverandre i hånd og blev venligt og vel forligt.

** N Madsen for hr Mikkel Rasmussen i Svejstrup lod fordele Niels Nielsen kedelfører sst for 16 mark gammelt kobber, som han gav ham til sag.

** N Madsen for Kirsten Poulsdatter tiltalte Niels Jensen smed på Studsgade for leje af en smedje på Volden. ingen mødte, blev opsat 14 dage.

** N Madsen for Augustinus Miller tilbød Jens Pedersen sst, at dersom han ville udlægge fra sig sine bøder, 3 mark til bonden og 3 mark til kongen, så og den håndskrift, som han har, Augustinus Miller tilhørende, da ville han ham for hvis dele og lovmål, Augustinus har over ham for samme brev, forsikre.

** Jens Pedersen borger sst havde stævnet efterskrevne, som var 8 mænd her på tinget 2/8 sidst forleden, for deres sandhed at vidne anlangende nogen tvistighed Jens Pedersen og Augustinus Miller med hverandre 2/8 her på tinget i var om et brev og håndskrift, Jens Pedersen Augustinus Miller forholdt har. for skudsmåls skyld optog fogden denne sag til i dag 8 dage førstkommende.

** Hans Hansen for mester Påske Jensen. efterskrevne stod for tingsdom med fuldmagt af Laurits Hansen i Storring og gjorde hans skudsmål, at han er så lovligt forhindret i KM forfald, så han her i dag ikke kunne møde at svare til hvis vidner, mester Påske havde ladet ham stævne for, anlangende et barn, han skulle have avlet med en kvinde her i byen.

** Anders Madsen for Rasmus Pedersen Teglgård i Pillemark på Samsø. efterskrevne 24 dannemænd, alle borgere sst, vidnede, at Rasmus Pedersen Teglgård er født her i Århus af ærlige ægte forældre, hans far var Peder Rasmussen Teglgård og hans mor Anne Mikkelsdatter, og har handlet og skikket dem som to ærlige ægtefolk, og selv har Rasmus Teglgård fra sin fødsel, opvækst og ungdom og så siden, han her i byen blev bosiddende og holdt danske skole, så længe han var her i byen handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel imod alle og enhver.

** Johanne Sørensdatter i Udby i Sjælland. forskrevne 24 dannemænd vidnede, at Johanne Sørensdatter er barnfødt her i Århus af ærlige ægte forældre, hendes far var Søren Andersen og mor Anne Olufsdatter, og har Johanne Sørensdatter al den stund, hun her i Århus har været, handlet og skikket sig ærligt og vel.

** N Madsen for Jens Lauritsen rådmand og på hans vegne tilbød Christen Jensen Kjær sst salig Christen Madsens børns gård, som Jens Lauritsen er værge for, at han den for leje må ibo og besidde, dog med så skel, at Christen Kjær vil holde gården ved hævd og stille nøjagtig vissen og loven for husleje og brøstfældighed, så Jens Lauritsen på børnenes kunne blive skadesløs holdt.

** Maren Rasmusdatter. Søren Simonsen i Slet gav Maren Rasmusdatter afkald og kvittering for al hvis arv og gods, som han efter hendes salig husbond Jørgen Mikkelsen, som boede og døde her i Århus, arveligt kan være tilfalden.

** N Madsen på lensmanden velb Erik Grubbes vegne. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var taget til vurderingsmænd at skulle vurdere hvis gammelt tømmer, som forleden vinter nedfaldt i Bispegården, da vidnede de, at samme gamle tømmer findes at være 22 stykker, stakket og langt, hvilket de vurderede for 3 sletdaler, som de for en fuld vurdering afhjemlede.

20/9 1638.

** Mikkel Jensen Nordby. Jacob Carstensen, barnfødt i Århus, bekendte, at han kort forleden har været over rede og regnskab med Mikkel Nordby, og da har Mikkel Nordby gjort ham rede og regnskab for al hvis gods og penge, som han efter sin far og mor var tilfaldet, som Mikkel Nordby for ham havde under værgemål, og han takkede Mikkel Nordby for godt værgemål, redeligt udlæg og betaling.

** Jacob Lauritsen for Jens Nielsen Hammel borger sst og på hans vegne med en opsættelse her af ting 23/8 sidst forleden havde stævnet Frands Nielsen, barnfødt i Skjoldelev, for dom og dele anlangende hvis gæld, han ham skyldig er fra 1627 efter hans efterskrevne regnskabsbogs formelding, og satte Jens Lauritsen i rette, om Frands Nielsen ikke jo pligtig er at betale samme gæld med rente og skadegæld. så er Frands Nielsen tre gange påråbt, om han selv eller nogen på hans vegne var til stede noget her imod at svare, og da ingen fremkom, da vidste fogden ikke andet derom at sige, end Frands Nielsen jo pligtig er og bør at betale Jens Hammel fornævnte gæld, som han ham efter sin regnskabsbogs formelding skyldig er med rente og skadegæld.

** mester Wulf Baltsersen tiltalte Anders Lauritsen for gæld og gav ham til sag for 5 kurant daler, leje af et gårdsavl. sagen blev opsat til i dag 14 dage.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam for velb Jost Høg til Bjørnholm. efterskrevne fremlagde en skriftlige fuldmagt lydende: kendes jeg Peder Christoffersen byfoged i Århus, at eftersom Jost Høg til Bjørnholm har ladet mig stævne for et gældsbrev, han af mig fordrer, og samme gældsbrev har Hans Jostsen bekommet, og ikke det vil fra sig levere enten til mig eller den gode mands fuldmægtig, hvorfor jeg formener Hans Jostsen gør mig fattige mand uret så vel som den gode mand Jost Høg, men nu i dag ligger på min sotte og sygeseng, så jeg er ikke så til pas, at jeg kan selv komme til tinge at svare for mig imod Jost Høg, hvorfor jeg fuldmagt giver disse brevvisere at gøre mit lovlige skudsmål. Århus 20/9 1638 Peder Christoffersen egen hånd. og derefter tilstod de to brevvisere med helgens ed og oprakte fingre gjorde Peder Christoffersens skudsmål og bad dem så Gud til hjælp, at han ligger på sin sygeseng, så han ikke her i dag kan møde.

** Anders Sørensen Sørup underdegn lod fordele Niels Olufsen i Hørslev for 430 sletdaler, som resterer for den ejendom på Vestergade, han ham afkøbt har efter hans skadesløsbrevs lydelse, som han er tildømt at holde.

** Jens Iversen. denne tvistige sag imellem Jens Iversen og Søren Jensen borger sst anlangende Jens Iversens ko, som Søren Jensen havde der i hus indtaget og derefter er død blevet, så og skade på hans kål og urter, og satte Jens Iversen i rette, om Søren Jensen ikke jo burde ham sin ko og skade på hans kål og urter at betale. ingen mødte, blev derfor opsat til i dag 14 dage.

** Gertrud Mogensdatter. efterskrevne vidnede, at de på fredag 8 dage sidst forleden så, at Gertrud Mogensdatters højre arm var slået meget blå, og hendes hjulrok var sønderslagen i tre stykker, som hun for dem beskyldte Rasmus Simonsen sst, at han 6/9 sønderslog hendes rok og gjorde hende samme skade på hendes arm med en halv teglsten. og nu stod hun for tingsdom og sigtede og beskyldte Rasmus Simonsen for samme skade, og lyste Niels Madsen Rasmus Simonsen et fuldt vold til.

** N Madsen for Hans Jostsen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** idem. Niels Madsen fogedsvend på Hans Jostsen borger sst hans vegne med en opsættelse her af ting 23/8 sidst forleden havde stævnet Margrete Eriksdatter og tiltalte hende for gæld, hun ham skyldig er efter hans efterskrevne regnskabsbog fra 1622. så mødte Margrete Eriksdatter og fremlagde et tingsvidne her af ting 21/10 1630, hvor Margrete Eriksdatter afsagde sig og sit barn Anne Rasmusdatter arv og gæld efter hendes husbond Rasmus Sørensen, så de ikke vil annamme noget gods eller arv efter hende husbond, ej heller betale nogen gæld efter ham, eftersom hun 10/10 sidst forleden afsagde arv og gæld efter ham over graven og kastede nøglen på graven. derpå blev således afsagt, så efterdi Hans Jostsens regnskabsbog om formelder, og hans fuldmægtig beretter, at Margrete Eriksdatter har bekommet fornævnte gods, før hun kom i ægteskab med hendes salig husbond Rasmus Sørensen bager, og derfor mente, at hun bør samme gæld at betale, og derimod mente Margrete Eriksdatter, at hun havde afsagt arv og gæld, da vidste fogden ikke rettere derom at kende, imens Margrete Eriksdatter hendes tingsvidne står ved sin magt, at hun jo bør for Hans Jostsens tiltale kvit at være.

** Peder Sørensen Vinter på sin fæsteenkes Kirsten Pedersdatters vegne på den ene og Peder Pedersen borgmester sst, som er oldefar og ret værge til Kirsten Pedersdatters børn, nemlig Peder Rasmussen, Oluf Rasmussen og Maren Rasmusdatter deres vegne på den anden side bekendte, at de 19/9 sidst har været over et venligt skifte og skiftet alt hvis gods, som fornævnte 3 børn efter deres salig far Rasmus Pedersen Gius, fordum rådmand sst, kunne tilfalde, og efter fornævnte børns gods i penge blev anslået, og den bortskyldige gæld frataget, er så forhandlet med børnenes forventende stedfar Peder Vinter, at han skal give forskrevne tre børn for deres fædrene arv 500 sletdaler i rede penge, samt hver af børnene en opredt seng, så god som 40 sletdaler, og der foruden holde dem til mad, øl, sko, klæder, skolegang og anden ærlig optugtelse, Peder Rasmussen til påske førstkommende, og Oluf Rasmussen og Maren Rasmusdatter til hver af dem bliver 16 år gammel, hvorimod Peder Pedersen på de tre børns vegne gav Peder Vinter afkald for al ydermere skifte og jævning efter forskrevne børns salig far i alle måder. i lige måder gjorde han ham på de tre børns vegne skøde på fornævnte børns parter i de to gårde, deres mor Kirsten Pedersdatter nu iboer, på Vestergade med sin hosliggende have og to tilliggende gårdsavl i alle Århus vange. item en bod liggende på Brobjerg norden for Peder Johansens datters bod og sønden næst til Jens Iversens gård.

27/9 1638.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam for velb Jost Høg til Bjørnholm. efterskrevne fremlagde en skriftlig fuldmagt lydende: kendes jeg Peder Christoffersen byfoged i Århus, at eftersom Jost Høg til Bjørnholm har ladet mig stævne for et gældsbrev, han af mig fordrer, og samme gældsbrev har Hans Jostsen bekommet, og ikke det vil fra sig levere enten til mig eller den gode mands fuldmægtig, hvorfor jeg formener Hans Jostsen gør mig fattige mand uret så vel som den gode mand Jost Høg, men nu i dag ligger på min sotte og sygeseng, så jeg er ikke så til pas, at jeg kan selv komme til tinge at svare for mig imod Jost Høg, hvorfor jeg fuldmagt giver disse brevvisere at gøre mit lovlige skudsmål. Århus 27/9 1638 Peder Christoffersen egen hånd. og derefter tilstod de to brevvisere med helgens ed og oprakte fingre gjorde Peder Christoffersens skudsmål og bad dem så Gud til hjælp, at han ligger på sin sygeseng, så han ikke her i dag kan møde.

** Hans Hansen Skåning på hr Palle Rosenkrantz til Krenkerup hans vegne fremlagde et tingsvidne lydende 4/5 1626 på Århus byting var skikket Hans Hansen Skåning notarius i Århus kapitel på velb Palle Rosenkrantz til Glimminge hans vegne æskede og fik et fuldt tingsvidne af 8 efterskrevne trofaste mænd, som alle vidnede, at de så og hørte, at Rasmus Ørn og Peder Rasmussen i Hørret vidnede, at den bolig og gård, som Søren Jensen og Søren Nielsen iboer i Hørret, det er eet gårds eje og ikke mere, enten i by eller mark.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Nielsen rådmand. Jens Sørensen Riber borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 150 sletdaler, og derfor til underpant satte han Rasmus Nielsen et hans hus, han nu iboer, liggende bag klostret næst vesten for borgmester Søren Frosts gård, Jens Andersen iboer, og østen for Maren salig Laurits Malers gård, med sin hosliggende have ved huset, som strækker sig nør til Morten Jensens have.

** N Madsen for Kirsten salig Mikkel Poulsens sst og på hendes vegne lovligt advarede og tilbød alle hendes salig husbonds gældnere og kreditorer, at de på tirsdag førstkommende, som er 2/10 skulle møde til hendes hus og der at annamme af hans efterladte gods udlæg for deres gæld, så vidt hans gods kunne tilstrække.

** Rasmus Testrup tiltalte Niels Nielsen pottemager i Randers for gæld. blev opsat i 4 uger.

4/10 1638.

** Christen Kå. efterskrevne vognmænd i Århus, eftersom de var stævnet for deres sandhed at bekende, om de ikke 18/11 1637 annammede og agede smør af Jens Pedersen Taftebjerg og ad byen, og om de ikke hørte, at der tvistes om 3 ottinger smør, som skulle være borte blevet af det smør, Christen Kå til Jens Taftebjerg i hans skude leveret havde, da vidnede de hver særdeles, at de hørte 18/11 1637, at der tvistes imellem Christen Kå og Jens Taftebjerg, at der skulle være noget borte blevet af fornævnte smør i skuden, men hvor mange fjerdinger eller ottinger det var, vidste de ikke.

** idem. efterskrevne, eftersom de var stævnet for deres sandhed at vidne, om de ikke hørte og så, at Jens Pedersen Taftebjerg sst kom ind til Christen Kå 18/11 1637 i hans stue og beklagede sig og sagde, at der restede 1 1/2 fjerdingkar smør af det smør, som han af Christen Kå havde annammet, thi han ikke kunne finde mere i skuden blandt rugen, men når han kom til København, fandtes det da i rugen, skulle han det til Rasmus Heldekande levere, hvilket de indstævnede vidnede, at de hørte og så.

** idem. Søren Pedersen Kruse danske skolemester i Århus og Rasmus Hansen sst stod for tingsdom, eftersom de var stævnet af Christen Kå for deres sandhed at vidne og bekende, om de ikke 20/9 sidst forleden var i hans hus og læste en landstings stævning den stund, Christen Kå var efter øvrighedens befaling på tinget og der havde at forrette, som han mente, de vel vidste. da vidnede de, at de 20/9 sidst læste en landstings stævning i Christen Kås hus, og den formeldte, at han skulle møde til landstinget 21/11 næst efter. så tilspurgte Christen Kå dem, om de ikke ville forklare stævningen ved sine punkter og indhold, da svarede de, at stævningen formeldte selv det, de ville ikke forklare videre.

** idem. Christen Kå fremlagde en skriftlig seddel lydende: kendes vi underskrevne, at vi i dag har været i beskikkelse på Christen Kå borger i Århus hans vegne hos Jens Pedersen Taftebjerg borger og skipper sst og begærede, at han ville lade Christen Kå se den landstings stævning, som han havde ladet læse i Christen Kå hans hus, der han var på tinget, thi han ville efter KM forordning skrive på den, hvortil Jens Pedersen Taftebjerg svarede dem, han havde ingen stævning hjemme. actum Århus 20/9 1638.

** idem. Christen Kå for tingsdom tilspurgte Niels Madsen fogedsvend sst, om han havde nogen fuldmagt af Jens Pedersen Taftebjerg sst at begære genpart til hvis vidner, som Christen Kå havde forhvervet. dertil svarede Niels Madsen, han havde ingen fuldmagt, men skulle vel komme.

** Jens Pedersen Sall lod dele Maren Pedersdatter sst for 2 sletdaler.

** mester Wulf Baltsersen borger sst med en opsættelse her af ting 20/9 sidst forleden da havde stævnet Anders Lauritsen borger sst for dom og gav ham til sag for 5 kurant daler leje af et gårdsavl. da mødte Anders Lauritsen og svarede, at han skulle mester Wulf samme penge vel betale, hvorpå blev afsagt, eftersom Anders Lauritsen selv vedgår samme gæld, da vidste fogden ikke andet herom at sige for rette, end Anders Lauritsen jo pligtig er og bør at betale mester Wulf fornævnte 5 daler eller derfor at lide tiltale.

** N Madsen for Gertrud Mogensdatter. efterskrevne vidnede, at de så 6/9 sidst forleden, at Rasmus Simonsen tømmermand sst tog en halv teglsten og slog ind ad Gertrud Mogensdatters dør, og slog hende på hendes arm og sønderslog hendes hjulrok i 3 stykker.

** velb Jost Høgs fuldmægtig Oluf Andersen i Humlegårdsdam på Jost Høgs vegne med en opsættelse her af ting 6/9 sidst forleden da at have stævnet Peder Christoffersen byfoged sst for dom og rettergang og fremlagde Jost Høgs efterskrevne forsæt lydende: eftersom jeg har været forårsaget at lade stævne til Århus byting Peder Christoffersen byfoged i Århus, for at eftersom han 4/5 1637 på bytinget til sig har annammet et Hans Jostsens gældsbrev til mig udgivet på en sum penge, han mig skyldig er, for øksne, som han på Bjørnholm har bekommet, og Peder Christoffersen mig samme brev og dermed min rette sag og tiltale har forholdt, hvorfor jeg formener, Peder Christoffersen dermed uret at have gjort og bør derfor at stande mig til rette. actum Bjørnholm 5/9 1638 Jost Høg egen hånd. derefter blev fremlagt efterskrevne dom her af tinget 4/5 1637 og af Viborg landsting 16/8 1637 samt et tingsvidne af Bjørnholms birketing 13/9 1637 og endvidere domme af Viborg landsting 17/1 1638 og 18/7 1638. så mødte Niels Madsen fogedsvend på Peder Christoffersens vegne og fremlagde efterskrevne tingsvidner her af tinget 6/9 sidst forleden. derpå blev således afsagt, så efterdi fremlægges Peder Christoffersens egen dom, i hvilken udtrykkeligt findes, at Peder Christoffersen selv bekender, at han Hans Jostsens hovedbrev til sig har annammet på en ret, end også bevises med tingsvidne, at der samme hovedbrev af Peder Christoffersen er æsket og begæret, har han svaret, at han da ikke det havde, men havde leveret Hans Jostsen det, uanseet at udlægget ikke havde været for landsdommere omkendt, om det var lovligt eller ikke, førend han brevet fra sig havde leveret, da vidste dommeren ikke rettere derom at kende, end Peder Christoffersen jo sig dermed har forbrudt og bør derfor at stande den gode mand til rette og lide tiltale som vedbør.

** NM for borgmester Søren Jensen Frost. Hans Andersen borger og overformynder sst med fuldmagt af velb Otte Brahe Pedersen til Torbenfeld og på hans vegne skødede til Søren Jensen Frost al den lod og anpart, som Otte Brahe Pedersen arveligt efter sin salig søster fru Dorte Brahe er tilfalden i den øde ejendom her i Århus liggende, kaldes Karen Bygs ejendom.

** N Madsen for Anders Madsen havde stævnet efterskrevne for gæld. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** N Madsen for Karen Jensdatter salig Mikkel Poulsens og på hendes vegne fremlagde efterskrevne skriftlige register lydende: 2/10 1638 i Niels Madsen fogedsvend på byfogdens og KM vegne og Rasmus Sørensen Gylling og Peder Nielsen Bonde borgere sst deres nærværelse er alt hvis efterskrevne gods og boskab, som fandtes efter salig Mikkel Poulsen tømmermand sst, udlagt til hans efterskrevne kreditorer.

11/10 1638.

** mester Wulf Baltsersen havde stævnet Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens sst med hendes børn for 200 rigsdaler med sin rente efter salig Anders Bertelsens brev. blev optagen til i dag 14 dage.

** Søren Clemendsen for hr Christen Nielsen Friis i Rårup. Jens Lauritsen rådmand sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være hr Christen Nielsen 50 sletdaler, som er af de penge, som hr Christen Nielsen for salig mester Christen Hansens børn under værgemål har, og derfor til underpant satte hr Christen Nielsen en hans gård liggende på Rosengade, som Christen Jensen Kjær iboer, og ham ved udlæg for salig hr Christen Madsens børn, som han er værge for, deres underholdning og fædrene arv er udlagt, liggende vesten næst Anders Sørups gård og østen næst Peder Pedersens arvingers gård i Folby, med sin hosliggende have ved gården, som strækker sig nør på til Jens Clemendsens have.

** Christen Lauritsen guldsmedesvend for Guri Tomasdatter til Bergen. denne tvistige sag imellem Christen Lauritsen og Niels Guldsmed borger sst anlangende 5 daler, han Guri Tomasdatter skulle skyldig være, blev optagen til i dag 8 dage.

** N Madsen for borgmester Søren Jensen Frost havde stævnet efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** N Madsen for Gertrud Mogensdatter kaldte på sandemænd sst og advarede dem, at de i dag 8 dage skulle komme her til ting sværge og gøre deres ed og tov over Rasmus Simonsen tømmermand sst for bordag og skade, han har gjort på Gertrud Mogensdatter.

** N Madsen for Hans Andersen havde stævnet Johannes Mikkelsen sst og tiltalte ham for gæld efter hans regnskabsbogs indhold, nemlig for 10 tønder byg for 20 daler og rente deraf i 18 år 16 daler, og mente, han burde at betale. ingen mødte, blev optagen til i dag 14 dage førstkommende.

** N Madsen for Anders Terkildsen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld. ingen mødte, blev tildømt at betale eller at lide tiltale med høringsdele.

** Christen Lauritsen Kå. efterskrevne vidnede, at de 27/9 sidst forleden hos var i Søren Jørgensen Alrø sst hans hus, hørte og så, at Jens Pedersen Taftebjerg borger sst bandede og svor, for Christen Kå har ladet ham stævne til ting og sagde, djævlen regere Christen Kå, og han skal regere ham, inden jeg skilles ved ham.

** idem. Christen Lauritsen Kå fremlagde et skriftligt underskrevet brev lydende: kendes vi underskrevne, at vi har læst en landstings stævning 24/9 sidst forleden for Niels Bondesens skibsfolk her i Århus ved navn Peder Rasmussen Samsing og Poul Nielsen anlangende om en landstings stævning, som ung Jens Pedersen Taftebjerg sst har ladet læse i Christen Lauritsen Kå hans hus den stund, han var i øvrigheds befaling på tinget 20/9 sidst forleden. da vi læste samme stævning for dem, da svarede de særdeles, at Jens Pedersen Taftebjerg havde været hos dem siden torsdag sidst forleden og begæret, at de ville tage samme stævning med dem til København, og enhver svarede for sig, at de den ikke havde bekommet, og da Niels Bondesen hørte det, da bad han sine skibsfolk, at de skulle ingen tribulads føre ham på, dersom i har den, da læg den fra eder straks, eller jeg får at se mig den nøjer folk, sagde Niels Bondesen til hans skibsfolk. actum Århus 24/9 1638.

** NM for Jens Lauritsen rådmand. efterskrevne vidnede, at de nu i dag var til syn til den gård, Christen Jensen Kjær iboer på Rosengade, og da så de, at vinduerne var meget sønder, der fattedes mange tagsten, og der var stoppet halm i hullerne i væggene, brøndværket om brønden i gården var slet øde og borte, og bislaget og kælderhalsen ved døren er næsten øde og forrådnet.

18/10 1638.

** Niels Bjørnskov. efterskrevne vidnede, at de i går sidst forleden var i Knud Keldsen borger sst hans hus æskede og begærede af ham til løsen hvis efterskrevne gods, som Niels Bjørnskovs hustru havde pantsat Knud Keldsens hustru, da svarede Knud Keldsen, at det var før hans tid, og han vidste ikke, om der fandtes sådant gods. derimod fremstod nu Knud Keldsen svarede, at dersom Niels Bjørnskov havde noget bevis på, at han havde leveret hans hustru noget sådant gods, siden han til hende kom, så skulle det ham igen være følgagtig.

** N Madsen for Jens Hammel lod dele for hovedgæld Frands Nielsen, barnfødt i Skjoldelev, for 5 daler med sin rente og skadegæld.

** Jens Mortensen for Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var lovligt her fra ting taget til takseringsmænd til det store hus ved Mindet, Margrete Poulsdatter iboede, da vidnede de, at den 4/5 part, som tilhørte hende og hendes børn, havde de takseret for 3000 rigsdaler.

** Anne Jensdatter. efterskrevne 24 dannemænd, borgere sst, vidnede, at Anne Jensdatter er barnfødt her i Århus af ærlige ægte forældre, Jens Andersen og Else Sørensdatter, som handlede og skikkede dem ærligt og vel, og selv har Anne Jensdatter fra sin første barndom handlet og skikket sig ærligt og vel.

** Hans Andersen på sine egne og Christen Carlsen rådmand og overformynders vegne gav last og klage på Ove Sørensen borger sst, for han imod KM forordning er indfaldet i deres bestilling og på skifte har været imellem umyndige børn og deres forældre her i Århus, dem i alle måder uadspurgt.

** Henrik Mogensen domkirkens ridefoged på kapitlets vegne tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens samt hendes børn og deres lovværge for gæld, først efter en håndskrift, dateret 17/11 1637 for 369 sletdaler, i lige måde efter et regnskab på hvis, salig Anders Bertelsen på Århus domkirkes vegne har annammet og udgivet fra 1635-1637 og ellers for årene 29-30-35 og 36, hvorpå han skyldig er blevet 506 daler. blev opsat 14 dage.

** N Madsen på borgmester og råds vegne tiltalte Jens Karlby, Rasmus Jensen bager, Christen Tomasen og Niels Knudsen borgere sst, for de ikke har villet yde deres skat, som de er takseret for, i rette tid. blev opsat til i dag 14 dage.

25/10 1638.

** Peder Rasmussen Kattrup stod for tingsdom og gjorde sit skudsmål og vidnesbyrd til menige borgere og indvånere her i Århus, hvorledes han dig skikket og forholdt har fra det første, han kom her i byen og siden han tog borgerskab, og var deres sandfærdige vidnesbyrd derom begærende, hvortil svarede efterskrevne 24 dannemænd og samtlige vidnede, at det dem vitterligt er, at siden Peder Rasmussen Kattrup først kom her til byen og siden han blev bosiddende og blev borger, da har han skikket og forholdt sig ærligt, kristeligt og vel.

** Wulf Baltsersen borger sst med en opsættelse her af ting 11/10 sidst forleden havde stævnet Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens efterleverske samt hendes børn med deres lovværge for dom gældssag anlangende, og da fremlagde Anders Bertelsens efterskrevne udgivne brev til Wulf Baltsersen lydende på 200 rigsdaler, dateret Århus 12/5 1632 Anders Bertelsen egen hånd, og satte i rette, om Margrete Poulsdatter ikke jo pligtig er at betale ham 200 rigsdaler med sin rente. så mødte Jens Mortensen på Margrete Poulsdatters vegne og svarede, at hun ville gøre ham udlæg i det store hus ved Mindet, som hun tilforn iboede. derpå blev således afsagt, så efterdi fremlægges salig Anders Bertelsens brev på 200 rigsdaler, hvilke han forpligter sig eller sine arvinger at betale, da vidste fogden ikke andet herom at sige, end Margrete Poulsdatter med sine medarvinger pligtig er og bør at betale Wulf Baltsersen 200 rigsdaler med efterstående rente.

** Niels Bjørnskov æskede af Knud Keldsen borger sst efterskrevne gods, som hans hustru har pantsat Knud Keldsens hustru, og han tilbød Knud Keldsen 7 daler, som det er pantsat for. dertil svarede Knud Keldsen og formente, at Niels Bjørnskov burde at bevise, hvad år og dag samme gods er pantsat og leveret hans hustru, og dersom han havde bevis derpå, at han havde leveret hans hustru noget sådant gods, siden han kom til hende, så skulle det gerne være ham følgagtig.

** Hans Hansen for mester Påske Jensen. Gyde Sørensdatter sst med hendes helgens ed og oprakte fingre til fulde mål sigtede og beskyldte Laurits Hansen i Storring for sin barnefar til det barn, hun avlede, der hun sidst tjente Sidsel Nielsdatter sst, eftersom hun ham tilforn for barnefar har udlagt i domkirken, der hun stod åbenbarligt skrifte, og dersom nogen på hendes vegne for nogen anden barnefar at have udlagt end Laurits Hansen i Storring, da vidste hun intet deraf.

** N Madsen for borgmester Søren Jensen Frost. efterskrevne, som her fra ting var taget til synsmænd til et plankeværk imellem den gård, Niels Kedelfører iboer og borgmester Søren Frosts gård, Jens Andersen iboer, de vidnede, at de nu i dag har været på åstederne og da så, at så vidt som borgmesteren af fornævnte plankeværk tilkommer at holde ved lige, er ganske vel ved magt, derimod fandtes den part, som tilhører den gård, Niels Kedelfører iboer, ganske ufærdigt og meget forfaldent.

** N Madsen for Bent Jensen. denne tvistige gældssag imellem Bent Jensen og Søren Jørgensen Alrø, efterdi ingen mødte, blev optagen til i dag 14 dage.

** Hans Hansen Skåning for mester Niels Poulsen i København tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens sst for 76 rigsdaler. blev opsat i 4 uger, efterdi håndskriften ikke blev fremlagt, og da hovedbrevet in originali fremlægges.

** idem for Peder Nielsen renteskriver i København tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens samt hendes børn og deres lovværge for 300 sletdaler, som Peder Nielsen for salig Anders Bertelsen til Hans Nickelsen Lund, KM tyske kancelliforvalter i København, lovet har. blev sagen opsat i 4 uger, og da hovedbrevet in originali at fremlægges.

** idem for Anne doktor Hans Reysens, Hans Hansen Reysen, doktor Peder Vinstrup, doktor Hans Plumb, mester Oluf Vind og Mette Jensdatter salig doktor Niels Pedersens efterleverske i København tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens samt hendes børn for 100 sletdaler med sin rente og derpå fremlagde en kopi af salig Anders Bertelsens brev, men efterdi hovedbrevet ikke fremlægges, blev sagen opsat i 4 uger.

** Hans Andersen overformynder på sine egne og Christen Carlsen rådmand hans vegne. efterskrevne vidnede, at de 11/10 sidst forleden så, at Oluf Fulden på Fiskergade var her på tinget og havde et skifteregister anlangende hans salig brors gods, som var hans barn tilfaldet, og var samme register underskrevet Ove Sørensen egen hånd, og da var Oluf Fulden begærende et tingsvidne, hvortil Hans Andersen og Christen Carlsen begge overformyndere svarede, at der ikke burde at gå noget skifte beskrevet, uden de havde været overværende.

** N Madsen for Kirsten Poulsdatter. Niels Jensen smed blev tildømt at betale 7 mark og 5 daler eller at lide tiltale.

2/11 1638.

** Rasmus Testrup efter opsættelse tiltalte Niels Nielsen pottemager i Randers for 7 daler vinterhusleje for 1637 med mere, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Peder Juel. efterskrevne vidnede, at de 27/10 sidst forleden så, at der var hugget to hug i Peder Juels bislag og et hug i dørstolpen, hvilket Peder Juel sigtede Jens Pedersen Groft sst for, at han imellem 24 og 25/10 sidst om natten pludseligt huggede, og desuden slog hans dreng Poul Sørensen på sin mund, og lyste derfor Jens Pedersen Groft et fuldt vold til.

** Christen Jensen Kjær. efterskrevne vidnesbyrd, Jørgen Andersen danske skolemester, Kirsten Pedersdatter og Margrete Lauritsdatter vidnede, at de hørte på tirsdag sidst var 8 dage, at Christen Kjær stod i hans dør, og han og Anne Selkvinde faldt nogen ord imellem, da sagde hun til Christen Kjær, at alt det, hun havde tjent med sin horerumpe, det ville hun give den tyv Christen Kjær til en lænke at hænge i.

** Christen Svendsen guldsmed. efterskrevne vidnede, at de 27/10 sidst forleden så, at der var stukket to ruder sønder i et af Christen Guldsmeds vinduer i det hus, han iboer, og ni sting og hug i hans gadedør, hvilket Christen Svendsen beskyldte Gert Guldsmed sst, for at han imellem 22 og 23/10 sidst forleden om natten kom til hans hus i mørke og mulm med foragt, og da gjorde ham skade på hans dør og vinduer, og lyste derfor Gert Guldsmed et fuldt vold til både for kongen, byen og bonden.

** idem. efterskrevne vidnesbyrd vidnede, at de hørte imellem 22 og 23/10 sidst om natten, at der kom to karle udenfor Christen Guldsmeds dør og sagde, du est en forløben skælm, kom herud, og så slog den ene mange slag til døren, og de hørte, at den ene var Gert Guldsmed sst.

** Mikkel Clausen for Sidsel Nielsdatter fremlagde et underskrevet brev lydende: eftersom jeg er formodet ved min sandhed at bekende, om jeg ikke har bekommet af hr Niels Fog sognepræst til Ødum sogn noget sædebyg i Voldum præstegård, som var udaf den sæd, som salig hr Søren Andersen havde ladet så, da kan jeg ikke andet bekende, at jeg jo noget af den hæderlige mand bekom, som birkefogden Niels Frandsen der i gården tilmålte 1636. Århus 22/9 1638 Peder Rasmussen egen hånd, Jacob Lauritsen egen hånd vor overværelse, Peder Nielsen Bonde egen hånd.

** Jens Bysvend for Solver Pedersen tiltalte Mikkel Rasmussen sst for 9 daler lånte penge. ingen mødte, blev opsat til i dag 8 dage.

** Niels Sørensen for Christen Lauritsen Kå lod dele for hovedgæld Hans Jensen, Jens Kornmålers søn i Skanderborg, for 16 mark.

** Oluf Villadsen på sine egne og sin hustru Maren Pedersdatters vegne på den ene og Hans Andersen overformynder sst på Oluf Villadsens børn, nemlig Else Olufsdatter, Kirsten Olufsdatter, Jens Olufsen, ---- Olufsen, Villads Olufsen og Karen Olufsdatter og i lige måder på Maren Pedersdatters børn Lisbeth Tomasdatter og Ellen Tomasdatter deres vegne, som i boet til Oluf Villadsen med deres mor er indkommet, og de bekendte, at de 24/10 sidst havde skiftet og delt først alt hvis gods, som fandtes efter Oluf Villadsens salig hustru Karen Jensdatter, og da tilfaldt de 6 børn efter deres salig mor 35 sletdaler. men hvad Oluf Villadsens hustru Maren Pedersdatters to børn er anlangende, som de efter deres salig far Tomas Tomasen kunne tilfalde, lovede Oluf Villadsen, deres stedfar, af god vilje at give dem, som de dog ikke kunne tilfalde, 5 sletdaler hver pige, eftersom deres bror Tomas Tomasen har med sin mor akkorderet om sin arv, hvorover Hans Andersen på fornævnte børns vegne gav Oluf Villadsen et fuldt afkald og kvittering for al ydermere skifte.

** Henrik Mogensen, domkirkens ridefoged, på kapitlets vegne med en opsættelse her af tinget 18/10 sidst forleden havde stævnet Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens og hendes børn for gæld, salig Anders Bertelsen var Århus domkirke skyldig, og fremlagde efterskrevne salig Anders Bertelsens brev lydende på 369 rigsdaler, dateret Århus 17/11 1637 Anders Bertelsen egen hånd. derefter blev fremlagt efterskrevne regnskab på hvis, Anders Bertelsen på Århus domkirkes vegne for år 1635 og til 1637 har annammet, hvorpå han er skyldig blevet, som er for år 29-30-35 og 36 506 daler. så mødte Jens Mortensen på Margrete Poulsdatters vegne og fremlagde efterskrevne skriftlige seddel, at efterdi hun ikke har penge, guld eller sølv, så tilbyder hun udlæg i de parter, hun og hendes børn tilkommer i den gård ved Mindet, dateret Århus 2/11 1638 Margrete salig Anders Bertelsens egen hånd. derpå blev afsagt, så efterdi fremlægges salig Anders Bertelsens udgivne brev og i lige måder hans regnskabsbog, da vidste dommeren ikke andet herom at sige for rette, end Margrete Poulsdatter med sine medarvinger jo pligtig er og bør fornævnte to summer at betale inden 15 dage eller derefter at have indlæg.

** N Madsen på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de nu i dag var i salig Peder Christoffersens gård, hvor dem blev forevist nogen svin, de skulle vurdere, først 4 grise for 1/2 mark stykket, og en liden sogris for 3 mark.

8/11 1638.

** Wulf Baltsersen tilspurgte Jens Pedersen, om han turde eller ville benægte, han ikke har hugget de hug i Peder Juels bislag og dørstolpe, hvilket han ikke ville benægte.

** Hans Storm tiltalte hr Nielses efterleverske i Storring for 5 daler, Søren Jensen i Tilst for 2 daler. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Anders Madsen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld. ingen mødte, blev tildømt at betale.

** Jens Bysvend for Solver Pedersen efter opsættelses bemelding tiltalte Mikkel Rasmussen sst for 7 daler efter hans brev. ingen mødte, blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Niels Bjørnskov. Mette Rasmusdatter sst vidnede, at Knud Keldsens hustru Kirsten Rasmusdatter havde i pant af hende efterskrevne gods. andre vidnede om samme gods, som Kirsten Rasmusdatter havde i pant af Niels Bjørnskov.

** Niels Bjørnskov bekendte, at det var nu i dag hans 4.ting, det han har æsket af Knud Keldsen borger sst efterskrevne gods, som hans hustru har pantsat Knud Keldsens hustru. så blev af byfogden Wulf Baltsersen påråbt, om Knud Keldsen eller hans hustru var til stede og ville benægte, at de ikke havde samme gods i pant af Niels Bjørnskovs hustru, men ingen ville svare.

** idem. Niels Bjørnskov venligt tilbød 76 sletdaler til Knud Keldsen sst, som han har hans hus i pant for, han påboer, og æskede sit pantebrev og andre breve samme hus kan være anrørende. derimod fremlagde Niels Madsen fogedsvend på Knud Keldsens vegne en skriftlig seddel, hvori han giver Niels Madsen fuldmagt at annamme hovedsummen 76 sletdaler med sin efterstående rente i 11 år, og dersom Niels Bjørnskov ikke nu har rente og skadepenge, da vil han lade dem stå i to år, og da pantebrevet, forpligten og dommen fra sig og til Niels Bjørnskov at levere.

** Wulf Baltsersen tilspurgte Gert Guldsmed, om han ville nægte, han ikke havde været for Christen Svendsens dør sst imellem 22 og 23/10 og fulgt til skade og fra skade, hvilket han ikke ville benægte, men svarede, at han ikke havde gjort skade.

** Jens Iversen. denne tvistige sag imellem Jens Iversen og Søren Jensen borger sst anlangende Jens Iversens ko, som Jørgen Jensen havde i hus indtaget og derefter er død blevet, så også den skade på hans urter og kål. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Peder Rasmussen Juel lod dele efterskrevne for gæld.

** Christen Lauritsen guldsmedesvend for Guri Tomasdatter til Bergen tiltalte Niels Christensen guldsmed sst for efterskrevne gæld. derimod mødte Christen Lauritsen Kå på Niels Guldsmeds vegne og begærede sagen på en 8 eller 14 dags tid måtte sig bero, og derhos mente han, at de breve, som Christen Kå fremlægger, ikke så rigtige at være. sagen blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Jens Clemendsen lod dele for hovedsagen Jens Lauritsen, tjenende i Mollerupgård, for sin tro tjeneste, han har tilsagt Jens Clemendsen og derpå annammet fæstepenge og dog ikke er kommet i sin tjeneste. i lige måder lod han Jens Lauritsen fordele for hvis skade og forsømmelse, Jens Clemendsen derover har lidt.

** Rasmus Jensen. efterskrevne vidnede, at de i dag 14 dage sidst forleden var til syn til den gård på Brobjerg, Hans Andersen tilhører, og Søren Jensen iboede, og da så de, at gærdet om haven var øde, flere vægge på husene var øde, og der fandtes ingen døre.

** Rasmus Pedersen Testrup for Kirsten Nielsdatter salig Christen Ibsens sst og på hendes vegne på den ene og Niels Ibsen rådmand sst, som er farbror til salig Christen Ibsens børn, på lille Karen Christensdatter og Anne Christensdatters vegne, i lige måder med fuldmagt af Karen Christensdatter, salig Laurits Stenhuggers efterleverske sst på sine egne og sine børns vegne, Peder Christensen sst på sine egne og sin bror salig Jens Christensens børns vegne i Norge, i lige måder med fuldmagt af sin bror Jacob Christensen og sin svoger Laurits Sørensen på sin hustru Margrete Christensdatters vegne, Laurits Sørensen kleinsmed på sin hustru Maren Christensdatters vegne og Mogens Christensen sst på sine egne vegne, de samtlige bekendte, at de 15/10 sidst forleden i gode dannemænds samt overformyndere sst deres overværelse har skiftet og delt alt hvis efterskrevne gods og ejendom, som fandtes efter salig Christen Ibsen, som blev udlagt til arvingerne, som efterfølger.

15/11 1638.

** Rasmus Pedersen Testrup. Niels Jensen Bjørnskov borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Testrup 80 sletdaler, og derfor pantsatte Rasmus Testrup et hans hus, han påboer, liggende på Brobjerg næst sønden op til Rasmus Nielsen skrivers ejendom og norden til Anne Jostdatters øde og ubyggede ejendom, som er 4 gulv hus med sit gårdsrum og rette tilliggelse,

** N Madsen for Else Jonasdatter. efterskrevne 24 dannemænd, alle borgere sst, samt menige borgere og indbyggere, som her i dag til ting til stede var, vidnede, at Else Jonasdatter er barnfødt her i byen af ærlige ægte forældre, hendes far var Jonas Hansen felbereder og hendes mor Karen Jensdatter, som en rum tid var her i Århus bosiddende og handlede og skikkede dem ærligt og vel, og selv har Else Jonasdatter handlet og skikket sig ærligt og vel.

** Niels Sørensen for Niels Christensen murmand lod dele for hovedgæld Jens Mortensen murmand sst for 1 daler.

** Niels Bjørnskov og Knud Keldsen borgere sst lydeligt bekendte, at de var venligt og vel forligt om al hvis iring og tvist, dem imellem til denne dag været har, og skal herefter være hinandens gode venner, og Knud Keldsen nu for tingsdom annammede 76 sletdaler, som han havde Niels Bjørnskovs hus i pant for, og leverede fra sig og til Niels Bjørnskov samme pantebrev, men hvad renten og skadepenge var anlangende, efterlod Knud Keldsen for godtfolks forbøns skyld.

** Niels Madsen for Mikkel Lyng. efterskrevne vidnede, at de i dag 8 dage sidst forleden hørte i Peder Olufsens hus sst, at der faldt mange ubeskedne ord imellem Mikkel Lyng og Peder Olufsens hustru Gertrud Rasmusdatter, og da sagde hun til Mikkel Lyng, at han havde sejlet med hendes husbond som en skælm, da sagde Mikkel Lyng til hende igen, at hun løj som en hore, til hun kunne bevise ham skælmsstykke over. dertil svarede Peder Olufsen, at han vidste intet andet med Mikkel Lyng, end det som ærligt og godt er.

** idem. Mogens Christensen sst vidnede, at han i dag 8 dage sidst forleden hørte i Peder Olufsens hus sst, at der faldt mange ubeskedne ord imellem Mikkel Lyng og Peder Olufsens hustru Gertrud Rasmusdatter, og da sagde hun til Mikkel Lyng, at han havde sejlet med hendes husbond som en skælm, da sagde Mikkel Lyng til hende igen, at hun løj som en hore, til hun kunne bevise ham skælmsstykke over. dertil svarede Peder Olufsen, at han vidste intet andet med Mikkel Lyng end det som ærligt og godt er.

** Christen Jensen Kjær tiltalte Anne Selkvinde sst for ærerørige ord, hun ham efter tingsvidnes bemelding har tilsagt. Anne Selkvinde mødte og svor, at Christen Kjær to gange været efter at ville bedrive hor med hende, dertil svarede Christen Kjær, at han aldrig begærede nogen skammelig gerning af hende eller nogen, siden han kom i ægteskab.

** Ove Sørensen borger sst og Ove Rasmussen tog hver på sin side en mand og gav dem fuldmagt at imellem sige dem om deres tvistighed anlangende den bygfældighed på Ove Sørensens gård, som Ove Rasmussen iboede, og hvad de deri gør og afsiger skal stande for fulde.

** Peder Jacobsen. Folmer Tomasen borger sst med fuldmagt af Maren Madsdatter salig Jens Olufsens efterleverske borgerske i Århus og på hendes vegne solgte fra hende og til Peder Jacobsen borger sst to ejendomme, den ene en øde ejendom liggende ved Mindet i Århus østen næst Niels Ibsen rådmands hus og vesten Christen Carlsen rådmands boder, som salig Jørgen Strømsen påboede. det andet en liden kornhave liggende her for byen ved Rødengifde, norden for Oluf Høgs have og vesten for Søren Ugelbølles have.

** Wulf Baltsersen. Jens Pedersen Groft borger sst lydeligt bepligtede sig at betale Peder Juel borger sst 3 daler, han ham skyldig er, det aller første Peder Juel nu fra Lübeck hjemkommer.

22/11 1638.

** N Madsen for Peder Pedersen på Åkær tiltalte Rasmus Madsen for 16 daler med sin rente. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Ove Rasmussen Pilgård. efterskrevne vidnede, at de nu i dag var til syn til et gærde imellem Over Pilgårds have og Niels Rodes have bag deres gårde, da syntes dem, at det ene gærde der imellem var ikke så færdigt, at det kunne være forsvarligt, men et andet var i nogen måder forsvarligt. dertil svarede Niels Rode, at Ove Pilgård skulle ingen skade få igennem hans gærde.

** idem. Ove Pilgård fremlagde en skriftlig seddel lydende 6/10 1638 var vi i Ove Pilgårds have og så, hvordan hans jord var rodet op af svin, da var der gjort megen skade af svin på urter og kål, og samme tid var Niels Rodes gærde øde, og var Niels Rode selv hos samme tid, og begærede vi, at han ville lukke sit gærde, hvortil han svarede, at han ville tage det op alt sammen. 13/10 var vi i samme have, og da var gjort meget mere skade på urter og kål af svin, og samme tid var mange huller på Niels Rodes gærde.

** Christen Lauritsen guldsmedesvend for Guri Tomasdatter i Bergen og på hendes vegne med en opsættelse her af ting 8/11 sidst forleden havde stævnet Niels Christensen guldsmed borger sst for gæld, han Guri Tomasdatter skyldig er, nemlig 5 1/2 daler, som hun lånte ham i Bergen 1630. dernæst fremlagde Christen Lauritsen et sendebrev, Niels Christensen guldsmed Guri Tomasdatter at have tilskrevet, dateret Randers 1636, indeholdende, at han samme penge vil betale med det første vinterskib. i lige måde tiltalte han Niels Guldsmed for et par tøfler, som han Guri Tomasdatter lovet har, for samme penge har stået, og tilmed for en ragekniv, som han Lave Lavesen skyldig var og af ham lånt har, og for retten fremlagde et sendebrev, Lave Lavesen sin mor Anne Pedersdatter i Randers at have tilskrevet, dateret Ålborg 29/8 1636, hvori findes blandt andet, at i ville vel gøre og forskaffe mig den ragekniv fra Niels Guldsmed til Ove Guldsmed, at jeg den en gang måtte bekomme. derpå blev således afsagt, efterdi Christen Lauritsen fremlægger Niels Guldsmeds sendebrev, hvori han bekender at være hende penge skyldig, ikke heller af Niels Guldsmed benægtes, at han er Guri Tomasdatter nogen penge skyldig blevet, vidste fogden ikke rettere derom at sige, end Niels Guldsmed jo pligtig er og bør at betale Guri Tomasdatter 5 1/2 daler inden 15 dage, men hvad det par tøfler og den ragekniv sig belanger, som Niels Guldsmed tiltales for, da efterdi ikke fremlægges rigtigt bevis derpå, bør Niels Guldsmed fordi derfor fri at være, indtil det anderledes bevises kan.

** Niels Madsen for Peder Juel sst stod for tingsdom lovligt sit 3.ting, det han har kaldt på sandemænd sst og advaret dem, at de i dag 14 dage skulle komme her til ting sværge og gøre deres ed og tov over Jens Pedersen Groft sst, for han imellem 24 og 25/10 sidst om natten med foragt pludseligt har hugget i Peder Juels bislag og dørstolpe.

** N Madsen for Anders Terkildsen lydeligt lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Christen Lauritsen Kå. efterskrevne, eftersom de her fra tinge var taget til synsmænd til den residens på Skolegade, som ligger næst sønden borgmester Søren Frosts ejendom og næst norden for Christen Kås ejendom, og som ligger til den nederste kapellan, som betjener domkirken sst, at skulle syne og se, hvorledes den ved havet med bolværk og stenkiste holdes ved magt, da vidnede de, at de nu i dag havde været på åstederne og seet og forfaret, at fra Søren Frosts ejendom og til Christen Kås ejendom da var et gammelt bolværk, som var meget forrådnet, at det ikke kan bestå, når havet vokser, og sø og storm kommer på, og dersom bolværket ikke bliver gjort færdigt, da kan havet af den årsag tage bort en del af samme ejendom og af Christen Kås stenkiste og hus. dernæst så de, at for Christen Kås ejendom var hans stenkiste, pæle og bolværk ganske vel færdig og ved magt i alle måder.

** N Madsen for Eva Clausdatter havde stævnet salig Christen Ibsens arvinger, nemlig hans hustru Kirsten Nielsdatter, salig Christen Ibsens, Karen Christensdatter og Anne Christensdatter med deres lovværge, Laurits Sørensen på sin hustru Margrete Christensdatters vegne, Mogens Christensen, Jacob Christensen og Karen, salig Laurits Stenhuggers efterleverske med hendes lovværge for gæld, de Eva Clausdatter skyldig er efter hendes salig husbonds regnskabsbog, nemlig 14 daler. efterdi ingen mødte, blev sagen optagen til i dag 14 dage.

20/11 1638.

** Jens Iversen bager. efterskrevne vidnede, at de 13/9 sidst forleden var i Jens Iversens have, og da syntes dem, at der var gjort skade på hans urter og kål for 2 sletdaler, hvilket Jens Iversen beskyldte Søren Jensen sst hans svin for, som han havde indtaget, at de havde gjort ham samme skade på hans kål og urter.

** Hans Storm lod dele for hovedgæld hr Nielses efterleverske (blank) i Storring og Søren Jensen i Tilst.

** Peder Ovesen danske skolemester gjorde sit skudsmål til menige borgere i Århus, hvorledes både han og hans hustru Maren Sørensdatter sig skikket og forholdt har fra det første, de kom her til Århus og dem nedsatte, og han har holdt danske skole, hvortil efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at det er dem vitterligt, at Peder Ovesen og hans hustru Maren Sørensdatter har skikket dem imod alle og enhver ærligt, kristeligt og vel.

** Niels Mikkelsen skrædder. Wulf Baltsersen byfoged solgte og skødede fra sig og til Niels Mikkelsen et hans hus, som han salig mester Niels Spentrups arvinger afkøbt har, liggende på Graven næst vesten velb fru Olivia Lykkes gård, som Rasmus Pedersen Testrup borger sst nu tilhører, og næst østen til Jens Iversens gård, og strækker sig i nør til Wulf Baltsersens egen have og sønder til adelgaden.

** Niels Sørensen for Hans Pedersen. Niels Mikkelsen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 100 rigsdaler, hvorfor han til underpant satte Hans Pedersen et hans hus og bod, som han Wulf Baltsersen byfoged sst nylig afkøbt har, liggende på Graven.

** Peder Juel tog på sin side Christen Lauritsen Kå, og Jens Groft tog på sin side Rasmus Testrup, og de begge dertil samtykkede Wulf Baltsersen byfoged sst, og gav dem fuldmagt at imellem sige dem om hvis gældssag, som de med hverandre omtvister, og hvis fornævnte dannemænd deri gør og lader, skal stande for fulde.

** Anders Terkildsen og Peder Olufsen borgere sst tog hver især en mand på sin side, og begge dertil samtykkede Wulf Baltsersen og gav dem fuldmagt at imellem sige dem om hvis tvistighed, som dem imellem været har, og hvad de deri gør og lader, skal stande for fulde.

** Wulf Baltsersen byfoged tilspurgte Oluf Andersen i Humlegårdsdam, om han eller hans husbond velb Jost Høg til Bjørnholm ville have noget med salig Peder Christoffersens gods at gøre, eller med det gods, Jost Høg blev tilvurderet i sin gæld, efterdi Peder Christoffersens hustru og børn vil vedersige arv og gæld, og Oluf Andersen svarede intet andet dertil, end begærede genpart.

** idem. Wulf Baltsersen tilspurgte Niels Troelsen i Skørring, om han eller hans husbond velb Jørgen Høg til Hammergård ville have noget med salig Peder Christoffersens gods at gøre, efterdi Peder Christoffersens hustru og børn vil vedersige arv og gæld, hvortil Niels Troelsen intet andet svarede, end begærede genpart dertil.

** Christen Jensen Kjær var dom begærende over Anne Poulsdatter selkvinde sst for ærerørige ord, hun ham efter tingsvidnes formelding skal have tilsagt. så fremstod Anne Selkvinde og bekendte, at hun ikke vidste andet med Christen Jensen Kjær, andet end det ærligt og godt er, ikke heller hun har ham nogen ærerørige ord i nogen måder tilsagt.

** N Madsen for Jens Pedersen i København tiltalte Anne salig Christen Blytækkers sst samt hendes børn og medarvinger med deres lovværge for 25 sletdaler, som hendes søn Søren Christensen efter brev var Jens Pedersen skyldig. blev opsat 14 dage.

** Folmer Tomasen apoteker. efterskrevne vidnede, at Christoffer Christensen i Horsens og Jost Hollænder har 15/11 sidst opskibet og indført et parti vin her for byen og det oplagt i borgmesters kælder under det nye hus, desligeste også krydderi.
** idem. denne tvistige sag imellem Folmer Tomasen og Christoffer Christensen i Horsens og Jost Hollænder anlangende den vin og speceri, de her for byen har opskibet, blev opsat 14 dage.

** idem for Hans Jostsen. denne tvistige sag imellem Hans Jostsen, Anders Tomasen, Christoffer Christensen i Horsens og Jost Hollænder anlangende den vin, de her for byen har opskibet, blev opsat til i dag 14 dage.

** Wulf Baltsersen byfoged. denne tvistige sag imellem ham og hans kreditorer blev opsat til i dag 14 dage førstkommende.

** idem lydeligt lod fordele for hovedgæld efterskrevne.

6/12 1638.

** Jørgen Sørensen degn. Rasmus Nielsen Feldballe borger og indvåner i Ebeltoft solgte og skødede til Jørgen Sørensen degn halvparten af de to boder, som er liggende på Mejlgade, norden næst Peder Andersens gård og sønden næst fornævnte Jørgen Sørensens egen gård, og strækker sig fra adelgaden og øster på til Jørgen Degns egen ejendom, og er i samme boder boende Rasmus Sørensen og Jacob Billedsnider.

** Søren Jensen Ans og Jens Iversen tog hver på sin side en mand, og de begge dertil samtykkede Wulf Baltsersen byfoged, og de gav dem fuldmagt at imellem sige og forene dem om hvis iring og tvist, de til denne dag imellem har været.

** N Madsen for Morten Jensen rådmand lod dele efterskrevne udenbys for gæld.

** N Madsen for Mikkel Lyng havde stævnet Gertrud Rasmusdatter, Peder Olufsens hustru sst med sin lovværge, for ærerørige ord, hun ham har tilsagt. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** Rasmus Jensen bager tiltalte Rasmus Nielsen i Hasle or gæld. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** Mourits Nielsen murmand. Niels Sørensen indvåner sst gjorde og gav Mourits Murmand, hans stedfar, afkald for al hvis arv og gods, som ham efter sin salig mor (blank) arveligt kan være tilfaldet.

** N Madsen for Karen Frandsdatter, salig Peder Christoffersens efterleverske, og på hendes vegne lovligt det 2.ting, eftersom hun selv personligt i dag 8 dage sidst forleden var her på tinget og da kastede nøglen fra sig og da afsagde sig fra arv og gæld efter hendes salig husbond Peder Christoffersen, så afsagde Niels Madsen nu Karen Frandsdatter fra al arv og gæld efter hendes salig husbond Peder Christoffersen, forrige byfoged sst, så hun hverken efter ham vil annamme nogen arv eller gods ej heller vil svare til nogen bortskyldig gæld efter ham eller sig dermed i befatte.

** Jens Udsen på sine egne og for Christoffer Pedersen, skriver på Holbæk slot i Sjælland på sine egne og sin bror Niels Pedersen og søster Gertrud Pedersdatters vegne. Jens Udsen på sin hustru Kirsten Pedersdatters vegne, i lige måder med fuldmagt af Christoffer Pedersen på sine egne og sin bror Niels Pedersen og søster Gertrud Pedersdatters vegne, som han er værge for, og Jens Udsen nu lovligt det 2.ting afsagde dem for arv og gæld efter deres salig far Peder Christoffersen, forrige byfoged sst.

** Hans Jørgensen hatstafferer lovligt det 2.ting han har afsagt sig fra arv og gæld, som han på sin hustru Dorte Pedersdatters vegne kunne tilkomme efter hendes salig far Peder Christoffersen, forrige byfoged sst, så han hverken efter ham vil annamme nogen arv eller gods ej heller svare til nogen bortskyldig gæld.

** Rasmus Sørensen Gylling lovligt det 2.ting det han har afsagt sig og sine børn fra hvis arv og gæld, om den kunne tilkomme efter salig Peder Christoffersen, forrige byfoged sst.

** N Madsen på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de 23/11 sidst forleden så, at Peder Mortensen snedker sst var slået et blodigt hul under hans venstre øje, som han for dem sigtede Rasmus Lassen vognmand sst for, at han samme dag gjorde ham samme skade og sår. og lyste Niels Madsen Rasmus Lassen et fuldt vold til.

** Søren Sørensen sst stod nu i dag for tingsdom på den ene og Ove Sørensen borger sst med fuldmagt af Christen Christensen i Bøgeskov i Hovlbjerg herred, som er morbror til Søren Sørensens børn, Christen Sørensen og Sidsel Sørensdatter, på den anden side, og de bekendte, at de 1/12 sidst forleden i efterskrevne dannemænd og overformyndere deres nærværelse har været over et venligt skifte imellem Søren Sørensen og hans børn, Christen Sørensen, som er 6 år og Sidsel Sørensdatter, som er 9 år, om hvis arv og gods, som de to børn efter deres salig mor Kirsten Christensdatter kunne tilfalde, og da blev det med Christen Christensen børnenes morbror så forhandlet, at Søren Sørensen skal give sine to børn 50 sletdaler og holde dem til mad, øl, kost, klæder, skolegang og ærlig optugtelse, til hver af dem bliver 16 år gamle.

** Peder Jensen kedelfører. efterskrevne vidnede, at de som i morgen bliver 3 uger så, at Peder Jensen havde tre blodige skader i hans hoved, som var hugget, og andre skader, hvilket Peder Jensen for tingsdom sigtede Jens Baltsersen i Søften og Peder Christensen tjener Jens Jensen sst for, at de gjorde ham samme skader i Århus, og lyste han dem derfor et fuldt vold til.

** idem. Peder Jensen fremlagde et skriftligt brev lydende: 3/12 1638 i Peder Simonsens hus i Århus er Jens Jensen i Hinnerup og Peder Jensen borger i Århus venligt og vel forligt om al hvis iring, bordag og trætte os imellem var 16/11 sidst forleden, så hvis skade vi på begge sider har bekommet, skal være en afkaldt sag.

** Johan Lyllofsen skriver på Århusgård på velb Erik Grubbes vegne. efterskrevne vidnede, at de nu i dag var i Bisgården og da blev dem forevist nogle gamle mursten, hele, halve og stykker, som dem syntes kunne være 400, hvert hundrede sten vurderede de for 3 mark.

** Wulf Baltsersen byfoged. efterskrevne vidnede, at de 12/11 sidst forleden var i salig Peder Christoffersens gård og der vurderede efterskrevne gods, som var korn 31 traver byg, 8 traver rug og 17 traver havre, 2 køer, 3 høns og 6 egestolper.

13/12 1638.

** N Madsen for Niels Lassen i Lisbjerg. efterskrevne vidnede, at de som i morgen bliver 3 uger så, at Niels Lassens hustru Maren Jørgensdatter havde et stort blodigt slag over hendes venstre øje, og nu stod Maren Jørgensdatter for tingsdom og sigtede Laurits Pedersen i Mundelstrup, for han på lørdag kommer måned slog og gjorde hende samme skade her i Århus, og lyste Niels Madsen Laurits Pedersen derfor et fuldt vold til.

** Jens Baltsersen i Søften. Jens Iversen borger sst vidnede, at han 16/11 sidst forleden så ved hans dør, at Jens Baltsersen i Søften løb ned ad gaden, og Peder Jensen kedelfører løb efter ham med en kniv i hånden, og Jens Baltsersen havde aldeles intet i sin hånd. Peder Spørring med flere vidnede, at 16/11 om aftenen kom Jens Baltsersen ind til ham i hans hus og beklagede sig, at han var jaget fra hans hest og vogn, og var han tomhændet.

** idem. Jens Baltsersen med sin helgens ed og oprakte fingre benægtede, at han ikke slog eller gjorde Peder Jensen kedelfører her i Århus nogen sår eller skade 16/11 sidst forleden.

** N Madsen for Søren Rasmussen i Ebeltoft havde stævnet Peder Christensen sst for 8 daler, som han er ham skyldig efter hans brev, dateret 26/12 1634. blev opsat 14 dage.

** Wulf Baltsersen byfoged. Oluf Andersen i Humlegårdsdam lod byfogden se et brev og sagde, læs der, og Oluf Andersen havde det i begge sine hænder, og der byfogden tog fat på brevet og læste deri, rykkede Oluf Andersen det til sig igen, så der gik et lidet stykke sønder, og byfogden spurgte Oluf Andersen, hvi han rev så brevet sønder.

** Ove Rasmussen Pilgård lydeligt lod fordele Niels Rode sst for hans gærde, som ligger og er hul på og ikke er færdig, og for 6 mark for skade, som hans svin har gjort på min kål og urter. desuden for 5 svin, som jeg fødede i 3 dage, og som jeg tog i mine kål.

** N Madsen for Peder Pedersen på Åkær efter opsættelses bemelding tiltalte Rasmus Madsen borger sst for 16 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** N Madsen for Peder Jacobsen tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens sst samt hendes børn og alle deres lovværger for 35 sletdaler for bly, salig Anders Bertelsen af ham bekommet har. blev opsat i 14 dage.

** N Madsen for velb Niels Friis til Favrskov tiltalte Gert Guldsmed sst for 6 daler haveleje. ingen mødte, blev opsat 14 dage.

** Christoffer Pedersen for Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens fremlagde et skriftligt brev lydende, eftersom jeg fattige kvinde så godt som dagligt ængstes og besværes for gældssag efter min salig husbonds afgang, hvortil ikke rede penge, guld eller sølv findes i min formue at betale med, men gård og ejendom findes her i byen, som jeg tænker næst Guds hjælp med gælden kan opløbe, hvilken ejendom, nemlig den gård ved Mindet, som min og mine børns anpart er sat og vurderet, det byder jeg for penge til købs, om nogen godtfolk vil handle med mig i rede penge, jeg kunne få at befri mig fra gælden med hos godtfolk, som kræver, hvilket jeg helst ville, de kunne få rede penge, og jeg for sådan kunne være rolig med mine små børn. actum Århus 13/12 1638 Margrete salig Anders Bertelsens egen hånd.

** N Madsen for Jens Pedersen i København. denne tvistige sag imellem Jens Pedersen og salig Christen Blytækkers hustru og arvinger blev fremdeles opsat i 14 dage.

** N Madsen for Hermand Mouritsen til Amsterdam tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens sst med hendes børn for 226 rigsdaler. blev opsat i 14 dage.

** Folmer Tomasen apoteker. denne tvistige sag imellem Folmer Tomasen, Christoffer Christensen og Jost Hollænder angående den vin, de her har opskibet, blev fremdeles opsat i 14 dage.

** idem for Hans Jostsen og Anders Tomasen. denne tvistige sag imellem Hans Jostsen, Anders Tomasen, Jost Hollænder og Christoffer Christensen den vin anlangende blev opsat i 14 dage.

** NM for Jens Christensen rådmand tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens samt hendes børn og deres lovværger for 50 hele enkende rigsdaler in specie efter brev, som blev fremlagt. endnu for anden gæld 100 sletdaler. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** Peder Jensen kedelfører. efterskrevne vidnede, at de 16/11 sidst forleden så ved Peder Madsens dør, at Peder Jensen kedelfører og nogle karle var i slagsmål, og havde samme karle to dragne værger, men hvem samme karle var, vidste de ikke. varsel til Jens Baltsersen og Peder Christensen i Søften.

** idem. Peder Jensen kedelfører fremlagde et skriftligt brev lydende: bekender jeg Jens Jensen glarmester i Hinnerup, eftersom jeg ligger på min sygeseng under badskærs hånd og ikke selv kan komme til tinget, at 16/11 var jeg i Jens Iversens hus på Graven, så vel som Jens Baltsersen i Søften, Peder Christensen og Rasmus Jensen, Jens Pedersens søn sst, og des midlertid kom Peder Jensen kedelfører gående og sagde ved sig selv halla, da svarede Jens Baltsersen, er det os din skælm du hujer på, da svarede Peder Jensen og sagde, jeg hujer hverken på eder eller nogen, da sagde Jens Baltsersen, hujer du på os, da skal djævlen fare i dig, da svarede Peder Jensen og sagde, Gud give, at han farer i dig selv, og i det samme greb Jens Baltsersen til sin vognkæp, og Peder Jensen tog sin kniv af sin lomme at ville værge sig med. derefter kom de i klammeri, og Peder Christensen kom til og huggede Peder Jensen i hans hoved, og så føg de alle fire på Peder Jensen og gjorde ham sår og skade med utallige tørre hug.

** N Madsen for Jens Jensen i Hinnerup. efterskrevne vidnede, at de 17/11 sidst forleden så, at Jens Jensens højre øre var slået blå og havde en blodig skade i hans hoved, som han for dem sigtede Jens Nielsen, Niels Jensens søn i Vejlby, at han 16/11 sidst forleden i Århus slog og gjorde ham samme skade, og lyste Niels Madsen Jens Nielsen derfor et fuldt vold til.

** N Madsen for Baltser Hansen. efterskrevne vidnede, at de 3/12 sidst så, af Baltser Hansen var hugget en stor blodig skade i hans hoved, som Niels Madsen nu for tingsdom sigtede Jacob Carstensen sst for, at han 2/12 sidst gjorde Baltser Hansen samme skade og lyste ham derfor et fuldt vold til.

** N Madsen for Søren Frost borgmester. efterskrevne vidnede, at de nu i dag var i borgmester Søren Frosts gård, og der vurderede de et lidet svin for 3 mark, hvilket svin var kommet med borgmesterens svin i hans gård, og det 3 ting er oplyst, og ingen er kommet, som det vel vedkendes.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam på velb Jost Høg til Bjørnholm hans vegne tiltalte Hans Jostsen i Århus efter sit forsæts indhold for 321 rigsdaler in specie hovedsum, rente, omkostning og brevpenge, som beløber sig til hobe til en sum 432 rigsdaler, og mente at han burde at betale skadesløs eller at have indvisning, og fremlagde en dom af Viborg landsting, et tingsvidne af Bjørnholms birketing 23/9 1637 og et tingsvidne her af tinget 20/11 sidst forleden. Niels Madsen mødte på Hans Jostsens vegne og tilspurgte Oluf Andersen, hvad andre dokumenter han havde at fremlægge, hvormed han kunne bevise gælden, hvortil han svarede, at han i dag 8 dage skulle ville lægge frem hvis han havde, og blev sagen opsat til i dag 8 dage.

** Henrik Mogensen, domkirkens ridefoged på kapitlets vegne. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var fra tinge tilnævnt en del salig Anders Bertelsens efterladte gods at vurdere kapitlet her ved domkirken til, for hvis gæld de hos Anders Bertelsen havde at fordre, da vidnede de, at de 1/12 sidst vurderede efterskrevne gods, som dem af byfogden forevist blev, og det takserede, hvilket bestod af indbo, en have ved Vestergade, to gårdsavl, kaldes Bastians og Gullevs eje, tre af salig Anders Bertelsens boder på Skolegade, som Rasmus Pedersen Taftebjerg, Anders Johansen kleinsmed og Jens Bødker nu iboer, og en del latinske, tyske og danske bøger, som beløber sig til 1029 sletdaler.

** Wulf Baltsersen byfoged tilspurgte ovennævnte vurderingsmænd, om der fandtes videre gods i Margrete Poulsdatters hus end som de 1712 sidst vurderede til kapitlet, hvortil de samtlige svarede, at så vidt dem blev forevist, vurderede de, og føje andet gods fandtes der, som de så, det de kunne vide at vurdere.

** Niels Nielsen kedelfører. denne tvistige gældssag imellem Niels Kedelfører og Jørgen Klokkestøber blev opsat i 14 dage.

** Wulf Baltsersen byfoged. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var fra tinge tilnævnt at skulle tilvurdere Wulf Baltsersen byfoged sst betaling for sin gælds tilkrav i salig Anders Bertelsens gods og ejendom efter doms formelding, da vidnede de, at de 6/12 sidst forleden tilvurderede og indlagde byfogden i salig Anders Bertelsens gods og ejendom, som dem af Christen Kå, som i den sag har været dommer, blev forevist, og Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens dem og selv dertil henviste, som er det store hus med sin tilliggende ejendom ved Mindet, først overmålte de den øde ejendom ved salig Anders Bertelsens hus på Fiskergade fra Rasmus Ovesøs ? hus og opad 182 sjællandske alen, de 4 parter af fornævnte øde ejendom, efterdi den 5.part ikke er fri, vurderede de Wulf Baltsersen til for 159 speciedaler, siden indlagde de ham i Anders Bertelsens hovedgård, det store murede hus, for 100 rigsdaler, hvilket de afhjemlede.

20/12 1638.

** Jens Jacobsen glarmester. Jens Clemendsen borger sst solgte og skødede til Jens Jacobsen tre hans boder og ejendom, som er 11 binding hus, liggende ved åen vesten næst for stentrappen og østen næst doktor Egidius Jensen i Randers hans boder og ejendom, med sin hosliggende have, som strækker sig i nør på mod Hans Jostsens gård.

** Rasmus Jensen bager og Rasmus Nielsen i Hasle tog hver på sin side en mand og gav dem fuldmagt at imellem sige dem om hvis gældssag, som de imellem er, og hvad de deri gør, skal stande for fulde, ustævnet og kaldet i alle måder.

** N Madsen for Rasmus Andersen i Søften lod fordele efterskrevne for gæld.

** N Madsen for Niels Lassen i Lisbjerg. efterskrevne vidnede, at de som på lørdag kommer 5 uger så her i Århus, at Laurits Pedersen i Mundelstrup slog Niels Lassens hustru Maren Jørgensdatter i hendes hoved med en lyseklo en blodig skade, og ikke de så, at hun gav ham nogen årsag dertil.

** Jacob Abel for Hans Andersen. Augustinus Livland badskær og borger sst solgte og skødede til Hans Andersen en hans have, jord, grund og ejendom liggende her for Århus uden Brobjerg sønden Rasmus Nielsen rådmands have på den ene side og norden Ove Sørensen sst på den anden side.

** Niels Madsen for Baltser Hansen. Baltser Hansen stod for tingsdom og sigtede Jacob Carstensen sst, for at han 2/12 sidst huggede ham en stor blodig skade oven i hans hoved.

** N Madsen for Baltser Hansen og på hans vegne advarede og opkrævede sandemænd sst, at de under deres faldsmål skulle komme her til ting snapsting førstkommende og gøre deres ed og tov over Jacob Carstensen for sår og skade, som han har gjort Baltser Hansen.

** N Madsen for Jens Christensen rådmand tiltalte Bent Jensen for 40 daler. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Niels Lassen i Lisbjerg og på hans vegne advarede og opkrævede sandemænd sst, at de til snapsting skulle komme her til ting, sværge og gøre deres ed og tov over Laurits Pedersen i Mundelstrup for sår og skade, han har gjort på Niels Lassens hustru.

** Rasmus Pedersen Testrup. denne tvistige sag imellem Rasmus Testrup og Christen Kå anlangende 18 daler, Rasmus Testrup fordrer af Christen Kå blev opsat i 14 dage.

** Mikkel Andersen Lyng havde tiltale til Peder Olufsens hustru Gertrud Rasmusdatter sst for ærerørige ord, hun ham efter tingsvidnes bemelding har tilsagt. så fremstod Peder Olufsen og på sine egne og hustrus vegne sagde, at hverken han eller hans hustru vidste med Mikkel Lyng andet end ærligt og godt, og som de skulle vide med en ærlig karl, og da for samme skærelse og formedelst godtfolks forbøns skyld, efterlod Mikkel Lyng denne tiltale.

** Tomas Christensen for velb Peder Gersdorff tiltalte Hans Andersen og Jacob Abel for forløfte, de til ham gjort har efter deres brevs bemelding, dateret Århus 17/2 1626, for 800 mark lybsk. Jacob Abel mødte svarede, at Hans Andersen ikke var hjemme, som hver mand vel vidste, og begærede sagen noget måtte sig bero. blev opsat i 8 dage.

** N Madsen for Jens Jensen i Hinnerup og på hans vegne advarede og opkrævede sandemænd sst, at de til snapsting skulle komme her til ting sværge og gøre deres ed og tov over Jens Nielsen i Vejlby for sår og skade, som han her i Århus 18/11 sidst har gjort på Jens Jensen efter syn og sigtelsesvidnes lydelse.

** N Madsen for Peder Jensen kedelfører og på hans vegne advarede og opkrævede sandemænd sst, at de til snapsting skulle komme her til ting sværge og gøre deres ed og tov over Jens Baltsersen og Peder Christensen i Søften for sår og skade, de har gjort Peder Jensen efter syn og sigtelses vidnes lydelse.

** Anders Lydiksen for Peder Skytte forrige foged på Estrup og på hans vegne på den ene og overformyndere sst på den anden side lydeligt bekendte, at de 12/10 sidst forleden i gode dannemænds nærværelse har været i Mette Jensdatter salig hr Jens Nielsen, fordum medtjener til Århus domkirke, hans efterleverske hendes hus i Peder Sørensen Skytte, forrige foged på Estrup, hans nærværelse, og der registreret og overslog alt hvis, afgangne hr Jens Nielsens børn, Niels Jensen og Eske Jensen kunne tilfalde efter deres salig far. blev det så forhandlet, at deres forventende stedfar Peder Sørensen Skytte skal give hver af de to børn et halvt hundrede sletdaler og holde dem fri for al bortskyldig gæld, og der foruden holde dem til klæder, mad, øl, skolegang og anden ærlig optugtelse, indtil hver af dem bliver 16 år gammel, hvorefter Christen Carlsen på de to børns vegne gav Peder Sørensen Skytte og hans arvinger afkald og kvittering for al ydermede skifte efter de to børns salig far.

10/1 1639.

** Anders Jacobsen i Ebeltoft ridefoged til Kalø på velb Christian Tomasen til Tanderup, ridder, Danmarks riges råd, kansler og høvedsmand på Kalø slot hans vegne. Anders Lydiksen borger sst vidnede, at han var i Ebeltoft kirke mandagen, der Jon Sørensen i Skovgård gjorde sin datters bryllup, og da syntes ham, at hr Peder Tomasen kapellan til Ebeltoft, som da gjorde tjeneste, på hans fagter, han havde på prædikestolen, lod det sig anse, at han var drukken, og en del af folkene, som var i kirken, efter samme hans uskikkeligheds skyld belo ham. varselsmænd vidnede, at de den næste mandag efter allehelgensdag sidst forleden var på Samsø og der gjorde hr Peder Tomasen mundtligt varsel for dette vidne, og ligeledes 20-21 og 22/12 gav mange efterskrevne i Ebeltoft og omegn varsel.

** hr Niels Pedersen i Ebeltoft. efterskrevne vidnede, at de 2.søndag efter den første Vorfrue dag 1619 om morgenen så, at hr Niels Pedersen meddelte salig Oluf Smeds hustru Maren Mikkelsdatter selvtredie det højværdige sakramente i døren, hvor de kom ud imod ham, og Maren Mikkelsdatter ikke gjorde barsel den dag ej heller døde samme dag, og ikke de hørte, at nogen begærede, at hr Niels Pedersen skulle gå ind til hende samme tid.

** Jens Pedersen for Jacob Nielsen tiltalte efterskrevne for gæld. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** Wulf Baltsersen byfoged efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne uden og indenbys for gæld, der iblandt Karen Didriksdatter salig Daniel Christensens i Århus. ingen mødte, blev tildømt at betale.

** Peder Andersen i Skæring munkegård. Espen Jensen borger i Århus solgte og skødede til Peder Andersen en hans gård, han nu selv iboer, liggende på Mejlgade norden næst Niels Ibsens gård og sønden næst Anders Nielsen Segalts gård, og sin tilliggende avl i alle Århus vange.

** idem for Niels Pedersen slotsskriver på Kalø slot tiltalte Peder Olufsen borger i Århus for 4 tønder rug efter hans brevs indhold, dateret Århus 19/3 1634. blev optagen til i dag 14 dage.

** Søren Pedersen hatmager for sin søn Mads Sørensen. efterskrevne 24 dannemænd, alle borgere sst, vidnede, at Mads Sørensen er barnfødt i Århus af ærlige ægte forældre, hans far er Søren Pedersen og mor Maren Madsdatter, som en rum tid her har været bosiddende og handlet og skikket dem som ærlige ægtefolk bør at gøre, og selv har Mads Sørensen handlet og skikket sig ærligt og vel, og ikke ham noget vanrygte at have påhængt.

** Tomas Christensen for velb Peder Gersdorff til Søbygård. denne tvistige gældssag imellem Peder Gersdorff og Wulf Baltsersen anlangende 800 daler lybsk, han fordrer af Wulf, blev fremdeles optagen til i dag 14 dage.

** Folmer Tomasen apoteker. denne tvistige sag imellem Folmer Tomasen og Christoffer Christensen anlangende det krydderi, han har i byen har solgt, blev fremdeles optagen til i dag 14 dage.

** idem for sig selv, Hans Jostsen og Anders Tomasen. denne tvistige sag imellem Folmer Tomasen, Hans Jostsen og Anders Tomasen på den ene og Christoffer Christensen i Horsens på den anden side anlangende vin, han har her i byen oplagt, blev fremdeles optagen til i dag 14 dage.

** Erik Mikkelsen. denne tvistige gældssag imellem Erik Mikkelsen og Niels Jensen Gesing sst blev optagen til i dag 14 dage.

** Niels Sørensen for Jens Christensen rådmand efter opsættelses bemelding tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens efterleverske samt hendes børn og alle deres lovværger for 100 sletdaler efter brev og regnskabsbog. derimod blev fremlagt hendes skriftlige svar lydende: at eftersom jeg ikke har penge, guld eller sølv at betale med tilbyder jeg de godtfolk udlæg i de parter, mig og mine børn nu tilkommer i den gård ved Mindet. actum Århus 10/1 1639 Margrete salig Anders Bertelsens egen hånd. og blev således for rette afsagt, at efterdi Margrete Poulsdatter selv vedgår gælden, idet hun tilbyder udlæg derfor, da vidste fogden ikke andet derom at sige, end Margrete Poulsdatter med sine børn og medarvinger pligtig er og bør at betale samme gæld inden 15 dage.

** idem for Peder Jacobsen efter opsættelses bemelding tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens samt hendes børn for (blank), som de ham skyldig er efter sin regnskabsbogs formelding, som de blev tildømt at betale inden 15 dage eller at have indlæg.

** idem for Hermand Mouritsen guldsmed i Amsterdam i lige måder tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens samt hendes børn for (blank). derimod blev fremlagt samme tilbydelse forhen er indført. blev tildømt at betale inden 15 dage eller at have udlæg.

** Niels Lassen i Lisbjerg. efterskrevne sandemænd i Århus gjorde deres ed og tov således, at efter kundskab, som de har opledt og udspurgt, og efter tingsvidnes formelding, som for dem er fremlagt, hvori vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at de har set, at Laurits Pedersen har slået Maren Jørgensdatter samme skade, som hun ham sigtet har, og intet genmæle af Laurits Pedersen gjort er, da svor de fordi Laurits Pedersen et fuldt vold over.

** Jacob Lauritsen for Jens Jensen i Hinnerup. forskrevne sandemænd gjorde deres ed og tov i den sag, eftersom for dem fremlægges syn og sigtelsesvidne, hvori meldes, Jens Nielsen at have gjort Jens Jensen samme sår og skade, Jens Nielsen ikke heller noget genmæle derimod har gjort eller det benægtet, da svor de Jens Nielsen for samme sår og skade et fuldt vold over.

** Peder Jensen kedelfører gav til kende at have ladet opkræve sandemænd sst, at de skulle gøre deres tov over Jens Baltsersen i Søften og Peder Christensen sst for sår og skade, de har gjort ham her i Århus, og fremlagde for sandemændene syn, klage og vidnesbyrds vidner. Jens Baltsersen mødte og fremlagde nægtelses og vidnesbyrds vidne, og Peder Christensen mødte og ikke kunne benægte, han jo havde været i slagsmål med Peder Jensen. så gjorde sandemændene deres ed og tov således, at eftersom Peder Jensen for dem fremlægges syn og sigtelsesvidne, og hvorimod Jens Baltsersen fremlægger nægtelsesvidne, hvori han med sin helgens ed og oprakte fingre har nægtet, at han ikke har gjort Peder Jensen nogen sår eller skade. i lige måder fremlægges tingsvidne, hvori vidnesbyrd har vidnet, Jens Baltsersen for Peder Kedelfører at have løbet, og Peder Kedelfører efter ham med en kniv i hånden, og derhos beklaget sig, at være jaget fra hans hest og vogn, svor sandemændene fordi Jens Baltsersen kvit og fri for denne tiltale at være. anlangende Peder Christensen, som Peder Jensen og har sigtet for samme skade, da efterdi Peder Christensen for retten er til stede, og ikke kunne eller ville benægte, han jo har med været slået og gjort Peder Jensen samme sår og skade, da svor sandemændene Peder Christensen et fuldt vold over.

** Jacob Lauritsen for Baltser Hansen sst. Baltser Hansen havde i lige måder ladet kalde på sandemænd at gøre deres tov over Jacob Carstensen for sår og skade, han har gjort ham efter syn og sigtelsesvidnes lydelse, hvilke blev for dem fremlagt. Jacob Carstensen mødte og ikke det benægtede, men ville bevise, det af nødværge at være gjort. så gjorde sandemændene deres ed og tov således, at efter syn og sigtelsesvidnes lydelse, som for dem er fremlagt, at Jacob Carstensen har hugget Baltser Hansen en blodig skade, hvilket Jacob Carstensen ikke benægter, da svor sandemændene ham et fuldt vold over.

** Bernt Klodt for Sidsel Nielsdatter, salig hr Søren Andersens efterleverske. Hans Pedersen borger sst solgte og skødede til Sidsel Nielsdatter en hans gård, som Laurits Fog og Clemend Organist iboer, liggende på Torvegaden østen for Maren Lauritsdatters gård og vesten for Augustinus Millers gård, med et fuldt gårdsavl, som dertil i alle Århus vange er liggende.

** Hans Pedersen. Bernt Klodt, møller i Århus kornmølle, med fuldmagt af Sidsel Nielsdatter, salig hr Søren Andersens efterleverske sst solgte fra hende til Hans Pedersen hendes gård, som hun selv iboer, ved Borgporten vesten næst Hans Pedersens egen gård og østen næst adelgaden og strækker sig i nør til Hans Pedersens egen ejendom.

17/1 1639.

** Niels Pedersen væver tilspurgte Axel Ebbesen bysvend sst, om han eller hans hustru vidste noget uærligt med ham, hans hustru eller børn, eftersom Axel Ebbesens hustru har ham i væverlavshus anklaget for noget lærred, han vævede for hende, hvortil Axel Ebbesen svarede, at hverken han eller hans hustru vidste med Niels Pedersen, hans hustru eller børn andet, end det ærligt, kristeligt og godt er, ikke heller har ham noget uærligt tilsagt.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam for velb Jost Høg til Bjørnholm. denne tvistige sag imellem Hans Jostsen og velb Jost Høg anlangende den gældssag, de omtvister, blev opsat til i dag 8 dage.

** Niels Madsen fogedsvend på KM vegne. Niels Sørensen skomager borger og sandemand sst stod for tingsdom, eftersom han i dag 8 dage sidst forleden var opkrævet sin ed og tov med sine medbrødre sandemænd sst at skulle have gjort, og han da ikke var hjemme, så gjorde han nu i dag sin ed og tov, lige som hans medbrødre før ham i dag 8 dage sidst forleden gjort har, og svor dem alle et fuldt vold over, som hans medbrødre før ham i dag 8 dage gjort har.

24/1 1639.

** N Madsen for Mette Snedkers sst. efterskrevne vidnede, at de hørte den aften for helligtrekongers aften sidst forleden, at Maren Tranes sst overskældte Mette Snedkers og skældte hende for en hore og tyv, så blev påråbt 3.gange, om Maren Tranes ville svare hertil, og ingen fremkom.

** Niels Jensen Gesing. efterskrevne vidnede, at de var på skuden med Niels Gesing på hjemrejsen fra Norge, og der skuden blev forfyldt med vand, så og hørte de, at Niels Gesing ledte efter et brev, som han havde annammet af Erik Mikkelsen sst på nogen gæld at indfordre i Norge, men om han fandt samme brev, vidste de ikke.

** Rasmus Madsen tiltalte Niels Madsen i Grundfør for 20 daler og 2 tønder byg og rente deraf i 16 år med mere. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Knud Pedersen. efterskrevne vidnede, at de nu i dag ved tinget vurderede et par karlklæder, en hat og vanter tilsammen for 6 sletdaler, som Knud Pedersen havde i pant af Hans Drejer sst for 7 sletdaler, og tilbød ham inden 14 dage at løse dem.

** Erik Mikkelsen. denne tvistige gældssag imellem Erik Mikkelsen og Niels Jensen Gesing blev fremdeles opsat til i dag 14 dage.

** Hieronimus Gylden. denne tvistige gældssag imellem Hieronimus Gylden og hans kreditorer, som han sig af Niels Bondesen sst tilkøbt har, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Folmer Tomasen tiltalte Niels Jensen ridefoged ved Skanderborg for 5 rigsdaler, han Folmer Tomasen skyldig er. ingen mødte, blev optagen til i dag måned førstkommende.

** Søren Sørensen Ugelbølle. denne tvistige gældsfordring imellem Søren Ugelbølle og Hans Plat blev optagen til i dag 14 dage.

** Jens Iversen bager. denne gældssag imellem Jens Iversen og Søren Jensen sst blev opsat til i dag 14 dage.

** Niels Madsen for Peder Mikkelsen boende i Halden inden Svinesund i Norge. denne tvistige gældssag imellem Peder Mikkelsen og gammel Jens Taftebjerg sst blev optagen til i dag 14 dage.

** Jens Andersen sst. denne tvistige gældssag imellem Jens Andersen og hans kreditorer blev optagen til i dag 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Hans Jostsen og på hans vegne fremæskede, om nogen var, som havde nogen tiltale til Hans Jostsen, være sig hvad det være kunne, ville han på Hans Jostsens vegne dertil svare, og ingen fremkom.

** Jacob Lauritsen for Jens Jacobsen glarmester. efterskrevne vidnede, at de 2/11 sidst forleden så, at i et fad salpeter, som Jens Glarmester havde indskibet i Søren Dyngbys krejer sst, fejlede der en skæppe salpeter, og noget var lækket deraf, og noget sand at være kommet i fadet, hvortil Søren Dyngby svarede, at han intet Jens Glarmester på hans salpeter havde forkortet.

** Peder Jensen væver. Jens Olufsen skrædder borger sst på sine egne og sine søskende Laurits Olufsen, Mogens Olufsen og Anne Olufsdatter deres vegne gav Peder Jensen og hans hustru Maren Mogensdatter afkald og kvittering for al hvis arv, som dem arveligt efter deres salig far Oluf Lauritsen, fordum borger sst, Peder Jensen vævers hustrus forrige husbond, kunne tilfalde.

** Rasmus Pedersen. Jens Olufsen borger sst på sine egne, Laurits Olufsen, Anne Olufsdatter og Mogens Olufsen sst deres vegne solgte og skødede fra sig og dem til Rasmus Pedersen et deres hus liggende på Fiskergade sønden næst op til Folmer Apotekers have og norden næst op til Rasmus Nielsen skrivers øde ejendom, hvilket hus de en del i har arvet, og en del deri afkøbt Peder Jensen væver og hans hustru, som deri er boende.

** Laurits Rasmussen kleinsmed på sine egne og salig Christen Ibsens arvingers vegne. denne tvistige sag imellem salig Christen Ibsens arvinger og Peder Poulsen i Vivild anlangende 17 daler med sin rente i 19 år, de tiltaler ham for, blev opsat til i dag 14 dage førstkommende.

** Jens Bysvend for Søren Købmand. efterskrevne vidnede, at de nu i dag vurderede to gamle beslagne hjul for 3 daler, som Søren Købmand havde i pant af Peder Tunbo og tilbød ham, at dersom han inden 14 dage ville dem løse, skulle han dem bekomme.

** Niels Madsen for Jens Jacobsen tiltalte Rasmus Juel borger sst for 13 sletdaler efter hans brev, som han blev tildømt at betale.

31/1 1639.

** N Madsen for mester Jacob Knudsen domskolemester sst lod dele efterskrevne for gæld.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam for velb Jost Høg til Bjørnholm. denne tvistige sag imellem Jost Høg og Hans Jostsen blev optagen til i dag 14 dage.

** Laurits Rasmussen kleinsmed for Kirsten Nielsdatter salig Christen Ibsens tiltalte efterskrevne udenbys for gæld, de hende skyldig er efter hendes regnskabsbog. ingen mødte, uden salig Anders Jensens søn i Hår Poul Andersen, som på sine egne, sin mor og søskendes vegne fremlagde deres skriftlige svar. sagen blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Søren Rasmussen i Ebeltoft efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Christoffersen sst for 8 daler efter hans skrivelses bemelding, som han blev tildømt at betale.

** N Madsen for Jens Christensen rådmand efter opsættelses bemelding tiltalte Bent Jensen sst for (blank), som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Christen Adsersen skomager tiltalte Oluf Swertfeger sst for et værge, som kostede klinge og fæste 5 daler, med mere. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Mette Snedkers sst. denne tvistige sag imellem Mette Snedkers og Maren Tranes sst anlangende den skælden, Maren Tranes havde skældt på hende, blev optagen til i dag 14 dage.

** idem tiltalte Maren Tranes, for hun sig her i byen forholder og nedsat har uden borgmester og råds forlov, som med tingsvidne blev bevist. mente, at hun burde byen at rømme eller tiltales.

** Jens Rasmussen i Gosmer i Hads herred. denne tvistige gældssag imellem ham og Jens Jespersen i Århus blev opsat til i dag 4 uger.

** N Madsen for Jens Jacobsen. efterskrevne vidnede, at de den (blank) sidst så, at Jens Jacobsen havde en stor blodig skade i hans hoved, som Niels Madsen sigtede og beskyldte Rasmus Pedersen i Gråmølle for, at han den (blank) slog Jens Jacobsen samme sår og skade her i Århus, og lyste ham derfor et fuldt vold til.

** Rasmus Nielsen i Hasle fremlagde efterskrevne tingsvidne her af ting 20/12 1638, hvori han og Rasmus Jensen bager sst havde voldgivet deres trætte om gæld, og findes skrevet på samme tingsvidne således: efter dette vidnes indhold har vi i begge tvistige deres nærværelse dem imellem sagt med al deres regnskab, de har været imod hverandre, skal Rasmus Nielsen give Rasmus Jensen bager 2 sletdaler, dateret Århus 31/1 1639 Christen Kå egen hånd Hans Andersen egen hånd..

** Peder Pedersen borgmester på Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens sst og på hendes vegne fremlagde en tingbog her af Århus byting 1620, hvori findes 24/2 indfødt efterskrevne skøde, som Anders Bertelsen, da slotsskriver på Skanderborg har forhvervet, lydende: mester Niels Christensen sognepræst og kannikke prokurator ved Århus domkirke på menige kapitels vegne solgte og skødede fra Århus kapitel og sognepræst til Vorfrue kirke, de som nu er eller efterkommende vorder den residens sst, strækker sig i længden med den østre side langs med Skolegade sst, med den nordre ende på domkirkegården og strækker sig med søndre ende på hjørnet ved kannikkegården og med den vestre side langs op ved bispens residens sst, efter at KM brev blev læst, samme residens at må sælges og penge derfor at udsættes på rente til husleje til Vorfrue kirkes sognepræsters husleje, og efter vurderingsvidnes lydelse samme gård at være 1609 vurderet for 400 rigsdaler, og bekendte mester Niels Christensen at have nu straks annammet fuld betaling for samme gård af Anders Bertelsen 400 rigsdaler, hver daler beregnet til 80 danske skilling.

** Christen Lauritsen Kå fremlagde en skriftlig seddel lydende: eftersom jeg har ladet Peder Pedersen borgmester, Jens Lauritsen rådmand og Rasmus Pedersen Testrup borger sst lovligt her til tinget stævne for et benægtelsesvidne, jeg vil have anlangende et voldgiftsvidne, Rasmus Pedersen Testrup forhvervet har 9/8 1632 og en afsigelse, Peder Pedersen og Jens Lauritsen imellem Rasmus Testrup og mig afsagt har 22/1 1637 efter fornævnte voldgiftsvidne, og deres afsigt formelder, jeg hos var den dag, som det er dateret, og mit svar deri, så benægter jeg ved min Gud og salighed, jeg ikke hos var den dag, de skrev eller afsagde fornævnte afsigt eller i nogen måder deri samtykkede. i lige måder højligt benægter jeg, at jeg aldrig har samtykket fornævnte voldgiftsvidne, som fornævnte to mænd deres afsigelse efter gjort har. actum Århus 30/1 1639 Christen Kå egen hånd.

** Peder Jensen Boes (uafsluttet)

7/2 1639.

** Knud Pedersen i Mårslet. denne tvistige gældssag imellem Knud Pedersen og Henrik Mogensen i Århus anlangende 20 daler, han fordrer af ham, blev opsat til i dag måned.

** N Madsen for Hans Deuster i Kolding. denne tvistige sag imellem Hans Deuster og hans kreditorer blev opsat til i dag måned.

** Søren Sørensen Ugelbølle. denne tvistige gældssag imellem Søren Sørensen og hans kreditorer udenbys blev opsat til i dag 14 dage.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Nielsen rådmand og på hans vegne fremlagde et skriftligt forbud lydende: eftersom mig resterer 2 års rente hos Jens Rasmussen Stavtrup her på Brobjerg af hvis pendinge, han mig skyldig er, og jeg den gård, han iboer, har i pant for, så lader jeg ham nu herved forbyde aldeles sig intet videre at befatte med samme gård at ibo, eller dens avl eller nogen anden rettighed at bruge, førend han mig hovedstol med al efterstående rente erlægger og betaler. actum Århus 7/2 1639 Rasmus Nielsen egen hånd.

** Augustinus Miller for Oluf Tordsen i Gammelgård. Niels Madsen fogedsvend med fuldmagt af Peder Jensen Boes, forrige borger i Århus, bekendte, at Peder Jensen har solgt fra sig, sin hustru Inger Pedersdatter, og begge deres arvinger og til Oluf Tordsen al den arvedel og løsøre, som Peder Jensen på sin hustrus vegne var arveligt tilfaldet efter salig Karen Nielsdatter, som boede og døde i Galten præstegård, og derfor har oppebåret af Oluf Tordsen fuldkommen betaling i alle måder, hvorfor Niels Madsen på Peder Jensens vegne gav Oluf Tordsen afkald og kvittering for forskrevne arv og gods, som ham på sin hustrus vegne efter salig Karen Nielsdatters afgang kunne tilfalde.

** Jørgen Jensen i Brendstrup havde tiltale til Ove Rasmussen Pilgård sst for 1 daler for øl, hvilket han ved hans højeste ed benægtede, at han ikke er Jørgen Jensen nogen gæld skyldig.

** Søren Sørensen Ugelbølle, Jens Karlby og Hans Plat tog hver på sin side en mand og gav dem fuldmagt til minde og ret at fordrage dem imellem om deres gældssag, de endnu omtvister.

** Christen Rasmussen bager. Else Rasmusdatter og Inger Rasmusdatter vidnede, at, at de 26/1 sidst forleden hørte, at Maren Lauritsdatter, Christen Smeds hustru på Volden, skældte Christen Bagers hustru og sagde, Gud give kneblen fare i din marketenderhore.

** Tomas Christensen på velb Peder Gersdorff til Søbygård hans vegne efter opsættelses bemelding tiltalte Wulf Baltsersen byfoged for 800 mark lybsk efter hans brevs formelding, som han til Carsten Busch til Hamborg udgivet har, og Peder Gersdorff af Bernt de Behr i Tønder i sin fulde betaling annammet har og mente, at han burde at betale inden 15 dage. Wulf Baltsersen fremlagde hans skriftlige svar, hvori han mente, han ikke har bekommet nogen penge af Carsten Busch, desligeste det at være imod KM brev, at ingen skulle betale de Hamborgere nogen gæld til videre besked. sætfogden Hieronimus Gylden derpå således afsagde, efterdi bevises med mester Wulfs udgivne skadesløsbrev, hvori han bekender samme gæld skyldig at være, vidste han ikke andet, end han jo bør at efterkomme samme sin håndskrift og betale Peder Gersdorff inden 15 dage, eller derefter at forholdes efter recessen.

** Hans Jørgensen hatstafferer sst. Rasmus Sørensen Gylling borger sst med fuldmagt af Christoffer Pedersen, skriver på Holbæk slot, skødede fra Christoffer Pedersen og til Hans Jørgensen hatstafferer hans have, liggende uden Munkeport, strækker sig i sønder og nør med enderne op til Christen Carlsens kornhave og til øster og vester med siderne fra Christen Carlsens have.

** N Madsen for Peder Mikkelsen i Svinesund i Norge efter opsættelses formelding tiltalte gammel Jens Taftebjerg, borger her i Århus, for 38 rigsdaler efter hans brev, dateret Halden 17/8 1633. blev tildømt at betale 38 rigsdaler med rente og interesse.

** Jacob Abel på sine egne og Hans Andersens vegne. Jacob Abel havde med sig to dannemænd, som havde fuldmagt af Hans Andersen Grønbæk at gøre hans skudsmål her til ting, og fremlagde samme fuldmagt, som blev læst og påskrevet, og var begærende, at han måtte fange samme skudsmål beskrevet imod den tiltale, Wulf Baltsersen tiltalte dem. Wulf svarede og formente, at samme skudsmål ikke var så lovligt efter KM brev, at den kunne forhindre ham sin sag og tiltale til Hans Andersen og Jacob Abel. blev afsagt for rette, efterdi bevises den sag tilforn i 5 uger har været opsat, ikke heller Hans Andersen så lovligt har været i forfald, som KM mandater om formelder, hvorfor ikke den sag nu igen under opsættelse kunne udstedes, men i hovedsagen nu at ordeles.

** Wulf Baltsersen. i den sag imellem ham og Hans Andersen og Jacob Abel blev afsagt, efterdi i rette lægges deres obligation og skadesløsbrev til Wulf Baltsersen på 800 mark lybsk, og derimod intet bevises af samme gæld at være betalt, da vidste dommeren ikke andet derom at sige, end de bør deres udgivne håndskrift at efterkomme og Wulf Baltsersen sine 800 mark skadesløs at betale inden førstkommende 15 dage, eller derefter at have udlæg.

14/2 1639.

** Hans Nielsen lydeligt lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jacob Lauritsen for Anders Pedersen Langskov. denne tvistige gældssag imellem Anders Langskov og hans kreditorer blev optagen til i dag 14 dage.

** Rasmus Madsen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne udenbys for gæld. ingen mødt, blev tildømt at betale, eller at lide tiltale med høringsdale.

** N Madsen for borgmester Søren Jensen Frost. Hans Jørgensen Sommerfeld borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Jensen 232 sletdaler, og han derfor til underpant satte Søren Frost to stykker jord, han her for Århus har liggende, det ene uden Vestergade og det andet uden Brobjerg.

** Jacob Lauritsen for Hans Jostsen tilspurgte Oluf Andersen i Humlegårdsdam, om han havde flere breve at ville fremlægge imod Hans Jostsen, endsom er indført i den sidste opsættelse anlangende 432 rigsdaler, hvortil han svarede vel at have flere breve i den sag, men ikke nu flere denne gang hos sig.

** idem for Hans Jostsen tilspurgte Oluf Andersen i Humlegårdsdam, om han ville fuldkommen sigte Hans Jostsen for 432 rigsdaler, det han velb Jost Høg samme penge med rette var skyldig, hvortil han svarede, at der var breve og dokumenter, hvorefter byfogden havde sig efter at rette.

** Oluf Andersen for velb Jost Høg til Bjørnholm. i denne tvistige sag imellem Jost Høg og Hans Jostsen anlangende 432 rigsdaler, han fordrer af Hans Jostsen, afsagde byfogden således, så efterdi landsdommeres dom formelder, byfogden i sagen endelig at dømme, og efterdi ikke med brev og segl bevises, Hans Jostsen sig til Jost Høg skal have obligeret 432 rigsdaler at skulle være skyldig, vidste byfogden ikke fornævnte sum penge Hans Jostsen til betaling at tilfinde.

** Folmer Apoteker. denne tvistige sag imellem Folmer Apoteker og Jens Vinter om et krydderi, Jens Vinter har solgt, blev opsat til i dag måned.

** N Madsen for borgmester Søren Frost. efterskrevne vidnede, at de 12/2 sidst var til syn til det vandløb, som kommer af Søren Rasmussens have sst, og da syntes dem, at det vand i den vældbrønd i Søren Rasmussens have har fald igennem Knud Keldsens have, og eftersom Knud Keldsen har stævnet vandet i hans have, er vandet gravet 3 steder i Søren Rasmussens have, så det har taget løb i algyden, som der er udgravet, så det falder ind på borgmester Søren Frosts have.

** Jens Lauritsen rådmand for Mette Snedkers. efterskrevne gav til kende, at eftersom de var beskikkelsesvis til Maren Tranes i dag om nogle skældsord imod Mette Snedkers, da vidnede de, at Maren Tranes ved hendes ed i deres nærværelse benægtede, at hun ikke havde haft de ord til Mette Snedkers, som vidnet om formelder, og lå på hendes sygeseng samme tid.

** Niels Madsen fogedsvend. Anders Lauritsen Resendal gav Niels Madsen fuldmagt til at tiltale salig Jens Christensen Ans hans arvinger efter en skadesløs håndskrift, han ham leveret havde, men dersom befindes, at samme håndskrift ikke så rigtig at være, da forpligtede Jens Lauritsen Resendal sig selv at svare dertil.

** N Madsen for Hieronimus Gylden. denne tvistige sag imellem Hieronimus Gylden og hans kreditorer, som han Niels Bondesen sst afkøbt har, efterdi ingen mødte, blev fremdeles opsat i 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Jens Jacobsen glarmester. efterskrevne vidnede, at de 7/2 sidst forleden var til syn på krudtmøllen til et fad salpeter, som Søren Dyngby har ført med sig fra København, og da så de, at samme fad salpeter var gennemskyllet med vand, og der fattedes en alen i, at samme fad ikke var fuldt.

** N Madsen for Abild Christensdatter sst. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var lovligt her af tinge opnævnt til synsmænd at skulle syne, se og forfare, hvorledes den gård, salig Peder Christoffersen, forrige byfoged sst, iboede, findes ved magt holdt, og hvis brøstfældighed derpå findes, da vidnede de, at de 12/2 sidst forleden var på åstederne og da seet og forfaret, at der fandtes efterskrevne store brøstfældighed overalt i husene.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged lod dele for hovedgæld Peder Hansen i Horsens for 14 daler efter hans brev.

** Laurits Kleinsmed for Kirsten Nielsdatter salig Christen Ibsens. denne tvistige gældssag imellem Kirsten Nielsdatter og (blank) i Lyngå blev henvist til overkøbmand, efterdi der findes regnskab imod regnskab.

** N Madsen for Sidsel Kolinds. denne tvistige gældssag imellem hende og Rasmus Juel, Anders Madsen og Rasmus Madsen sst blev henvist til overkøbmand sst, og han dem imellem at likvidere.

** Rasmus Pedersen Testrup (uafsluttet)

21/2 1639.

** Niels Jacobsen i Holmstol. Rasmus Sørensen borger sst fremlagde sit skriftlige vidne lydende: eftersom Niels Jacobsen i Holmstol har ladet mig stævne for min sandhed at vidne, da er det mig i Guds sandhed vitterligt, at jeg var på vogn med ham 28/7 1636, der han ville køre og age hø til Tvilum ladegård, og der vi kom kørende igennem Tord Nielsens gård i Holmstol, da tilspurgte Niels Jacobsen Rasmus Tordsen, hvad årsag der var til, at han ikke kunne få hans hest ud, som de havde indtaget, eftersom han gerne ville betale ham for hvis skade, den havde gjort, da svarede Rasmus Tordsen, at den skulle stande så længe, til den blev møget ud, og da slog han efter Niels Jacobsen med en sten og desligeste kylede en økse efter ham, da kørte jeg vognen igennem gården udaf leddet, da kom Rasmus Tordsen og to af hans brødre med økse, spade og fork og ville dræbe Niels Jacobsen, havde jeg ikke og deres mor skilt dem fra hverandre. datum Århus 21/2 1639 Rasmus Sørensen egen hånd. og stod nu for tingsdom Rasmus Sørensen vidnede med sin helgens ed og oprakte fingre efter recessen, at det i alle måder så gik til, som samme hans skriftlige vidne om formelder. varselsmænd bestod, at de varsel gav Rasmus Tordsen i Trustrup og Tord Nielsen i Holmstol.

** Rasmus Pedersen sst. efterskrevne, eftersom de var her fra tinge taget til synsmænd at skulle syne, forfare og måle med alenmål Rasmus Pedersens ejendom imellem Rasmus Nielsen skrivers ejendom og Folmer Apotekers ejendom, da vidnede de, at de 16/2 sidst forleden var på åstederne og samme ejendom overmålte, og da var samme ejendom imellem fornævnte mænd deres ejendomme neden i haven ved huset 16 alen og midt over i haven 14 alen og 3 kvarter og oven og sønden i haven var 13 alen. hvis det er anlangende med gærdet imod Folmer Apotekers ejendom og Rasmus Pedersens, da så de, at der var 3 kvarter mellem gærdet og de staver, der var sat på Rasmus Pedersens ejendom, og gærdet var godt på rav og hænger meget ind over Rasmuses ejendom.

** Niels Nielsen for sin husbond Hans Jostsen havde i rette stævnet Laurits Sørensen Fog borger sst og ham tiltalte for 27 daler, han ham skyldig er efter hans regnskabsbog. ingen mødte, blev optagen til i dag 14 dage.

** Jens Andersen sst efter opsættelses formelding tiltalte efterskrevne inden og udenbys for gæld, som de blev tildømt at betale eller derfor lide tiltale med høringsdale.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam for velb Jost Høg til Bjørnholm. denne tvistige sag imellem Jost Høg og Wulf Baltsersen om det brevs sønderrivelse, som han tiltalte Wulf Baltsersen for at skulle have sønderrevet 13/12 sidst forleden her på tinget, blev opsat til i dag 14 dage.

** Peder Andersen i Skæring munkegård efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Olufsen borger sst for 4 tønder rug efter hans brev. ingen mødte, blev tildømt at betale, eller derefter at have udlæg og fuld vurdering.

** Peder Andersen i Skæring munkegård for Niels Pedersen slotsskriver på Kalø og på hans vegne var et tingsvidne begærende anlangende kornkøb 1637, hvad rug og byg gjaldt samme år. så fremstod efterskrevne borgere og vidnede, at samme år kostede en tønde rug 2 rigsdaler og 1 tønde byg 9 sletdaler.

** Jens Prytz for hr Niels Poulsen i Skjoldelev. Espen Jensen borger sst med fuldmagt af Anders Nielsen Segalt borger sst bekendte, at Anders Nielsen af ret vitterlig gæld skyldig er hr Niels Poulsen 150 sletdaler, og derfor i pant satte til hr Niels Poulsen Anders Nielsens gård, han nu selv iboer, på Mejlgade liggende norden næst Espen Jensens gård og sønden næst salig Anders Bertelsens øde ejendom, med sin tilliggelse og markjord i alle Århus vange.

28/2 1639.

** hr Svend Hansen med fuldmagt af doktor Morten Madsen, superintendant over Århus stift og mester Påske Jensen kannik og sognepræst til domkirken. Christen Lauritsen Kå borger sst offentlig bekendte af ret vitterlig gæld skyldig at være doktor Morten Madsen og mester Påske Jensen på Århus kapitels vegne 200 rigsdaler, som er af de penge, som salig velb fru Jytte Brock til Estrup har givet til den mandagsprædiken, som hver uge her i domkirken holdes, og til underpant satte til doktor Morten Madsen og mester Påske Jensen på Århus kapitels vegne en hans gård, han nu selv iboer, på Skolegade sønden næst er kapitels ejendom, som Johannes Mikkelsen nu iboer og norden næst Søren Købmands hus og ejendom.

** Rasmus Pedersen Testrup lod fordele for hovedgæld efterskrevne udenbys.

** Rasmus Pedersen. Jens Olufsen borger sst på sine egne, Laurits Olufsen, Anne Olufsdatter og Mogens Olufsen sst deres vegne solgte og skødede fra dem og til Rasmus Pedersen et deres hus, liggende på Fiskergade, sønden næst op til Folmer Apotekers have og norden næst Rasmus Nielsen rådmands øde ejendom, hvilket hus og ejendom de en del deri har arvet og en del købt af Peder Jensen væver og hans hustru, som deri er boende, hvilket hus og ejendom er i alenmål neden i haven ved huset 16 alen og midt over i haven 14 alen og 3 kvarter og oven og sønden i haven var 13 alen bredt.

** N Madsen for Rasmus Lassen bager lod fordele for hovedsagen Jørgen Jensen, som tjener Jacob Jensen i True, for sin tro tjeneste, han har tilsagt Rasmus Lassen, og ikke endnu er kommet i sin tjeneste. i lige måde lod han ham fordele for hvis forsømmelse og skade, Rasmus Lassen derover lidt og fanget har.

** N Madsen for Christoffer Stenhugger. denne tvistige gældssag imellem Christoffer Stenhugger og Jacob Remmer sst blev opsat til i dag 14 dage.

** Peder Bonde for Christen Bager sst. denne tvistige sag imellem Christen Bager og Christen Smeds hustru på Volden om de skændsord efter tingsvidnes indhold blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Anders Lauritsen i Resendal. denne tvistige gældssag imellem Anders Lauritsen og salig Jens Christensens arvinger i klostret blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Peder Tunglund efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne inden og udenbys for gæld.

** Rasmus Pedersen Testrup. denne tvistige gældssag imellem Rasmus Testrup og hans kreditorer. efterdi ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Hieronimus Gylden efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne udenbys for gæld, de ham skyldig er, som han Niels Bondesen sst afkøbt har, efter hans registers bemelding, så vel som og ham det i sin betaling udlagt. ingen mødte, blev tildømt at betale eller at lide tiltale med høringsdele.

** Wulf Baltsersen byfoged fremlagde efterskrevne tingsvidne her af ting 13/12 1638, og efter det var læst, tilspurgte Wulf Baltsersen menige mænd om nogen var, som var her ved tinget 13/12 og så, hvorledes det tilgik med ham og Oluf Andersen om fornævnte brevs sønderrivelse, da fremstod efterskrevne borgere sst, og de samtlige vidnede, at de 13/12 1638 var her ved tinget og hørte og så, at det tilgik med fornævnte brevs sønderrivelse imellem Wulf Baltsersen og Oluf Andersen, ligesom fornævnte tingsvidne derom formelder.

** Christen Jacobsen felbereder for sin datter Birgitte Christensdatter. efterskrevne 24 dannemænd, alle borgere sst, vidnede, at Birgitte Christensdatter er barnfødt her i Århus af ærlige ægte forældre, hendes far er Christen Jacobsen felbereder og hendes mor Anne Pedersdatter, og har Birgitte Christensdatter af første barndoms tid, både før hun kom i ægteskab med Hans Conrad Melchiorsen, og siden han hende forlod og bortrømte fra, til denne dag handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Christen Jacobsen felbereder for sin datter Birgitte Christensdatter. efterskrevne vidnede, at Birgitte Christensdatters ægte husbond Hans Conrad Melchiorsen for halvsjette år siden rømte fra hende uden nogen billig årsag og ikke siden tid været hos hende eller hende tilskrevet, så de hverken vidste ham enten levende eller død at være.

** Laurits Rasmussen kleinsmed for Kirsten Nielsdatter, salig Christen Ibsens sst, efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Poulsen i Vivild for 17 daler med sin rente i 19 år, og nu for retten fremlagde salig Christen Ibsens regnskabsbog, hvori findes således skrevet 15/1 1619 gjorde jeg regnskab med Peder Poulsen i Vivild i Sabro herred, og da blev han mig pligtig 22 rigsdaler, som han lovede at betale til sankt Mikkels dag førstkommende. Peder Poulsen mødte og formente sig intet at være salig Christen Ibsen skyldig, og derhos indskød sig til sit værneting. og blev derpå således afsagt, så efterdi Peder Poulsen indskyder sig til sit værneting, vidste fogden ikke rettere derom at kunne kende, end Kirsten Nielsdatter jo bør Peder Poulsen for denne gælds fordring til hans værneting at søge.

** N Madsen for Jacob Nielsen tiltalte efterskrevne for gæld. blev tildømt at betale inden 15 dage eller have udlæg i deres bo.

14/3 1639.

** Knud Pedersen i Mårslet. Henrik Mogensen indvåner sst bepligtede sig at betale Knud Pedersen 20 sletdaler, som han ham efter sit bevises indhold har leveret til at lade gøre to lysestager for til Mårslet kirke, inden 14 dage efter påske eller derefter at lide høringsdele.

** Staffen Knudsen lod fordele efterskrevne uden og indenbys.

** N Madsen for Jens Jacobsen glarmester. denne tvistige sag imellem Jens Glarmester og Søren Dyngby sst om det salpeter blev opsat til i dag 14 dage.

** NM på kongens og byens vegne tiltalte Jacob Sørensen og hans hustru Ellen Poulsdatter sst for deres faldsmål 40 mark til kongen og byen. blev opsat i 14 dage.

** N Madsen for Søren Sørensen Ugelbølle efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne udenbys for gæld. ingen mødte, blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Rasmus Nielsen rådmand. Jens Jacobsen glarmester bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 100 rigsdaler in specie og 100 sletdaler, og derfor til underpant i pant satte til Rasmus Nielsen et hans hus, han nu iboer, som han Jens Clemendsen nu nyligt afkøbt har, som er 11 gulv hus, liggende ved åen vesten næst stentrappen og østen næst doktor Egidius Jensen i Randers hans bod og ejendom og strækker sig nør på til Hans Jostsens ejendom.

** N Madsen for Peder Jacobsen tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens efterleverske sst med sine børn for 35 sletdaler for bly, salig Anders Bertelsen af ham bekommet har. Mikkel Clausen på Margrete Poulsdatters vegne mødte og fremlagde hendes svar, hvori hun tilbyder udlæg i hendes og hendes børns gård ved Mindet. og blev derpå således afsagt, at efterdi gælden af Margrete Poulsdatter vedgås, da vidste fogden ikke andet herom at sige, end hun og hendes børn jo pligtig er og bør at betale Peder Jacobsen inden 15 dage eller derefter at have udlæg. varsel til Margrete Poulsdatter og til alle hendes børn nemlig Poul Andersen, Anne Andersdatter, Frands Andersen, Niels Andersen, Karen Andersdatter, Maren Andersdatter, Ellen Andersdatter, Vendel Andersdatter, Bertel Andersen, anden Karen Andersdatter og Villum Andersen med deres lovværger.

** idem for Hermand Mouritsen guldsmed til Amsterdam tiltalte Margrete Poulsdatter med hendes børn og deres lovværger for 226 rigsdaler, salig Anders Bertelsen var ham skyldig. Mikkel Clausen mødte og tilbød udlæg derfor. blev tildømt at betale inden 15 dage eller derefter at have udlæg.

** idem for Jens Christensen rådmand i lige måder tiltalte Margrete Poulsdatter med hendes børn og lovværger for 50 rigsdaler efter salig Anders Bertelsens udgivne brevs indhold, dateret 25/10 1634. blev tildømt 50 rigsdaler in specie med efterstående rente at betale inden 15 dage eller derefter at have udlæg.

** Jacob Lauritsen for Karen Hansdatter salig Jens Christensens. denne tvistige gældssag imellem Karen Hansdatter og hendes kreditorer blev opsat i 4 uger.

** N Madsen for Hans Deuster i Kolding. denne tvistige gældssag imellem Hans Deuster og Henrik Mogensen blev opsat fremdeles til i dag 8 dage førstkommende.

** Niels Pedersen for sin husbond Folmer Apoteker efter opsættelses bemelding tiltalte Niels Jensen ridefoged ved Skanderborg for 5 sletdaler, som han ham skyldig er efter hans regnskabsbogs indhold, hvortil han lod svare, at han mente, at han burde at søges til sit værneting. og blev derpå således for rette afsagt, at efterdi godset er taget og derpå penge betalt her i købing, vidste fogden ikke imod Folmer Apotekers regnskabsbog noget at sige, men Niels Jensen samme rests fordring bør at betale, eller derfor at lide tiltale med høringsdele.

** Wulf Baltsersen byfoged havde stævnet Margrete Poulsdatter, salig Anders Bertelsens efterleverske sst, desligeste med varselsvidne af Viborg landsting 30/1 1639 stævnet alle hendes børn og medarvinger for gæld, de ham skyldig er efter salig Anders Bertelsens udgivne brev, dateret 29/12 1636, lydende på 200 rigsdaler. Mikkel Clausen mødte og fremlagde Margrete Poulsdatters svar, hvori hun tilbyder udlæg for gælden. og blev derpå således afsagt, efterdi fremlægges Anders Bertelsens brev til Wulf Baltsersen udgivet lydende på 200 rigsdaler, hvilket han forpligter sig eller sine arvinger at betale, vidste fogden ikke andet herom at sige, end Margrete Poulsdatter med sine børn og medarvinger jo pligtig er og bør at betale Wulf Baltsersen 200 rigsdaler med sin efterstående rente og med al anvendt skade og interesse inden 15 dage, eller derefter at have udlæg.

** Henrik Mogensen domkirkens ridefoged for doktor Morten Madsen superintendant. Wulf Baltsersen byfoged sst med fuldmagt af Jacob Abel bogfører sst solgte og skødede fra Jacob Abel og til doktor Morten Madsen Jacob Abels kornhave liggende her for Århus uden Munkeport imellem doktor Morten Madsens egen have, som han af salig Anders Bertelsen købte, og Jens Clemendsens ager på den vestre side og imellem Bernt Klodts forrige have i den nordre ende og imellem Laurits Jensen, Rasmus Jensen og Niels Mortensen sst deres haver i den søndre ende.

** Niels Madsen prokurator. Henrik Keitwert borger og indvåner i Stade gav Niels Madsen fuldmagt og myndighed til at tiltale Bernt Klodt møller sst og hans hustru Anne Nielsdatter for gæld, de ham skyldig er efter deres brevs indhold, så vel som at hente dom over ham anlangende to haver, som han Henrik Keitwert i pant sat har, og ellers for hvis gæld, Bernt Klodt ham der foruden skyldig er.

** Henrik Keitwert borger og indvåner i Stade. Niels Madsen prokurator her i Århus han stod nu her i dag for tingsdom og i hånd tog Henrik Keitwert lovede og sig tilforpligtede, at han skal være ham huld og tro i den sag, som han nu har ham fuldmagt på givet imellem Henrik Keitwert og Bernt Klodt her i Århus mølle med rigens rets forfølgning og anden lovmål og gør deri, som han efter KM forordning vil forsvare og være bekendt.

** Niels Madsen for Henrik Keitwert borger i Stade. disse tvistige sager imellem Henrik Keitwert og Bernt Klodt i Århus mølle blev opsat til i dag måned.

** Henrik Mogensen på kapitlets vegne tiltalte Margrete Poulsdatter samt hendes børn og alle deres lovværger for gæld, salig Anders Bertelsen var Århus kapitel og domskole skyldig efter regnskab og håndskrifts formelding, som i en sum sig beløber 1100 daler. Mikkel Clausen mødte og derimod fremlagde hendes svar og tilbyder udlæg derfor i hendes gård ved Mindet, og blev derpå således afsagt, og efterdi Margrete Poulsdatter vedgår gælden, vidste byfogden ikke andet herom at kunne sige, end Margrete Poulsdatter samt hendes børn jo pligtig er og bør at betale samme gæld inden 15 dage, eller derefter at have udlæg.

** idem på kapitlets vegne. denne tvistige sag imellem Århus kapitel og Oluf Villadsen borger sst anlangende det, han har pantsat kapitlet sin gård, han iboer, blev opsat i 4 uger.

** N Madsen for Christoffer Stenhugger. denne tvistige gældssag imellem Christoffer Stenhugger og Jacob Remmer blev fremdeles opsat i 4 uger.

** Oluf Andersen for velb Jost Høg til Bjørnholm. i denne tvistige sag imellem Jost Høg og Wulf Baltsersen blev således afsagt, så efterdi bevises med tingsvidne, at Oluf Andersen selv havde brevet i begge sine hænder og rykkede det af byfogdens hånd, da vidste dommeren ikke byfogden nogen ulempe deri at have, men for tiltale fri at være.

** Wulf Baltsersen byfoged tiltalte Oluf Andersen for han pludseligt 13/12 sidst forleden skal have sønderrevet et brev, som med tingsvidne er at bevise. Oluf Andersen mødte, og mente han burde for tiltale fri at være. og blev derpå således afsagt, efterdi bevises, at Oluf Andersen selv lod byfogden se sit brev og sagde, læs det, og i det samme han ville læse deri, rykkede Oluf Andersen brevet ad sig igen, så der blev et lidet stykke af brevet i byfogdens hånd, da vidste dommeren ikke rettere herom at kende, end Wulf Baltsersen jo bør Oluf Andersen for den sag til hans værneting at søge.

** N Madsen for mester Christian Melchiorsen konrektor tiltalte Jens Christensen i Lyngby for 12 daler, han mester Christian skyldig er efter hans brevs formelding, som han blev tildømt at betale eller derfor at lide tiltale med høringsdele.

** idem. efterskrevne vidnede, at 22/1 1639 sendte Jens Christensen i Lyngby en stakkels lam karl herud til Århus, som skulle age mester Christian dagen derefter til Viborg eller så vidt, han kunne have kørt den dag, men han undskyldte sig, at han ingenlunde kunne gøre det, efterdi han havde hverken foder eller havre til hestene uden en kærve havre og ej heller penge, og sagde derhos, han kunne ikke køre til Viborg i 4 dage, hvorfor mester Christian begærede af ham, at han ville tage en dreng på og age ham til Linå, da svor han om Gud, han ville ikke køre af byen den aften, da sagde mester Christian til ham, at han skulle sige Jens Christensen, at han lejede en vogn på hans bekostning til Viborg. da begærede han af mester Christian, at han ville låne ham 4 skilling til at hjælpe sig hjem med, hvilket mester Christian ville gerne have gjort, dersom han havde gjort nogen tjeneste. dertil svarede Jens Christensen, at han havde ingen anden husbond end kongen, og hans forrige husbond havde ikke begæret nogen vedægter eller andre ægter af ham, som mester Christian nu var begærende af ham.

** N Madsen for Peder Sørensen og på hans vegne gav til kende, at det var nu i dag det 4.ting, det han har på Peder Sørensens vegne, som er værge for Mette Jensdatter sst, tilbudt alle dem, som ville købe noget af hvis gods, som Mette Jensdatter er tilfaldet efter hendes salig mor, og Peder Sørensen har under værgemål, skulle de det gerne bekomme efter KM forordning om børnegods, hvem som sligt gods ville købe.

** N Madsen for Mette Snedkers efter opsættelses bemelding tiltalte Maren Nielsdatter Tranes sst, for hun sig her i byen imod borgmester og råds vilje har nedsat, mente hun burde byen at rømme. og blev derpå således for rette afsagt, efterdi fremlægges tingsvidne, hvori meldes borgmester og råd ikke at have givet Maren Tranes nogen lov her i byen sig at nedsætte eller bo, vidste byfogden ikke andet herom at sige, end Maren Nielsdatter Tranes jo bør af Århus by at rømme, eller derfor at lide tiltale.

21/3 1639.

** Jens Andersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** idem lod fordele efterskrevne udenbys for gæld.

** N Madsen for Peder Tunglund lydeligt lod fordele efterskrevne udenbys for hovedgæld.

** Wulf Baltsersen byfoged udråbte 3 gange, om nogen var, som havde nogen sager her til tinget i dag at forrette eller bestille, da de nu skulle fremkomme, videre end som forrettet var, og ingen fremkom, som havde at forrette, og endda tøvede byfogden en tid lang på tinget, førend han det brød.

28/3 1639.

** Anders Jensen, barnfødt i Ommestrupgård, på sin trolovede fæsteenke Maren Sørensdatters vegne på den ene og Peder Andersen borger sst, som er forordnet værge for salig Mikkel Rasmussens to børn Søren Mikkelsen og Helle Mikkelsdatter deres vegne på den anden side, de bekendte, at de 27/3 sidst forleden i efterskrevne dannemænd og overformyndere deres nærværelse har været over et venligt skifte og deling og delt alt hvis gods, som de to børn efter deres salig far Mikkel Rasmussen arveligt kunne tilfalde, og da blev det så forhandlet, at Anders Jensen skal give de to børn for al deres fædrene arv 20 sletdaler og holde dem til mad, øl, sko, klæder, skolegang og anden ærlig optugtelse, til hver af dem bliver 16 år gammel, og derimod at beholde alt bo og boskab, og al bortskyldig gæld betale, hvorefter Peder Andersen gav Anders Jensen afkald og kvittering for al ydermere skifte og jævning.

** Poul Svejgård for Sidsel Andersdatter. efterskrevne 24 dannemænd, alle borgere sst, vidnede, at Sidsel Andersdatter er barnfødt i Århus af ærlige ægte forældre både på fædrene og mødrene side, hendes far var Anders Nielsen borger sst og mor Karen Jespersdatter. og selv har Sidsel Andersdatter handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Rasmus Pedersen. efterskrevne vidnede, at 28/5 1636 var Jens Rasmussen i Ovdrup hos Rasmus Pedersen i Århus og begærede af ham, at han ville vel gøre og fly ham køb på det bondegods, som Mikkel Jensen i Norge har i den gård, Jens Rasmussen nu iboer i Ovdrup, og lovede at betale ham for sin umage derfor.

** N Madsen for Mikkel Mikkelsen lod dele efterskrevne for gæld.

** Jens Lauritsen Prytz for Jens Christensen i Lyngby og på hans vegne og synligt udtalte til Niels Madsen fogedsvend sst på mester Christian Melchiorsens vegne 12 sletdaler, som han tiltalte Jens Christensen for, for han havde siddet sin husbond mester Christian overhørig, hvilke 12 sletdaler Niels Madsen på mester Christian Melchiorsens vegne annammede.

** Anders Lauritsen. Søren Mikkelsen markmand og hans hustru Johanne Tomasdatter sst vidnede hver særdeles, at de havde lovet Anders Lauritsen, at de skulle have tilsyn til en have uden Folmersgyde, og den 25/2 sidst forleden så de, at der var intet hul på gærdet i samme have imellem Anders Lauritsen og Peder Kock, men dagen derefter var der brudt hul på gærdet, og Peder Kocks får kom der igennem og var i Anders Lauritsens have i rugen, som der er sået, og der de ville genne fårene af rugen, samlede Peder Kock og hans hustru sten og slog mange sten efter dem og sagde, at fårene skulle gå i haven, der skulle fare djævlen både i Anders Lauritsen og Søren Markmand og hans hustru.

** N Madsen for Anders Pedersen Langskov. alle Anders Pedersens kreditorer efter opsættelses bemelding blev tildømt at betale eller at lide tiltale med høringsdele.

** Folmer Apoteker. denne tvistige gældssag imellem Folmer Apoteker og Christoffer Pedersen blev henfunden til overkøbmand sst, eftersom der fandtes regnskab imod regnskab.

** NM for Hans Deuster efter opsættelses bemelding tiltalte Henrik Mogensen sst for 7 daler og for husleje 24 sletdaler. ingen mødte, blev tildømt at betale eller lide tiltale med høringsdele.

** N Madsen for mester Christian Melchiorsen. denne tvistige sag imellem mester Christian og hans tjener Jens Christensen i Lyngby, anlangende han havde siddet ham overhørig, blev opsat i 14 dage.

** idem for mester Christian Melchiorsen (uafsluttet)

** Mikkel Clausen for Sidsel Nielsdatter. efterskrevne vidnede, at de 9/2 sidst forleden var ved Voldum birketing på Sidsel Nielsdatters vegne at skulle hente lovmål over Voldum sognemænd, som da var stævnet til tinget for hvis gæld, de var skyldig til Sidsel Nielsdatter. da samme dag på fornævnte ting formente Søren Jensen Års i Randers og Niels Lauritsen i Voldum birkefogden dem retten, så de ikke måtte bekomme noget lovmål til samme bønder, ej heller ville give noget beskrevet, og ydermere vidnede de, at det samme skete for dem 19/1 sidst til Voldum birketing.

** idem. Mikkel Clausen på Sidsel Nielsdatters vegne fremlagde en skriftlig klage lydende: er dette min høje last og klage over Søren Jensen Års i Randers og Niels Lauritsen birkefoged til Voldum birketing, for de uden årsag forvilder mig fattige bedrøvede enke og mine små faderløse børn vores ret på hvis retfærdige gæld så vel min tiende i fornævnte birk, min salig husbond har dem aftjent, hvilken min høje nød og klage jeg og mine fattige små uopfødte børn vil indstille først for Gud og siden for den gode øvrighed.

** N Madsen for Hieronimus Gylden og på hans vegne lydeligt lod fordele efterskrevne udenbys for hovedgæld, som han Niels Bondesen afkøbt har.

4/4 1639.

** N Madsen for Hans Deuster. denne tvistige sag imellem Hans Deuster og Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens sst anlangende gælds fordring blev fremdeles optagen i 14 dage.

** N Madsen for Christen Bager. denne tvistige sag imellem Christen Bager og Christen Smed på Volden anlangende skændsord, Christen Smeds hustru har Christen Bagers hustru tilsagt, blev fremdeles optagen i 14 dage.

** N Madsen for Anders Lauritsen Resendal. denne tvistige gældssag imellem Anders Lauritsen og Karen Hansdatter salig Jens Christensen Anses efterleverske blev fremdeles opsat i 14 dage.

** Peder Jensen. efterskrevne vidnede, at de i dag 3 uger sidst forleden var hos Peder Jensens søn Christoffer Pedersen skomagersvend sst og på Peder Jensens vegne tilbød ham den gård, Peder Jensen iboede, til købs, om han ville enten købe eller sælge med ham, hvortil Christoffer Pedersen svarede dem, at han hverken ville købe eller sælge, og ikke heller skulle hans far være mand for at sælge den.

** Niels Madsen fogedsvend. Simon Lauritsen borger sst på Søren Knudsen sst, som han er værge for, hans vegne solgte fra Søren Knudsen og til Niels Madsen et Søren Knudsens hus, som ham efter sin salig far Knud Rasmussen er tilfaldet, og som Niels Madsen iboer, liggende på Fiskergade næst østen op til borgmester Søren Frosts ejendom og næst vesten til Maren Pedersdatters ejendom, og strækker sig sønder på til adelgaden og i nør til åen, og i sin breddelse fra den øster portstolpe og i vester 24 alen.

** i lige måder skødede Simon Lauritsen fra Søren Knudsen og til Niels Madsen, som Søren Knudsen og efter sin salig far er tilfaldet, en liden kornhave liggende her for Århus uden Fægyden næst vesten til Christen Mortensens have og østen næst til Niels Sørensens have, og støder med den søndre ende på Envold Bager og Christen Mortensen deres haver og med den nordre ende til adelvejen.

** Anders Lauritsen på velb Erik Grubbe til Tjele hans vegne. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var fra tinget opnævnt til synsmænd til Århus kornmølles brøstfældighed, da vidnede og kundgjorde de, at de nu i dag har været på åstederne og dets lejlighed seet og forfaret, og først så de efterskrevne at være ufærdigt, som Bernt Klodt i sin kontrakt har lovet at gøre færdigt, og derefter så de efterskrevne, som var brøstfældigt ved møllen.

18/4 1639.

** Hans Hellevad badskær sst gav til kende, det han med hustru og børn sig herfra byen agtede at begive, og sig igen i Horsens at ville nedsætte, sit brød og næring der med Gud og æren at adspørge, og derhos tilspurgte menige borgere og indbyggere, som nu her i dag til ting til stede var, hvorledes han, hans hustru og børn sig skikket og handlet har fra det første, de kom her til byen og til denne dag, hvortil svarede efterskrevne 24 dannemænd, alle borgere sst, og vidnede, at da havde de handlet og skikket dem ærligt, kristeligt og vel, og de takkede dem al ære og godt for al god og ærlig omgængelse, som de dem i alle måder bevist har.

** N Madsen for Jens Madsen sst. Rasmus Rasmussen Værn borger sst på sine to børn Anders Rasmussen og Mads Rasmussen deres vegne gjorde og gav Jens Madsen afkald og kvittering for al hvis arv og gods, som hans to sønner arveligt er tilfaldet efter deres salig oldemor Else Mikkelsdatters dødelige afgang, som var Jens Madsens hustru, og de takkede ham for god skifte og jævning.

** idem for Jens Madsen. Rasmus Rasmussen Værn borger sst på sine to børn Anders Rasmussen og Mads Rasmussens vegne solgte og skødede til Jens Madsen halvparten af det hus og gård, som Oluf Storm nu iboer, liggende ved åen, strækker sig fra mester Laves ejendom, han nu iboer, langs med gaden ved åen og øster til den gade, som løber over den ny bro og op til Skolegade og næst sønden op til Rasmus Samsings grund og ejendom, som Jacob Resendal nu købt har, og takkede ham for god betaling, eftersom de fornævnte hus efter deres salig oldemor Else Mikkelsdatter er tilfalden.

** Henrik Mogensen på kapitlets vegne. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var taget til vurderingsmænd at skulle udvurdere af salig Anders Bertelsens efterladte bo udlæg for hvis gælds tilkrav, Århus kapitel efter ham havde at fordre, da vidnede de, at de 8/4 sidst forleden har dem med byfogden begivet til Margrete Poulsdatters bo, og der har Henrik Mogensen for dem fremlagt en dom af bytinget 14/3 sidst forleden, hvori findes indført efterskrevne fortegnelse på hvis, Århus kapitel hos salig Anders Bertelsen har at fordre, derefter blev først udlagt og vurderet efterskrevne indbo, dernæst i en have uden Vestergade og Bastians og Gullevs eje, og videre i tre boder i Skolegade, som Rasmus Pedersen Taftebjerg, Anders Johansen kleinsmed og Jens Bødker iboer, samt i et stykke øde jord på Skolegade, og efter at den fordrede sum ikke blev fuldgjort udlagde Margrete Poulsdatter til Henrik Mogensen en sletdaler og 4 skilling, og dermed blev den fordrede sum fuldgjort.

** Søren Jensen Vinter. Jørgen Hansen grydestøber borger sst solgte og skødede til Søren Vinter et hans hus, grund og ejendom, han nu selv iboer, liggende på Vestergade næst vesten op til Jørgen Jacobsens ny hus og østen op til Niels Bondesens hus, Jens Guldsmed nu iboer.

** N Madsen for Peder Jacobsen. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 20/4 sidst forleden med byfogden var i Margrete Poulsdatters bo for at gøre Peder Jacobsen udlæg efter en dom her af tinget 14/3 sidst forleden, hvori Margrete Poulsdatter og hendes børn, salig Anders Bertelsens arvinger, er tildømt at betale Peder Jacobsen 35 daler, dog intet udlæg blev gjort, men Margrete Poulsdatter selv forviste dem til det store murede stenhus ved Mindet, som Peder Jacobsen blev indført i for 35 daler.

** N Madsen for Hermand Mouritsen til Amsterdam. efterskrevne vurderingsmænd, som skulle udvurdere af salig Anders Bertelsens efterladte bo udlæg for hvis gælds tilkrav, Hermand Mouritsen efter ham havde at fordre, da vidnede de, at de 10/4 sidst forleden med byfogden har begivet dem til salig Anders Bertelsens efterladte hustru Margrete Poulsdatters bo, og da fremlagde Niels Madsen en dom af bytinget 14/3 sidst forleden, hvori Margrete Poulsdatter og hendes børn er tildømt at betale Hermand Mouritsen 226 rigsdaler, men der blev intet udlæg gjort, men Margrete Poulsdatter forviste dem til det store hus ved Mindet, hvor de indførte Hermand Mouritsen for 226 daler.

** N Madsen for Jens Christensen rådmand. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 10/4 sidst forleden med byfogden var i Margrete Poulsdatters bo, hvor de efter en dom af bytinget 14/3 sidst forleden skulle gøre Jens Christensen udlæg for 100 sletdaler samt omkostninger, men intet udlæg blev gjort, men Margrete Poulsdatter selv forviste dem til det store stenhus ved Mindet, hvor de indlagde Jens Christensen for 106 daler.

** Wulf Baltsersen byfoged. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 1/4 sidst forleden efter en dom her af tinget 14/3 sidst forleden skulle gøre Wulf Baltsersen udlæg for 200 rigsdaler med rente og skadegæld i salig Anders Bertelsen efterladte bo, dog blev intet udlæg gjort, men blev forvist til det store stenhus og ejendom ved Mindet, hvor de overmålte den øde ejendom ved det store hus, og da vurderede de Wulf Baltsersen til for 166 rigsdaler, siden indlagde de ham i salig Anders Bertelsens hovedgård, det store murede hus, stald og bryggehus for 100 rigsdaler.

** N Madsen for Hans Deuster. i denne tvistige sag imellem Hans Deuster og Margrete Poulsdatter efter opsættelses bemelding afsagde fogden således, efterdi det befindes med salig Anders Bertelsens brev sub dato 3/6 1620, det salig Anders Bertelsen og salig Hans Grønbæk rigtig afregning både på KM og hans egne vegne at have gjort, og da over alt bliver salig Anders Bertelsen skyldig 712 rigsdaler, og der nu befindes regnskab imod regnskab, da samme salig Anders Bertelsens og salig Hans Grønbæks regnskaber at indkomme for overkøbmand og 4 dannemænd og dem rigtigt imellem at likvidere og adskille.

* N Madsen for Peder Ørn. Mourits Nielsen i Bjertrup bekendte, at hans søn havde udtaget en tønde øl hos Peder Ørn, som han selv bekom.

** N Madsen på KM, byens og Anne Jensdatters vegne. Jens Pedersen sst vidnede, at han 4/4 sidst så, at Maren Simonsdatter sst var slået blå ved hendes højre øje, som hun for ham beskyldte Niels Hasle skrædder sst for, at han 4/4 sidst slog og bjerget hende i hendes hus, der hun lå syg, og lyste Niels Madsen Niels Hasle derfor et fuldt vold til.

** idem. efterskrevne vidnede, at de 18/4 sidst var til syn til Anne Jensdatter at skulle se hvis skade hun havde, da lå hun på en seng, men ingen sår eller skade hun viste dem, men klagede på Niels Hasle skrædder sst, at han havde bjerget og slået hende.

** N Madsen for Christoffer Stenhugger efter opsættelses bemelding tiltalte Jochim Remmer sst for 16 daler 4 læs halm, som resterer på hans brev. ingen mødte, blev tildømt at betale inden 15 dage.

** N Madsen for Henrik Keitwert efter opsættelses bemelding var dom begærende, om de to haver, som Bernt Klodt har pantsat til Henrik Keitwert, ikke burde ham for ejendom at følge, og blev derpå således afsagt, efterdi bevises med pantebrev og tilbudsvidne, om Bernt Klodt ville indløse samme to haver af Henrik Keitwert, og ikke sket er, da er så afsagt, at samme to haver bør at følge Henrik Keitwert til evindelig ejendom.

** N Madsen for Henrik Keitwert. de to tvistige gældssager imellem Henrik Keitwert og Bernt Klodt blev fremdeles med bevilling optagen i 4 uger.

** Henrik Mogensen på kapitlets vegne efter opsættelses bemelding var dom begærende, om Oluf Villadsen ikke jo burde at betale Århus kapitel 174 som hans hus og ejendom er pantsat for. og blev derpå således afsagt, efterdi Oluf Villadsen ikke har betalt hans rentepenge, da vidste byfogden ikke imod hans pantebrev at sige, men samme ejendom at følge det hæderlige kapitel.

** Rasmus Pedersen Testrup efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne inden og udenbys for gæld, de ham skyldig er. ingen mødte, blev tildømt at betale inden 15 dage eller at have udlæg.

** Jacob Lauritsen fremlagde en skriftlig beskikkelses seddel lydende: eftersom en ager er forvildet fra den gård, jeg iboer, og den salig mand Rasmus Nølev har tilholdt sig samme ager, efterdi han var hans mors værge, og efterdi jeg har mig salig Maren Nølevs gård tilforhandlet, så er jeg gerne af min medborger Peder Sørensen begærende, at samme ager må uden videre trætte være mig følgagtig, som ligger i Skovvangen til min gård, efterdi i har eders fulde mål til begge eders gårde i samme vang. actum Århus 4/4 1639 Jacob Lauritsen egen hånd. og findes på samme beskikkelse skrevet, samme dag var vi hos Peder Vinter om denne seddels indhold, og da svarede han, at dersom der fandtes nogen ager, som Jacob Lauritsen kunne sig tilholde, som hans formand brugt har, skulle han ikke gøre ham forfang.

** N Madsen for Jens Christensen. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var lovligt her fra tinge tagen til vurderingsmænd at skulle vurdere af Bendt Jensen borger sst hans bo udlæg for hvis gælds tilkrav, Jens Christensen hos ham havde at fordre, da vidnede de, at de 10/4 sidst forleden med byfogden var i Bendt Jensens bo, og da har Niels Madsen fremlagt en dom her af tinget 31/1 sidst forleden, hvori Bendt Jensen er tildømt at betale Jens Christensen 14 sletdaler med rente, skade og interesse, som blev tilhobe 42 daler, men da intet udlæg af Bendt Jensen blev gjort, ej heller af Niels Madsen påvist, indlagde de Jens Christensen for 42 daler i det hus, Bendt Jensen nu iboer på Mejlgade ved sankt Olai kirkegård.

** Simon Lauritsen for Maren Kruses. Niels Madsen sst tilforpligtede sig ikke at ville befatte sig med de to stoklav hus, Maren Pedersdatter Kruses nu tilhører, som ligger østen ved hans part af huset, han nu iboer, og ikke at skulle påføre hende nogen trætte efter denne dag på fornævnte ejendom.

25/4 1639.

** Peder Jacobsen. Oluf Sørensen Høg skomager og borger sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Peder Jacobsen og hans arvinger til evindelig ejendom at have, nyde, bruge og beholde en hans liden kornhave, liggende her for Århus uden Fægyden i Rødengifde, næst sønden op til Peder Jacobsens egen kornhave og norden næst Jens Andersens have, og strækker sig i vester til Rødengifde med Klokgraven og i øster til salig Jacob Andersens arvingers ejendom.

** N Madsen for Gregers Nielsen. efterskrevne vidnede, at 31/8 1638 afsejlede Gregers Nielsen og hans reders skib her fra Århus, ladet med malt, og næst Guds hjælp agtede sig til Holland, og formedelst at de i søen af storm er ganske afdrevet, og maltet af vand fordærvet, er de her for Århus igen 29/11 1638 indkommen, og deres last her igen opskibet.

** N Madsen for Jens Jacobsen. efterskrevne vidnede, at Jens Jacobsen med sit og sin medreders skib udsejlede her fra Århus 16/3 sidst forleden, ladet med havre og rug, og næst Guds hjælp agtede sig dermed til England, men formedelst storm og uvejr i søen, samt skibets store læk, kornet af vand fordærvet, har de måtte begive sig til København, og der samme deres last oplagt og forhandlet.

** N Madsen for Anders Langskov lod fordele for hovedgæld efterskrevne udenbys.

** N Madsen for Anders Lydiksen og på hans vegne fremlagde hans skriftlige klage lydende: eftersom jeg er i fællig med salig mester Christen Hansens børn i den have ved Mindet, som kaldes salig mester Niels Spentrups have, hvorudaf fornævnte børn den halve part og mig den anden halve part tilkommer, så endog jeg ofte har begæret den imellem os retfærdigt måtte skiftes, har sligt hid indtil ikke sket, men børnenes mor Kirsten Poulsdatter imod min vilje og mig aldeles uadspurgt brugt samme have, ikke alene børnenes men også min ejendom, så vedkendes jeg til samme have halvparten at være berettiget, og forbyder nogen at føre sæd i samme jord såvidt mig tilkommer, førend det bliver lovligt delt og skiftet. ex Århus 25/4 1639 Anders Lydiksen egen hånd. dertil at svare mødte Ove Sørensen prokurator her i Århus og på Christen Friises og Kirsten Poulsdatters vegne begærede, at det måtte blive ved den gamle lodskifte efter skiftebrev og afkalds lydelse. efterskrevne bestod, at de 11/4 sidst forleden var i Rårup præstegård og de da gjorde hr Christen Nielsen Friis lovligt varsel for dette vidne, og dernæst bestod bysvendene, at de i dag 8 dage gjorde Kirsten Poulsdatter her i Århus og hendes børn nemlig Christen Christensen, Hans Christensen, Karen Christensdatter, anden Karen Christensdatter og Lisbeth Christensdatter med alle deres lovværger lovligt varsel.

** Mikkel Clausen for Hans Andersen. denne tvistige gældssag imellem ham og Johannes Vognmand sst blev opsat i 4 uger.

** Mikkel Clausen for Jens Christensen rådmand og Hans Andersen sst tiltalte Jørgen Samsing, skipper på Rasmus Værns smakke, her i Århus for noget fæmon, han havde for dem indtaget på Kalundborg bro at skulle have ført her til Århus, hvilket ikke er sket, men det for Helnæs har kastet i land, hvoraf en part deraf er døde, og en part fordærvet og mente, at han burde at stande dem derfor til rette. på begæring blev sagen opsat til i dag måned.

** N Madsen for Karen Hansdatter i klostret lydeligt lod fordele efterskrevne, som rester af deres landgilde til Århus hospital.

** N Madsen på borgmester og råds vegne tiltalte borgerskabet, som rester med deres påbudne skat. blev opsat til i dag 8 dage.

2/5 1639.

** N Madsen for Jens Christensen rådmand. Jens Andersen Karlby borger sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Christensen og hans arvinger et hans lidet stykke jord, som hans hustrus bror Christen Pedersen ejede, liggende her for Århus på Kohøjsbakke ved Christen Carlsens jord imellem Peder Bondes liden have på den søndre side og Poul Nielsens have på den nørre side og støder på Jens Christensens liden kornhave med den søndre ende, som han købte af Christen Pedersen.

** idem for Jens Christensen. Mikkel Clausen på Margrete Poulsdatters vegne til sig annammede af byfogden, som han fra sig på tinget leverede, salig Anders Bertelsens obligation til  Jens Christensen udgiven med des forfølgninger derpå forhvervet er.

** Erik Madsen på velb Erik Grubbe til Tjele, KM befalingsmand på Århusgård hans vegne. efterskrevne, som mindes op til 52 år, de vidnede hver efter sin alder og minde, at adelvejen fra Tulstrup, Astrup, Mårslet og Tranbjerg sogn løber over Stilling dam og siden igennem Århusgårds mark og til Århus. varselsmænd vidnede og bestod, at de stævnede efterskrevne adelspersoners navngivne tjenere i ovennævnte sogne.

** N Madsen for Jens Nielsen i Framlev. efterskrevne vidnede, at de sankt Mikkels aften 1638 udenfor Peder Rasmussens dør på Vestergade, så, at Hans Lassen og Rasmus Lassen i Åby, begge soldater under Jørgen Hartvigs kompagni, en af dem afhuggede med et værge Jens Nielsens venstre hånd, så den hængte ved. og nu for tingsdom stod Jens Nielsen og ved sin ed og oprakte finger sigtede (blank) Lassen, at han afhuggede hans venstre hånd på sankt Mikkels aften 1638. blev bevist med varselsvidne af Viborg landsting 27/3 sidst forleden, at varselsmænd da varsel gav Hans Lassen og Rasmus Lassen for denne sigtelse og vidne.

** N Madsen for Anders Lydiksen. efterskrevne vidnede, at de nu i snapsting sidst forleden på Anders Lydiksens vegne var hos Peder Bonde borger sst og opsagde de penge, som han har på rente af Anders Lydiksen, og derfor havde hans have i pant, at han ikke længere end til 13/3 næst efter vil lade dem hos ham stande på rente, men da hovedstol med rente at betale.

** Wulf Baltsersen leverede Margrete Poulsdatters fuldmægtig alle hvis efterskrevne breve, han har annammet på kapitlets vegne og derefter gjort indførsel.

** N Madsen for Anders Lydiksen. efterskrevne synsmænd, som var tiltagen til at syne en have ved Mindet, som kaldes Spentrups have, som Anders Lydiksen har i fællig med Kirsten Poulsdatters børn, de vidnede, at de på lørdag sidst forleden var på åstederne, og da så de, at der var 13 agre pløjet, og var af samme have 14 agre upløjet, hvilket de således for tingsdom afhjemlede.

** N Madsen for Anders Lydiksen. efterskrevne vidnede, at de ofte på Anders Lydiksens vegne havde været hos Kirsten Poulsdatter salig mester Christen Hansens efterleverske og ombedt hende, hun ville bevilge, at den have, kaldes Spentrups have, som hendes børn og Anders Lydiksen har til fælles, retfærdigt måtte vorde dem delt og skiftet imellem, og ydermere vidnede de, at Kirsten Poulsdatter forgangne år brugte fornævnte ejendom, og ikke de har fornemmet, at Anders Lydiksen har haft nogen brug i samme have i samme år.

** Wulf Baltsersen for tingsdom leverede Margrete Poulsdatters fuldmægtig alle de efterskrevne breve, han havde annammet på Peder Jacobsen og Hermand Mouritsens vegne og derefter gjort indførsel.

9/5 1639.

** N Madsen for Jens Andersen Karlby. denne tvistige gældssag imellem Jens Karlby og Peder Hansen kedelfører anlangende 10 daler husleje af salig Jens Mørkes børns gård, han iboede, han skulle restere, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Jacob Mikkelsen borgmester i København havde stævnet Henrik Mogensen og ham tiltalte for 61 sletdaler, som rester på hans håndskrift. i lige måder for han har uden fuldmagt tiendet i Ødum sogn. ingen mødt, blev opsat i 4 uger.

** Jørgen Snedker. efterskrevne vidnede, at de 9/5 var til syn til Jørgen Snedkers sst, og da så de, at der var stødt nogle stød i begge døre og i stablen var hugget et hug, som Jørgen Snedker for tingsdom beskyldte Mads Ovesen soldat for, at han 26/4 sidst gjorde samme skade i hans dør og lyste efter hvis lovmål derefter kan følge med rette.

** N Madsen for Niels Hasle skrædder. synsmænd vidnede, at de den (blank) var til syn til Niels Hasles dør, da så de, at der var stukket 3 sting i døren og 2 rifler i samme dør, og Niels Hasles højre øje var slagen blå, som Niels Madsen nu sigtede Mads Bødker sst for, at han 29/4 samme skade gjort har, og lyste ham derfor på kongens, byens og bondens vegne et fuldt vold til.

** idem. Niels Madsen fremlagde efterskrevne skriftlige klage: 29/4 1639 om aftenen, der klokken var slagen 9, sad jeg og biede efter min soldat, som Mads Bødker og jeg har tilsammen, fordi han ganger op til sin seng i min forstue, thi Mads Bødker har ingen stige, han kan gå op ad, og der de havde afdrukket, kom soldaten og ville gange op til seng, og da jeg ville lukke døren, kom Mads Bødker i forstuen til mig og skældte både mig og min hustru, som hun lå i hendes barselsseng, for tyve, skælme og bedragere, så tog han min stige og stødte mig i mit ansigt med, og siden, da klokken var 2 om natten, kom han med et draget værge og stak og huggede i min dør. datum (blank) Niels Christensen egen hånd.

** Jørgen Bødker fremlagde efterskrevne skriftlige klage lydende: er det min klage over Mads Ovesen, at han 26/4 om aftenen ved 8 slet er opkommet ad Fiskergade og en anden soldat med ham med to dragne værger, og imidlertid sad jeg i min stue og talte til mine børn, da er han kommet til mit vindue og spurgt mig ad, du hundsvot Jørgen Bødker ville du mig noget, så kom herud din tyv og skælm og med andre flere ukvemsord, så er min hustru Johanne Rasmusdatter gået til døren og bad dem i venlighed, at de skulle lade os fattige folk blive i fred, med i det samme løb Mads Ovesen til hende og huggede efter hende i døren, havde hun da ikke været snar, da havde han gjort hende skade. actum Århus 9/5 1639 Jørgen Jørgensen bødker egen hånd.

** Rasmus Pedersen. efterskrevne vidnede, at de 26/4 sidst om aftenen ved 7 slet så, at Mads Ovesen og hans kammerat kom gående ad Fiskergade hver med et draget værge og gav Jørgen Bødker adskillige ubekvemsord, og så sagde Jørgen Snedker til soldaterne, at de ikke skulle overfalde borgerskabet, ellers blev det oberstløjtnanten tilkendegivet af borgmester og råd, da sagde soldaterne, at de ville skide i borgmester og råd, idet huggede og stødte de begge i Jørgen Snedkers dør, så han måtte forårsages at forsvare sig for soldaterne, og så kom Mads Ovesen under Jørgen Snedker, og så ville hans kammerat have stukket Jørgen bagtil, og i det kom Rasmus Pedersen med et spyd og undsatte Jørgen Snedker, ellers havde de dræbt Jørgen Snedker.

** Mads Ovesen soldat. efterskrevne vidnede, at de nu her på tinget så, at Mads Ovesen havde en stor blodig skade på hans højre arm, så at senerne var hugget i stykker, i tommelfingeren en skade og i den finger næst hos, som Mads Ovesen nu for tingsdom sigtede Jørgen Snedker for, at han 26/4 gjorde ham den skade, og lyste ham et fuldt vold til.

** Mads Ovesen soldat fremlagde efterskrevne skriftlige klage: er dette min klage, at 26/4 om aftenen kom jeg og en anden soldat gående på gaden og ville gå hjem til vore kvarterer, da råbte en mand ud af sit vindue og sagde, se hvor de danske hundsvotter gør dem til, da svarede vi, vi er ingen hundsfot, vi tjener KM for ærlige soldater, så kom der to mænd ud på gaden, nemlig Rasmus Pedersen og Jørgen Snedker, den ene med et spyd og den anden med en degen, og overfaldt os uden al årsag, huggede mig min højre hånd halvt af og tommelfingeren sønderslagen og et hug i den anden finger næst tommelfingeren på samme hånd.

** Niels Madsen for Anders Lydiksen og på hans vegne havde stævnet hr Christen Nielsen Friis i Rårup præstegård og Kirsten Poulsdatter og hendes børn, nemlig Christen Christensen, Hans Christensen, Karen Christensdatter, anden Karen Christensdatter og Lisbeth Christensdatter med alle deres lovværger for dom om den have, som han med dem har i fællig, kaldes Spentrups have, ikke jo burde dem imellem at skiftes og deles i to lige gode parter, og siden derom lod kastes, så at enhver kan vide sin part deraf. Ove Sørensen prokurator på deres vegne mødte og begærede, det måtte blive ved den gamle lodskifte efter skiftebrev og afkalds lydelse. og afsagde byfogden derpå således, og efterdi sættes i rette, om den fælles have ikke jo bør at skiftes og deles og retfærdigt loddes på det, enhver kunne vide sin jord, da vidste byfogden ikke rettere herom at kunne kende, end jo samme have og jord jo bør ved uvildige dannemænd at skiftes, deles og loddes, som det sig bør.

16/5 1639.

** N Madsen for Wulf Baltsersen havde stævnet Claus Sager badskær borger sst og ham tiltalte for 16 sletdaler efter hans håndskrift, dateret 10/10 1636. ingen mødte, blev opsat til i dag måned.

** N Madsen for borgmester og råd efter opsættelses bemelding tiltalte nogle af borgerskabet, som endnu resterer med deres påbudne skat. ingen mødte, blev fremdeles optagen 14 dage.

** N Madsen for Jens Nielsen i Framlev.. efterskrevne vidnede, at de nu i dag var til syn til Jens Nielsen i Framlev ved tinget, og da så de, at Jens Nielsens venstre hånd var slet afhugget og havde to hug på hans venstre skulder, som han sigtede Rasmus Lassen og Hans Lassen begge soldater i Åby, at de på sankt Mikkels aften 1638 her i Århus på Vestergade gjorde ham samme skade.

** N Madsen for Anders Lydiksen. efterskrevne, som var taget af bytinget til at skifte og dele den have ved Mindet, kaldes mester Niels Spentrups have, imellem salig mester Christen Hansen domskolemester her i Århus hans børn på den ene og Anders Lydiksen borger sst på den anden side, gav til kende, at de forgangen fredag var forsamlet på åstederne, og da målte og delte efterskrevne agre og jord i to lige parter.

** N Madsen for Abild Christensdatter. efterskrevne, eftersom de var her fra tinget taget til vurderingsmænd at skulle vurdere den gård med sine hosliggende boder, som salig Peder Christoffersen iboede, og Abild Christensdatter af ham i pant har, de vidnede, at de nu i dag har været på åstederne og fornævnte gård beseet, og eftersom gården og boderne er ganske meget brøstfældige og forfaldne, syntes dem at samme gård samt boder og dens tilliggelse i by og markjord ikke kan koste eller være mere værd end 1000 sletdaler i det aller højeste.

24/5 1639.

** Hans Andersen lydeligt sit 4.ting det han har aflyst den gangsti, som er gjort over hans kornhave uden Brobjerg, og der borttræder hans korn, og derhos i hvert ting tilsagt, at hvem, som efter denne dag findes der at gå over og fanger skade, da skal de have det for hjemgæld.

** Ove Sørensen for sin datter Birgitte Ovesdatter. Mette Rasmusdatter sst fremlagde sit efterskrevne skriftlige vidne lydende: er dette mit vidne, at nu forgangen mellem onsdag og torsdag om natten, der klokken var tolv, da hørte jeg, at Claus Badskær sst slog hans hustru Birgitte Ovesdatter i hendes seng og jog hende på gulvet og slog hende meget ynkeligt, trådte hende med sine fødder, som jeg stod og så igennem et hul, og slæbte hende over gulvet i hendes hår og handlede imod hende, som ingen ærlig mand burde at gøre imod sin hustru og kaldte hende intet andet end en hore og en tæve, det bekender jeg Mette Rasmusdatter.

** Ove Sørensen for Birgitte Ovesdatter fremlagde efterskrevne skriftlige brev, hvori efterskrevne vidnede, at de 7/5 sidst forleden med deres ven Claus Badskær havde været ligvagt med ham i Frederik Malers hus, og da de gik med ham hjem, hvor døren var lukket, og der Claus bankede på, kom pigen straks og lukkede op, og der han indkom i huset, bandede han og lod ganske ilde og løb til sengen til hans hustru Birgitte Ovesdatter og stødte og slog hende af sengen, siden slog og stødte hende til skive, kiste og bænke, så der blev en ganske skrig i huset, så han handlede ganske ilde med hende og mange gange kaldte hende et tæve og en hore.

** Rasmus Testrup for sin søn Oluf Testrup locat i Århus skole. Augustinus Miller sst med fuldmagt af Bendt Jensen skipper borger sst bekendte, at Bendt Jensen skyldig er Oluf Rasmussen 100 daler, og derfor blev pantsat til Oluf Rasmussen et Bendt Jensens hus, som han selv iboer, på Mejlgade sønden op til Søren Pedersens gård og norden til den gifde, som går til sankt Olufs kirkegård og strækker sig i længden fra adelgaden og til sankt Olufs kirkegård.

** Mikkel Clausen for Hans Andersen. denne tvistige gældssag imellem Hans Andersen og Johannes Mikkelsen vognmand sst blev fremdeles opsat i 14 dage, efterdi ingen mødte.

** Mikkel Clausen for Jens Christensen rådmand og Hans Andersen. denne tvistige sag imellem Jens Christensen, Hans Andersen og Jørgen Samsing, skipper på Rasmus Værns smakke, anlangende det fæmon, han for dem skulle have ført fra Kalundborg og til Århus blev fremdeles opsat 14 dage, efterdi ingen mødte.

** Knud Keldsen. Jost Pedersen foged på Skumstrup med fuldmagt af velb Niels Friis til Favrskov solgte fra ham og til Knud Keldsen en liden have på Brobjerg, som er liggende vesten og norden til Knud Keldsens egen ejendom og øster til Gert Hermandsen guldsmeds ejendom, og strækker sig med den nordre side til Folmersgyde.

** N Madsen for Jens Andersen. efterskrevne vidnede, at de 4/5 sidst forleden arresterede og byslog Niels Nielsen Holt, født i Hvilsager i Hald herred, og forbød ham under et fuldt vold at vandre her af byen, førend han talte Jens Andersens minde for hvis gæld, han hos ham havde at fordre, og gav til kende, at Niels Nielsen uden vilje og minde er vandret her af byen, og lyste ham derfor et fuldt vold til både for kongen, byen og bonden.

** Rasmus Pedersen stod for tingsdom og ved sin helgens ed og oprakte fingre benægtede, at hverken han eller hans folk tog Mads Ovesen soldat sst hans hat eller degen fra ham, som han ham efter tingsvidnes formelding har sigtet for.

** Knud Keldsen for Maren Simonsdatter. Simon Lauritsen borger sst på Maren Jensdatters vegne sst gav Maren Simonsdatter kvit og kravsløs for al hvis arv og gods, hendes husbond salig Niels Keldsen havde under værgemål for Maren Jensdatter og takkede Maren Simonsdatter godt for god betaling i alle måder.

30/5 1639.

** Ove Sørensen. efterskrevne vidnede, at de 24/5 sidst forleden var til syn til Claus Badskærs hustru Birgitte Ovesdatter, eftersom hendes far Ove Sørensen havde den derom bedt, og da havde hun to blå slag eller og var trådt under begge hendes bryst i hver side, ligesom det havde været trådt med fødder, og mange røde og blå slag på hendes bryst og arme, som hun for dem beskyldt har hendes husbond Claus Badskær sst for, at han så ynkeligt har handlet med hende uden al skyld og brøde, og syntes dem, at hun var meget ynkeligt medfaret.

** Ove Sørensen . efterskrevne vidnede, at de på søndag sidst var 8 dage efter middag hørte og så, at Claus Badskær her i Århus kom gående op ad gaden og havde en dragen kniv i hans hånd og gik til Ove Sørensen, som han sad i hans bislag hos hans hustru og kaldte ham en rødskægget skælm og sagde, at han skulle få skam med den hore, han havde inde.

** idem. Ove Sørensen lydeligt tilspurgte Claus Badskær borger sst, om han vidste nogen horesag med hans hustru Birgitte Ovesdatter, hvortil Claus Badskær svarede, han skyldte hende intet, men hun skulle blive i hendes hus og forholde sig som en ærlig dannekvinde.

** idem. Ove Sørensen tilspurgte Claus Badskær borger sst, om han ville give en forpligt, at han ville herefter skikke sig imod hans hustru og ikke skælde hende for nogen uærlig sag eller slå eller træde hende, men lade hende nyde fred og rolighed i huset, som en dannekvinde bør at nyde, og så komme til sin hustru og forliges med hende og tage hende med vilje i sit hus, hvortil Claus Badskær intet svarede, men gik af tinget.

** N Madsen for Jørgen Andersen lod fordele Bendt Jensen sst for 2 sletdaler.

** Knud Keldsen. Jacob Lauritsen borgmester sst med fuldmagt af Gert Hermandsen guldsmed borger sst solgte fra ham og til Knud Keldsen en Gert Hermandsens liden have liggende i Folmersgyde vesten næst til Knud Keldsens egen ejendom og norden næst salig mester Christen Hansens børns ejendom og østen næst Peder Villumsens ejendom, og strækker sig med den nordre side til Folmersgyde.

** Mads Ovesen soldat offentligt sigtede og beskyldte Rasmus Pedersen, borger sst, at han 26/4 sidst var hovedårsag i den skade, han fik i hans højre hånd, idet han huggede ham med et spyd på hans hånd, så hans degen faldt af hans hånd, og sigtede Mads Ovesen Rasmus Pedersen offentligt og mundtligt inden 4 tingstokke for fornævnte skade, hvortil Rasmus Pedersen intet svarede, ej heller ville benægte.

** N Madsen for Mads Ovesen soldat gav til kende, at det var nu i dag det 3.ting, det han har kaldt på sandemænd sst, at de skulle komme her til ting sværge og gøre deres ed og tov over Rasmus Pedersen og Jørgen Snedker sst for en stor blodig skade, som de har gjort Mads Ovesen på hans højre hånd 26/4 sidst forleden.

** N Madsen for Henrik Keitwert borger til Stade efter opsættelses bemelding tiltalte Bernt Klodt møller i Århus kornmølle for 410 sletdaler med sin efterstående rente, som de to haver ikke er så gode, som han Henrik Keitwert dem i pant sat for har. og afsagde fogden derpå således, efterdi fremlægges Bernt Klodts ukasserede håndskrift, hvori han sig forpligter, dersom de to haver ikke er så gode, som han dem i pant har efter dannemænds tykke, ville han dem Henrik Keitwert vederlægge og betale og skadesløs holde, vidste fogden ikke andet herom at sige, at Bernt Klodt pligtig er samme hans udgivne håndskrift at holde.

** idem efter opsættelses bemelding tiltalte Bernt Klodt og hans hustru Anne Nielsdatter for 700 mark lybsk, som de Henrik Keitwert skyldig er efter deres brevs formelding, dateret 8/1 1627, hvortil blev fremlagt Bernt Klodts svar, at han ingen tiltale vil lide, men vil betale med sølv, penge og gode varer. og afsagde fogden derpå således, efterdi fremlægges Bernt Klodts ukasserede brev til Henrik Keitwert lydende på 700 mark lybsk, da vidste fogden ikke rettere herom at sige, end Bernt Klodt jo pligtig er og bør fornævnte gæld med bekostning inden 15 dage at betale.

** Jens Iversen bager lod fordele efterskrevne for gæld.

** Rasmus Nielsen rådmand. Margrete Poulsdatter afgangne Anders Bertelsens, fordum kannik her i Århus, lod læse efterskrevne skriftlige tilbud lydende: eftersom Rasmus Nielsen rådmand sst skal have en stor sum penge efter min salig husbond at fordre, og eftersom her ikke findes penge, guld eller sølv til samme gælds betaling, og vi ikke heller kan få solgt af vores ejendom, som vi gerne ønskede til den gæld så vel som andre at betale, tilbyder jeg og mine børn Rasmus Nielsen udlæg i min salig husbonds og deres salig fars efterladte ejendom. actum Århus 1/5 1639 Margrete salig Anders Bertelsens egen hånd, hvortil Rasmus Nielsen svarede at være tilfreds med indlæg at måtte bekomme i den salig mands ejendom ham pantsat er efter to efterskrevne breves formelding, det første lydende på 200 enkende daler udstedt til Rasmus Nielsen forrige slotsskriver på Skanderborg, dateret Århus 22/5 1630, og det andet lydende på 100 speciedaler, dateret Århus 5/10 1631. derefter tilmeldte byfogden efterskrevne mænd, som skulle forføje dem på åstederne, og Rasmus Nielsen indlæg og tilvurdering af forskrevne pant og ejendom at gøre, hvor heden de sig og straks forføjede, og derefter igen på tinget for retten indkommet og til kende gav, at de havde tilvurderet Rasmus Nielsen 21 fag hus liggende vesten til Skolegade, og de 18 fag deraf strækker fra salig Anders Bertelsens portrum og i sønder til de boder, Århus kapitel tilforn var tilvurderet, og er funderet i 4 våninger. de andre 3 fag hus ligger næst norden ved fornævnte portrum, hvilket de afhjemlede for en fuld vurdering.

** Niels Madsen på velb Erik Grubbe til Tjele KM befalingsmand på Århusgård hans vegne. efterskrevne vidnede, at de hos var, hørte og så 8/4 sidst forleden på Brobjerg, at Søren Skytte, tjenende på Århusgård, kom gående og ville gå hjem, da kom to soldater Hans Reping og Matias Busch og havde hver et draget værge i hånden og gav dem i parlament med ham og sagde på tysk, din gamle skælm, hvad er du for en, og stødte og stak ham på livet og havde nær dræbt ham, havde Gud og godtfolk ikke hjulpet ham fra dem, og ikke de hørte eller så, at Søren Skytte gav dem nogen årsag til slig parlament.

** N Madsen for Maren salig mester Bonde Nielsens. efterskrevne, som var fra tinge taget til synsmænd at skulle syne og se, hvis er forfærdiget på latinske skolemesters residens sst, de vidnede, at de 28/5 sidst forleden var på åstederne, og da så de, at der var indlagt nye lejdestykker, bjælker, deler og tagsten.

** N Madsen for Hans Deuster. efterskrevne vidnede, at de 27/5 sidst forleden var over en venlig afregning imellem Hans Deuster og Margrete Poulsdatter og hendes børn om hvis salig Hans Grønbæk og salig Anders Bertelsen imellem været har, og da blev Margrete Poulsdatter med hendes børn skyldig til Hans Deuster 5 kurant daler ringere 13 skilling danske.

6/6 1639.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam på velb Jost Høg til Bjørnholm hans vegne havde stævnet Hans Jostsen borger sst og ham tiltalte for 358 rigsdaler. efterdi Hans Jostsen ikke for forfalds skyld kunne være til stede, opsatte fogden sagen i 4 uger.

** N Madsen for salig Laurits Markorsens hustru og børn i Nakskov i Lolland. efterskrevne, eftersom de var taget til vurderingsmænd at skulle udvurdere af Rasmus Lassen bagers bo udlæg for hvis gældskrav, Niels Madsen på salig Laurits Markorsens hustru og børns vegne havde at fordre, da vidnede og kundgjorde de, at de 27/5 sidst forleden har været i Rasmus Lassens bo, hvor de efter en dom her af tinget 2/11 sidst forleden udvurderede efterskrevne gods, og derefter indlagde de Niels Madsen på salig Laurits Markorsens hustru og børns vegne i Rasmus Lassens gård på Mejlgade.

** N Madsen på KM og Århus bys vegne gav til kende, at det var i dag hans 4.ting at have opkrævet sandemænd, som i dag skulle gøre deres ed og tov over Jørgen Snedker sst for sår og skade, han har været med at gøre Mads Ovesen soldat. så fremstod Jørgen Snedker og begærede, det sandemænd ikke skulle sværge ham vold over, og anlovede for vold, sår og skade at skulle afsone, som han har været med at gøre Mads Ovesen i hans højre hånd.

** N Madsen på KM og Århus bys vegne gav til kende, at det i dag var hans 4.ting at have opkrævet sandemænd, som i dag skulle gøre deres ed og tov over Rasmus Pedersen borger sst for sår og skade, han har været med at gøre Mads Ovesen soldat. så fremstod Rasmus Pedersen og begærede det sandemænd ikke skulle sværge ham vold over, men straks for tingsdom anlovede og tilforpligtede sig for vold, sår og skade at skulle afsone, som han har været med at gøre Mads Ovesen i hans højre hånd.

** Mikkel Clausen for Mads Ovesen soldat. Rasmus Pedersen borger sst lovede og tilforpligtede sig at skulle stille ham tilfreds for hvis sår og skade, han har med været og gjort Mads Ovesen soldat i hans højre hånd, eftersom han derfor i dag skulle have været vold oversvoret.

** N Madsen for Didrik Hattemager. efterskrevne vidnede, at de 15/5 sidst forleden så, at den ko, som Didrik Hattemager købte af Søren Jensen i Snerild 12/5 sidst forleden, lå i Vestergades ende, og gennede de den til broderen i Mølledammen, og der så de, at den ajlede blod, og blev siden død om natten.

** N Madsen på kongens, byens og sagvolderens vegne. denne tvistige sag imellem Niels Madsen og Niels Hasle anlangende bordag, Niels Hasle skal have gjort, blev optagen 14 dage.

** N Madsen for Jacob Mikkelsen borgmester i København efter opsættelses bemelding tiltalte Henrik Mogensen domkirkens ridefoged for 61 sletdaler, han ham skyldig er efter hans håndskrifts bemelding, dateret Århus 22/7 1637. i lige måder tiltalte ham, for han har sig understået uden fuldmagt at tiende i Ørum. derimod mødte Henrik Mogensen og fremlagde sin fortegnelse derimod, som lyder på en sum penge, han derimod har at fordre, så og eftersom han er en kapitelstjener, henskød han sig derfor til sin tilbørlige øvrighed. og efter sådan lejlighed afsagde fogden derpå således, at eftersom Henrik Mogensen er Århus kapitels ridefoged og ikke nogen borger her i byen, da fandt han denne sag at indkomme for sin tilbørlige dommer.

** Hans Andersen hospitalsforstander sst begærede, at byfogden ville efter lensmandens befaling opnævne ham 6 uvildige dannemænd, som kunne besigtige og forfare hospitalsbygning og fornødenhed, hvordan det nu var, der Hans Andersen det annammet, eftersom han derfor har givet lovligt varsel. derimod mødte Henrik Mogensen domkirkens ridefoged og fremlagde doktor Morten Madsen superintendant over Århus stift hans skriftlige svar lydende, eftersom Hans Andersen har i dag 8 dage ladet give varsel for syn til Århus hospital, så formener jeg, at han bør intet at befatte sig dermed, før han er ganske dertil konfirmeret, og han bekommer sin ordinants, og begærer af fogden ikke noget syn ham at tilstedes, før han sin ordinants bekommer. Århus datum 6/6 1639. derefter blev således afsagt, efterdi Hans Andersen nu ikke fremlægges lensmandens skriftlige fuldmagt, synsmænd til hospitalets brøstfældighed at skulle opkræve, da vidste fogden ikke imod doktor Morten Madsens forbud nogen synsmænd at kunne udstede.

** Mikkel Clausen for Hans Andersen og på hans vegne efter opsættelses bemelding tiltalte Jørgen Jensen Samsing, som sejler på Rasmus Værns smakke, for en del fæmon, ham af Hans Andersen er indleveret på Kalundborg bro, som han lovede næst Guds hjælp at levere i Århus til Jens Lassen, hvilket ikke er sket, men har sejlet dem til Helnæs og der over hals og kop styrtet fæet, heste og hopper i stranden, hvoraf det er ganske fordærvet og ilde medfaret, så en part måtte ages til landsbyen og er der døde, og var fortrådt i smakken af andre heste, og mente, at han havde gjort uret og bør dem sin skade at betale. derimod mødte Niels Madsen på Jørgen Jensens vegne og fremlagde hans skriftlige svar i sin mening, at formedelst storm og Guds vejrlig måtte de sætte både hans og andre godtfolks fæmon af smakken, tilmed har ej heller med samme smakke at bestille, uden sejler for en hyre og er udenlands, og at han derfor bør at have lovligt 6 ugers varsel. og blev derpå således afsagt, så efterdi ikke bevises Jørgen Jensen lovligt efter recessen at være stævnet, eftersom han har sot tilhold i Kalundborg udenlands, og at sejle for hyre i Rasmus Værn i Århus og Oluf Jensen i Kalundborg deres fælles smakke, da vidste fogden ikke Jørgen Jensen til noget lovmål at finde, førend han lovligt indstævnes.

** Mikkel Clausen for Hans Andersen efter opsættelses formelding tiltalte Johannes Mikkelsen vognmand sst for 6 tønder godt rent byg og 2 mark efter hans udgivne håndskrift, ingen mødte noget hertil at svare, og blev fordi tildømt at betale inden 15 dage.

** Niels Madsen for Hans Deuster havde stævnet Margrete Poulsdatter samt hendes børn og alle deres lovværger for gæld, de Hans Deuster skyldig er efter overkøbmands afsigt og tingsvidnes indhold 30/5 1639. og blev derpå således afsagt, så efterdi fremlægges overkøbmand i Århus hans skriftlige afsigt, hvori Margrete Poulsdatter er tildømt at betale Hans Deuster 66 rigsdaler, item et tingsvidne, hvori hun og hendes børn er tildømt at betale ham af salig Hans Grønbæks gæld 5 kurant daler ringere 13 skilling, og hun for samme gæld tilbyder udlæg, vidste fogden ikke andet derom at sige, end Margrete Poulsdatter og hendes børn jo pligtig er og bør at betale samme gæld inden 15 dage, eller derfor at have udlæg i hendes og hendes børns bo.

13/6 1639.

** N Madsen for mester Christian Melchiorsen konrektor. efterskrevne vidnede, at de 22/5 sidst forleden var i Lyngby hos Jens Christensen og tilsagde ham, at han mandagen der næst efter skulle komme til Århus med færdige heste og vogn at age mester Christian 4 mil af by, og dersom han ikke selv kunne køre vognen, da skulle han sende en karl frem, som vel kunne køre.

** Ove Sørensen havde stævnet Claus Badskær og ham tiltalte for efterskrevne, som han ham skyldig er efter hans efterskrevne regnskabsbog 1637-1639. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Mikkel Clausen for Henrik Mogensen tiltalte Anne Tyges sst for efterskrevne borddække og tinfad, som hende er leveret og pantsat for 7 mark. ingen mødte, blev opsat i 4 uger.

** Mikkel Clausen for hr Mourits på Samsø. denne tvistige sag imellem hr Mourits og Morten Jacobsen i Århus anlangende det kornkøb, de med hverandre oprettet har, blev opsat, af årsag ingen mødte noget dertil at svare, i 4 uger.

** Jacob Lauritsen for Peder Brodersen foged på Skovgård i Jelling herred tiltalte Søren Pedersen Skovlkær sst for 12 fedegalte, han ham afkøbt har og annammet på Gesingholm 1627 for 16 rigsdaler, mente han burde at betale. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Oluf Andersen i Humlegårdsdam for velb Jost Høg til Bjørnholm og på hans vegne havde i dag til 2.ting tiltalt Hans Jostsen sst for 1 1/2 rigsdaler, han skulle have annammet for meget på noget klæde på Ejler Høgs vegne, og mente at han burde at have sit 2.ting lovligt ved magt over Hans Jostsen for samme 1 1/2 daler. derpå blev således afsagt, så efterdi Oluf Andersen intet fremlægger, hvormed han kan bevise, Hans Jostsen at være skyldig 1 1/2 rigsdaler, vidste byfogden ikke at tilfinde Oluf Andersen noget lovmål over Hans Jostsen, men Hans Jostsen for denne tiltale fri at være.

** Peder Andersen i Skæring munkegård for Markus Pedersen ridefoged til Kalø havde stævnet Jens Udsen borger sst og ham tiltalte for 110 sletdaler med sin rente, og for 3.parten af en fragt til København efter hans brevs formelding. ingen mødte, blev opsat i 4 uger.

** Peder Andersen i Skæring munkegård for Niels Pedersen skriver på Kalø. denne tvistige gældssag imellem Niels Pedersen og Jens Udsen borger i Århus, efterdi ingen mødte, blev opsat i 4 uger.

** N Madsen for Bodil Jensdatter. Bodil Jensdatter sst gav last og klage på Søren Knudsen sst for sår og skade, han har gjort på hendes datter Johanne Matiasdatter 30/5 sidst forleden.

** idem. efterskrevne vidnede, at de 30/5 sidst forleden var til syn til Johanne Matiasdatter sst, og da så de, at hun havde en stor skade i hendes venstre fod, så tæerne var gennemknust, og nu stod hendes mor Bodil Jensdatter og sigtede og beskyldte Søren Knudsen sst, for han gjorde hendes datter den skade, og lyste Niels Madsen Søren Knudsen derfor et fuldt vold til.

20/6 1639.

** Peder Pedersen borgmester for Anne Bertelsdatter. efterskrevne 24 dannemænd, borgere sst, vidnede at Anne Bertelsdatter er barnfødt i Århus af ærlige ægte forældre, hendes far var Bertel Jensen og hendes mor Johanne Rasmusdatter, og har Anne Bertelsdatter handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Ove Sørensen for Hans Klodt. efterskrevne vidnede, at Hans Kock havde skældt Hans Klodt for en gammel skælm, og Hans Kock ved hans ed og oprakte fingre nægtede at have skældt Hans Klodt for en gammel skælm, og vidste ikke andet med ham end ærligt, men sagde, at Hans Klodt havde købt vidnesbyrdene til at vidne.

** Søren Jensen i Randers for velb Otte Marsvin til Dybæk KM befalingsmand på Dronningborg. Christen Nielsen i Rigtrup gav last og klage på Søren Nielsen smed i Århus, for han 12/6 sidst forleden, der han på sin husbond Otte Marsvins vegne var hos ham med en stævning at forkynde, da uden al skyld og brøde har i stor hastighed og med gevalt i hans ansigt slået med et stykke jern et stort sårmål, så blodet straks efter har udgået, som ikke kan skjules med hat eller hår, desligeste for så mange stød og slag, som har efterfulgt på hans legeme, som han ikke ved i sine dage kan forvinde eller komme til sin førlighed, og derhos vidnede Christen Nielsen, det der Søren Smed slog ham, da sagde han, det skal du have for Søren Jensens skyld, hvortil Søren Smed svarede og ved sin ed og oprakte fingre benægtede, at han ikke har gjort Christen Nielsen i Rigtrup nogen skade.

** idem for velb Otte Marsvin. efterskrevne vidnede, at de nu her ved tinget var til syn til Christen Nielsen i Rigtrup, og da så de, at han havde et lidet ar og et lidt riflet på den højre side af hans næse, som var næsten helet. og nu stod Christen Nielsen og ved sin ed sigtede Søren Nielsen smed sst for, at han 12/6 slog ham og gjorde ham samme skade, hvortil Søren Smed svarede og ved sin ed benægtede, at han ikke har gjort Christen Nielsen nogen skade.

** N Madsen for Matias Grau i Randers. denne tvistige gældssag imellem Matias Grau og Bernt Klodt møller i Århus kornmølle, efterdi ingen mødte noget dertil at svare, blev fremdeles opsat til i dag 14 dage førstkommende.

** Christoffer Pedersen. denne tvistige gældssag imellem ham og hans kreditorer udenbys, efterdi ingen mødte blev opsat 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Mikkel Clausen havde stævnet Rasmus Pedersen borger sst og tiltalte ham for 6 rigsdaler, som Mads Ovesen soldat er blevet Mikkel Clausen skyldig for kost og tæring, brevpenge og varselspenge, som Rasmus Pedersen har lovet Mikkel Clausen at stille ham tilfreds for den skade, han har gjort Mads Ovesen i hans højre hånd, endvidere for 20 rigsdaler for Mads Ovesens skade, svie og værk. ingen mødte, blev opsat 14 dage.

** Ove Sørensen. denne tvistige sag imellem Ove Sørensen og Claus Badskær skændsord anlangende, som Claus Badskær Ove Sørensen efter tingsvidnes formelding har tilsagt, blev opsat til i dag 14 dage.

** Ove Sørensen gjorde sit skudsmål til menige borgere og indbyggere, som her i dag til stede var, hvorledes han sig hos dem skikket og handlet har fra det første, han kom hertil og nedsatte sig og til denne dag, hvortil svarede efterskrevne 24 dannemænd, alle borgere sst, og vidnede at han havde sig skikket og handlet ærligt, kristeligt og vel.

** Ove Sørensen på sin datter Birgitte Ovesdatters vegne gjorde hendes skudsmål, hvorledes hun er født og båret, og hvorledes hun sig har skikket og handlet, både før hun kom i ægteskab og des midlertid hun har været i ægteskab. hertil svarede efterskrevne 24 dannemænd borgere sst, og vidnede, at Birgitte Ovesdatter er barnfødt her i Århus, hendes far var Ove Sørensen og hendes mor (blank), og har Birgitte Ovesdatter, både før hun kom i ægteskab og siden, handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel, og ingen fremkom, som havde hende noget at beskylde.

** Ove Sørensen for Jens Lauritsen rådmand og på hans vegne gav last og klage over Envold Bager borger sst, for han har ladet pløje og ført ulovlig sæd i salig hr Christen Madsens børns jord, liggende til den gård på Rosengade, deres salig far iboede, og ikke derfor har villet tale minde.

** Didrik Hattemager. Peder Sørensen hyrde vidnede, at den ko, som Didrik Hattemager købte af Søren Jensen i Snerild, den mandag hun kom for ham, at han skulle den vogte, ajlede hun blod før middag, der de ville drive hjem i byen, og ikke hun åd græs på marken, til hun døde.

** Claus Sager badskær havde stævnet Ove Sørensen borger sst gældssag anlangende og gav Claus Sager ham sag for efterskrevne gæld, han ham efter hans regnskabsbogs indhold skyldig er. da efter tiltale, gensvar og den sags lejlighed (uafsluttet)

27/6 1639.

** Jens Simonsen. Knud Madsen bøssemager borger sst solgte og skødede til Jens Simonsen et hans hus, han nu selv iboer, liggende på Brobjerg den østre side i gaden norden næst Søren Jensen og sønden næst Jep Nielsen sst deres gårde, og strækker sig i øster på fra adelgaden og til Søren Jensens kornhave.

** Knud Madsen bøssemager for Rasmus Nielsen rådmand. Jens Simonsen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 50 sletdaler, og derfor til underpant satte Rasmus Nielsen hans hus og ejendom, han nu afkøbte Knud Madsen bøssemager, liggende på Brobjerg.

** Niels Madsen for Wulf Baltsersen efter opsættelses formelding tiltalte Claus Badskær borger sst for 16 sletdaler, han ham skyldig er efter hans brev, dateret 10/10 1636, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Niels Madsen for Mogens Christensen. denne tvistige gældssag imellem Mogens Christensen og hans kreditorer, efterdi ingen af dem mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** Niels Madsen for Ditlev Bager havde stævnet Johan Kræmmer borger sst og ham tiltalte for 6 sletdaler, som han for ham har lovet og godsagt til Jørgen Vinter sst. ingen mødte, endog 3 gange blev påråbt, blev fordi opsat i 4 uger.

** Søren Jensen i Randers for velb Otte Marsvin. denne tvistige sag imellem Søren Jensen på Otte Marsvins vegne og Søren Smed i Århus, anlangende det Søren Smed skal have slået hans tjener, som forkyndte en stævning for ham, blev opsat i 4 uger.

** Jacob Lauritsen for Peder Brodersen foged på Skovgård i Jelling herred efter opsættelses bemelding havde tiltale til Søren Pedersen Skovlkær sst for 16 rigsdaler for 12 fedegalte, han Peder Brodersen afkøbte og annammede på Gesingholm 1627, hvorimod Søren Pedersen Skovlkær ved højeste ed benægtede, at han aldrig havde købt eller handlet med Peder Brodersen, og derhos tilspurgte Jacob Lauritsen, om han havde noget videre bevis at fordre samme gæld efter, hvortil Jacob Lauritsen svarede nej.

** Jens Iversen. Niels Mikkelsen skrædder borger sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Iversen og hans arvinger et hans hus og bod, som han Wulf Baltsersen i Århus afkøbt har, liggende på Graven næst vesten velb fru Olivia Lykkes gård, som Rasmus Pedersen Testrup nu tilhører, og næst østen til Jens Iversens egen gård og ejendom og strækker sig i nør til Wulf Baltsersens have og sønder til adelgaden.

** Niels Madsen for Hans Pedersen. Jens Iversen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 100 rigsdaler, og derfor til underpant satte Hans Pedersen et hans hus og bod, som han Niels Mikkelsen skrædder sst nu nyligen afkøbt har, liggende på Graven.

** Peder Sørensen Tunbo tiltalte Jens Christensen bager borger sst, for han to gange har forlokket hans søn Søren Pedersen i sine umyndige år fra sin skolegang, ham og hans søn til stor skade, og lader sig bemærke, at han skulle have stedt sin søn til ham, hvilket han højligt benægtede. blev opsat i 14 dage.

** Niels Madsen for Niels Ibsen i Elsted. Niels Ibsen gav last og klage på Rasmus Tomasen og Anders Tomasen, tjenende i Elsted, for de 5/5 sidst forleden her på Århus frihed under klinten uden al skyld og brøde overfaldt ham og slog ham i hans højre øje blå og blodig samt andre blå slag, og dem derfor i dag til fulde mål sigtede.

** idem. efterskrevne vidnede, at de den (blank) sidst var til syn til Niels Ibsen i Elsted, og da så de, at hans højre øje var slået blå og blodig og havde andre blå slag, og nu stod for tingsdom Niels Ibsen i Elsted og til fulde mål sigtede og beskyldte Rasmus Tomasen og Anders Tomasen i Elsted for, at de 6/6 sidst forleden overfaldt slog og gjorde ham samme sår og skade.

** Anders Pedersen Højen stod for tingsdom og fremæskede, om nogen var, som kunne eller ville have nogen tiltale til ham, eftersom han af nogle i Randers var varsel givet til her i dag at svare, og ikke nogen fremkom, som havde nogen tiltale til ham.

** Peder Andersen i Skæring munkegård for Niels Pedersen skriver på Kalø og på hans vegne havde stævnet Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens efterleverske sst samt hendes børn med sin og deres lovværger for dom for hvis gæld, hendes salig husbond var Niels Pedersen skyldig efter hans efterskrevne udgivne brevs lydelse, hvori han gør vitterligt, at han skyldig er Niels Pedersen slotsskriver på Kalø 27 rigsdaler for 16 tønder byg, 8 rigsdaler for 4 tønder rug og et halvt hundrede rigsdaler rede lånte penge, dateret Århus 19/4 1637. derimod blev fremlagt Margrete Poulsdatters skriftlige svar, at efterdi hun ikke kan bringe penge til veje til dets betaling, så tilbyder hun indlæg i hendes og hendes børns gård og ejendom. derpå blev således afsagt, at efterdi fremlægges salig Anders Bertelsens brev på 85 sletdaler, som han forpligter sig og sine arvinger at betale, vidste dommeren ikke andet herom at sige, end Margrete Poulsdatter med sine børn jo pligtig er og bør at betale 85 sletdaler med rente og interesse inden 15 dage eller derefter at have udlæg.

** Ove Sørensen borger sst med en opsættelse her af tinget 13/6 sidst forleden da havde stævnet Claus Badskær borger sst for gæld efter hans efterskrevne regnskabsbogs formelding. så blev Claus Badskær 3.gange påråbt, men ingen fremkom, og blev fordi derpå således afsagt, at Claus Badskær pligtig er og bør at betale Ove Sørensen fornævnte gæld inden 15 dage.

** Wulf Baltsersen byfoged. Rasmus Lassen bager borger sst æskede hvis breve igen af Wulf Baltsersen byfoged, som han har gjort indlæg efter i hans gård på Mejlgade for hvis gæld, han var salig Laurits Markorsen med hustru og børn i Nakskov i Lolland skyldig, og så for tingsdom leverede byfogden Rasmus Lassen hans udgivne brev på samme gæld, en opsættelse og en dom.

** Niels Madsen for hr Christen Nielsen Friis i Rårup. Niels Madsen gav til kende, at det var nu i dag det 4.ting, så vel som tilforn 1636-1637-1638 det han har på hr Christen Friises vegne, som er værge for salig mester Christen Hansens børn, tilbudt alle dem, som vil købe noget af hvis gods, som salig Christen Hansens børn er tilfaldet efter salig Magdalene Hansdatter, så og penge at ville have på rente, som hr Christen Friis har under værgemål, skulle de det gerne for betaling bekomme.

4/7 1639.

** Augustinus Miller. Henrik Keitwert indvåner i Stade solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Augustinus Miller og hans arvinger en hans have, grund og ejendom, som han af Bernt Klodt sst i pant har haft, liggende uden Munkeport sønden næst salig mester Bonde Nielsens have og norden næst til Niels Sørensen Tilst hans ejendom og strækker sig vester på fra adelvejen til Hans Jostsens have.

** N Madsen for Niels Ibsen i Elsted og på hans vegne lovligt advarede og opkrævede sandemænd sst, at de i dag 14 dage skulle komme her til ting, sværge og gøre deres ed og tov over Rasmus Lassen og Anders Lassen i Elsted, for de 6/6 sidst forleden uden skyld og brøde gjorde ham sår og skade.

** N Madsen for Christen Hansen murmand havde stævnet Hans Pedersen murmand i Rolsø og tiltalte ham, for han ikke har holdt hans udgivne brev at skulle have tjent ham fra 14 dage før påske og til 14 dage efter sankt Mikkels dag. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Mikkel Clausen for Karen Hansdatter og på hendes vegne fremlagde efterskrevne hendes skriftlige klage lydende: er det min store last og klage over Maren Madsdatter, salig Jens Olufsens sst, for hun 27/6 sidst forleden om morgenen tidlig er indkommet i mit hus og har af mig været begærende, jeg ville lade hende se den kvittering, som mig og hende i dannemænds nærværelse 26/6 om hvis regnskaber, vores salig husbønder har imellem været, gjort var, som hun såvel som jeg og dannemænd har underskrevet, og der jeg stod og læste den for hende, har hun den pludselig med vred hu rykket den af min hånd og revet i stykker mod min vilje og minde. actum Århus 2/7 1639 Karen Hansdatter salig Jens Christensens egen hånd. derimod fremlagde Maren Madsdatter efterskrevne hendes skriftlige svar lydende: dette er mit svar, at jeg har nogen tid fordret min salig husbonds gæld, som salig Jens Christensen var ham med rette skyldig, og jeg kunne intet få af ham den stund, han var i klostret, og samme gæld beløber sig ved 80 daler, så sendte Karen Hansdatter bud efter mig at ville se, hvad hun var mig skyldig, så går jeg straks did med min bog, da sidder Jacob Lauritsen ridefoged der i stuen, så jeg tænkte at ville gå hjem med min bog igen, så kom Hans Andersen ind, så tænkte jeg, nu sker mig ingen uret. så kom Karen Hansdatter med et lidet regnskab, hvad jeg har fået af hende, så regnede de, at det skulle løbe lige op, så hun skulle give mig 2 tønder korn. så bad hun hendes søn skrive en kvittans, og jeg vidste ikke andet, end den lyder på det, som hun har fortalt mig, thi jeg var trohjertet. der jeg kom hjem jeg læste kvittansen over, da var den sluttet på alt mit regnskab, og da var det udgjort i min bog og skrevet under. så kunne jeg ikke få ro den ganske nat for den uret mig var sket, så gik jeg til hende om morgenen og sagde til hende, at mig var intet vederfaret ret, jeg ville se den kvittans, så lod hun mig se den, så sagde jeg, jeg kan ikke give din en kvittans på det. som jeg ikke har fået af dig, så gik jeg ud med den. Maren Madsdatter salig Jens Olufsens egen hånd.

** Mikkel Clausen for Karen Hansdatter. Maren Hansdatter og Maren Jensdatter vidnede, at de 27/6 sidst forleden hos var, hørte og så, at Maren Madsdatter sst kom ind til Karen Hansdatter om morgenen tidlig og begærede af hende, at hun ville lade hende se den kvittering, som dagen tilforn gjort var, og da rev Maren Madsdatter samme kvittering af Karen Hansdatters hånd og skældte på hende, at hun havde handlet med hende, som ingen ærlig kvinde vel anstår, så Gud skulle straffe hende. derimod fremlagde Maren Madsdatter hendes efterskrevne skriftlige svar.

** Mikkel Clausen for Karen Hansdatter. Hans Andersen hospitalsforstander sst fremlagde efterskrevne sit skriftlige vidne lydende, at han 26/6 var overværende, da Maren Madsdatter salig Jens Olufsens og Karen Hansdatter gjorde regnskab med hverandre, så vel som Jacob Lauritsen på Brobjerg og Karen Hansdatters søn Hans Jensen, og da blev de således forligt om samme deres regnskab, både som fandtes i bøgerne, så og hvis Maren Madsdatter havde bekommet af Karen Hansdatter, midlertid hun var i hospitalet, som var skrevet på et register, at Karen Hansdatter skulle give Maren Madsdatter over alt regnskab en tønde rug og en tønde byg. datum Århus 3/7 1639 Hans Grønbæk Andersen egen hånd. Jacob Lauritsen og Hans Jensen sst vidnede enhver særdeles med deres ed og oprakte fingre det samme.

** Mikkel Clausen for Margrete Poulsdatter og på hendes vegne fremlagde efterskrevne tilbud lydende: eftersom jeg min salig husbonds gældnere nogle gange har anmodet, de ville i den salig mands efterladte gods søge deres betaling, anseende jeg for min tunge tilstand ikke kan stå dem for rente, og en del dog dermed opholder, har jeg af høj trængende nød været forårsaget for sligt tilbud varsel at give til landsting, på det tingsvidne derom kunne meddeles, og er endnu mit og mine børns venlige tilbud og begærende, at de godtfolk, som noget efter min salig husbond med rette har at fordre, ville inden førstkommende sankt Mikkels dag i hans efterladte gods for deres betaling udlæg annamme, og ikke dermed opholde til min og mine 11 små børns største fordærvelse. actum Århus 4/7 1639 Margrete salig Anders Bertelsens egen hånd.
 
** Oluf Andersen i Humlegårdsdam. i denne tvistige sag imellem Jost Høg og Hans Jostsen her i Århus afsagde byfogden således, så efterdi Jost Høg ikke lader fremlægge Hans Jostsens hovedbrev eller nogen dokumenter, hvorefter han kunne have nogen gæld at fordre, desligeste Hans Jostsen nu benægter aldeles intet at være Jost Høg skyldig, men efter rigtigt udlæg på tinge er ham af fogden hans hovedbrev leveret, da vidste byfogden ikke Hans Jostsen at tilfinde nogen gæld til velb Jost Høg at betale.

** N Madsen for mester Christian Melchiorsen konrektor (uafsluttet)

11/7 1639.

** N Madsen for Mogens Christensen. denne tvistige gældssag imellem Mogens Christensen og hans kreditorer blev endnu fremdeles opsat til i dag 14 dage.

** Mikkel Clausen for hr Mourits på Samsø. denne tvistige sag imellem hr Mourits og Morten Jacobsen sst om hans kvota rester af det kornkøb blev fremdeles, efterdi ingen mødte, optagen til i dag 14 dage førstkommende.

** N Madsen for Hans Klodt havde stævnet Hans Kock sst for ærerørige ord, han Hans Klodt efter tingsvidnes indhold skal have tilsagt, og mente, at han burde det at bevise eller derfor at lide tiltale og deles for en løgner. ingen mødte, blev opsat 14 dage.

** Mikkel Clausen for Karen Hansdatter. denne tvistige sag imellem Karen Hansdatter og Maren Madsdatter, salig Jens Olufsens sst, anlangende den likvidering, som dem om deres regnskab imellem gjort er, så og om den kvittering, Maren Madsdatter efter tingsvidnes indhold skal have frataget Karen Hansdatter i hendes hus, blev opsat til i dag 14 dage.

** Margrete Knudsdatter gav last og klage på Anders Jensen skrædder sst, for at han 4/7 sidst forleden overfaldt hende udenfor hans dør og slog hende både med en saks og en vognkæp, og slog hende med dynd i hendes ansigt uden al skyld og brøde.

** Augustinus Miller for Maren Rasmusdatter salig Anders Lauritsens. Peder Andersen, Niels Andersen og Anders Andersen sst, enhver på sine egne vegne gav deres kære mor Maren Rasmusdatter afkald for al hvis arv, som dem var tilfaldet efter deres salig far Anders Lauritsen, som boede og døde sst. i lige måder stod for tingsdom Christen Carlsen rådmand og overformynder på Laurits Andersen og Mette Andersdatters vegne gav deres mor Maren Rasmusdatter afkald for al ydermere skifte og jævning efter deres salig far Anders Lauritsen, efterdi deres arvelod endnu hos deres mor for dem efter skiftebrev er bestående.

** Ove Sørensen. Mette Andersdatter og Mette Knudsdatter sst fremlagde deres efterskrevne skriftlige vidne lydende: er det vores vidne imod den opskrift, som Claus Badskær skal have skrevet i sin bog, at han skulle have lægt Ove Sørensen med salve på hans legeme, og derfor opskrevet en sum penge, så sværger vi ved Gud og vor salighed, at Ove Sørensen ikke har haft Claus Badskær hans salve fornøden eller bekommet nogen salve i de 6 år, vi har været hos ham. ydermere vidner Mette Andersdatter, at min mand Ove Sørensen har ikke haft nogen sår eller skade på hans krop, så han har haft badskær fornøden i de ni år, vi har været tilhobe.

** idem. Birgitte Ovesdatter, Mette Andersdatter og Mette Knudsdatter sst fremlagde deres efterskrevne skriftlige vidne lydende: eftersom min husbond Claus Badskær skal have sagt, at jeg skulle have båret min far noget salve op fra Claus Badskær til at læge min fars legeme med, så sværger jeg ved Gud og min salighed, at jeg det aldrig har gjort, ej heller seet at Claus Badskær har beredt nogen salve til min far, ej heller min far at have haft det fornøden, desligeste bekender jeg, at min far er Claus Badskær intet skyldig, uden 5 gamle tomme tønder.

** N Madsen for Niels Sørensen og på hans vegne gav til kende, at det var nu i dag det 4.ting, det han har budt til købs hvis gods, som hans søster Bodil Sørensdatter endnu af sin fædrene og mødrene arv har usolgt, og som Niels Sørensen for hende har haft under værgemål, om nogen var, som noget deraf ville købe, skulle de det gerne for betaling bekomme.

** Rasmus Nielsen i Elsted Søndergård på sin husbond velb Erik Grubbe til Tjele, KM befalingsmand på Århusgård, hans vegne. Rasmus Nielsen i Elsted Søndergård, delefoged i vester Lisbjerg herred, på sin husbond Erik Grubbes vegne for retten lod indføre en kvinde ved navn Inger Markorsdatter, barnfødt i Skæring, for et uskikkeligt og forargeligt levned, hun har i levet og beganget, og for retten fremlagde salig hr Laurits Pedersen, fordum præst til Egå kirke, efterskrevne hans skriftlige kundskab lydende: Inger Markorsdatter har avlet 5 børn uden ægteskab, for 3 har hun taget åbenbarligt skrifte i menigheden, det 4.barn er hun overbødig at tage skrifte på. datum Århus Vorfruedag Laurits Pedersen min hånd. og findes skrevet på samme kundskab af hr Søren Bertelsen i Skejby således, Inger Markorsdatter i Terp, kundskab fra hr Laurits Pedersen i Århus, at hun er 3 gange absolveret publice i Egå kirke for 3 børn, hun har avlet i skørlevned, og endnu 4.gang åbenbart afløst af mig i Lisbjerg kirke 13/9 1635 for lejermål med Niels Pedersen af Kankbølle, og bekendte at være sin 6.forseelse. Søren Bertelsen egen hånd. dernæst fremstod Inger Markorsdatter ledig og løs upint og utiltvunget og bekendte, at hun i skørlevned og løsagtighed havde avlet efterskrevne 6 børn, hvoraf de 4 var døde, det første hedder Hans Tomasen og lever endnu, hans far Tomas Rasmussen er udenlands, det 5.barn hedder Markor Sørensen lever endnu, hans far Søren Rasmussen nuværende hos Søren Kå i Kasted. og efter sådan lejlighed satte Rasmus Nielsen i al rette, at efterdi han beviser Inger Markorsdatter 6 børn i skørlevned at have avlet, hvilket hun nu selv har vedgået, om hun ikke derfor efter KM forordning bør at straffes til kagen, og efter sådan lejlighed vidste byfogden ikke Inger Markorsdatter at kunne befri, men hun for sådan hendes letfærdige og forargelige levned efter KM forordning bør at straffes til kagen og nu straks sin eksekution at udstå.

** N Madsen på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de 2/7 sidst forleden var til syn til Else Ibsdatter, født ved Holstebro, som lå død i Peder Jensen væver sst hans hus, da så de, at hun ved hendes venstre kindben var slået blå, og rundt om øret var hun og blå, og gik nogen bobler udaf hendes næse, hvilket de for tingsdom afhjemlede.

** N Madsen for Jens Andersen og på hans vegne lod fordele med voldsdele efter birkeretten Niels Nielsen Holt, født i Hvilsager i Hald herred, for han i arrestering og byslag uden vilje og minde er vandret her af Århus og dermed retten foragtet.

18/7 1639.

** N Madsen for Christen Hansen murmand. denne tvistige sag imellem Christen Murmand og Hans Pedersen murmand i Rolsø anlangende det, han i sommer skulle have tjent ham, blev af årsag at ingen mødte optagen fremdeles til i dag 14 dage.

** Ove Sørensen lod fordele for hovedgæld Claus Badskær borger sst for efterskrevne gæld fra 1637-1639, som han ham skyldig er.

** Claus Badskær lod fordele for hovedgæld Ove Sørensen borger sst for efterskrevne gæld, han ham skyldig er efter hans regnskabsbog.

** Wulf Baltsersen byfoged tilbød Ove Sørensen og Claus Badskær borgere sst at ville forlige dem om hvis tvistighed dem imellem er, på det de ikke videre skulle komme i trætte, hvilket Claus Badskær noksom ville samtykke, men Ove Sørensen svarede, at efterdi sagen var i proces, kunne han ikke lade processen falde, før der var faldet dom til landstinget.

** Peder Tunbo, Jens Iversen. denne tvistige gældssag imellem Peder Tunbo og Jens Iversen blev henfundet for overkøbmand sst, og han dem efter KM forordning imellem at likvidere og adskille.

** Rasmus Pedersen i Brendstrup for velb Axel Arenfeldt til Vosnæs tiltalte Peder Mortensen snedker sst for arbejdspenge af den gård i Hasle, han har stedt, så vel som for tømmer og afgrøden, han fra gården har bortført. blev opsat i 4 uger.

** N Madsen for Niels Ibsen i Elsted. efterskrevne sandemænd sst gjorde deres ed og tov og svor Rasmus Tomasen og Anders Tomasen i Elsted kvit for hvis sår og skade, de skulle have gjort på Niels Ibsen i Elsted her på Århus frihed, efterdi intet vidnesbyrd eller bevis derpå for dem er vidnet eller fremlagt.

** Søren Rasmussen Vrold. Laurits Christensen borger sst gav Søren Vrold afkald for al hvis arv og gods, han på sin hustru Anne Ottesdatters vegne havde inde hos Søren Vrold, som hun efter hendes salig far Otte Hansen arveligt var tilfaldet og hendes stedfar Søren Vrold har haft under værgemål, og bekendte Laurits Christensen, han det alt sammen på hans hustrus vegne havde bekommet af Søren Vrold og takkede ham godt for godt værgemål.

** Jens Iversen bager gav til kende, at det var nu i dag hans 4.ting, han har givet last og klage på Søren Pedersen, født i Århus, Peder Tunbos søn sst, for han uden vilje og minde under prædiken om søndagen rømte af hans tjeneste, som han havde lovet at skulle tjene ham til sankt Mikkels dag for kost og løn.

** idem. eftersom nu for tingsdom imellem Jens Iversen bager og Peder Tunbo borger sst i deres rettergang faldt mange ord, da sagde Peder Tunbo til Jens Iversen, havde jeg vidst det, da skulle du have hentet det ægte brev, førend du blev borger.

** N Madsen for Henrik Keitwert i Stade. Christen Carlsen rådmand og Jacob Abel borger sst vidnede, at de 4/7 sidst forleden var med Bernt Hansen Klodt og Henrik Keitwert af Stade forsamlet i Christen Carlsens hus at forene og fordrage Bernt Klodt og Henrik Keitwert om hvis tvistighed dem var imellem anlangende to haver ved Munkeport, som Bernt Klodt havde i pant sat til Henrik Keitwert for en sum penge, og hvis de to haver ikke var så gode, som han havde dem i pant for, skulle han ham derfor kontentere og betale, og da fremlagde Henrik Keitwert en opskrift på hvis, han på samme haver kunne restere videre, end dannemænd havde vurderet dem for, nemlig 1600 mark foruden kost og tæring, og da straks forligte de dem om samme rest, så Bernt Klodt skulle give Henrik Keitwert 125 sletdaler, og dermed blev de i alle måder forligt.

** idem. efterskrevne vidnede, at de 29/6 sidst forleden var med byfogden i Århus mølle at skulle vurdere hvis gods, som Bernt Klodt udlagde til Henrik Keitwert af Stade godvilligt efter en håndskrift og doms indhold for 700 mark lybsk, som ikke vedkom den gældspant med det brev på de 2 haver ved Munkeport, og da udlagde Bernt Klodt efterskrevne gods, som Henrik Keitwert til sig annammede og straks igen fra sig til Bernt Klodt leverede hovedbrevet på 700 mark lybsk.

** N Madsen på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de hørte og så den torsdag næst for midsommerdag sidst forleden om aftenen, det Peder Jensen væver sst slog Else Ibsdatter, som tjente ham, og nu er død, fire eller fem slag med sin hånd i hendes hoved og på hendes ryg.

25/7 1639.

** N Madsen for Christen Kå havde stævnet Hans Kleinsmed bag klostret sst og ham tiltalte for et skrin, han skulle beslå for Christen Kå og skulle have derfor 10 mark, og derpå er ham straks betalt 7 mark, og ikke har villet skrinet fra sig levere. ingen mødte noget dertil at svare, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Hans Klodt. denne tvistige sag imellem Hans Klodt og Hans Kock sst skændsord anlangende blev fremdeles opsat til i dag måned førstkommende.

** Niels Madsen for hr Svend Hansen kapellan til domkirken. denne tvistige sag imellem hr Svend Hansen og Peder Tomasen snedker i Ry anlangende det snedkerarbejde, han efter sit udgivne brevs indhold har lovet at færdiggøre, hvilket ikke sket er, blev opsat, efterdi ingen mødte, til i dag 14 dage.

** Oluf Villadsen. Tomas Tomasen, barnfødt i Århus, gav Oluf Villadsen afkald og kvittering for al hvis arv og gods, som ham arveligt var tilfaldet med rette efter hans salig far Tomas Tomasens dødelige afgang, som boede og døde i Århus, og bekendte Tomas Tomasen, at han alt sammen af sin stedfar Oluf Villadsen havde bekommet, og takkede han godt for god redelig betaling.

** Niels Madsen for sin datter Kirsten Nielsdatter. efterskrevne 24 dannemænd, borgere sst, vidnede, at Kirsten Nielsdatter er barnfødt i Århus af ærlige ægte forældre, hendes far er Niels Madsen og hendes mor Maren Lauritsdatter, som i herren er hensovet, og har Kirsten Nielsdatter handlet og skikket sig ærligt, kristeligt og vel.

** Mikkel Clausen for Hans Lidt Bader fremlagde efterskrevne skriftlige klage lydende: er dette min klage på Jacob Hansen soldat, at den 18/7 sidst forleden kom jeg til Claus Badskærs hus og ville tale med hans svend, da begærede Claus, at jeg skulle sidde ned, jeg sagde, jeg havde ikke stunder, som jeg så satte mig ned et kvarter eller en halv stunde i det længste, sagde jeg til Claus, hvis er den dreng, som der sidder, da svarede han, det er min soldat. straks opstod Jacob Soldat og tog sin degen ud og sagde, din hundsfot, jeg er ingen dreng, og huggede til mig og huggede min ene finger slet af på den venstre hånd og den lille finger på den højre hånd splittet ad langs igennem, og da jeg ville gå hjem, kom han efter mig og huggede mig bag på mit ben. actum Århus 25/7 1639 Hans Lidt Bader.

** idem. efterskrevne vidnede, at de 18/7 sidst forleden var til syn til Hans Lidt Bader sst, og da så de, at hans finger var slet afhugget på den venstre hånd, og den liden finger på den højre hånd var splittet langs ad og var hugget en stor blodig skade på hans venstre ben, og nu for tingsdom beskyldte Mikkel Clausen Jacob Hansen soldat, at han 18/7 sidst forleden huggede og gjorde Hans Bader samme sår og skade.

** idem for Hans Lidt Bader. Claus Badskær borger sst vidnede, at 18/7 sidst forleden kom Hans Bader sst i hans hus og spurgte efter hans svend, og da gik hans soldat på gulvet, da spurgte Hans Bader, hvad det var for en dreng, da svarede soldaten, at han var ingen dreng, når han tjente for en soldat, og sagde til Hans Bader, han måtte vel være en skælm, idet sprang Hans Bader over bordet og kom så sammen med hverandre på gulvet, og da havde soldaten hans degen dragen, og da fik Hans Bader sin skade.

** Jens Nielsen i Framlev. efterskrevne vidnede, at de på sankt Mikkels aften 1638 udenfor Peder Rasmussens dør her i Århus på Vestergade så, at Hans Lassen i Åby soldat stod med et draget værge og udæskede Jens Nielsen i Framlev af Peder Rasmussens hus, så kom Jens Nielsen udløbende på gaden, da huggede Hans Lassen og hans bror Rasmus Lassen, også soldat, ind på Jens Nielsen med deres dragne værger, og huggede ham så den venstre hånd slet af, så den hængte ved, og gjorde ham også skade på hans ryg. nu stod for tingsdom Jens Nielsen og sigtede Hans Lassen og Rasmus Lassen, at de begge var årsag til, at han mistede hans venstre hånd.

** N Madsen for Jørgen Lauritsen i Norring. efterskrevne vidnede, at de 12/7 sidst forleden så og hørte her på Århus gade, det Claus Brunsvig soldat slog Jørgen Lauritsen et par ørenfigen, der han stod ved hans vogn, og løb så ind i hans kvarter efter hans degen, og kvinderne i huset ville holde ham og kom dog ud af huset fra dem, og ikke de så, at Jørgen Lauritsen slog nogen af soldaterne.

** Jens Lauritsen rådmand fremlagde et skriftligt forbud, hvori han lader forbyde Envold Bager på salig hr Christen Madsens børns vegne, som han er værge for, at indhøste eller afføre nogen sæd, som han har ladet indføre i den jord, som ligger til den gård på Rosengade, som deres salig far iboede, såfremt han ikke vil stande til rette, dateret Århus 24/7 1639. efterskrevne vidnede, at da de var hos Envold Bager og læste forbudet for ham, svarede han, at Jens Lauritsen skulle have tilforn taget vare på.

** Peder Andersen i Skæring munkegård for Markus Pedersen ridefoged til Kalø efter opsættelses bemelding tiltalte Jens Udsen borger sst for 110 sletdaler og 3.parten af en fragt til København efter hans brevs formelding, dateret Århus 12/8 1636. blev tildømt at betale med rente og interesse inden 15 dage.

** idem for Niels Pedersen skriver på Kalø efter opsættelses bemelding tiltalte Jens Udsen borger sst for 122 sletdaler efter hans brevs bemelding, sankt Johannes aften 1637 udgivet. blev tildømt at betale med rente og interesse inden 15 dage.

** idem for Niels Pedersen på Kalø efter opsættelses bemelding tiltalte Jens Udsen borger sst for 40 sletdaler, eftersom han har leveret Niels Pedersen en Laurits Madsen, forrige skriver her på Århusgård, hans håndskrift på 40 daler, og Jens Udsen derimod har udgivet sit bevis, at dersom Laurits Madsen ikke samme penge betalte, skulle han derfor fremdeles stande til rette. blev tildømt at betale med skade og interesse inden 15 dage.

** Mikkel Clausen for hr Mourits Jensen på Samsø efter opsættelses bemelding tiltalte Morten Jacobsen sst for resten af noget kornkøb, hans kvota 20 daler, samt rente deraf, og omkostninger for rejse til Århus om samme penge. ingen mødte, blev tildømt sin kvota af fornævnte rest at betale inden 15 dage.

** Niels Kandestøber fremlagde et skriftligt kundskab lydende: 18/6 1639 har vi efterskrevne været i Oluf Pedersen Taftebjergs hus og hørte, at Tomas Tomasen offentligt sagde, at Laurits Jensen Kuld var en horeunge, og for den årsag måtte han ikke blive befordret i Københavns buntmagerlav. dertil svarede Tomas Tomasen og ved sin helgens ed og oprakte fingre benægtede, at han aldrig har sagt de ord om Laurits Jensen Kuld.

** Niels Kandestøber fremlagde efterskrevne udskrift af buntmagerlavet deres lavsbog lydende: 9/7 1639 er lavet forsamlet, og eftersom efterskrevne har vidnet et vidne 6/7 sidst forleden anlangende, at den salig mand Laurits Jensen Kuld skulle ikke måtte komme i Københavns buntmagerlav, der han tjente i København, for det Tomas Tomasen har sagt om ham, da er han af menige lav tilspurgt, om han vil være samme ord bestendig, hvortil han svarede, at Laurits Jensen Kuld har givet sin forpligt i Københavns buntmagerlav, at han aldrig skulle æske det, og ville føre bevis derpå fra København. samme tid blev Tomas Tomasen tilspurgt, om han efter dette vidne kunne bevise den salig mand Laurits Jensen Kuld at være en horeunge, som han skal have skældt ham for, som han af menige lav tilspurgt, om han det ved sin højeste helgens ed turde eller ville benægte, og eftersom han blev første, anden og tredje gang påæsket, da har han det ikke turdet benægte.

** Tomas Tomasen. at for tingsdom faldt mange ord imellem Jens Lauritsen rådmand og Tomas Tomasen, da skældte Jens Lauritsen Tomas Tomasen for et letfærdigt drog, og Tomas Tomasen sagde til ham, at der skete ingen ret i buntmagerlavet.

** Mikkel Clausen for Henrik Mogensen efter opsættelses bemelding tiltalte Anne Tyges sst for et grønt og gulblommet borddække og et tinfad, som hun har i pant. blev tildømt at forskaffe ham det igen eller at lide tiltale med høringsdele.

** Niels Madsen på KM vegne fremlagde hr Peder Iversen Hemmet kapellan til domkirken sst efterskrevne hans skriftlige vidne, som han for sin provst mester Påske Jensen, sognepræst til Århus domkirke sst vidnet har, anlangende om Peder Vævers pige på Fiskergade ikke bekendte for mig på sankt Hans dag sidst forleden, der jeg på mit embeds vegne hende i sin sygdom besøgte, at Peder Væver var skyld i hendes sygdom, og at hun ikke klagede hårdt på ham, at han var skyld i hendes død, dersom hun bortdøde, da erindrer jeg ikke hvis ord, hun samme tid havde til mig, idet hun nævnte slået så sagte, men enten hun sagde, hun var slået eller havde slået sig, det kunne jeg for hendes svagheds skyld ikke forstå, thi jeg syntes hun droges med døden. actum Århus ut supra Peder Iversen Hemmet egen hånd.

** N Madsen for Niels Ibsen i Elsted. Hans Rasmussen Malling borger og sandemand sst gjorde sin ed og tov, ligesom de andre sandemænd for han gjort har, og svor Rasmus Tomasen og Anders Tomasen i Elsted kvit for hvis sår og skade, de skulle have gjort på Niels Ibsen i Elsted.

** Søren Rasmussen Låsby for sin søster Maren Rasmusdatter og på hendes vegne i hendes egen nærværelse afsagde hende fra arv og gæld efter hendes salig husbond Søren Jørgensen Alrø, så hun ikke efter ham vil nogen arv tage eller og svare til nogen bortskyldig gæld efter ham i nogen måde, og lagde nøglen fra sig.

1/8 1639.

** Jacob Lauritsen for Johanne Rasmusdatter på Samsø. efterskrevne vidnede, at Johanne Rasmusdatters ægte husbond Laurits Madsen skomager, som boede og var bosat her i Århus, for 9 år siden uden nogen billig årsag har forladt og bortrømt fra sin ægte hustru og hende forladt, og des midlertid ikke har forevist hende nogen ægteskabstjeneste i nogen måder, ej heller de ved ham levende eller død.

** Christoffer Pedersen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne udenbys for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Niels Madsen for Wulf Baltsersen byfoged havde stævnet Søren Rasmussen i Ravnholt for gæld efter hans regnskabsbog 31/5 1637, at han havde lovet for Jens Rasmussen for 34 daler. ingen mødte, blev opsat i 4 uger.

** Villum Skot buntmager tiltalte Tomas Tomasen sst for en rigsdaler for sine bøder, som han er faldet for i buntmagerlavet, så fremstod Tomas Tomasen og udlagde samme bøder.

8/8 1639.

** Niels Nielsen kandestøber. denne tvistige sag imellem Niels Kandestøber og Tomas Tomasen anlangende ord, Tomas Tomasen skulle have sagt om Laurits Jensen Kuld sst, blev optagen til i dag måned.

** N Madsen for Mogens Christensen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld, de ham skyldig er. ingen mødte, blev tildømt at betale eller derefter at have udlæg.

** Ove Sørensen for Laurits Jacobsen Møller havde stævnet Karen Nielsdatter, salig Jacob Andersens efterleverske i Kalundborg, så og Jens Christensen rådmand sst for gæld, salig Jacob Andersen ham skyldig var, eftersom de er hans arvinger, nemlig 150 sletdaler efter hans brevs indhold, dateret Århus 29/6 1621. ingen mødte, blev optagen til i dag 14 dage.

** Niels Madsen på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de 8/8 sidst forleden var til syn til en soldat liggende til Jacob Basballes sst ved navn Claus Brunsvig, da så de, at han var trælslagen og lå i sin seng, og for dem klagede, at som han 19/7 sidst forleden kom gående ud af den liden gyde ved Munkeport, da kom 3 bønder med spyd og de slog ham alle 3, så han måtte bæres til byen. varsel til Jørgen Lauritsen i Norring.

** Wulf Baltsersen byfoged. 8 mænd vidnede, at de så og hørte, at Christen Jensen Kjær sst stod udenfor tinget og gjorde byfogden og byskriveren ulyd, som de i deres embede havde at forrette.

** Jens Lauritsen rådmand for Maren Lauritsdatter salig mester Jens Jacobsens sst. efterskrevne vidnede, at de nu i dag vurderede efterskrevne gods, som Maren Lauritsdatter havde i pant af Margrete Eriksdatter sst for 9 skilling med sin rente i 10 år, som er halvsjette daler, og tilbød hende det at løse inden 14 dage.

** Jens Eriksen. efterskrevne vidnede, at de nu her ved tinget vurderede efterskrevne gods, som Jens Eriksen havde i pant af Søren Knudsen i Nebsager i Bjerre herred, og tilbød ham det at løse inden 14 dage.

** N Madsen på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de 20/7 sidst forleden var til syn til en soldat liggende til Jacob Basballes ved navn Claus Brunsvig, og da så de, at han havde en stor åben skade oven i hans hoved og en stor skade i den venstre side af hans hoved, som han beskyldte en bonde, som slog ham med et spyd samme skade 19/7 sidst forleden. varsel til Jørgen Lauritsen i Norring.

** Mikkel Clausen for Karen Hansdatter sst. i denne tvistige sag imellem Karen Hansdatter og Maren Madsdatter sst efter opsættelses bemelding, anlangende den tvistighed om deres regnskab og den kvittans, Maren Madsdatter skal have i stykker revet, blev således afsagt, så efterdi bevises, Maren Madsdatter samme kvittans at have sønderrevet, og hun selv vedgår kvittansen at have annammet og hos sig beholdt, hvormed hun har sig forseet og derfor bør at lide tiltale. belangende regnskaberne, Maren Madsdatter mener ikke ret at være overregnet, henfandt byfogden for overkøbmand.

** Søren Jensen i Randers for velb Otte Marsvin til Dybæk efter opsættelses bemelding tiltalte Søren Nielsen smed sst, for han skal have slået en af hans stævningsmænd Christen Nielsen i hans ansigt, og på gaden antastet den anden stævningsmand Jørgen Rasmussen, så han måtte bede og tigge sit liv af ham. Søren Smed mødte og benægtede, at han ikke har gjort Christen Nielsen sår eller skade. og blev derpå således afsagt, og efterdi ikke bevises Søren Nielsen Smed at skal have slået Christen Nielsen i Rigtrup nogen sår og skade, uden Christen Nielsens egen sigtelse, og som Søren Smed højligt benægter, da vidste byfogden ikke Søren Nielsen smed fra sit liv at dømme, men sagen for overdommer at indkomme.

** idem. Wulf Baltersen byfoged sst tog til sig opsættelsen og alle dokumenter, som fremlagdes i den sag imellem Søren Jensen på Otte Marsvins vegne og Søren Smed her i Århus, og lovede at give dem beskrevet under besegling til i dag 8 dage.

15/8 1639.

** Christen Lauritsen i Norring for Jørgen Lauritsen sst. Jens Lauritsen og Kirsten Christensdatter vidnede, at de 19/7 sidst forleden var i Århus og da så de, at Jørgen Lauritsen i Norring holdt for Knud Lauritsens dør på gaden, og der han ville køre af sted, da kom der en soldat Claus Brunsvig løbende og slog Jørgen Lauritsen et par ørenfigen, og derefter løb ind i sit kvarter efter sin degen, og da kom Rasmus Gylling og hjalp Jørgen Lauritsen fra soldaterne på gaden. senere, da Jørgen Lauritsen kom til Munkeport, da stod Claus Brunsvig og en anden soldat med dragne kårder og gav sig i parlament med ham, og da bad ham dem for Guds skyld, de ville lade ham fare med fred, og de ville ikke, så han måtte af vognen og redde sit liv.

** Rasmus Pedersen i Bendstrup for velb Axel Arenfeldt. denne tvistige sag imellem ham og Peder Mortensen snedker i Århus blev fremdeles opsat til i dag 14 dage førstkommende.

** Jacob Lauritsen for Hans Bader lovligt 3.ting, det han har opkaldt sandemænd her i Århus, at de i dag 8 dage skulle komme her til ting, sværge og gøre deres ed og tov over Jacob Hansen soldat sst for sår og skade, han har gjort på Hans Bader efter syn, klage og vidnesbyrds lydelse.

** Jens Lauritsen for Laurits Nielsen i Sabro og Rasmus Nielsen i Århus, eftermålsmænd efter salig Jens Bysvend sst, og på deres vegne fremlagde efterskrevne skriftlige klage lydende: er dette min klage over Jens Staffensen og Tomas Staffensen doblere, som langsommelig tid har haft deres værelse hos Smed Rasmus på Brobjerg, fordi de på tirsdag aften sidst forleden 14 dage, som var 30/7 i Knud Bøssemagers hus skælmskagtigt har ihjel skudt Jens Bysvend, eftersom han var i sin lovlige bestilling efter KM og sin øvrigheds befaling.

** idem. efterskrevne vidnede, at de 31/7 sidst forleden var til syn til salig Jens Nielsen bysvend sst, som lå død i Knud Bøssemagers hus, da så de, at han var skudt ind under hans venstre patte og bag ud igen.

** idem. Knud Matiasen bøssemager og hans hustru Kirsten Mikkelsdatter fremlagde efterskrevne deres skriftlige vidne lydende: at nu på tirsdag var 14 dage sidst forleden kom to karle Jens og Tomas i mit hus, og Jens begærede, at jeg ville forfærdige ham noget på sin bøsse, hvilket jeg og efterkom, og der låsen var færdig, kom salig Jens Bysvend og bad den ene karl Jens, at han skulle gå med ham ned til borgmester, hvortil han svarede, at det ikke skulle ske i aften, da greb Jens Bysvend fat i ham, og Axel Bysvend kom ind ad bagdøren med sin degen og huggede til Jens, og i det samme skød Tomas løs med sin bøsse og dræbte Jens Bysvend, og i det samme gik Axel Bysvend ud af døren. så greb jeg med min fattige hustru fat på Tomas og ville have holdt ham i huset og råbte om hjælp, så sled Jens, hans staldbror, mig og min hustru løs fra ham og gik så straks ud af døren, og ved intet, hvor de siden blev af.

** Axel Ebbesen bysvend klagede og kærede på Jens Staffensen dobler, som havde sit værelse hos Smed Rasmus på Brobjerg sst, at eftersom han 30/7 sidst forleden efter borgmester Søren Frosts befaling var udsendt til ham, som han sad til Claus Badskærs sst, at han skulle komme til borgmester, han ville forhøre ham, der havde en ålemand klaget på ham, at han havde fradoblet ham hans penge og ål, og der han kom til ham og bad, han skulle gå til bemeldte borgmester, da svarede han, at han havde intet med borgmester at bestille, og ikke jeg skulle true ham til at gå til borgmester, og i det samme stak han ham i hans venstre arm en blodig skade og løb så ned ad Vestergade, og ikke vidste, hvor han afblev før om aftenen, han var med at skyde Jens Bysvend ihjel.

** Knud Pedersen i Mårslet lod fordele efterskrevne.

** Augustinus Miller for Anne Henriksdatter sst. Christen Adsersen borger sst med fuldmagt af Terkild Christensen, borger i Horsens, gav Anne Henriksdatter afkald og kvittering for al hvis arv Terkild Christensen på sin hustru Karen Madsdatters vegne arveligt var tilfaldet efter Anne Henriksdatters husbond salig Mads Sørensen skomager, som boede og døde i Århus.

** N Madsen for Rasmus Jensen i Framlev lod fordele Søren Rasmussen Låsby sst for 38 mark, han har annammet af ham for en sag at forfølge til Framlev herreds ting, og i lige måder lod han ham fordele for sagen, han ikke har forfulgt.

** N Madsen på KM vegne gav til kende, at det var nu i dag lovligt hans 4.ting, at han har kaldt på sandemænd sst, at de i dag skulle møde og gøre deres ed og tov over Peder Jensen væver sst for Else Ibsdatter sst, han desværre skal have dødslaget, og for sandemændene fremlagde efterskrevne tingsvidner, klagevidne og opkrævelsesvidne her af tinget 11/7, 18/7, 25/7 og 8/8 sidst forleden. så blev opnævnt to dannemænd, hvilke der tog hverandre i hånd og tilfyldte sandemænd sst at gøre deres ed og tov i samme sag og det retteligt at skille, som det sig bør, så fremstod efterskrevne sandemænd og gjorde deres ed og tov således, at som de selv i sandhed har ledt og udspurgt i denne sag, at Peder Jensen væver for samme dødssag skal være bortrømt, og han Else Ibsdatters banemand at være, tilmed han ikke heller personligt har sig på tinge har ladet erskinne, ej heller nogen på hans vegne til genmæle har villet svaret for sagen at kunne befries, vidste de ikke Peder Jensen for Else Ibsdatters død at befri, men svor ham hendes bane på og fra hans fred.

** Jens Lauritsen Borum rådmand for sin søster Maren Lauritsdatter salig mester Jens Jacobsen Krogs efterleverske og på hendes vegne på den ene og Peder Jensen locat i Århus domskole på sine egne og sin bror Jørgen Jensen i hans egen nærværelse hans vegne, item Christen Carlsen rådmand og overformynder sst på Maren Jensdatter, Margrete Jensdatter og Karen Jensdatters vegne på den anden side, de stod for tingsdom og bekendte, at de 12/8 sidst forleden i gode mænds nærværelse var over et venligt skifte og skiftede og delte alt hvis gods, boskab og ejendom, som fandtes efter salig mester Jens Jacobsen Krog, fordum læsemester sst, halvparten til Maren Lauritsdatter og den anden halvpart til hendes 5 børn, og hvad da enhver af fornævnte børn tilfaldt efter deres far blev i boet hos deres mor bestående, indtil de det behov har, undtaget hvis bo og boskab, som Peder Jensen selv tilfaldt, annammede han selv til sig, hvorefter Peder Jensen på sine egne og sin bror Jørgen Jensens vegne og Christen Carlsen på Maren, Margrete og Karen Jensdatters vegne gav Maren Lauritsdatter afkald og kvittering for al ydermere skifte og jævning.

** N Madsen på KM vegne (uafsluttet)

22/8 1639.

** Hans Pedersen rådmand, Hans Jostsen og Rasmus Værn dette års takserborgere, og Peder Rasmussen forrige års kæmner. bysvende bestod, at de 11/8 og 14/8 sidst forleden efter begge borgmestre Søren Frost og Peder Pedersen deres befaling var hos Anders Lydiksen og advarede ham, at han skulle møde på rådhuset og med de andre takserborgere ligne skatten, og da svarede han dem, at han blev ikke hjemme men havde andet at bestille. derimod blev fremlagt Anders Lydiksens efterskrevne skriftlige svar lydende: eftersom mig for berettes i dag 8 dage at være varsel given for vidner og spørgsmål, dog ikke navngivet dagen og stedet, fra de dannemænd Hans Jostsen og Hans Pedersen, så efterdi jeg ikke ved, de dertil nogen årsag har, begærer jeg, om de ville føre nogen vidner mig angældende, deraf at måtte genpart meddeles, hvad spørgsmål sig belanger, agter jeg ikke synderligt at svare dem dertil, men har de mig for nogen ord eller sag at beskylde, kan de søge mig lovligt. ex Århus /8 1639 Anders Lydiksen.

** N Madsen for Peder Juel lydeligt lod fordele for hovedgæld Anders Christensen skolemester på Brobjerg for 10 mark.

** N Madsen på KM vegne stod nu for tingsdom lovligt sit 3.ting det han har kaldt på sandemænd sst, at de i dag 8 dage skulle komme her til ting og gøre deres ed og tov om hvis sår og skade, som er gjort på Claus Brunsvig soldat sst, og til samme hans skade den rette skademand oplede.

** Johan Wesling af Amsterdam for sin husbond Goris de Wert. denne tvistige gældssag imellem Goris de Wert og Wulf Baltsersen byfoged sst blev opsat til i dag 8 dage.

** N Madsen for Tomas Olufsen skrædder havde stævnet Claus Badskær sst og ham tiltalte for gæld, nemlig for 61 kander og 7 stobe 6 skillings øl. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** Laurits Rasmussen for salig Christen Ibsens efterleverske og arvinger havde stævnet Augustinus Badskær sst og ham tiltalte for 21 daler efter salig Christen Ibsens regnskabsbogs indhold. ingen mødte noget dertil at svare, blev opsat til i dag måned.

** idem tiltalte Ove Sørensen skriver på Brobjerg sst for 12 daler efter salig Christen Ibsens regnskabsbog. ingen mødte blev opsat til i dag måned førstkommende.

** Ove Sørensen. Laurits Rasmussen kleinsmed bekendte, at han tiltalte Ove Sørensen på alle salig Christen Ibsens arvingers vegne efter hans regnskabsbøger.

** Christen Nielsen Juel. Søren Rasmussen Låsby solgte og skødede til Christen Nielsen Juel et hans hus, jord og ejendom, som han nu selv iboer, liggende på Vestergade østen til Oluf Tilst og vesten til Oluf Nielsen sst deres huse og ejendom og strækker sig i nør med sit gårdsrum op til hospitalshaven, med en halv brønd, som dertil i gården er liggende.

** N Madsen for Hans Klodt. i denne tvistige sag imellem Hans Klodt og Hans Kock blev således afsagt, at efterdi det er ære og lempe angældende, vidste byfogden ikke imod KM forordning deri at dømme, men sagen for sin tilbørlige dommer at indkomme.

** Hans Lauritsen prokurator for Hans Lidt Bader fremlagde efterskrevne skriftlige vidne, hvori Johan Körser barbersvend på tysk aflægger sit vidnesbyrd om slagsmålet mellem Hans Bader og Jacob Hansen soldat sst.

** Folmer Tomasen kæmner på borgmester og råds vegne tiltalte efterskrevne, som rester med deres udlovede og bevilgede skat. ingen mødte noget dertil at svare, blev tildømt at betale.

29/8 1639.

** N Madsen for Niels Hadsten i Randers. denne tvistige gældssag imellem Niels Hadsten og Sidsel Nielsdatter og hendes børn sst blev opsat til i dag måned.

** N Madsen for Peder Jacobsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Christen Lauritsen Kå lod fordele for hovedgæld Anders Kleinsmed bag klostret for et egeskrin, som han for ham har at beslå, endnu for 7 mark, som han på arbejdslønnen har oppebåret, samt brevpenge og stævningspenge 4 mark.

** Anders Lydiksen. efterskrevne vidnede, at det i Guds sandhed er dem vitterligt, at de ikke har seet, at Anders Lydiksen har brugt noget købmandsskab med korn eller ølsalg, men med tømmer og lægter at have brugt købmandsskab.

** Jacob Lauritsen på salig Jens Bysvends arvingers og byens vegne havde stævnet Knud Matiasen bøssemager og hans hustru Kirsten Mikkelsdatter og dem tiltalte, for de ikke havde taget og anholdt Tomas Staffensen og Jens Staffensen, som på morderisk vis uden al årsag har dræbt Jens Nielsen bysvend sst, mente, at de burde stande til rette derfor og bøde efter KM forordning. blev opsat til i dag måned førstkommende.

** N Madsen på KM vegne. sandemænd her i Århus gjorde deres ed og tov således, at efter sandt kundskab, som de har opledt og udspurgt og i sandhed selv har forfaret, at Claus Brunsvig har ligget i vej og sti for Jørgen Lauritsen i Norring, så han har været nødt til at værge sit liv og gøre nødværge, da svor de Jørgen Lauritsen kvit for vold og den tiltale i alle måder.

** Rasmus Pedersen i Brendstrup for velb Axel Arenfeldt til Vosnæs. i den tvistige sag imellem Axel Arenfeldt og Peder Mortensen snedker afsagde byfogden således for rette, efterdi fremlægges gode mænds taksering, som efter KM befaling har takseret, hvor meget enhver burde at give Axel Arenfeldt til gerningspenge, for de for ægt og arbejde er fri, da bør Peder Mortensen sine gerningspenge at udgive. belangende, at han fra gården har bortført hø og korn, gården til skade, dermed har han gjort imod recessen og bør derfor at stande den gode mand til rette. hvad gårdens bygfældighed angår, fremlægger Peder Mortensen et tingsvidne af Hasle herreds ting 1/5 1637, synsmænd da har synet gården at være forfalden, der han den antog, for 80 sletdaler, og efter synsvidne 6/5 1639 ikke at være forfalden uden på 35 sletdaler, så sees dog, at han gården med bygning har forbedret, hvorfor byfogden ikke hans ulempe i den post kan kende, men han for den posts tiltale fri at være.

5/9 1639.

** Jens Jensen vintapper tilspurgte Folmer Tomasen apoteker sst, om han ikke sidst forleden år udskibede nogle hundrede tønder korn, så vel som i år, både her fra byen og fra Randers, som han ville bevise, hvortil Folmer Apoteker svarede, at han til denne dag havde ikke Jens Vintapper at svare. så tilspurgte Jens Vintapper Folmer Apoteker, hvad forlov han havde til at sælge vin og tysk øl, hvortil han svarede, at han havde forlov dertil og KM brev.

** Folmer Tomasen apoteker fremlagde efterskrevne skriftlige forbuds seddel lydende: lader hermed venligen advare og påminde Jens Jensen vintapper, at han forholder sig efter KM brev, og inden sankt Mikkels dag enten afskaffer sin vinhandel, så og ølsalg, så vel også at udføre fra byen korn, smør eller andre varer, eller og at han afskaffer sin specerihandel og andre sådanne varer, hvis ikke han til den tid vil lide tiltale, som den KM brev ikke vil agte, kan vide sig at rette og for skade at tage vare. Århus 5/9 1639 Folmer Tomasen egen hånd.

** Jens Jensen vintapper fremlagde efterskrevne KM missive til lensmanden, at han tilholder Wulf Baltsersen af afskaffe speceri og det ikke fal holder, anseende det er apotekeren privilegeret der sst fal at holde, og apotekeren derimod tilholder sig intet med anden købmandsskab, men alene at leve af sit apotek. Flensborghus 8/5 1638 Christian.

** N Madsen for Jens Iversen bager lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Jacob Lauritsen for Laurits Nielsen i Sabro og Rasmus Nielsen i Århus, eftermålsmænd efter Jens Nielsen bysvend, lovligt det 3.ting det han har kaldt på sandemænd sst, at de i dag 8 dage skulle komme her til ting og gøre deres ed og tov om Jens Nielsen bysvends død, som 30/7 sidst blev ihjelskudt, og oplede hvad ham til liv og bane ladet var.

** N Madsen for Rasmus Poulsen foged i klostret. denne tvistige gældssag imellem Rasmus Poulsen og Søren Nielsens arvinger sst blev opsat i 4 uger.

** N Madsen for Augustinus Badskær. denne tvistige gældssag imellem Augustinus Badskær og Christoffer Jensen stenhugger i Hoved blev opsat i 4 uger.

** Folmer Tomasen på byens vegne tiltalte efterskrevne, som rester med deres udlovede borgerskabspenge. ingen mødte noget dertil at svare, blev fordi opsat i 14 dage.

** N Madsen for Laurits Madsen forrige skriver på Århusgård. denne tvistige sag imellem Laurits Madsen og Christoffer Jensen stenhugger i Hoved anlangende det korn, Christoffer Jensens hustru Ellen Hansdatter annammede af Laurits Madsen, som tilhørte KM, at gøre i malt, blev opsat i 4 uger.

** N Madsen for Wulf Baltsersen. denne tvistige gældssag imellem Wulf Baltsersen og salig Terkild Saxes hustru og medarvinger, efterdi ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** idem. denne tvistige gældssag imellem Wulf Baltsersen og hans andre kreditorer blev og opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Christoffer Jensen stenhugger lod fordele Jochim Remmer borger sst for brevpenge, som han har lovet at betale.

** Henrik Mogensen domkirkens ridefoged på Århus kapitels vegne. i denne tvistige sag imellem Århus kapitel og salig mester Niels Spentrups arvinger anlangende 160 rigsdaler, salig mester Niels Spentrup til Århus kapitel for hr Gregers Tomasen lovet og godsagt har med sin rente på rente, som de omtvistede, blev således afsagt, så efterdi fremlægges salig mester Niels Spentrups egen hånd og segl, at have som en tro forlover lovet og hæftet for hr Gregers Tomasen i Vitten til Århus kapitel for 160 rigsdaler, og ikke bevises på samme hovedbrev at være betalt, da er således afsagt, at salig mester Niels Spentrups arvinger og medarvinger, nemlig hr Jens Brask i Kovsted, hr Christen Nielsen i Rårup, som er værge for salig mester Christen Hansens børn, som er Hans Christensen, Christen Christensen, begge Karen Christensdatter og Lisbeth Christensdatter, så og hr Lambert Christensen i Spentrup på sine egne og på sin søster Maren Christensdatters og broderbørns vegne, bør salig mester Niels Spentrups forløftebrev at holde og betale med sin rente og rente på rente fra 1621.

** Mikkel Clausen for Christen Kå sst fremlagde efterskrevne brev, lydende: kendes vi efterskrevne Niels Pedersen forrige foged i Søbygård på Lolland og Christen Andersen, født i Urup ved Randers gør vitterligt, at eftersom Christen Kå i Århus på sine egne og sine medreders vegne har af os været vort kundskab og vidne begærende, hvorledes det tilgik på rejsen fra Nakskov og til deres skude stødte, eftersom vi var heden borte med dem, da om tirsdag aften 16/7 sidst udenfor den fynske rev satte deres styrmand Hans Rasmussen Malling sejlene til og gik nordost i, da spurgte skipperen Christen Kå ham til, hvi han gik så meget i nordost, da svarede styrmanden, at han ville så tage Samsø ind, men skipperen ankede nogle gange derpå og bad ham for Guds skyld, han skulle vare, hvor han gik sin kurs, da svarede han, at han vidste sin kurs vel, og gik alt i nordost som tilforn, og der det begyndte at dages stod skipperen og Jens Sørensen i skuden og råbte, at de så et land forud, da svarede styrmanden, det var Tunø, han havde gået sin kurs ret og løb alt nærmere til landet og løb så skuden ind på revet af Vejrø. datum Århus 19/7 1639. Niels Pedersen egen hånd CAS.

** idem for Christen Kå. Jens Sørensen indvåner sst vidnede, at han var med på rejsen fra Nakskov og til han og hans medreders skude stødte, da om tirsdag aften 16/7 sidst forleden vi kom sejlende udenfor den fynske rev, satte deres styrmand Hans Rasmussen Malling sejlene til og gik nordost i, da spurgte skipperen Christen Kå ham til, hvorfor han gik så meget i nordost, da svarede styrmanden, at han ville så tage Samsø ind, men skipperen ankede nogle gange derpå og bad ham for Guds skyld, han skulle vare, hvor han gik sin kurs, da svarede han, at han vidste sin kurs vel, og gik alt i nordost som tilforn, og der det begyndte at dages, stod skipperen og Jens Sørensen i skuden og råbte, at de så et land forud, da svarede styrmanden, det var Tunø, han havde gået sin kurs ret og løb alt nærmere til landet og løb så skuden ind på revet af Vejrø., så den der blev stående.

** Wulf Baltsersen tilspurgte Folmer Tomasen apoteker, om han havde forlov at holde vin, tysk øl og anden fremmed drik fal, hvortil han svarede, at han havde forlov dertil.

** N Madsen for doktor Morten Madsen superintendant og hr Svend Hansen efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Tomasen snedker i Ry for en skive og en kiste, han efter sit brevs indhold har lovet at forskaffe doktor Morten Madsen og hr Svend Hansen, og blev derpå afsagt således, efterdi fremlægges Peder Tomasens brev, hvori han forpligter sig til at gøre færdig for doktor Morten Madsen en egeskive 2 1/2 sjællandske alen lang, 7 1/2 jyske kvarter bred, og for hr Svend Hansen en egekiste 7 kvarter lang af sit eget tømmer, da vidste fogden ikke andet herom at afsige, end at Peder Tomasen jo bør sit brev at holde, eller derfor at lide tiltale med høringsdele.

12/9 1639.

** Oluf Lauritsen spillemand på sine egne vegne på den ene og Christen Carlsen rådmand og overformynder på Oluf Lauritsens børn nemlig Karen Olufsdatter, Gertrud Olufsdatter og Helvig Olufsdatter deres vegne på den anden side bekendte dem 2/9 sidst i gode dannemænds overværelse været har over et venligt skifte og skiftet og delt alt hvis arv og gods, som fandtes efter Oluf Lauritsens hustru salig Maren Jacobsdatter, halvparten til Oluf Lauritsen og halvparten til børnene, og da tilfaldt hver af de tre børn 14 sletdaler, hvilken deres mødrene arv, deres far Oluf Lauritsen bepligtede sig at give dem, når de eller deres myndige værger det er begærende.

** N Madsen for Rasmus Nielsen rådmand. Jep Nielsen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 400 sletdaler, og derfor til underpant satte Rasmus Nielsen en hans gård, han nu selv iboer, liggende på Brobjerg østen til adelgaden, sønden op til Søren Frachers gård og norden op til Jens Simonsens hus med sin hosliggende kornhave bag gården, som strækker sig øster på til Rasmus Nielsens egen kornhave, som han købte af Terkild Saxe, så og et fuldt gårdsavl i alle Århus vange.

** Ove Sørensen tilspurgte Peder Christensen, salig Christen Ibsens søn, om han ville eller turde ved hans højeste ed benægte, at han ikke har annammet 7 daler på den gæld, han var salig Christen Ibsen skyldig, hvortil Peder Christensen svarede, at når han blev lovligt stævnet derfor, ville han svare dertil.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged efter opsættelses bemelding tiltalte Søren Rasmussen i Ravnholt for gæld, han ham skyldig er efter regnskabsbogs indhold dateret 21/5 1637, da lovede Søren Rasmussen for Jens Rasmussen for 34 daler, og desuden rester på hans egen gæld 11 daler, som han blev tildømt at betale.

** Christen Carlsen rådmand gav til kende, at det var i dag hans 1.ting, han havde tiltale til Ditlev Nielsen bager og Rasmus Hansen begge borgere sst, for de skal have faldet i hans og Søren Clemendsens køb med noget rug, som de har afkøbt velb jomfru Lisbeth Friis til Vosnæsgård. derimod fremlagde Ditlev Nielsen og Rasmus Hansen jomfru Lisbeth Friises efterskrevne seddel, hvori hun kendes at have solgt Ditlev Nielsen og Rasmus Hansen begge bagere og borgere i Århus 50 tønder rug, og ydermere bekendte hun i samme seddel, at 1/9 var Jens Iversen bager i Århus hos hende og afkøbte hende 2 tønder rug af.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged tiltalte Hans Andersen hospitalsforstander sst for gæld efter hans regnskabsbog. Mikkel Clausen mødte på Hans Andersens vegne og gav til kende, at han havde regnskab derimod. blev sagen opsat til i dag 14 dage førstkommende.

** idem for Wulf Baltsersen byfoged tiltalte fornævnte Hans Andersen for forløfte for Laurits Lauritsen 20 sletdaler efter hans brevs indhold. på begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Ove Sørensen for Laurits Jacobsen møller. denne tvistige sag imellem Laurits Møller og salig Jacob Andersens arvinger, hans hustru Karen Nielsdatter i Kalundborg og Jens Christensen rådmand i Århus anlangende 100 sletdaler, som Laurits Møller af dem fordrer, blev opsat til i dag måned.

** Jacob Lauritsen for Laurits Nielsen i Sabro og Rasmus Nielsen i Århus, eftermålsmænd efter salig Jens Nielsen bysvend. Jacob Lauritsen gav til kende, at han har kaldt på sandemænd sst, at de i dag skulle gøre deres ed og tov om salig Jens Nielsen bysvends død og den rette banemand til hans død udlede, og for sandemændene fremlagde efterskrevne tingsvidner her af tinget 15/8 sidst forleden. derimod at svare fremstod Mads Andersen i Paderup på Jens Staffensens og Tomas Staffensens vegne og fremlagde efterskrevne tingsvidner af Tånum birketing 24/8 1639. hvor Jens Staffensen, barnfødt i Linderum i Vennebjerg herred, på sin egen og hans bror Tomas Staffensens vegne gav last og klage over Axel Bysvend i Århus, for han 30/7 sidst forleden, da de var i Knud Bøssemagers hus i Århus, er kommet ind af bagdøren med blottet dagen og har hugget og stukket på dem begge. endnu blev fremlagt et tingsvidne af Tånum birketing, hvori efterskrevne vidnede, at de 17/8 var syn til Jens Staffensen, da så de, at han havde et forfærdeligt stort åbent sårmål i den venstre skulder samt andre hug og slag. derhos for tingsdom tilbød Mads Andersen for Jens Nielsens død sølv, penge, bod og bedring til hans slægt og blodsforvandte, efterdi som han formente drabet at være gjort i nødværge. så fremstod efterskrevne sandemænd og gjorde deres ed og tov således, efter sand kundskab, som de har opledt og udspurgt og i sandhed selv forfaret med samme drab, at Tomas Staffensen har ihjelskudt Jens Nielsen bysvend, som var udskikket på KM og byens vegne, og for samme dødssag skal være bortrømt, da svor de Tomas Staffensen derfor en fuld manddød over og fra sin fred.

** Mads Andersen i Paderup på Tomas Staffensens vegne, som har dræbt og ihjelskudt Jens Nielsen bysvend i Århus, og på fædrene og mødrene vegne synligt udlagde på tinget 2 sale landbod efter loven i guld og penge, som Jens Lauritsen prokurator i Århus på salig Jens Nielsens slægt i byrd og blodsforvandtes vegne af Mads Andersen annammede og oppebar.

19/9 1639.

** Jens Nielsen Hammel. Anders Sørensen Sørup underdegn til domkirken solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Jens Hammel og hans arvinger et hans hus og våning med tilliggende have liggende på Vestergade næst vesten fra Jacob Matiasen Remmer og næst østen fra Peder Jensen Tunglund deres gårde og næst sønden fra Laurits Jacobsen forrige møller i Århus mølle hans have.

** Jacob Abel for hr Christen Nielsen præst i Hornslet. Mikkel Clausen borger sst med fuldmagt af Christoffer Jensen stenhugger i Hoved solgte og skødede fra Christoffer Jensen og til hr Christen Nielsen to Christoffer Jensens gårde, som tilforn har tilhørt Jens Stenhugger fordum borger sst, liggende på Vestergade østen til Tomas Olufsens gård og vesten til hr Jørgen Pinds gård og strækker sig sønder på fra gaden til Århus å med hosliggende have ved gården og to gårdsavl, som dertil er liggende i alle Århus vange.

** N Madsen for Hans Pedersen rådmand. Peder Nielsen Bonde borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Hans Pedersen 32 sletdaler, og derfor til underpant satte Hans Pedersen en hans kornhave liggende for Århus imod Kohøjsbakke norden næst Søren Frosts borgmester sønden næst Karen Ludvigsdatter og østen næst Jens Christensen rådmand sst deres haver.

** N Madsen for Rasmus Heitwinkel. denne gældssags tiltale imellem ham og salig Anders Bertelsens hustru og hendes børn blev opsat til i dag 14 dage.

** Mikkel Clausen for Christoffer Jensen løjtnant i Skanderborg len. efterskrevne vidnede, at de 12/9 sidst var hos Søren Jensen Ans og hans hustru Birgitte Pedersdatter sst og tilbød dem skøde på de to gårde, han har købt af Christoffer Jensen og æskede betaling efter købebrevs indhold.

** N Madsen for Folmer Tomasen apoteker. denne sag imellem Folmer Tomasen og nogle af borgerskabet, som rester med deres borgerskabspenge, blev opsat til i dag 14 dage.

** Poul Ankersen i København for Bartolomeus Hagensen sst og på hans vegne tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens efterleverske sst for 200 enkende specie rigsdaler efter hans udgivne håndskrift, dateret København 1/6 1636, og efterdi salig Anders Bertelsen har sig i sit håndskrift forpligtet sig eller sine arvinger een for alle at betale, da mente han, det Margrete Poulsdatter bør at betale ham 200 rigsdaler med rente. Mikkel Clausen mødte på Margrete Poulsdatters vegne og fremlagde hendes skriftlige svar, hvori hun tilbyder udlæg i hendes og hendes børns gård ved Mindet. og blev derpå således afsagt, at Margrete Poulsdatter inden 2 sole efter stadsretten bør hendes salig husbonds forskrivning at efterkomme og betale eller derefter være nam og vurdering undergiven.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged. denne tvistige sag imellem Wulf Baltsersen og Gertrud Jacobsdatter i Ringkloster blev fremdeles, efterdi ingen mødte, optagen til i dag måned.

** N Madsen for Rasmus Nielsen rådmand. Ove Rasmussen Pilgård borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 50 sletdaler, og derfor skal han have pant i den gård, Ove Rasmussen Pilgård nu iboer.

26/9 1639.

** Anders Pedersen Højen. Poul Nielsen borger sst solgte og skødede til Anders Pedersen en hans have liggende for Århus ovenfor Kohøjsbakken sønden til Jens Christensen rådmands have vesten op til Jens Madsens have norden op til Niels Ibsen rådmands have og østen op til Christen Carlsen rådmands jord.

** Niels Sørensen for Rasmus Nielsen rådmand. Jørgen Svendsen borger sst med fuldmagt af Henrik Bloch rådmand i Randers bekendte Henrik Bloch af ret vitterlig gæld skyldig er Rasmus Nielsen 300 sletdaler, og derfor pantsatte til Rasmus Nielsen en Henrik Blochs gård, som han på sin hustru Sidsel Pedersdatters vegne efter hendes far salig Peder Pedersen i Folby, fordum ridefoged til Skanderborg, arveligt er tilfaldet liggende i Århus på Rosengade vesten næst Christen Jensen Kjærs gård og østen næst mester Påske Jensens bod, med sin hosliggende have bag gården, som strækker sig nør til Graven, så og et fuldt gårdsavl til samme gård i alle Århus vange.

** Christen Lauritsen Kå. denne tvistige sag imellem ham og hans medreders styrmand Hans Rasmussen Malling sst, som efter tingsvidnes lydelse har løbet deres skude på grund, blev opsat til i dag måned, efterdi ingen mødte noget dertil at svare.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged. denne tvistige gældssag imellem Wulf Baltsersen og Hans Andersen hospitalsforstander sst anlangende gæld blev fremdeles optagen til i dag måned.

** idem for Wulf Baltsersen. denne tvistige sag imellem Wulf Baltsersen og Hans Andersen anlangende det løfte for Laurits Lauritsen blev opsat til i dag måned.

** Jacob Lauritsen for Jørgen Jacobsen. denne tvistige gældssag imellem Jørgen Jacobsen og hans kreditorer udenbys, efterdi ingen mødte noget dertil at svare, blev opsat til i dag 14 dage.

3/10 1639.

** Knud Rasmussen i Malling bispegård på KM vegne tiltalte Peder Simonsen borger sst for malt, han imod KM brev har ladet male i Kærbygårds mølle. Peder Simonsen mødte og svarede, at det var hans malt, som var taget og indført i hospitalet og havde det fortoldet hos borgmester. blev opsat til i dag 14 dage.

** Mikkel Clausen for Bernt Klodt møller oplyste en vogn med 2 hopper for og et føl derhos, og på vognen 3 tønder malet malt i sække, som nu findes i her i hospitalet stående, og det er indført til en kendelse, at de har været på andre steder imod KM brev at lade deres korn male. så tilspurgte Claus Knudsen Mikkel Clausen, om det var de 2 hopper, føl og vogn, han oplyste, som han på Christoffer Skades vegne ledte efter, hvortil Mikkel Clausen svarede, at Claus Knudsen måtte gå i klostret og se, om det var dem, han ledte efter eller ikke.

** Claus Knudsen for velb Christoffer Skade til Kærbygård fremlagde efterskrevne klage lydende: er det min last og klage, at min tjener Rasmus Jacobsen Møller er frarøvet på tirsdag morgen, som var 10/9, på Studsgade sine hopper og vogn og et føl dermed, og med mere medhavende gods, som var på samme vogn, og var det to karle, som det har bortført, og nu lyses og ledes efter samme gods, og nogen godtfolk sådanne folk, som sådant har gjort, kunne opspørge, jeg kunne fange kundskab på dem, vil jeg forskylde deres umage. Kærbygård 26/9 1639 Christoffer Skade.

** idem for velb Christoffer Skade. Hans Andersen hospitalsforstander lydeligt bekendte, at to af møllersvendene i Århus mølle har kort tid siden indført i hospitalet en vogn med to hopper og et føl derhos, og på vognen nogle sække med korn i, og var gerne begærende, at han måtte blive det kvit.

** Ove Sørensen for sin datter Birgitte Ovesdatter. efterskrevne, eftersom de var tiltaget til syn til Birgitte Ovesdatter sst, de fremlagde deres efterskrevne skriftlige syn, lydende: 26/9 var vi underskrevne efter byfogdens befaling til syn til Birgitte Ovesdatter, Claus Badskærs hustru, da så vi, at hun lå i en seng og var meget blodig forpå hendes bryst, munden og næsen blå og blodig, og havde mange andre blå slag, så hun var ganske ynkeligt medhandlet og slagen, som hun sigtede og beskyldte hendes mand Claus Badskær, at han havde så ynkeligt slået og ilde handlet med hende uden al årsag.

** idem for sin datter Birgitte Ovesdatter lydeligt tilspurgte Claus Badskær borger sst, hvad årsag han har haft til, at han har så ilde handlet med hans hustru, hvortil han svarede, at Birgitte rev ham i hans skæg og tog fat i kæppen, han slog hende med, og brød den i stykker og stødte ham i hans pande med et stykke af kæppen, og dersom hun havde holdt sig som en ærlig dannekvinde burde i sit hus, da havde han ikke slået hende, og Ove Sørensen tilspurgte ham, om han vidste noget uærligt med hans hustru Birgitte, og om hun har skikket sig med nogen ulovlig gerning, siden hun kom i hans værge.

** Mikkel Christensen Kvottrup. efterskrevne vurderede efterskrevne gods, som Mikkel Christensen havde i pant af Søren Låsby borger sst, og tilbød ham det til løsen.

** N Madsen for doktor Morten Madsen superintendant og hr Svend Hansen kapellan og på deres vegne lod fordele Peder Tomasen snedker i Ry, for han ikke har holdt og efterkommet sit udgivne brev lydende på en uddragen egeskive til doktor Morten Madsen og til hr Svend Hansen en egekiste.

** N Madsen for Mikkel Lyng og på hans vegne lod fordele for hovedgæld efterskrevne.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** N Madsen for Laurits Madsen tiltalte Rasmus Lassen vognmand sst for 20 sletdaler, han Laurits Madsen skyldig er efter sit brevs indhold. ingen mødte, blev opsat i 4 uger.

** idem for Rasmus Heitwinkel. denne tvistige gældssag imellem ham og Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens blev opsat 4 uger.

10/10 1639.

** N Madsen for Hans Pedersen. Mikkel Clausen borger sst med fuldmagt af Sidsel Nielsdatter salig hr Søren Andersens efterleverske sst bekendte, at Sidsel Nielsdatter af ret vitterlig gæld skyldig er Hans Pedersen 200 sletdaler, og derfor til pant satte Hans Pedersen et Sidsel Nielsdatters stenhus, salig Clemend Orgemester iboede, liggende på Torvegade på den søndre side næst vesten til den gård, hun nu selv iboer, og næst østen til Maren Lauritsdatters gård, og i lige måder pantsatte hun ham den gårdsavl, som er liggende til den gård, hun nu selv iboer.

** Ove Rasmussen Pilgård. efterskrevne vidnede, at de i dag, som er 10/10, var til syn imellem Ove Rasmussen og Jens Andersen borger sst deres haver, da så de, at det gærde var slet øde, som er til den gård, Jens Andersen iboer, og Ove Rasmussens gærde stod færdigt, og nogen steds var der møg i Ove Rasmussens have af heste eller hopper, som han sagde dem, Jens Andersens heste havde gjort, og at hans folk havde gjort en sti over hans rug.

** Mikkel Clausen for Karen Hansdatter salig Jens Christensens og på hendes vegne lod fordele Maren Madsdatter for en kvittering på deres salig husbonds regnskaber, hun har taget fra Karen Hansdatter og sønderrevet, og efter doms formelding er tildømt derfor at lide tiltale.

** N Madsen for Søren Poulsen guldsmed havde stævnet Anne Knudsdatter blegekvinde sst med sin lovværge og hende tiltalte for 30 alen hørgarnslærred, alen 16 skilling, og 40 alen blårgarnslærred, alen 10 skilling, hun for ham har annammet at blege, og ikke kan igen bekomme. ingen mødt, blev opsat en måned.

** N Madsen for Margrete Knudsdatter. Margrete Knudsdatter gav last og klage på Niels Andersen Grøn sst, for at han slog hende i Søren Keldsens hus på tirsdag forgangen 14 dage en stor blodig skade i hendes hoved med spidsen af hans krykke, han gik med.

** idem for Margrete Knudsdatter. efterskrevne vidnede, at de 24/9 var til syn til Margrete Knudsdatter, og da så de, at hun havde en stor blodig skade i hendes pande, hvilket de afhjemlede. og nu stod Margrete Knudsdatter for tingsdom sigtede og beskyldte Niels Andersen Grøn sst, for han gjorde hende samme skade med spidsen af hans krykke, han gik med.

** idem for Margrete Knudsdatter. efterskrevne vidnede, at de 24/9 sidst forleden hørte og så i Søren Keldsens hus, at Niels Andersen Grøn sst jog Margrete Knudsdatter af storstuen ind i lillestuen med hans krykke, og samme tid stak hende i panden med jernpinken i krykken, så blodet udgik.

** idem for Margrete Knudsdatter. Margrete Knudsdatter gav last og klage på Niels Andersen Grøn sst for 3 alen klæde, han tog af en gammel kåbe, han skulle færdige for hende, og beholdt.

** Jacob Lauritsen for Karen Hansdatter havde stævnet Claus Skomager sst og ham tiltalte for 20 rigsdaler, han hende skyldig er. ingen mødte, blev fordi opsat til i dag 14 dage.

** Søren Rasmussen. Mikkel Terkildsen borger sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Søren Rasmussen og hans arvinger til evindelig ejendom at have, nyde, bruge og beholde, først al hvis lod og part, han på sin hustru Margrete Nielsdatters vegne efter hendes salig far Niels Christensen Glatved, fordum borger sst, hans død tilfaldt i det hus og ejendom, hendes mor Kirsten Andersdatter nu iboer, liggende ved Mindet norden næst Oluf Taftebjergs hus og sønden op til Peder Olufsens hus, dernæst hvis ham på sin hustrus vegne efter Kirsten Andersdatters død i samme hus kan tilkomme, som hun nu for dem har opladt og afstået, som er halvparten i fornævnte hus og ejendom.

** Mikkel Terkildsen. Søren Rasmussen borger sst bekendte, at eftersom Kirsten Andersdatter, salig Niels Christensen Glatveds efterleverske og borgerske sst, formedelst hendes alderdom og skrøbeligheds skyld har til ham og Mikkel Terkildsen på deres hustruers vegne, som er hendes døtre, som efter hendes død hendes rette arvinger er, opladt og afstået al hvis gods og formue, som hun havde, og hende derimod med en kristelig og ærlig underholdning hendes livstid af dem at skulle underholdes efter den efterskrevne kontrakt, som ham og Mikkel Terkildsen derom imellem oprettet er.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged lod dele for hovedgæld Rasmus Pedersen og Jørgen Snedker på Fiskergade, begge for 3 sletdaler, de har udlovet til feltskær for den skade, de gjorde den soldat.

** Ove Sørensen for Laurits Jacobsen Møller og på hans vegne med en opsættelse her af tinget 12/9 sidst forleden da at have stævnet Karen Nielsdatter, salig Jacob Andersens efterleverske i Kalundborg, så og Jens Christensen rådmand sst for dom for gæld, salig Jacob Andersen ham skyldig var, eftersom de er hans arvinger, og da for retten blev fremlagt salig Jacob Andersens efterskrevne brev lydende: kendes jeg Jacob Andersen skriver på Århusgård, at jeg på KM vegne skyldig er Laurits Jacobsen møller i Århus mølle 150 sletdaler, som endnu rester for Århus mølleværk at færdiggøre. actum Århusgård 29/6 1621 Jacob Andersen egen hånd. og findes skrevet på samme brev således, 20/6 1638 er dette blev læst og fordret betaling efter over skifte efter salig Jacob Andersen her i Kalundborg, og derefter har Ove Sørensen sat i rette, om salig Jacob Andersens arvinger, nemlig hans hustru Karen Nielsdatter ikke jo burde at betale halvparten af de 150 sletdaler med sin efterstående rente, i lige måder Jens Christensen rådmand en søsterlod af den anden halvpart af de 150 sletdaler. så mødte Christen Carlsen på Karen Nielsdatter og Jens Christensens vegne og fremlagde deres efterskrevne skriftlige svar, og derpå blev således afsagt, så efterdi fremlægges salig Jacob Andersens ukasserede skadesløsbrev, og samme håndskrift at være læst og påskrevet 20/6 1638 over skifte efter salig Jacob Andersen i Kalundborg, og nu ikke noget bevisligt imod samme håndskrift fremlægges, hvorfor samme gælds fordring kunne forhindres, da vidste byfogden ikke rettere herom at kende, end Karen Nielsdatter og Jens Christensen rådmand medarving jo bør enhver deres anpart af de 150 sletdaler med des interesse og omkostning at betale.

** N Madsen for Niels Hadsten i Randers efter opsættelses bemelding tiltalte Sidsel Nielsdatter salig hr Søren Andersens efterleverske for 212 sletdaler. Mikkel Clausen mødte og fremlagde hendes skriftlige svar, hvori hun mener, at hendes børn så vel som hun burde at være stævnet, efterdi børnegodset endnu findes i boet hos hende. blev derpå således afsagt, efterdi salig hr Søren Andersens børn ikke med deres lovværger til denne gældsfordring, som det sig burde, at være stævnet, vidste byfogden ikke Niels Hadsten til noget lovmål at finde, førend salig hr Søren Andersens børn og medarvinger ved navn lovligt for mig indstævnes.

17/10 1639.

** Christen Kjær for tingsdom tilspurgte Albret Hansen Skot, om han vidste noget uærligt med ham, da skulle han ham det nu for tingsdom tilsige. så fremlagde Albret Skot efterskrevne skriftlige svar lydende: eftersom Christen Kjær har ladet mig stævne til Århus byting, måske formedelst en brun fløjlslue med 8 rad snore, så er dette mit korte svar, at 2/10 sidst forleden blev den bortstjålet af min bod, og Christen Kjær stod samme tid ved skiven, så efterdi den er borte, giver jeg både lue og den, som luen stjal, Beliall i vold, og ikke sigter nogen fuldkommeligt derfor. actum Århus 17/10 1639 Albret Hansen.

** Jacob Lauritsen for Rasmus Christensen lod for hovedgæld dele efterskrevne.

** idem for Niels Udsen tiltalte efterskrevne for gæld. blev opsat til i dag 14 dage.

** Mikkel Clausen for Jørgen Jacobsen sst lod dele for hovedgæld efterskrevne uden og indenbys.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged tiltalte Mette Christensdatter og Karen Nielsdatter sst, født i Sønderherred, for de har løgnagtigt udlagt barnefar, eftersom de har anlovet hos byfogden inden tinge deres barnefar at udlægge, og dog siden rømte hemmeligt af byen uden skrifte, mente at de derfor burde at straffes efter KM forordning og stryges til kagen, om de ikke inden et fjerdingår bekender deres rette barnefar. ingen mødte noget dertil at svare, blev opsat til i dag 14 dage.

** idem for Wulf Baltsersen. denne tvistige sag imellem Wulf Baltsersen og Hans Andersen og Jacob Abel anlangende 800 mark lybsk, som de for Laurits Lauritsen til Wulf Baltsersen lovet har, blev efter deres begæring opsat i 4 uger.

** Henrik Mogensen domkirkens ridefoged. efterskrevne, eftersom de var taget til synsmænd til den residens, hr Peder Iversen afflyttede på Kannikkegade liggende, de vidnede, at de nu i dag var på åstedet og dets lejlighed seet og forfaret, da kunne de ikke andet synes, end samme residens jo er vel ved magt både med tømmer og tag både uden og inden, undtagen en sparre på isteraden, som var brækket. der fattes og 2 låse for 2 døre. findes ingen kølle, ingen kakkelovn og trissen, jungen og kæden er borte af brønden, og træværket er gammelt, hvilket de for et fuldt syn afhjemlede.

** Søren Clemendsen for mester Christen Clemendsen på Herlufsholm tiltalte Christoffer Pedersen Riber sst for renten af 400 speciedaler fra 1636-1639. ingen mødte blev opsat i 4 uger.

** Gregers Nielsen. Augustinus Miller borger og byskriver sst med fuldmagt af Jens Christensen rådmand sst solgte og skødede fra Jens Christensen og til Gregers Nielsen halvparten i en gård liggende på Torvegade vesten næst op til Hans Jostsens gård og østen næst op til Peder Kedelførers gård, hvilken gård Jens Christensen på sin hustru Dorte Andersdatters vegne efter hendes salig far Jacob Andersen fordum skriver på Kalundborg slot arveligt er tilfalden.

** Folmer Tomasen apoteker efter opsættelses bemelding tiltalte Christoffer Pedersen borger sst for 9 daler, han ham efter hans regnskabsbog skyldig er. ingen mødte, blev tildømt at betale.

** Niels Madsen for Laurits Madsen forrige skriver på Århusgård efter opsættelses bemelding tiltalte Christoffer Jensen løjtnant i Skanderborg len for 34 tønder byg af KM korn, som hans salig hustru Ellen Hansdatter efter begæring er blevet leveret at gøre i malt, og afsagde fogden derpå således, så efterdi befindes salig Ellen Hansdatter Christoffer Stenhuggers forrige hustru på Århus Bisgård 1638 at have annammet af Laurits Madsen, den tid skriver på Århusgård, 34 tønder byg af KM landgildebyg at gøre i malt, og ikke igen er blevet leveret malt for byggen, og Christoffer Jensen samme år var bosiddende her i Århus, og ikke han har villet benægte hans salig hustru samme byg at have bekommet, da tilfandt fogden Christoffer Jensen, nu løjtnant, at betale Laurits Madsen samme korn inden 15 dage.

** Niels Madsen for Wulf Baltsersen byfoged (uafsluttet)

24/10 1639.

** Christen Kå. denne tvistige sag imellem Christen Kå og Hans Rasmussen Malling anlangende hans skude, han løb på Samsø Vejrøs rev, efterdi ingen mødte, blev fremdeles opsat 14 dage.

** Peder Nielsen i Hasle. Oluf Villadsen borger sst solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til Peder Nielsen og hans arvinger en hans gård, han nu selv iboer, liggende på Vestergade næst vesten op til Niels Bondesens gård og østen næst Søren Rasmussens hus og strækker sig i nør til hospitalshaven.

** N Madsen for Margrete Knudsdatter og på hendes vegne lovligt sit 3.ting han har opkrævet sandemænd sst, at de til i dag 14 dage skulle komme her til ting, sværge og gøre deres ed og tov over Niels Andersen Grøn sst for sår og skade, han har gjort Margrete Knudsdatter efter syn, klage og vidnesbyrds lydelse.

** Jacob Lauritsen for Hans Jostsen tiltalte Claus Badskær sst for 6 daler, han ham skyldig er efter sin regnskabsbogs lydelse, hvorimod Claus Badskær fremlagde sit skriftlige svar, hvori han mener, at han ikke er ham nogen gæld skyldig. blev opsat 14 dage.

** idem for Hans Jostsen. denne tvistige sag imellem Hans Jostsen og hans andre kreditorer, efterdi ingen mødte, blev opsat 14 dage.

** Peder Jensen lod dele for hovedgæld efterskrevne udenbys.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged. denne tvistige sag imellem Wulf Baltsersen og Hans Andersen blev med bevilling fremdeles opsat til i dag 14 dage.

** idem for Wulf Baltsersen tiltalte Claus Badskær borger sst for 7 sletdaler rester af hans håndskrift. Claus Badskær mødte og begærede sagen nogen tid måtte sig bero, da ville han ham betale. blev med begge parters bevilling opsat til i dag 14 dage.

31/10 1639.

** Wulf Baltsersen for doktor Morten Madsen superintendant. Henrik Keitwert borger og indvånder i Stade solgte og skødede fra sig og sine arvinger og til doktor Morten Madsen og hans arvinger en hans have, som han af Bernt Klodt i pant har haft, med en dam i, liggende for Århus uden Munkeport imellem den have, doktor Morten Madsen købte af Jacob Abel, på den ene og Hans Deusters have på den anden side og strækker sig på den ene side til vejen og den anden til Jens Clemendsens ejendom i sønder og nør.

** Mikkel Clausen for Bernt Klodt møller sst og på hans vegne fremkom, siden Henrik Keitwert af Stade til doktor Morten Madsen har udgivet skøde på en have uden Munkeport, som han af Bernt Klodt havde i pant, og fremlagde en skriftlig forbudsseddel, hvori Bernt Klodt lader forbyde KM byfoged at udstede noget skøde på Bernt Klodts ejendom sst, såfremt de derfor i fremtiden ikke vil stande derfor til rette.

** Claus Badskær lyste efter en blakhjelmet ko, som var ham frakommen imod hans vilje og minde, som han har haft på en 4 års tid, hvortil Ove Sørensen svarede, at han har lånt hans datter Birgitte Ovesdatter for en rum tid siden en blakket ko, og samme ko kom til hans port i lørdags sidst forleden, og hans datter Birgitte lukkede samme ko ind af hans port.

** Mikkel Clausen for Jens Lauritsen rådmand. denne tvistige sag imellem Jens Lauritsen og Peder Jensen sst blev efter Peder Jensens begæring opsat til i dag 8 dage.

** Jacob Lauritsen for Niels Udsen. denne tvistige gældssag imellem Niels Udsen og hans kreditorer, efterdi ingen mødte noget dertil at svare, blev fremdeles optagen til i dag måned.

** Ove Sørensen for sin datter Birgitte Ovesdatter og på hendes vegne havde stævnet Claus Badskær borger sst dom anlangende, og til beskyldning imod ham fremlagde Ove Sørensen efterskrevne tingsvidner her af bytinget 24/5 og 3/10 nærværende år. derimod fremlagde Claus Badskær efterskrevne brev på tysk, underskrevet Johan Körser, og mente Claus Badskær, at han ikke havde skældt Birgitte Ovesdatter på sin ære, og fordi for denne tiltale fri at være. med flere ord dem imellem faldt, da efter tiltale, gensvar og efterdi det er ære og lempe angældende, vidste byfogden ikke imod KM forordning i denne sag at dømme, men for sin tilbørlige dommer at indkomme.

** N Madsen for Jens Jensen sst tiltalte Christen Mikkelsen sst, for han er bortrømt af hans tjeneste, som han ham tilsagt har, mente at han burde at betale ham en anden karls løn. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Rasmus Madsen og hans medkonsort Jørgen Heitwinkels tjener efter opsættelses bemelding tiltalte Margrete Poulsdatter salig Anders Bertelsens efterleverske sst med hendes lovværge og medarvinger for 34 sletdaler efter salig Anders Bertelsens egen hånd 30/4 1638 udgivet. Mikkel Clausen prokurator mødte på Margrete Poulsdatters vegne og tilbød indlæg i hendes og hendes børns gård ved Mindet. og blev derpå af byfogden således afsagt, efterdi for samme gæld af Margrete Poulsdatter udlæg tilbydes, da vidste fogden ikke rettere herom at sige, end Margrete Poulsdatter og hendes børn pligtige er og bør at betale fornævnte gæld inden 15 dage eller derefter at have udlæg.

7/11 1639.

** N Madsen for Wulf Baltsersen og på hans vegne med en opsættelse her af tinget 26/9 sidst forleden havde stævnet Hans Andersen hospitalsforstander sst forløfte anlangende, og for retten blev fremlagt efterskrevne brev lydende: 18/2 1626 har jeg Laurits Lauritsen været over en venlig kontrakt og rigtig afregning med Wulf Baltsersen borger i Århus om alt hvis, vi har været imellem til denne dag, og da bliver jeg skyldig 20 sletdaler, som jeg lover at betale til påske 1627, og venligt ombedt mine svogre Jacob Abel og Hans Andersen for mig at love og godsige. Århus ut supra Hans Andersen Laurits Lauritsen. så mødte Hans Andersen Grønbæk og fremlagde efterskrevne sit skriftlige svar indeholdende, at han kun havde lovet for den halve part og ikke videre, hvilke 10 daler han for retten fremlagde. da efter tiltale, gensvar og den sags lejlighed så efterdi fremlægges Hans Andersens forløftebrev for Laurits Lauritsen i Horsens lydende på 20 sletdaler, og Hans Andersen selv vedgår forløftebrevet og en del af gælden, da er for rette således afsagt, at Hans Andersen hans udgivne forløftebrev på 20 sletdaler bør at betale og efterkomme inden førstkommende 15 dage eller derfor at have nam og vurdering.

** Hans Andersen tilbød Wulf Baltsersen, som blev udtalt på tinget, 10 sletdaler for det forløfte for Laurits Lauritsen hans kvota, hvortil Wulf Baltsersen svarede, at han skulle den fulde sum fuldgøre, hvortil Hans Andersen svarede og ved hans højeste ed benægtede ikke at have lovet for Laurits Lauritsen videre end halvparten af forløftebrevet.

** N Madsen for Claus Badskær. denne tvistige sag imellem Claus Badskær og Ove Sørensen om den ko, som de omtvister, blev opsat til i dag 14 dage.

** Jacob Lauritsen for Hans Jostsen sst efter opsættelses bemelding tiltalte Claus Badskær borger sst for 6 daler, han ham skyldig er efter hans regnskabsbogs indhold, som han blev tildømt at betale.

** Niels Madsen for Wulf Baltsersen byfoged og på hans vegne med en opsættelse her af tinget 12/9 sidst havde stævnet Hans Andersen hospitalsforstander sst gæld anlangende, som han ham skyldig er efter hans regnskabsbogs indhold, nemlig 27 rigsdaler, da mødte Mikkel Clausen på Hans Andersens vegne og gav til kende, at Hans Andersen havde regnskab derimod, og mente, at de med hverandre burde at gøre regnskab, og fremlagde efterskrevne udtog af hans regnskabsbog. da efter tiltale, gensvar og den sags lejlighed og efterdi fremlægges Wulf Baltsersens regnskabsbog, hvori findes Hans Andersen at være ham gæld skyldig, Hans Andersen alene fremlægger en opskrift uden dag og datum, og ikke sin regnskabsbog, da vidste dommeren ikke andet herom at kende, end Hans Andersen jo pligtig er og bør at betale Wulf Baltsersen fornævnte gæld, han ham pligtig er, inden 15 dage.

** N Madsen for Margrete Knudsdatter. efterskrevne sandemænd her i Århus gjorde deres ed og tov således efter sand kundskab, som de har opledt og udspurgt, at Niels Andersen Grøn har slået Margrete Knudsdatter en blodig skade i hendes pande, da svor sandemændene fordi Niels Andersen Grøn for samme sår og skade, han Margrete Knudsdatter gjort har, et fuldt vold over.

** N Madsen for Søren Poulsen guldsmed efter opsættelses bemelding tiltalte Anne Knudsdatter blegekvinde sst med hendes lovværge for 30 alen hørgarnslærred og 40 alen blårgarnslærred, som hun har annammet i forvaring at skulle blege, og ikke igen fra sig vil levere. Peder Lauritsen mødte på Anne Knudsdatters og sine egne vegne formente, at de ikke burde at betale videre end halvparten af fornævnte lærred, og blev derpå således afsagt, at Anne Knudsdatter pligtig er og bør at betale Søren Guldsmed fornævnte lærred, hun af ham har annammet at blege.

** Jens Lauritsen rådmand og Peder Jensen borger sst tog hver på sin side en mand og gav dem fuldmagt og myndighed til at imellem sige og forene dem om denne tvistige gældssag, som de omtvister, og hvad de to dannemænd i samme gældssag imellem dem gør og lader, skal stande for fulde ustævnet og ukaldet i alle måder.

** Knud Keldsen havde stævnet Jacob Sørensen sst og ham tiltalte for 38 daler for et skippund og 6 lispund humle, han af ham bekommet har. ingen mødte, blev opsat i 14 dage.

** Christen Lauritsen Kå efter opsættelses bemelding tiltalte Hans Rasmussen Malling sst, for han har udgivet sig for en styrmand, og formedelst hans uforfarenheds skyld løbet hans skude på grund, og for hans skyld lidt stor skade på skude og gods. Hans Malling mødte formente sig ikke for den forfølgning at være lovligt stævnet, og fordi for den tiltale fri at være. og afsagde byfogden derpå således, og efterdi søretten formelder, at hvis nogen udgiver sig for styrmand eller lodsmand, og han ikke dertil er forfaren, og skipperen for hans uforfarenheds skyld fanger skade, enten på skib eller gods, da han at være pligtig at bøde al skaden igen, da vidste byfogden ikke andet herom at sige for rette, end Hans Rasmussen Malling dermed har sig forseet og bør at stande Christen Kå og hans medreder til rette for skade og omkostning, de for hans skyld lidt har, eller og derfor at lide som vedbør efter sørettens 5.kapitel.

** Niels Madsen for Rasmus Jensen Heldekande i København fremlagde efterskrevne opsigelses seddel, hvori Rasmus Jensen Heldekande ved to mænd advarer og opsiger Rasmus Pedersen Essenbæk borger i Randers det pant, som han har i den gård liggende i Århus på Brobjerg, som Rasmus Jensen har i pant for 500 rigsdaler, foruden sin resterende rentepenge, som skulle have været betalt årligt, og det ikke sket er, hvorfor Rasmus Jensen tilbyder Rasmus Pedersen så vel som Hans Andersen hospitalsforstander deres fælles gård og pant og æsker fornævnte summa penge med sin forfaldne rente. Århus 18/10 1639 Rasmus Jensen Heldekande.

** idem. Niels Madsen på Rasmus Jensens vegne tilbød Hans Andersen hospitalsforstander sst og Rasmus Pedersen Essenbæk i Randers deres fælles gård, som Rasmus Jensen i pant har, om de den inden 2 måneder efter KM forordning ville løse og ham sine penge betale.

** Mikkel Clausen for Jens Lauritsen rådmand. efterskrevne stod for tingsdom, eftersom de var lovligt her fra tinge taget til vurderingsmænd til den gård på Rosengade, Christen Jensen Kjær nu iboer, som hans stedbørn ved indførsel for deres underholdning er indlagt i, da vidnede og kundgjorde de, at de nu i dag var på åstedet og des lejlighed seet og forfaret, og findes samme gård ganske meget brøstfældig og forfalden, hvorfor dem syntes samme gård med sin tilliggelse i by og mark ikke at kunne koste eller være mere værd i det aller dyreste end 350 sletdaler.

** Niels Madsen for Søren Jensen Frost borgmester og på hans vegne med et varselsvidne af Viborg landsting 25/9 nærværende år havde stævner salig Peder Christoffersen, forrige byfoged i Århus, hans børn og arvinger, nemlig Christoffer Pedersen, Niels Pedersen, Hans Jørgensen hatstafferer på hans hustru Dorte Pedersdatters vegne, Jens Udsen på hans hustru Kirsten Pedersdatters vegne, Rasmus Sørensen på hans hustru Maren Pedersdatters vegne, Gertrud Pedersdatter med hendes myndige værge, så vel som hans kreditorer, og fremlagde Niels Madsen efterskrevne pantebrev af Århus byting 1/3 1638, hvori Peder Christoffersen kendes sig skyldig at være Søren Frost 113 sletdaler og derfor pantsætter ham hans bryggerede, kedel og kar, og mente derhos det samme bryggerede, kedel og kar burde Søren Frost at efterfølge. da er således for rette afsagt, at salig Peder Christoffersens bryggerede, kedel og kar bør Søren Frost at efterfølge, og dersom det efter uvildige dannemænds vurdering ikke den fulde sum kan opløbe, da at søge resten af sin betaling i andet salig Peder Christoffersens jordegods eller løsøre, og det ved nam og vurdering efter 15 dages forløb efter KM forordning.

** Niels Madsen for Hans Jostsen og på hans vegne med et varselsvidne af Viborg landsting 25/9 sidst forleden havde stævnet alle salig Peder Christoffersen forrige byfoged her i Århus hans arvinger nemlig Christoffer Pedersen, Niels Pedersen, Hans Jørgensen hatstafferer på hans hustru Dorte Pedersdatters vegne, Jens Udsen på hans hustru Kirsten Pedersdatters vegne, Rasmus Sørensen på hans hustru Maren Pedersdatters vegne, Gertrud Pedersdatter med hendes myndige værge, desligeste alle hans kreditorer for vidner, dom og indvisninger, og tiltalte hans arvinger for 47 daler, som han ham efter hans regnskabsbogs indhold skyldig er og af ham bekommet har fra 1624 og til 1633. så mødte Christen Carlsen rådmand og overformynder sst og berettede, at Niels Pedersen og Gertrud Pedersdatter, begge salig Peder Christoffersens børn, burde først at have deres mødrene arv ud af hans efterladte bo og gods, og forbød fogden nogen indførsel at gøre til nogen kreditor, før de to børns mødrene arv blev udgjort. tilmed svarede Jacob Lauritsen på alle salig Peder Christoffersens arvinger og medarvingers vegne, at de intet ville befatte den med hans efterladte gæld, efterdi de samtlige har frasagt dem al arv og gæld. da efter tiltale og gensvar og efterdi fremlægges Hans Jostsens regnskabsbog, hvori salig Peder Christoffersen findes at være ham skyldig 47 daler, vidste fogden ikke andet derom at sige, end Hans Jostsen jo for samme gæld bør at ske indvisning og vurdering i salig Peder Christoffersens efterladte gods og løsøre. belangende salig Peder Christoffersens børns gods, som berettes i boet endnu at være, da det ved lov og ret at udfordre.

** Niels Madsen for Wulf Baltsersen byfoged og på hans vegne med et varselsvidne af Viborg landsting 25/9 1639 havde stævnet alle salig Peder Christoffersen forrige byfoged her i Århus hans arvinger nemlig Christoffer Pedersen, Niels Pedersen, Hans Jørgensen hatstafferer på hans hustru Dorte Pedersdatters vegne, Jens Udsen på hans hustru Kirsten Pedersdatters vegne, Rasmus Sørensen på hans hustru Maren Pedersdatters vegne, Gertrud Pedersdatter med hendes myndige værge, så vel som hans kreditorer for dom, vidner og indvisninger, som Wulf Baltsersen ville lade tage og forhverve til Århus byting, og tiltalte salig Peder Christoffersens arvinger for 14 daler, han ham skyldig er efter hans regnskabsbogs indhold samt for efterskrevne gæld, som ham i hans gælds betaling er tillagt. så mødte Christen Carlsen rådmand og overformynder sst og berettede, at Niels Pedersen og Gertrud Pedersdatter, begge salig Peder Christoffersens børn, burde først at have deres mødrene arv ud af hans efterladte bo og gods, og forbød fogden nogen indførsel at gøre til nogen kreditor, før de to børns mødrene arv blev udgjort. tilmed svarede Jacob Lauritsen på alle salig Peder Christoffersens arvinger og medarvingers vegne, at de intet ville befatte den med hans efterladte gæld, efterdi de samtlige har frasagt dem al arv og gæld. da efter tiltale og gensvar, da vidste dommeren efter sådan lejlighed ikke andet derom at sige, end Wulf Baltsersen for sin gælds fordring efter 15 dags forløb bør at have indvisning og vurdering derfor i salig Peder Christoffersens bo, jordegods eller løsøre. anlangende salig Peder Christoffersens børns gods, som berettes endnu i boet at være, da det ved lov og ret at affordre.

14/11 1639.

** Jørgen Svendsen for Rasmus Nielsen rådmand. Niels Mortensen borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Rasmus Nielsen 150 sletdaler, og derfor til underpant satte Rasmus Nielsen hans hus, han nu iboer, bag klostret liggende vesten for Rasmus Jensen Borums ejendom og strækker sig i øster til Anders Tomasens have og ejendom, med sin hosliggende have, som strækker sig i nør til doktor Morten Madsens have.

** Ove Sørensen fremlagde efterskrevne skriftlige vidne lydende: vi efterskrevne Anders Rasmussen og Mette Knudsdatter i Århus er os vitterligt, at den blakkede ko, som Ove Sørensen har lånt sin datter Birgitte Ovesdatter ned til sig den tid, hun boede ved Borgporten, den kom gangende til Ove Sørensens port forgangen lørdag var 14 dage, og ingen gennede den op ad gaden, og da den kom til porten, da var porten åben, og Birgitte Ovesdatter stod i porten, så lod hun den i gården og lukkede porten.

** Jacob Lauritsen for Hans Jostsen lod fordele for hovedgæld efterskrevne.

** idem for Hans Jostsen efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld, der iblandt Maren salig Arent Kræmmers på Volden. blev derpå således afsagt, at fornævnte personer pligtige er og bør at betale deres gæld inden 15 dage.

** Jens Pedersen. denne tvistige sag imellem Jens Pedersen og Rasmus Knudsen borger sst gæld anlangende, efterdi ingen mødte noget dertil at svare, blev optagen til i dag måned.

** idem. denne tvistige sag imellem Jens Pedersen og hans andre kreditorer her i Århus, efterdi ingen mødte, blev optagen til i dag måned.

** Niels Madsen for Jens Rasmussen skomager. efterskrevne vidnede, at de forgangen søndag 8 dage sidst forleden var til syn til Jens Rasmussens hustru Mette (blank) og da så, at hun var slået blå på hendes venstre øje, og hun havde et blodigt hul på den venstre side på hendes næse, som lå et plaster på, som hun for dem beskyldte Agnete en soldaterkvinde, som der ligger i kvarter, for hun den (blank) sidst uden skyld og brøde slog hende og gjorde hende samme sår og skade, og lyste Niels Madsen fornævnte Agnete derfor et fuldt vold til både for kongen, byen og bonden.

21/11 1639.

** Niels Madsen for Claus Badskær. denne tvistige sag imellem Claus Badskær og Ove Sørensen anlangende den ko, de omtvister, blev fremdeles optagen til i dag 14 dage.

** Niels Madsen for Oluf Pedersen skomager. denne tvistige gældssag imellem Oluf Pedersen og hans kreditorer blev, af årsag ingen mødte hertil at svare, opsat til i dag 14 dage.

** idem for Oluf Pedersen tiltalte Mikkel Jensen Nordby sst for 18 sletdaler, han ham skyldig er efter hans udgivne brevs indhold. ingen mødte noget dertil at svare, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Jens Christensen rådmand. denne tvistige sag imellem Jens Christensen og Peder Tomasen snedker blev, af den årsag ingen mødte, opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Claus Badskær og på hans vegne fremlagde efterskrevne brev lydende: eftersom jeg og min hustru Birgitte Ovesdatter 25/9 1639 er kommen nogen tvist og uenighed imellem og af den årsag er kommet til sin far, og som jeg fornemmer og er tilvidende blevet, hun hos godtfolk udtager og mig i vidtløftighed derfor sætter, så lader jeg hermed forbyde alle og enhver, være sig borgere og indvånere i Århus så vel som udenbys, at de ikke borger Birgitte Ovesdatter noget, være sig hvad som det være kan, item ej heller med hende at købe eller sælge, som mig kan være anrørende og i længden kan komme mig til skade, thi jeg dertil ikke vil svare, hvorefter enhver kan vide sig at forholde. Århus 21/11 1639 Claus Sager egen hånd.

** Knud Keldsen. denne tvistige gældssag imellem Knud Keldsen og Jacob Sørensen borger sst, efterdi ingen mødte noget dertil at svare, blev optagen til i dag måned.

** Mikkel Clausen for Bernt Klodt møller og på hans vegne fremlagde efterskrevne skriftlige seddel, hvori Bernt Klodt ved to mænd lader tilspørge Jacob Remmer borger sst, af hvad årsag han de 3 tønder malt, han 16/10 sidst forleden fortoldede hos borgmester Søren Frost i Århus, lod føre til fremmede landsmøller og lod det der male, hvorfor han ikke efter KM brev vil lade det male i KM kornmølle i Århus. og findes derpå Jacob Remmers svar skrevet, at hans hustru var i møllen og begærede, at hun straks måtte få det malt malet, da svarede svenden hende, at hun skulle få det malet imod aften, og sagde hun, at hun var i møllen om eftermiddagen.

** Jacob Lauritsen for Karen Hansdatter salig Jens Christensens efterleverske efter opsættelses bemelding tiltalte Claus Skomager borger sst for 15 daler, han hende skyldig er, efter hendes regnskabsbogs indhold. ingen mødte, og blev fordi derpå således afsagt, at Claus Skomager pligtig er og bør at betale Karen Hansdatter fornævnte gæld inden 15 dage.

** Niels Madsen for Wulf Baltsersen byfoged og på hans vegne med en opsættelse her af tinget 17/10 sidst forleden havde stævnet Hans Andersen og Jacob Abel og dem tiltalte for et forløfte, de har gjort efter deres udgivne brev, og ikke det har efterkommet og holdt, som det sig bør, men Wulf Baltsersen derover er gerådet i stor omkostning og skade, som de selv en part har ladet indstævne for de gode landsdommere, formente derfor, at Jacob Abel og Hans Andersen burde at betale Wulf Baltsersen 800 mark lybsk efter deres hovedbrev og forpligt med al hvis omkostning, rente og skadegæld, derpå er anvendt. og for retten er fremlagt Laurits Lauritsen borgersøn af Horsens hans efterskrevne hovedbrev på tysk lydende på 800 mark lybsk, udgivet til Wulf Baltsersen, dateret Århus 10/7 1625. dernæst blev fremlagt Hans Andersen og Jacob Abels efterskrevne forløftebrev til Wulf Baltsersen, at eftersom Wulf Baltsersen har ladet arrestere deres svoger Laurits Lauritsen her i byen for hvis forløfte, som Wulf Baltsersen er i til Carsten Busch i Hamborg for 800 mark lybsk og til Henrik Keitwert for 133 mark lybsk for kramgods, som Laurits Lauritsen af dem i Hamborg bekommet har, hvilket forløfte Laurits Lauritsen ikke kan holde og efterkomme at betale af den årsag, han formedelst Guds strenge storm og uvejr nu i høst sidst forleden har bekommet stor skade og mistet mesteparten af hans gods, som han havde under hænder og sig tilforhandlet i Norge, så lover og tilforpligter de dem at betale fornævnte gæld for Laurits Lauritsen, dateret Århus 17/2 1626. derefter blev fremlagt efterskrevne seddel, dateret 20/6 1625, at Wulf Baltsersen havde betalt Carsten Busch 800 mark lybsk, samt en anden seddel, lydende at 20/7 1625, havde Jacob Abel og Hans Andersen betalt Henrik Keitwert 133 mark lybsk, dateret Århus 25/4 1631, hvorpå Niels Madsen satte i rette, om Jacob Abel og Hans Andersen ikke bør at betale Wulf Baltsersen fornævnte 800 mark lybsk med anvendt bekostning samt rente og skadegæld. da efter tiltale, gensvar og sagens lejlighed, så efterdi bevises med Jacob Abel og Hans Andersens forløfte og skadesløsbrev til Wulf Baltsersen for Laurits Lauritsen i Horsens udgivet på 800 mark lybsk, og Wulf Baltsersen for samme 800 mark lybsk at være tiltalt og tildømt at betale, hvorfor han har udgivet sin obligation til Carsten Busch i Hamborg, da er således for rette afsagt, at Jacob Abel og Hans Andersen deres forløftebrev bør at holde og betale enhver deres anpart af 800 mark lybsk med interesse og anvendt bekostning inden 15 dage.

28/11 1639.

** Rasmus Pedersen Testrup for sin søn Peder Rasmussen Testrup. Christoffer Christensen tømmermand borger sst bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være hans søn Peder Rasmussen Testrup, nu værende velb Christian Sparre til Sparresgård hans preceptor, 56 rigsdaler, og derfor til underpant satte Peder Testrup et hans hus, han nu selv påboer, liggende her i Århus på Badstuegade næst sønden op til salig Anders Lauritsens ejendom og norden til Anders Lydiksens ejendom og strækker sig fra adelgaden imod Volden med den østre side.

** N Madsen på borgmester og råds vegne. efterskrevne vidnede, at de 21/11 sidst forleden var beskikkelsesvis til Rasmus Pedersen Testrup på borgmestre og råds vegne og advarede ham, at han skulle nedbryde den bygning, han har bygget på Kannikkegade, som er opsat imod borgmester og råds vilje og minde, inden mandag aften, hvortil Rasmus Testrup svarede, at han havde ladet sætte et halvtag eller udskudshus på sin list eller fortov indenfor sin rendesten på sin egen grund, som tilforn for ham med stakit var indelukket.

** Jacob Lauritsen for Niels Udsen efter opsættelses bemelding tiltalte Peder Netler sst for 8 daler, han ham skyldig var, og som han blev tildømt at betale.

** N Madsen for Margrete salig Henrik Rosenmeyers i København havde stævnet Las Fog og ham tiltalte for 15 sletdaler, han hende skyldig var efter sin håndskrift, blev opsat 14 dage.

** N Madsen for Hans Hansen Skåning og på hans vegne fremlagde efterskrevne forseglede tingsvidne lydende, at 4/5 1628 på Århus byting var skikket Hans Hansen Skåning notarius i Århus kapitel på velb Palle Rosenkrantz til Glimminge hans vegne æskede og fik et fuldt tingsvidne af 8 trofaste dannemænd, hvilke vidnede, at de så og hørte, det Rasmus Ørn og Peder Rasmussen i Hørret vidnede, at den bolig og gård, som Søren Jensen og Søren Nielsen iboer i Hørret, det er en gårds eje og ikke mere.

** N Madsen for Jesper Skomager. efterskrevne vidnede, at de nu i dag ved tinget vurderede 16 jern hjørnebånd, som Jesper Skomager havde i pant af Rasmus Kleinsmed sst, for 2 mark, og tilbød ham samme jern at indløse inden i dag 14 dage.

** Niels Bjørnskov. efterskrevne vidnede, at de lørdagen næst efter sankt Sørens dag sidst forleden var til syn til Niels Bjørnskovs søm Rasmus Nielsen, og da så de, at han lå i hans seng og spyttede blod og var blodig omkring hans næse og mund, og for tingsdom sigtede Niels Bjørnskov Rasmus Christensen felbereder sst, for han 22/10 sidst i Ry marked slog og gjorde ham samme skade, hvortil Rasmus Felbereder svarede, at han ikke slog Rasmus Nielsen eller gjorde ham nogen skade.

** idem. efterskrevne vidnede, at de 22/10 sidst forleden hos var på Ry marked hørte og så, at Rasmus Christensen felbereder her i Århus kom ind til Jacob Remmers bod og sagde til Rasmus Nielsen, din hundsfot, hvi sidder du her, og så slog ham 3-4 mundslag, og sagde han måtte vel lære et ærligt håndværk, men de ikke så, at Rasmus Nielsen gjorde Rasmus Christensen nogen skade i nogen måder. derimod fremlagde Rasmus Christensen sit efterskrevne skriftlige svar, at på Ry marked 22/10 da han sad i Jacob Remmers bod, da om aftenen kom Rasmus Nielsen gående og spurgte Laurits Lauritsen, hvi han ikke ville drikke ham til, mener i jeg ikke skal være så god som i, møder mig med en degen, så skal i finde karl for eder, og så gik Laurits Lauritsen efter sin kårde, og Rasmus Christensen fulgte ham til hans bod, og da kom Rasmus Bjørnskov efter, og skældte dem for tyve og skælme, og da han ville gå til sin egen bod, da kom Rasmus Bjørnskov snigende efter ham og slog ham i hans ryg med en kniv.

** Søren Clemendsen for mester Christen Clemendsen forstander på Herlufsholm og på hans vegne med en opsættelse af bytinget 14/11 sidst forleden efter en anden opsættelses formelding 17/10 sidst havde stævnet Christoffer Pedersen Riber borger sst gældssag anlangende og tiltalte ham for renten af 400 speciedaler fra 1636 til 1639, og nu fremlagde et pantebrev her af Århus byting 6/9 1621, hvori Christoffer Pedersen bekendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være doktor Matias Jacobsen 500 specie daler, og derfor har pantsat ham sin gård, han iboer. så blev Christoffer Pedersen 3 gange påråbt, om han eller nogen på hans vegne var til stede nogen genmæle herimod at gøre, men ingen fremkom. da efter tiltale, gensvar og sagens beskaffenhed og efterdi sagen nu i dag til 6.uge er opsat, og ingen er mødt, vidste byfogden ikke andet derom at sige, end Christoffer Pedersen jo pligtig er og bør at betale mester Christen Clemendsen 104 rigsdaler, som er rente af hvis penge, han mester Christen skyldig er, med anvendt bekostning, inden førstkommende 15 dage.

5/12 1639.

** Jacob Lauritsen for Laurits Nielsen i Sabro og Rasmus Nielsen i Århus eftermålsmænd efter salig Jens Bysvend lovligt opkrævede årådsnævninge her i Århus, at de i dag 8 dage skulle komme her til tinge sværge og gøre deres ed og tov over Jens Staffensen, som har haft sit værelse her i Århus til Rasmus Nielsens, som var hos 30/7 sidst forleden i råd og gerning med Tomas Staffensen og havde bøsse, våben og værge, der Jens Bysvend uskyldigt og på morderisk vis blev ihjelskudt af Tomas Staffensen. blev bevist med varselsvidne af Viborg landsting 23/10 sidst forleden, at varsel da blev givet Jens Staffensen for dette opkrævelsesvidne.

** N Madsen for Rasmus Gylling. denne tvistige sag imellem Rasmus Gylling og hans kreditorer udenbys, efterdi ingen mødte, blev opsat i 4 uger.

** N Madsen for Oluf Pedersen skomager. denne tvistige sag imellem ham og Mikkel Nordby blev fremdeles opsat i 14 dage.

** N Madsen for Oluf Skomager. denne tvistige gældssag imellem ham og hans kreditorer, efterdi ingen endnu mødte, blev opsat 14 dage.

** Peder Rasmussen Kattrup havde stævnet Peder Jensen Todbjerg sst og ham tiltalte for 1/4 tønde byg, han ham skyldig er efter sit brevs indhold, dateret 14/7 1636. ingen mødte noget dertil at svare, blev opsat til i dag måned.

** N Madsen for Niels Bondesen. denne tvistige gældssag imellem ham og hans kreditorer blev opsat til i dag måned, eftersom ingen mødte noget dertil at svare.

** Rasmus Pedersen Testrup. denne tvistige gældssag imellem ham og hans kreditorer blev opsat til i dag måned, efterdi ingen mødte.

** N Madsen for Jens Andersen havde stævnet Rasmus Knudsen borger sst og ham tiltalte for 63 daler, han ham skyldig er efter sit brevs formelding, dateret Århus 15/3 1639. ingen mødte, blev fordi optagen til i dag 8 dage førstkommende.

** Ove Sørensen for Hans Pedersen bådsmand tiltalte Hans Andersen hospitalsforstander for resten af sin hyre, for han havde sejlet på hans skude i sommer. ingen mødte, blev opsat 14 dage.

** N Madsen for Claus Badskær borger og på hans vegne med en opsættelse her af tinget 21/11 sidst forleden havde stævnet Ove Sørensen borger sst dom anlangende, og fremlagde efterskrevne tingsvidne her af bytinget 31/10 nærværende år. nu mødte Ove Sørensen og fremlagde efterskrevne tingsvidne her af bytinget 14/11 sidst forleden, og derefter fremlagde sin regnskabsbog, hvori findes indført 18/5 1636 lånte jeg min datter Birgitte Ovesdatter min blakkede ko ned til sig og skal den beholde, indtil hun kan bekomme en kalv eller to, så skal hun skaffe mig min ko igen, om den kan leve så længe. og nu for retten fremstod Claus Badskær og tilspurgte Ove Sørensen, om han ved sin ed turde eller ville benægte, at han ikke havde givet og foræret ham samme ko med sin datter til hjemgift, hvilket Ove Sørensen ikke ville. da efter tiltale og gensvar, da efterdi Ove Sørensen beviser med hans regnskabsbog at have lånt hans datter den ko, vidste byfogden ikke rettere at kende, end samme ko bør at blive Ove Sørensens.

** Niels Ibsen rådmand for sin datter Karen Nielsdatter, salig Jacob Andersens i Kalundborg. Jens Christensen rådmand på sin hustru Dorte Andersdatters vegne og Hans Andersen hospitalsforstander sst på Casper Andersen borger i Svendborg hans vegne gav Karen Nielsdatter afkald for al hvis arv og gods, som Jens Christensen på sin hustru Dorte Andersdatters vegne og Casper Andersen på sine egne vegne efter deres svoger og bror Jacob Andersen, fordum skriver på Kalundborg slot, Karen Nielsdatters husbond, arveligt og med rette var tilfaldet, og de takkede Karen Nielsdatter godt for god skifte og jævning, redeligt udlæg og betaling, og gav Niels Ibsen på Karen Nielsdatters vegne så vel som Jens Christensen på sine egne vegne og Hans Andersen på Casper Andersens vegne hinanden fuldkommen tryg forvaring på hvis gårde og ejendom, som dem på enten sider efter salig Jacob Andersen er tilfaldet, som er den gård og boder i Borgporten og den liden gård, Jens Smed ejede på Mejlgade, med hver sin markjord i Århus mark, og et øde havested liggende på Brobjerg imellem Peder Villumsens gård og ejendom i sønden og norden til Jens Mørkes børns ejendom og i øster til den liden gyde og strækker sig i vester til adelgaden, hvilke gårde, boder og øde jord Karen Nielsdatter er tilfaldet. dernæst tilfaldt Casper Andersen og Jens Christensen en gård på Torvet liggende næst op til Hans Jostsen med sin markjord og Mandrup Parsbergs hus, gård og ejendom på Mejlgade så vel som en have ved Mindet.

12/12 1639.

** Jacob Lauritsen for Jens Pedersen rådmand i Kalundborg. Hans Pedersen rådmand vidnede, at 1636 i august måned købte han og Peder Jacobsen her i Århus et parti malt af salig Jacob Andersen og Jens Pedersen i Kalundborg, hvorpå de betalte efter Jens Pedersens begæring til Peder Rasmussen her i Århus 98 daler, og hans part af resten forsendte han med Peder Jacobsen til Kalundborg. Peder Jacobsen vidnede det samme, samt at han betalte resten af samme malt til salig Jacob Andersen, både for sig selv og for Hans Andersen, men hvorledes imellem Jacob Andersen og Jens Pedersen er forholdt, var ham aldeles ubevidst.

** Niels Madsen for Wulf Baltsersen byfoged havde stævnet efterskrevne for gæld, de var ham skyldig. ingen mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Peder Christensen forrige foged på Kvelstrup havde stævnet Jacob Sørensen indvåner i Århus og ham tiltalte for 30 sletdaler for 30 tønder havre, han af ham bekommet har efter sit udgivne brevs indhold, dateret Kvelstrup 15/6 1639. ingen mødte noget dertil at svare, blev opsat til i dag 14 dage.

** N Madsen for Margrete salig Henrik Rosenmeyers i København. denne tvistige gældssag imellem hende og Las Fog i Århus, efterdi ingen mødte, blev fremdeles optagen til i dag 14 dage.

** N Madsen for Anders Terkildsen. denne tvistige gældssag imellem Anders Terkildsen og hans kreditorer udenbys, efterdi ingen af dem mødte, blev opsat til i dag 14 dage.

** Jens Andersen bag klostret efter opsættelses bemelding tiltalte Rasmus Knudsen borger sst for 63 daler, han ham skyldig er efter sir brevs indhold, dateret 18/3 1639. ingen mødte noget dertil at svare, blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Mikkel Clausen for Søren Pedersen i Mårslet havde stævnet Johannes Mikkelsen i Århus og ham tiltalte for 5 skæpper byg, han Søren Pedersens hustru Mette Jensdatter skyldig er efter hans brevs indhold, dateret Mårslet 27/4 1627, og efterdi ingen mødte noget dertil at svare, blev sagen opsat til i dag 14 dage.

** Jens Hammel på sine egne og medbrødre årådsnævninges vegne. efterskrevne de stod nu her i dag for tingsdom, eftersom de i dag 8 dage sidst forleden blev her af ting opnævnt til årådsnævninge at gøre tov over Jens Staffensen, som var med i råd og dåd, der Jens Bysvend blev ihjelskudt, så nu erbød de dem deres tov at ville gøre, og ikke der blev sat fylding på dem, så de deres tov kunne gøre.

** Søren Ibsen i Vosnæs for velb jomfru Lisbeth Friis til Vosnæsgård. denne tvistige gældssag imellem hende og Anders Jensen borger i Århus, efterdi han ikke mødte, blev optagen i 14 dage.

** idem for jomfru Lisbeth Friis. i lige måder blev denne tvistige gældssag imellem hende og Jacob Sørensen indvåner i Århus, efterdi han ikke mødte, optagen til i dag 14 dage.

** Mikkel Clausen for Bernt Klodt møller og på hans vegne lod læse en landstings stævning, hvormed han havde stævnet efterskrevne, som 14/11 sidst forleden var taget til de otte mænd, om de ikke da hørte og så, at Mikkel Clausen på Bernt Klodts vegne fremlagde adskillige dokumenter, og begærede, at han dem måtte for retten få læst og påskrevet, og om de ikke så og hørte, at byfogden ikke ville unde ham samme breve læst og påskrevet. så fremstod efterskrevne mænd og svarede, at efterdi de ikke var stævnet førend tirsdag sidst 10/12 mente de, at det ikke var lovlig stævning, men erbød dem, at når de blev lovligt stævnet, ville de til deres værneting deres sandhed vidne og bekende.

** idem for Bernt Klodt og på hans vegne lod læse en skriftlig landstings stævning, hvormed han havde stævnet efterskrevne, som 7/11 sidst forleden på bytinget var tilskrevet til de otte mænd, om de ikke da hørte og så, at Mikkel Clausen på Bernt Klodts vegne fremlagde adskillige dokumenter, og begærede, at han dem måtte for retten få læst og påskrevet, og om de ikke så og hørte, at byfogden ikke ville unde ham samme breve læst og påskrevet. så fremstod efterskrevne mænd og svarede, at efterdi de ikke var stævnet førend tirsdag sidst 10/12 mente de, at det ikke var lovlig stævning, men erbød dem, at når de blev lovligt stævnet, ville de til deres værneting deres sandhed vidne og bekende.

** idem for Bernt Klodt og på hans vegne lod læse en landstings stævning, hvormed han havde stævnet efterskrevne, som 31/10 sidst forleden var skrevet til de otte mænd, om de ikke hørte Henrik Keitwert 31/10 sidst forleden skødede mester Wulf Baltsersen på doktor Morten Madsen superintendant over Århus stift hans vegne en af Bernt Klodts haver, og om de hørte eller så, at Henrik Keitwert lagde nogen adkomst eller fuldmagt frem for retten af Bernt Klodt, hvorefter han kunne skøde Bernt Klodts have bort, og om de ikke hørte, at Mikkel Clausen på Bernt Klodts vegne lod læse en forbudsseddel, som formelder, ingen at måtte udstede noget skøde på Bernt Klodts ejendom. så fremstod efterskrevne otte mænd og svarede, at efterdi de ikke var stævnet førend på tirsdag sidst 10/12, mente de, at det ikke var lovlig stævning, men erbød dem at når de blev lovligt stævnet, ville de til deres værneting deres sandhed vidne og bekende.

** Hieronimus Gylden tilspurgte Mikkel Clausen, når Henrik Keitwert af Stade havde fanget varsel for hvis vidner, Bernt Klodt ville føre her i dag til tinget, hvortil Mikkel Clausen svarede, at Henrik Keitwert fik varsel her i Århus 13/10 sidst forleden.

** Mikkel Clausen for Bernt Klodt. denne tvistige sag imellem Bernt Klodt og Jacob Remmer i Århus anlangende hans korn, han i andre møller har ladet male, efterdi ingen mødte noget dertil at svare, blev opsat i 14 dage.

** Henrik Mogensen på kapitlets vegne. denne tvistige sag imellem Århus kapitel, Jens Jacobsen glarmester og Laurits Rasmussen kleinsmed borger sst, anlangende vinduerne på domkirken, blev opsat til i dag 14 dage.

** Christen Lauritsen Kå på borgmester, råds og byens vegne. efterskrevne borgere sst de stod nu for tingsdom, eftersom de var fra tinge tagen til synsmænd til et halvtaghus, Rasmus Testrup har ladet opsætte på Kannikkegaden, da vidnede de, at de nu i dag var på åstedet og dets lejlighed seet og forfaret, og er samme halvtaghus 3 gulv hus på listen og er 4 alen bredt og en halv alen ud til rendestenen, men hvem grunden tilhørte, vidste de ikke, hvortil Rasmus Testrup svarede nu som tilforn, at samme hus var ikke bygget videre ud end som at tilforn var indelukket og indplanket med stakitværk, og ikke han formente, det kunne stå nogen for nær.

** Niels Madsen for Henrik Keitwert af Stade og på hans vegne fremlagde efterskrevne udtog, Bernt Klodt sst angående, indeholdende deres regnskab fra 1627-1639.

19/12 1639.

** Jens Rasmussen skomager. Anders Mikkelsen skomager borger sst stod nu for tingsdom på sin hustru (blank) hendes vegne, Rasmus Lauritsen borger sst med en skriftlig fuldmagt af Erik Rasmussen i Lading og Jens Pedersen Klog sst. i lige måder stod og for tingsdom Jep Olufsen indvåner sst på sin hustru Anne Nielsdatters vegne, så og med fuldmagt af Rasmus Nielsen i Javngyde og Johanne Nielsdatter i Veng, og de samtlige gav Jens Rasmussen afkald for al hvis arv og gods, som dem var arveligt tilfaldet efter Jens Rasmussens salig hustru Mette Rasmusdatters dødelige afgang.

** N Madsen for Rasmus Lauritsen og på hans vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Niels Madsen for Christen Ottesen møller i Loverstrup og på hans vegne lod dele for hovedgæld Johan Nielsen kræmmer sst for 2 rigsdaler, som han er ham skyldig for12 skæpper mel.

** Mikkel Sørensen i Egå for velb fru Anne Brahe velb Ejler Qvitzow til Lykkesholm havde stævnet Hieronimus Gylden sst og ham tiltalte for han har bortstedt den anpart af Hasle kirkes korntiende, som Ejler Qvitzow tilkommer, som tilforn Laurits Nielsen i Hasle havde i fæste, og Hieronimus siden derpå har bekommet livsbrev. Hieronimus mødte og begærede sagen en 8 dags tid måtte opstå, blev opsat til snapsting førstkommende.

** N Madsen for Oluf Pedersen skomager efter opsættelses bemelding tiltalte efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** idem for Oluf Pedersen efter opsættelses bemelding tiltalte Mikkel Jensen Nordby sst for 18 daler efter hans brevs indhold, dateret 17/4 1637. ingen mødte, blev tildømt at betale.

** Christen Lauritsen Kå på borgmester og råds vegne. efterskrevne vidnede, at de på mandag sidst forleden var hos Maren Madsdatter, som boer i Peder Tunglunds boder sst, at høre hendes bekendelse hvor mange børn hun havde avlet, og da bekendte hun for dem at have avlet 3 børn i horeri, det første et drengebarn ved Jens Hjort i Ry, siden har hun avlet to børn, en pige og en dreng, ved en bondekarl hedder Mads (blank), og lå hun samme tid i hendes seng og var ganske skabet på hendes krop.

** N Madsen på KM vegne for retten lod indføre en kvinde ved navn Karen Sørensdatter, barnfødt i Skæring, for et uskikkeligt og horeagtigt levned, hun har i levet og beganget, og hun bekendte, at hun i skørlevned og løsagtighed havde avlet tre børn, en dreng hedder Søren Nielsen avlede hun ved Niels Markorsen i Elsted, en dreng hedder Jens Lauritsen avlede hun ved en skomagersvend, født i Ålborg, som hed Laurits Villadsen, en pige Anne Pedersdatter, som nu er et halvt år gammel, havde hun avlet ved Peder Poulsen trompeter under Kalø kompagni, og formente, at hun derfor burde at straffes til kagen. da efter sådan lejlighed og efterdi Karen Sørensdatter selv bekender, det hun i skørlevned 3 børn har avlet, Gud til fortørnelse og andre til forargelse, vidste byfogden ikke Karen Sørensdatter at kunne befri, men hun for sådan hendes forargelige levned efter KM forordning bør at straffes til kagen, og nu straks sin eksekution udstå.

** Knud Keldsen borger sst med en opsættelse her af ting 7/11 sidst forleden havde stævnet Jacob Sørensen indvåner sst gældssag anlangende, som han ham skyldig er efter hans regnskabsbogs indhold for 1 skippund og 6 lispund humle, skippundet for 20 rigsdaler, at betale inden 8 dage, og nu er mødt Jacob Sørensen og fremlagde sit skriftlige svar, at han intet har lovet Knud Keldsen derfor, men på begge deres gavn skulle det forhandle. derpå blev således afsagt, at efterdi fremlægges Knud Keldsens regnskabsbog, hvori Jacob Sørensen findes at være ham skyldig 38 daler, da vidste byfogden intet imod hans regnskabsbog at sige, men Jacob Sørensen pligtig er og bør at betale 38 sletdaler inden 15 dage.

** Niels Madsen for Hans Deuster. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 14/12 sidst forleden med byfogden var i Margrete Poulsdatters og hendes børns bo, hvor Niels Madsen for dem fremlagde en dom her af bytinget 6/6 1639, hvori hun og hendes børn, salig Anders Bertelsens arvinger, er tildømt at betale Hans Deuster 66 rigsdaler, for hvilken sum de æskede af boet udlæg, og dem intet udlæg blev gjort, men Margrete Poulsdatter selv henviste dem til det store stenhus ved Mindet, i hvilket stenhus de indførte Hans Deuster for 66 rigsdaler.

** N Madsen for Rasmus Madsen og hans medkonsort salig Jørgen Heitwinkels tjener. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de 14/12 sidst forleden med byfogden var i Margrete Poulsdatters og hendes børns bo, hvor Niels Madsen for dem fremlagde en dom her af bytinget 31/10 1639. hvori hun og hendes børn, salig Anders Bertelsens arvinger, er tildømt at betale Rasmus Madsen og hans medkonsort 34 sletdaler, for hvilken sum de æskede af boet udlæg, og dem intet udlæg blev gjort, men Margrete Poulsdatter selv henviste dem til det store stenhus ved Mindet, i hvilket stenhus de indførte Rasmus Madsen og hans medkonsort for 34 sletdaler.

** N Madsen for Wulf Baltsersen. denne tvistige gældssag imellem Wulf Baltsersen og salig hr Gregers Tomasens efterleverske Kirsten Lasdatter i Vitten blev opsat, efterdi ingen mødte, til snapsting.

** Ove Sørensen lovligt sit 3.ting det han har forbudt Claus Badskær at sælge, pante eller pantsætte noget bort af hans hustru Birgitte Ovesdatters gods, være sig jordegods eller løsøre eller med hvad navn det være kan, førend loven har endt imellem dem, efterdi han skal have handlet med hende, at hun ikke kan nyde sin skyld hos ham, som en ærlig dannekvinde bør at have hos sin mand.

** N Madsen for Søren Frost borgmester og på hans vegne med en opsættelse her af tinget 7/11 sidst forleden da med et varselsvidne af Viborg landsting 25/9 nærværende år havde stævnet salig Peder Christoffersen, forrige byfoged i Århus, hans børn og arvinger, nemlig Christoffer Pedersen, Niels Pedersen, Hans Hatstafferer på hans hustru Dorte Pedersdatters vegne, Jens Udsen på hans hustru Kirsten Pedersdatters vegne, Rasmus Sørensen på hans hustru Maren Pedersdatters vegne, Gertrud Pedersdatter og hendes myndige værge, så vel som hans kreditorer for dom, vidner og indvisning, og så blev fremlagt efterskrevne pantebrev har af bytinget 1/3 1638, hvori Peder Christoffersen kender sig skyldig at være Søren Frost 113 sletdaler, og derfor pantsatte ham hans bryggerede, kedel og kar, og da gav Niels Madsen til kende, at hovedstol og rente til 1/3 1640 i en sum beløber sig 126 daler, mente at Peder Christoffersens bryggerede, kedel og kar burde ham at efterfølge. så er mødt Christen Carlsen rådmand og overformynder og berettede, at Niels Pedersen og Gertrud Pedersdatters burde først at have deres mødrene arv ud af boet. da efter tiltale og efterdi fremlægges salig Peder Christoffersens pantebrev på 113 daler med sin rente, som beløber sig 126 daler, og for samme penge har pantsat sit bryggerede, kedel og kar, da er således afsagt, at salig Peder Christoffersens bryggerede, kedel og kar bør Søren Frost at efterfølge, og dersom det efter uvildige dannemænds vurdering ikke den fulde sum kan opløbe, da at søge resten af sin betaling i andet salig Peder Christoffersens jordegods eller løsøre.

** N Madsen for Wulf Baltsersen byfoged og på hans vegne med en opsættelse her af ting 7/11 sidst forleden med varselsvidne af Viborg landsting 25/9 1639 havde stævnet salig Peder Christoffersen, forrige byfoged i Århus, hans børn og arvinger, nemlig Christoffer Pedersen, Niels Pedersen, Hans Hatstafferer på hans hustru Dorte Pedersdatters vegne, Jens Udsen på hans hustru Kirsten Pedersdatters vegne, Rasmus Sørensen på hans hustru Maren Pedersdatters vegne, Gertrud Pedersdatter og hendes myndige værge, så vel som hans kreditorer for dom, vidner og indvisning, og da tiltalte Niels Madsen salig Peder Christoffer Pedersens arvinger for 24 daler, han Wulf Baltsersen skyldig er efter hans regnskabsbogs indhold, endnu rester på KM regnskab 27 rigsdaler, samt for efterskrevne gæld, og satte i rette om Wulf Baltsersen ikke burde at have indlæg og vurdering i salig Peder Christoffersens efterladte bo, gods og ejendom. så er mødt Christen Carlsen rådmand og overformynder og berettede, at Niels Pedersen og Gertrud Pedersdatters burde først at have deres mødrene arv ud af boet. tilmed svarede Jens Lauritsen på alle salig Peder Christoffersens arvinger og medarvingers vegne, at de intet ville befatte dem med hans efterladte gods i nogen måder, efterdi de samtlige har frasagt dem al arv og gæld. da efter tiltale og efterdi Wulf Baltsersen fordrer efter hans regnskabsbogs indhold og hvad som rester på KM regnskab samt anden gæld, da vidste dommeren ikke andet derom at sige, end Wulf Baltsersen for samme gælds fordring efter 15 dages forløb bør at have indvisning og vurdering i salig Peder Christoffersens bo, jordegods eller løsøre. belangende salig Peder Christoffersens børns gods, som berettes endnu i boet at være, da det ved lov og ret at affordre.

** N Madsen for Hans Jostsen og på hans vegne med en opsættelse her af ting 7/11 sidst forleden med varselsvidne af Viborg landsting 25/9 1639 havde stævnet salig Peder Christoffersen, forrige byfoged i Århus, hans børn og arvinger, nemlig Christoffer Pedersen, Niels Pedersen, Hans Hatstafferer på hans hustru Dorte Pedersdatters vegne, Jens Udsen på hans hustru Kirsten Pedersdatters vegne, Rasmus Sørensen på hans hustru Maren Pedersdatters vegne, Gertrud Pedersdatter og hendes myndige værge, så vel som hans kreditorer for dom, vidner og indvisning, og da tiltalte salig Peder Christoffersens arvinger for 47 daler efter hans regnskabsbogs indhold for hvis, han af ham bekommet har 1624-1633. så er mødt Christen Carlsen rådmand og overformynder og berettede, at Niels Pedersen og Gertrud Pedersdatters burde først at have deres mødrene arv ud af boet. tilmed svarede Jens Lauritsen på alle salig Peder Christoffersens arvinger og medarvingers vegne, at de intet ville befatte dem med hans efterladte gods i nogen måder, efterdi de samtlige har frasagt dem al arv og gæld. da efter tiltale og efterdi fremlægges Hans Jostsens regnskabsbog, hvori findes salig Peder Christoffersen at være ham skyldig 47 daler, da vidste byfogden ikke andet derom at sige, end Hans Jostsen for samme gælds fordring efter 15 dages forløb bør at have indvisning og vurdering i salig Peder Christoffersens bo, jordegods eller løsøre. belangende salig Peder Christoffersens børns gods, som berettes endnu i boet at være, da det ved lov og ret at affordre.

** Augustinus Miller byskriver sst med en opsættelse her af ting 7/11 sidst forleden med varselsvidne af Viborg landsting 25/9 sidst forleden havde stævnet salig Peder Christoffersen, forrige byfoged i Århus, hans børn og arvinger, nemlig Christoffer Pedersen, Niels Pedersen, Hans Hatstafferer på hans hustru Dorte Pedersdatters vegne, Jens Udsen på hans hustru Kirsten Pedersdatters vegne, Rasmus Sørensen på hans hustru Maren Pedersdatters vegne, Gertrud Pedersdatter og hendes myndige værge, så vel som hans kreditorer for dom, vidner og indvisning, og da tiltalte salig Peder Christoffersens arvinger for 11 daler efter hans regnskabsbogs indhold, og da satte i rette, om han ikke burde at have indvisning og vurdering derfor i salig Peder Christoffersens efterladte bo. så er mødt Christen Carlsen rådmand og overformynder og berettede, at Niels Pedersen og Gertrud Pedersdatters burde først at have deres mødrene arv ud af boet. tilmed svarede Jens Lauritsen på alle salig Peder Christoffersens arvinger og medarvingers vegne, at de intet ville befatte dem med hans efterladte gods i nogen måder, efterdi de samtlige har frasagt dem al arv og gæld. da efter tiltale og efterdi fremlægges Augustinus Millers regnskabsbog, hvori findes salig Peder Christoffersen at være ham skyldig 11 daler, da vidste byfogden ikke andet derom at sige, end Hans Jostsen for samme gælds fordring efter 15 dages forløb bør at have indvisning og vurdering i salig Peder Christoffersens bo, jordegods eller løsøre. belangende salig Peder Christoffersens børns gods, som berettes endnu i boet at være, da det ved lov og ret at affordre.

(0)

** dette er Århus tingbog, hvori findes 147 nummererede blade, som skriveren sammesteds forsvarligt har fuld at skrive af hvis som for retten passerer, og ellers i alle måder således forsvarligt dermed at omgås, som han selv agter at forsvare, Hagsholm den 27 januar ao 1667. J Friis.

(1)

21/3 1667.

** anfanget i Jesu navn.

** Søren Rasmussen Skibby i rette lagde efterskrevne kvittans, hvori Kirsten Pedersdatter salig Peder Vinters efterleverske vitterlig gør, at Søren Rasmussen Skibby har betalt rente af kapital 200 sletdaler for år 1663-64-65 og halvparten af 1666, dateret Århus 6/3 1667. fandtes bag på samme kvittans skrevet, 6/3 1667 var underskrevne med Søren Skibby i Kirsten salig Peder Vinters hus og begærede, at hun ville underskrive denne kvittans, hvilket hun ikke ville, uanseet hun ikke fragik, årlig rente af Søren Skibby at være betalt. så tilspurgte Kirsten salig Peder Vinters lovværge Jens Christensen Vegerslev Søren Skibby, hvad årsag han 8/3 i Kirsten Pedersdatters hus så pludselig mod hendes vilje tog en hans til hende udgivet håndskrift af bordet, hvor det lå, og kastede det i hendes kakkelovn og lod den forbrænde. Peder Pedersen Kvottrup vidnede, at Søren Skibby derefter straks gik ud af døren, og som han var udgået, sagde Kirsten Pedersdatter til hendes søn Rasmus Pedersen, der skulle vel være noget gjort ved den rente mellem Søren Skibby og Maren Clemendsdatter over skifte. ligeledes vidnede han, at Kirsten Pedersen lagde sin hånd på samme håndskrift, som der den lå på hendes bord, og bad Gud skulle hjælpe hende så sandt, at hun ikke havde gjort Søren Rasmussen Skibby uret på den for en dansk skilling.

** Jørgen Andersen underfoged på KM, Århus by og sagvolderen Jens Lauritsen bagers vegne æskede vidne, og efterskrevne vidnede, at de 2/3 sidst forleden arresterede og forbød Niels Tomasen i Kolkærgård at rejse her fra byen under et fuldt volds fortabelse imod stadsretten for hvis, han efter dom var Jens Lauritsen skyldig.

(2)

** Rasmus Pedersen Teglgård på licentiat Niels Brobergs vegne her for retten tilbød Karen salig Mourits Jensens efterleverske 30 sletdaler, som blev deponeret i retten 7/3 næst forleden, og bedrager sig højere end hans tilkrav efter pantebrevs og vurderings formelding på den gård, Karen Jensdatter nu iboer, som den gode mand har ladet sig føre til ejendom. her imod at svare mødte Karen Jensdatters datter Karen Mouritsdatters og i rette lagde efterskrevne indlæg, at da Niels Broberg vil tilegne sig hendes gård, som er vurderet for 500 daler, endog den har kostet hendes salig husbond og hende over 900 daler, dog vil licentiaten annamme gården af hende i venlighed for 700 sletdaler, da vil hun med øvrighedens tilladelse lade følge skøde og adkomst til ham, dateret Århus 21/3 1667 Karen salig Mourits Jensens efterleverske egen hånd.

** Jørgen Andersen på Laurits Nielsen i Søby hans vegne havde stævnet Jacob Christensen felbereder og tiltalte ham efter hans obligation, dateret 28/3 1665, formeldende på 42 sletdaler, og satte i rette, om han ikke er pligtig samme kapital med rente at betale inden 15 dage, hvilket han blev tildømt.

** Anders Jensen på salig Peder Sørensen rådmand hans arvingers vegne efter opsættelse 7/2 sidst forleden havde stævnet efterskrevne den salig mands debitorer, og formente, at de pligtige var deres skyldige gæld at betale, hvilket de blev tildømt at gøre inden 15 dage.

(3)

** Jon Baltsersen på Maren Clemendsdatters vegne efter opsættelse her af tinget 7/3 sidst forleden havde stævnet Søren Mikkelsen Hovgård i Årslev for dom efter hans obligation på 20 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Mikkel Jensen på Jørgen Juels vegne efter opsættelse havde stævnet efterskrevne for det, som enhver til Jørgen Juel skyldig er efter regnskabsbøgers indhold, som de blev tildømt at betale.

** Jens Sørensen Pannerup æskede 1.ting over Peder Svane for hvis han ham på regnskab skyldig bliver.

** Peder Svane æskede 1.ting over Jens Sørensen for regnskab.

** Erik Jørgensen 3.ting til dele over Jens Frandsen i Horsens for hvis, han resterer med af byens skatter.

** Christen Olufsen i Viborg 2.ting til dele over Helle hr Svend Arbos efter foregående dom.

(4)

28/3 1667.

** Anne Jensdatter salig Laurits Jensen friskuster, fordum borger sst, æskede vidne. salig Laurits Jensen friskusters efterladte børns tilforordnede værger fremstod for retten, nemlig Anders Andersen felbereder værge for Mads Lauritsen og Mikkel Lauritsen, Hans Ledertover værge for Jens Lauritsen og Anne Lauritsdatter, Mads Christensen værge for Maren Lauritsdatter, Søren Mikkelsen værge for Margrete Lauritsdatter og Niels Mikkelsen værge for Karen Lauritsdatter. endnu fremstod Jens Lauritsen bager og borger sst, som er tilforordnet værge for salig Laurits Jensens første hustrus søster Anne Mikkelsdatter, hvilket værgemål den salig mand af øvrigheden her på stedet har været betroet, og nu til fyldest af boet blev udgjort. og herefter gav hver af fornævnte værger Anne Jensdatter afkald og kvittering for alt hvis salig Laurits Jensens børn arveligt var tilfaldet efter deres salig forældre.

** Anders Andersen felbereder borger sst på sine egne og samtlige afgangne Laurits Jensen, fordum borger og friskuster sst, hans efterladte børns værgers vegne æskede vidne. efterskrevne synsmænd, som var opkrævet til at syne salig Laurits Jensen friskusters gård bag klostret, vidnede, at de 2/3 sidst forleden var på åstedet, og da befandtes efterskrevne brøstfældighed på tømmer og tag, så og hvis nagelfast var og gården tilhørte.

(5)

** Anders Andersen borger sst på sine egne og samtlige salig Laurits Jensens børns vegne æskede vidne. Anne Jensdatter salig Laurits Jensens efterleverskes tilforordnede værge Erik Jørgensen fremstod og efter han på Anne Jensdatters vegne havde af Anders Andersen og samtlige værger annammet afkald, da anlovede han værgerne børnene og deres arvinger skal være kvit og kravsløs for alle de skatter, den salig mand og hans hustru har været skyldig og endnu resterer.

** Erik Jørgensen borger sst med fuldmagt af Laurits Jensen borger i Ålborg havde stævnet Jens Lauritsen borger sst bag klostret og tiltalte ham for 24 sletdaler, som han ham skyldig var efter udgivne skadesløsbrev, som han blev tildømt at betale.

** Jørgen Andersen æskede dele over efterskrevne.

** Laurits Christensen murmand, boende i Skejby, efter opsættelse her af tinget 14/2 sidst forleden havde stævnet Jacob Sørensen, forvalter over Havreballegård, for dom, om han ikke efter efterskrevne kontrakts indhold bør at betale ham hvis, efter dannemænds kendelse, han kan have fortjent på den gamle bispegård at formure. blev Jacob Sørensen 3.gange påråbt, men ingen fremkom, så derpå er således afsagt, så eftersom Laurits Christensen beviser med tingsvidne, at han på bispegården har forfærdiget videre, end han efter kontrakten betalt er, da tilfandt byfogden Jacob Sørensen at betale Laurits Christensen 108 rigsdaler, som rester på hvis arbejde, han allerede på bispegården gjort har.

(7)

** Anders Lauritsen forrige kæmner lod advare alle og enhver af byens borgere og indvånere, at de indløser deres frapantede boskab og gods, som de har hos ham stående, for deres resterende skatter, og det inden 8 dage.

11/4 1667.

** borgmester Jesper Nielsen Hutfeld skøde. Rasmus Pedersen Teglgård stadsprokurator sst med fuldmagt af Peder Madsen borger sst og med afståelse og tilladelse af mester Laurits Borum, lektor og kannik til Århus domkirke, solgte og skødede fra Peder Madsen og hans hustru og til Jesper Hutfeld et stykke jord og haveplads liggende bag ved den gård på Mejlgade, Peder Madsen nu iboer, strækkende sig fra hjørnet af fornævnte borgmesters lade i sønder ligeud 34 jydske alen og fra ladehusets hjørne i vester lige ud 38 jydske alen.

** borgmester Jesper Nielsen Hutfeld. Hermand Skov på Jacob Huben af Lübeck hans vegne solgte og skødede fra Jacob Huben og til Jesper Hutfeld en sin gård på Mejlgade liggende imellem Helle salig hr Svends den lille gård på den ene og salig Hans Nielsens gård på den anden side.

** Peder Christensen på sin far Christen Jensen Basballe borger og handelsmand sst hans vegne. Hans Hansen Storm, forpagter på Østergård bekendte skyldig at være sin kære hustrus far Christen Jensen Basballe 430 rigsdaler, og derfor pantsatte han Christen Basballe hans gård liggende ved Mindet.

(8)

** Christen Pedersen Frost havde stævnet Melchior Orgelbygger indvåner sst og tiltalte ham for 2 års husleje nemlig 25 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinter og Helle salig hr Svend Arbos sst deres vegne havde stævnet Sidsel salig Mads Værns sst samt hr Peder Jacobsen i Favsing for dom. Helle Jensdatter har tiltale til Sidsel Sørensdatter salig Mads Værns sst for en hendes salig mor salig Gertrud Mortensdatters obligation til salig Maren Bondesdatter, fordum boede i Stadsgård, udgivet på en resterende kapital 300 sletdaler, dateret 24/6 1656, hvilken håndskrift salig hr Svend Arbo af salig Maren Bondesdatter er i pant sat for 100 rigsdaler efter hendes obligations formelding 17/8 1657, hvilke Sidsel Sørensdatter som eneste arving efter hendes salig mors død ikke til Helle Jensdatter har villet betale. desligeste skal Helle Jensdatter endnu her foruden restere hos salig Maren Bondesdatter på 2 års husleje af hende, som i fjendetiden boede i hendes murede hus næst op til bispens residens på Skolegade 24 sletdaler, ydermere har Helle Jensdatter samme tid lånt hende 11 sletdaler. her foruden har Jens Sørensen sst ladet anmelde, at han på skiftestedet efter salig Maren Bondesdatter efter hr Peder Jacobsen i Favsing og hr Jacob Bondesen i Skivholme, som salig Maren Bondesdatters børns fars og mors brødre, er gjort henvisning til sin betaling at søge i det overblevne hos Helle Jensdatter i hvis efter samme pantebrev og kan blive tilovers, når Helle Jensdatter skadesløst betalt er, for 50 sletdaler, som han formener sig er berettiget hos Sidsel Sørensdatter at tilkomme, og som Helle Jensdatter og Jens Sørensen Vinter formener Sidsel Sørensdatter, som eneste arving, bør at betale. dertil at svare mødte Sidsel Sørensdatters salig mands bror Anders Værn som på hendes vegne fremlagde en landstings varselsseddel Viborg 27/2 1667, da er varsel givet alle salig Mads Værns og salig Søren Clemendsen, som boede og døde i Århus, deres efterladte kreditorer for registrering og vurdering, Sidsel salig Mads Værns og hendes medarvinger agter at holde i fornævnte afgangne deres bo til 6-7-8 og 9 ugers dag. derpå blev således afsagt, at efterdi fremlægges ovennævnte landstings varsels seddel, da vidste byfogden ikke imod samme varselsseddel Helle Jensdatter nogen betaling af det uskiftede bo, før andre kreditorer, at turde tilfinde, men hun til den bestemte tid over skifte og jævning har dem at søge.

(9)

** Rasmus Pedersen Teglgård stadsprokurator på Jens Lassen rådmand hans vegne havde stævnet Rasmus Christensen skomager borger sst for dom og fremlagde et pantebrev, dateret 25/7 1661 af Rasmus Christensen skomager udgivet til Jens Lassen rådmands far Las Jensen i Brendstrup, hvori han pantsætter ham hans hus liggende på Mejlgade for 100 sletdaler. så og fremlagde et afståelsesbrev, dateret Brendstrup 24/12 1666, hvormed samme pantebrev transporteres til Jens Lassen, underskrevet af Las Jensen og hans to sønner Mikkel Lassen og Peder Lassen. derefter fremlagde et tilbudsvidne har af bytinget den (blank) da Rasmus Pedersen har tilbudt Rasmus Christensen skomager samme pantebrev inden 2 måneders forløb at indfri, eller det pantsatte hus efter foregående vurdering Jens Lassen at følge til eje efter recessen. da efter tiltale og den sags lejlighed, så efterdi Rasmus Christensen sig ikke har erklæret alle forskrevne penge at betale hans pantsatte hus til indløsning, vidste byfogden ikke rettere heri at kende, at huset bør at følge Jens Lassen til evindelig eje og ejendom.

(10)

** Jørgen Andersen underfoged på Morten Hansen indvåner sst hans vegne med opsættelse her af tinget 28/2 sidst forleden havde stævnet Frands Jensen borger sst for dom og fremlagde efterskrevne antegnelse, som salig Peder Hansen i hans sygdom har ladet skrive og testamenteret, om hvis efterskrevne gæld, som Frands Jensen og hans døtre Mette Frandsdatter og Gertrud Frandsdatter i Horsens, var ham skyldig, hvilket Peder Hansen havde berettet for hans bror Morten Hansens hustru Sofie Sørensdatter 6/3 1665, som var 8-14 dage før han døde. og er herpå således afsagt, så efterdi fremlægges en antegnelse, og af Peder Hansen testamenteret, at have lånt Frands Hansen og hans børn 10 daler, hvilket Frands Jensen ikke benægter eller fragår, da bør han betale Morten Hansen hans fordring med billig omkostning inden 15 dage.

** Mikkel Jensen for Jørgen Juel rådmand sst med opsættelse her af ting 28/2 næst forleden havde stævnet efterskrevne i Hads og Sabro herred for hvis, de ham skyldig er, og som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(11)

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne til kende gav, hvorledes salig Hans Jensen med tilnavn Kaj Hans af våde var død blevet under Rasmus Simonsens skude sst, som han med hans kammerat Anders Jensen havde forfærdiget, og kaldte derfor i dag 1.kald på sandemænd herom at gøre deres ed og tov i dag 6 uger. varsel til hans efterladte Anne Christensdatter og hans datter Lucie Hansdatter.

** Jørgen Andersen på KM, Århus by og sagvolderens vegne i dag for retten kaldte 2.kald på sandemænd over Niels Tomasen i Kolkærgård for en arrests undvigelse imod stads og birkeretten.

** Erik Jørgensen borger sst på Christen Olufsen borger og handelsmand i Viborg hans vegne fremlagde en overretsdom her af Århus rådstue 14/2 1667 næst forleden, hvorefter han med høringe lod fordele Helle salig hr Svend Arbos sst for 205 rigsdaler efter hendes obligation.

** Christen Pedersen Frost med opsættelse her af ting 28/2 havde stævnet Jens Jensen Basballe og tiltalte ham efter to domme her af tinget 5/4 1649 og den derom udgivne håndskrift, og satte i rette, om Jens Basballe jo pligtig er at betale hvis, derpå resterer. da efter tiltale, gensvar og den sags beskaffenhed, og eftersom Christen Pedersen Frost fremlægger to namsdomme her af tinget 5/4 1649, som til slutning formelder, at Jens Basballe bør at betale 40 rigsdaler, som han salig Søren Frosts arvinger efter hans håndskrift skyldig er, med resterende rente, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, end Jens Basballe pligtig er at betale hvis, han med resterer, inden 15 dage.

(12)

** Peder Jensen Bonde med opsættelse her af ting 28/2 havde stævnet mester Henrik Bertelsen Kloche kunstpiber sst og ham tiltalte for 1 1/2 års husleje 21 sletdaler. så mødte Henrik Kloche og fremlagde sit svar på hvad, han har bekostet på gården, hvorefter blev afsagt, så efterdi fremlægges regnskab imod regnskabsbog, indfindes denne sag for overkøbmand, dem som lovlig og ret er imellem at regne, og hvem da påskader, da det hos den vedkommende ved lands lov og ret at søge.

** Rasmus Pedersen Teglgård beediget prokurator på Christen Jensen Basballes vegne med opsættelse her af ting 28/2 havde stævnet Tomas Blach i Randers og tiltalte ham for hvis, han med resterer og skyldig er efter Christen Basballes regnskabsbog nemlig 10 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Erik Jørgensen og Rasmus Teglgård æskede dele over efterskrevne.

18/4 1667.

** Erik Jørgensen på hr Johan Hansen Lønborg, Guds ords medtjener og kannik til Århus domkirke hans vegne. efterskrevne vidnede, at de 25/2 sidst forleden så hr Johan Hansens hustru Christence Jensdatter og hendes datter Anne med kusken Peder Christensen kom kørende ud ad deres port, og så blev hestene løbske, men en tjenestekarl Frands til gode lykke kom imellem tømmerne, og de blev hindret.

(13)

** Erik Jørgensen på Hans Hansen Høj borger sst hans vegne med opsættelse her af ting 7/3 næst afvigt havde stævnet hr Peder Jacobsen i Favsing for dom, efter hr Peder Lauritsen i øster Alling provst i Sønderhald herred hans henfindelsesdom, og gav ham sag for efterskrevne Hans Hansens regnskabsbog for 93 sletdaler. derpå blev således afsagt, at eftersom Hans Hansen Høj tiltaler hr Peder Jacobsen efter hans regnskabsbog, og hr Peder Jacobsen har lovet at betale, hvis Albret Foch var ham skyldig, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, end hr Peder Jacobsen jo pligtig er og bør ovennævnte gæld at betale inden 15 dage.

** Jens Pedersen borger sst på Jacob Bartolomeusens vegne med opsættelse her af ting 7/3 næst forleden havde stævnet samtlige salig Søren Rasmussen Frachers udenbys arvinger, og indenbys havde stævnet Maren salig Oluf Ladefogeds med hendes børn og lovværge: Abraham Sadelmager, Rasmus Mortensen og Henrik Mortensen af Norge imod dom at svare, af eftersom salig Søren Rasmussen Fracher, fordum borger sst, 27/1 1653 har pantsat til salig Jens Andersen Karlby rådmand sst sin iboende gård på Brobjerg liggende for hovedstol 175 sletdaler, og han har forpligtet sig og sine arvinger samme gård ved magt at holde, og som Søren Fracher for 7 års tid siden er ved døden afgået, og hans arvinger efter ham samme gård ikke har villet antage, men den ganske har forladt nu siden så mange år, så husene er ganske blevet ruinerede, så rente og hovedstol med adskillige skatter bedrager sig 295 sletdaler, og satte Jens Pedersen på Jacob Bartolomeusens vegne, som samme pantebrev arveligt er tilfaldet, i rette og formente, at samme ejendom burde ham for ejendom at efterfølge. nu blev fremlagt ovennævnte efterskrevne pantebrev, hvorpå findes påskrevet: 10/4 1666 er Jacob Bartolomeusen dette pant udlagt til betaling for hans værgemål i salig formynder Peder Sørensens bo i Århus, som han ellers tilforn arveligt var tilfaldet i hans salig oldefars bo sst for 188 sletdaler med resterende rente til påske 1655, der skifte stod i salig folks bo. det bekender jeg på min søsters vegne Niels Nielsen. derefter blev fremlagt efterskrevne vurderingsvidne 5/3 1667 på ovennævnte gård, som blev vurderet for 250 sletdaler. Abraham Sadelmager herimod svarede og protesterede, at sagen ikke så lovligt at være stævnet, thi Søren Pedersen og hans søn Peder Sørensen så og salig Henrik Mortensen i Skien og hustru og børn ikke derfor skal have bekommet varsel. derefter blev afsagt, og eftersom Jacob Bartolomeusen fremlægger et pantebrev, som findes ham over skifte efter salig Peder Sørensen udlagt til betaling for 188 sletdaler, og intet herimod fremlægges, da vidste byfogden ikke rettere end salig Søren Frachers arvingers pantsatte gård bør at følge Jacob Bartolomeusen for ejendom, og hvis den ikke kan tilstrække, da den salig mands arvinger pligtige være resten pro kvota inden 15 dage at betale.

(15)

** Rasmus Pedersen Teglgård borger og stadsprokurator sst på Christen Jensen Basballe hans vegne med opsættelse her af ting 7/3 havde stævnet Jesper Sørensen i Ammelhede for dom og tiltalte ham for 21 sletdaler for bly, han hos Christen Basballe til kirken, som han er værge for, har bekommet. så er sagen opsat 6 uger, og imidlertid at være forkyndt til Jesper Sørensens værneting, nemlig Essenbæk birketing 29/3 sidst forleden. intet svar, hvorefter Jesper Sørensen blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Rasmus Pedersen Teglgård borger og stadsprokurator på Jens Christensen Vegerslev overformynder sst hans vegne med opsættelse her af ting 7/3 sidst forleden havde stævnet Jens Simonsen i Lisbjerg imod dom og tiltalte ham som tro selvskyldner og tro forlever for sin far Simon Rasmussen efter hans obligation, dateret Århus 1/2 1664 for 9 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Rasmus Pedersen på borgmester og råds vegne 1.ting aflyste alt ulovligt kvæg som geder, svin, får og kalve ej lader sig finde på marken.

(16)

25/4 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på Henrik Landgraf af Hamborg hans vegne. efterskrevne fremlagde Jens Sørensen Vinter borger og handelsmand sst hans efterskrevne skriftlige kundskab på tysk, indeholdende, at Henrik Landgraf 13/9 1666 havde solgt ham nogle kasser tobak, pundet 8 skilling, men da kasserne blev slået op, viste tobakken sig intet at være værd, dateret Århus 25/4 1667, og ydermere vidnede de, at fornævnte tobak var ikke dygtigt, og pundet ikke en skilling værdig.

** Anders Værn på Sidsel Sørensdatter salig Mads Værns efterleverske hendes vegne lod læse en landstings stævning af Viborg landsting 27/2 1667, hvormed blev stævnet alle salig Mads Værns såvelsom salig Søren Clemendsen, som boede og døde i Århus, deres efterladte kreditorer for registrering og vurdering, Sidsel Sørensdatter og hendes medarvinger agter at holde i fornævnte afgangne deres bo i dag 6 uger, om nogen af dem vil have noget dertil at svare.

** Rasmus Pedersen Teglgård stadsprokurator sst på Peder Nielsen Samsø borger sst hans vegne med opsættelse her af ting 11/4 havde stævnet Niels Sørensen i Egå og Peder Tomasen for dom og tiltalte Peder Tomasen for 6 sletdaler med 18 års rente efter obligations indhold, dateret 26/12 1649 og efter oprettet kontrakt imellem Niels Sørensen og Peder Tomasen 1/2 1665, hvori Niels Sørensen har påtaget sig at betale al Peder Tomasen og hans hustrus gæld og holde dem fri for hver mands tiltale, hvorimod Peder Tomasen og hans hustru har overdraget Niels Sørensen deres gård, de påboede, med kvæg og indbo, hvorpå Niels Sørensen blev tildømt at betale Peder Nielsen Samsø Peder Tomasens gæld.

(17)

** Jon Baltsersen på Maren Clemendsdatters vegne efter opsættelse her af ting 11/4 sidst forleden havde stævnet efterskrevne udenbys for gæld efter deres obligationer, hvilken gæld de blev tildømt at betale Maria salig borgmester Anders Lydiksens.

** Jørgen Andersen underfoged på KM, Århus by og sagvolderen Jens Lauritsen bagers vegne kaldte 3.kald på sandemænd, at de i dag 14 dage skulle gøre deres ed og tov over Niels Tomasen i Kolkærgård for en arrests undvigelse.

** Jørgen Andersen på KM og Århus bys vegne kaldte 2.kald på sandemænd anlangende salig Hans Jensen, tilnavn Kaj Hans, hans dødelige afgang, som 26/3 er død blevet under en skude, derom at sværge og tove i dag måned.

** Hans Nielsen indvåner sst på Laurits Tøgersen borger og handelsmand sst hans vegne ved 6 høringe lod fordele efterskrevne udenbys for gæld for adskillige varer, de hos ham har bekommet.

** Rasmus Pedersen Teglgård på Anders Tomasen rådmand sst hans vegne i dag var hans 1.tilbud til Niels Jensen sst efter pantebrevs indhold dateret 22/7 1647 lydende, til Anders Tomasen skal restere 192 sletdaler samt resterende rente, og advarede Niels Jensen sit pant at indløse inden 2 måneders forløb.

** Rasmus Pedersen på borgmester og råds vegne i dag 2.ting lydeligt aflyste alt ulovligt små kvæg, uden køer eller heste, at fraskilles her af marken, såfremt de ikke skal være til pris taget til de fattige og hospitalet, hvorefter alle og enhver herefter kunne vide at rette, så og her udover for skade at tage vare.

(18)

** Laurits Pedersen af Horsens på Didrik Stålsens vegne af Hamborg havde stævnet Anders Tomasen rådmand i Århus for dom. intet svar, sagen derfor opsat i 6 uger.

** Niels Villadsen tingskriver ved 6 høringe lod fordele Peder Jensen Bonde borger sst, for han modvilligt imod dom og sin udgivne kontrakt har forholdt sig.

2/5 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne lod udføre af kælderen Niels Jonsen murmand sst, som forgangen dag for nogen tyvagtig gerning blev antastet, som hans bror Søren Jonsen ville have begået natten tilforn til Karen Sørensdatter salig Anders Pedersens ved Munkeporten sst, hvorfra han blev forhindret af den rytter, som ligger i kvarter der i gården hos Karen Sørensdatter. da eftersom Niels Jonsen fornemmes at være medvider til samme tyvagtige gerning at begå, dog har øvrigheden, borgmester og råd samt KM byfoged af medynk, formedelst hans små børns skyld, efterladt ham samme forseelse, hvorimod Niels Jonsen lovede og tilforpligtede sig ved sit livs og halses fortabelse, han aldrig efter denne dag at lade sig finde i noget tyveri, og derforuden at gøre sin yderste flid til at forskaffe sin bror Søren Jensen til stede, at han derfor kunne få sin tilbørlige straf.

** Jørgen Andersen på Maren Christensdatter salig Laurits Rasmussen byfogeds vegne og på Oluf Christensens vegne samt Jens Olufsen skrædder  borger sst 1.ting til efterskrevne.

** Christen Frandsen borger sst. efterskrevne fremlagde deres skriftlige kundskab, at de 2/5 1667 efter Christen Frandsens begæring var i klostret og tilspurgte Else Jensdatter salig borgmester Christen Jensens søster, om hun kunne benægte, at hun annammede af Christen Frandsen på hendes salig bror Christen Jensens vegne 2/10 1661 en halv tønde Nordlands sild og en halv tønde torsk, som han udtog hos Jens Lassen rådmand sst efter hendes salig brors begæring, hvortil hun svarede, at Christen Frandsen leverede hende fornævnte sild og torsk, som blev forbrugt i klostret til hendes salig brors fornødenhed. varsel til Gertrud Nielsdatter salig borgmester Christen Jensens i klostret.

(19)

** Rasmus Pedersen Teglgård på borgmester og råds vegne i dag 3.ting han har aflyst og advaret, at ingen må have ulovligt kvæg på Århus mark.

** Rasmus Pedersen Teglgård på hr Niels Sørensen Ørsted sognepræst til Holme og Tranbjerg sogne hans vegne med opsættelse her af ting 14/3 havde stævnet Helle Jensdatter salig hr Svend Hansen Arbos efterleverske i Århus og tiltalte hende for 40 sletdaler, som salig Sejer Lauritsen Kå skal være skyldig blevet på Holme kirkes beholdning for 1648 og 49, hvilket han formener hendes husbond salig hr Svend, som da var kirkernes forsvar, årligt efter recessen burde at have indfordret, ja meget mere da han fornævnte Sejer Lauritsen fra sin bestilling forlovede kirkens breve, beholdninger og andet kirken tilhørte til sig at have annammet, hvilken kirkens beholdning Helle Jensdatter for entholder og ikke godvilligt vil betale, og nu skal have stået i 13 år uklareret. endnu i rette lagde Erik Jørgensen et tingsvidne af Ning herreds ting 5/9 1654 til mening, at Niels Madsen, da ridefoged over Århusgårds len, på KM vegne 4/8 næst tilforn havde ladet registrere og vurdere al Sejer Lauritsen i Holme hans indbo, kvæg, korn og andet, og antegnet alle hans kreditorer, blandt hvilke er hr Svend Arbo, og herhos fremlagde et tingsvidne af Ning herreds ting 29/5 1655 til mening at Sejer Lauritsen Kå havde ladet skifte og dele alt sit gods og formue til sine kreditorer, blandt hvilke hr Svend Hansen Arbo har været lovligt varsel givet. derpå blev således afsagt, efter fremlagte Holme kirkes regnskabsbog, hvori hr Svend, som ærkediakoni fuldmægtig har bekræftet, at Sejer Lauritsen Kå sig med Holme kirkes værgeri har afsagt, og hr Svend ham forlovet har og restans af kirkens beholdning til sig annammet, og af fremlagde tingsvidner af Ning herreds ting fremgår, at ridefoged Niels Madsen har ladet antegne Sejer Lauritsens Kås kreditorer, blandt hvilke hr Svend Arbo for kirkens restants og andet har ladet fordre 174 sletdaler, og at Sejer Kå har skiftet og delt sit gods og formue imellem hans kreditorer, blandt hvilke hr Svend Arbo også har fået varsel, da vidste byfogden ikke Helle Jensdatter fra denne tiltale at kunne befri, men på rettens vegne tilfinder hende 40 sletdaler kirkens restans med lovens rente og omkostning inden 15 dage at betale.

(20)

9/5 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på KM, Århus bys og sagvolderens Jens Lauritsen bager borger sst hans vegne fremlagde et forbuds og 1.kald på sandemænd her af ting 21/3 næst afvigt, hvori efterskrevne vidnede, at de 2/3 næst forleden arresterede og forbød Niels Tomasen i Kolkærgård at rejse her fra byen under et fuldt volds fortabelse for hvis, han efter efterskrevne dom her af tinget 6/12 1660 var Jens Lauritsen skyldig, som var 13 daler, som var resten af Anne Mikkelsdatters patrimonium, som han til Jens Lauritsen skyldig var efter sin obligations formelding, dateret 24/3 1666. herimod at svare mødte Niels Tomasen i Kolkærgård og fremlagde hans husbonds fuldmægtig Mourits Hansen, ridefoged på Kærbygård, hans kundskab, at 2/3 1667 var hans principals tjener Niels Tomasen i Kolkærgård i Århus på hans befaling og leverede 3 tønder byg til Jens Rasmussen Låsby, og købte andre varer igen til hans husbond. så fremstod efterskrevne sandemænd og fremlagde deres ed og tov, at eftersom bevises, at Niels Tomasen 2/3 var her i byen på hans husbonds vegne, hvilket Niels Tomasen ved ed bekræfter, da bad de dem så sandt Gud hjælpe Niels Tomasen ikke nogen voldsbøder at turde, imod fremlagte beviser og birkeretten, at tilsvare.

(21)

** Jørgen Andersen underfoged på KM og rettens vegne. efterskrevne vidnede, at de 26/3 næst forleden hos og til stede var og så, at Kaj Hans skibstømmermand sad under en skude, som han og hans kammerat havde forfærdiget, og da han ville sætte en rulle midt under og tog den bageste blok fra, så skød skuden sig over på ham og knuste ham, så han straks død blev.

** Jørgen Andersen på Maren Christensdatters vegne til Jens Bogbinder 2.ting, på Oluf Christensens vegne 2.ting til Anders Pedersen kleinsmed og Hans Papirmand samt Jens Olufsen 2.ting til Mikkel Hvilsted.

** Laurits Tøgersen borger og handelsmand i Århus hans visse bud Niels Andersen og på hans vegne med opsættelse her af ting 21/3 næst afvigt havde stævnet hr Christen Nielsen sognepræst til Sahl og Thorsø sogne og tiltalte ham for 71 sletdaler efter hans skadesløs obligation og regnskabsbogs indhold, som han blev tildømt at betale.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og rettens vegne. Anders Jensen skibbygger sst klageligt til kende gav, hvorledes hans kammerat Hans Jensen, Kaj Hans ved tilnavn, af vådesværk ved en ulykkelig hændelse 26/3 næst forleden er død blevet under Rasmus Simonsens skude.

(22)

17/5 1667.

** Niels Madsen KM tolder i Århus. Tomas Christensen borger og visiterer med flere vidnede, at de hos var hørte og så 16/5 næst forleden, da Mikkel Tønnesen lod forlosse sin skude, og da gik Søren Sørensen rådmand forbi skuden og sagde til Niels Madsens tjener, Niels er du nu blevet forklikker, og spyttede efter ham og sagde, skam dig. hvorimod at svare mødte Søren Sørensen og benægtede ved sin højeste ed, at han ikke nævnte Niels Madsens tjener, og ikke vidste hvad hans navn var.

** Maren Keldsdatter Matias Sørensen forrige kapitelsridefogeds hustru af København havde stævnet Christoffer Skult forrige byfoged sst og fremlagde en højesterets dom dateret 22/8 1666 samt andre efterskrevne dokumenter og for det sidste Matias Sørensens forsæt og begæring, dateret København 9/5 1667, hvorefter Maren Keldsdatter begærede dom. Christoffer Skult var ikke mødt, hvorfor sagen blev opsat i 14 dage.

** mester Laurits Bording lektor og kannik til Århus kapitel hans tjener Hans Hansen på hans vegne. Jens Andersen Hvas Århus kapitels ridefoged på Helle Jensdatter, salig hr Svend Hansen Arbos efterleverske, sst hendes vegne som fuldmægtig fremlagde efterskrevne Helle Jensdatters kontrakt med 3 bogstaver underskrevet og hendes salig husbonds signet påtrykt, at eftersom Laurits Bording har ladet oprette proces imod hende anlangende det gods, som hun har pantsat ham for sit løfte, som han for hende har gjort til salig Niels Mogensen af Randers, og han som selvskyldner fra højesteret er tildømt at betale, så på det videre omkostninger kan forekommes, da giver hun Laurits Bording fuldmagt til at bortskøde samme gods, som hun ham har pantsat.

(23)

** Rasmus Pedersen Teglgård på Christen Jensen Basballe borger og handelsmand sst hans vegne med opsættelse her af ting 21/3 havde stævnet Jost Henriksen i Jensgård, forrige ridefoged over Åkær len, og tiltalte ham for gæld efter hans skadesløsbreve, dateret 1658 og 1660, som beløber sig til 151 daler. hvorimod at svare mødte på hans vegne Henrik Hansen Blichfeld og fremlagde et skriftligt svar, hvorefter Jost Henriksen blev tildømt at betale gælden.

** Rasmus Pedersen på Christen Jensen Basballes vegne med opsættelse her af ting 11/4 næst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys for gæld, der imellem Maren Rasmusdatter salig Peder Odders efterleverske i Ondrup, hvilken gæld de blev tildømt at betale

(24)

23/5 1667.

** Jørgen Andersen på KM og Århus bys vegne. efterskrevne vidnede, at salig Hans Jensen skibstømmermand havde gravet den første taljeblok fra på den skude, han og hans kammerat havde forfærdiget, og da han ville sætte en rulle under skuden, faldt den ned på ham.

** Tomas Andersen borger i Århus. Matias Sørensen på Johan Kohl af Køge hans vegne begærede de håndskrifter og en arrests undvigelse af København, obligation, dateret 17/1 1662 under Christoffer Skults hånd for resterende kapital 150 rigsdaler, som i Århus var dateret, og bemeldte arrests undvigelse var dateret København 24/x 166x.

(25)

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne. ---- varsel til Kaj Hanses efterleverske Anne Christensdatter og hans datter Lucie Hansdatter.

** Jørgen Andersen ved høringe lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Andersen på Karen salig Mourits Jensens. efterskrevne vurderingsmænd vidnede, at de havde været i salig Mourits Jensens gård ved Mindet, som hans hustru Karen Jensdatter iboer, og da har de ikke kunnet vurdere samme gård ringere end for 560 sletdaler.

(26)

30/5 1667.

** Casper Johansen kontrafejer indvåner i Århus på sine moderløse stedsøn Jørgen Johansen Kaulbarscher guldsmedesvend, barnfødt i Århus, hans vegne æskede vidne, og efterskrevne 24 borgere vidnede, at han er født her i staden af ærlige forældre, hans far var Johannes Jørgensen Kaulbarscher og hans mor Lene Jensdatter, og ellers har han sig tilbørligt skikket og forholdt, som det en skikkelig ungkarl vel egner og anstår.

** Søren Mortensen, velb kansler Peder Reedtzes fuldmægtig på Palsgård, på hans velbyrdigheds vegne efter opsættelse her af tinget 18/4 sidst forleden havde stævnet Jens Pedersen Todbjerg borger og indvåner sst, for han er inddraget på hans stavn og bortført salig Morten Jørgensens barn Niels Mortensen, som var indtinget hos Niels Pedersen i Klakring og hans datter Anne Nielsdatter til røgte, underholdning og varetægt, uden deres forlov og tilladelse, hvorfor Søren Mortensen på sin husbonds vegne formener, Jens Pedersen Todbjerg dermed at have gjort uret, og pligtig er at forskaffe fornævnte drengebarn til sin forordnede tilsynsmand. desligeste tiltalte Jens Pedersen Todbjerg for en sum penge, som han efter sin indgivne forpligt til Morten Jørgensen og Laurits Pedersen skal have gjort og skyldig er, som bemeldte barn Niels Mortensen arveligt efter sin salig far og mor tilfaldet er, nemlig efter hans salig far 600 sletdaler, som ham resterer af de 1000 sletdaler, han tilkom, desligeste af de tusinde, Laurits Pedersen og hans søskende tilkom efter deres salig mor Anne Lauritsdatter, hvoraf Niels Mortensen tilkom 250 sletdaler, som Søren Mortensen formener, at Jens Pedersen til den umyndiges rette øvrighed kansleren skadesløs at betale, hvortil Jens Pedersen svarede og tilbød at stille kaution for pengene. Søren Mortensen på kanslerens vegne fremlagde et tingsvidne af Bjerre herreds ting 30/9 1665, hvori Jens Pedersen Todbjerg tilstod af ret vitterlig gæld skyldig at være Morten Jørgensen degn i Klakring på sine egne og barns vegne, og Laurits Pedersen sst på sine egne og medsøskendes vegne 1700 sletdaler, som er for hvis arv, dem på salig Anne Lauritsdatters vegne efter salig borgmester Niels Lauritsen i Christiania arveligt kunne tilfalde, som de til Jens Pedersen solgt har, og som han havde forpligtet sig at betale dem i rede penge til pinsedag 1666. end ydermere forpligtede Jens Pedersen sig at ville annamme Hans Pedersen og Kirsten Pedersdatters anpart af fornævnte penge for deres arv, og Laurits Pedersen intet med samme værgemål skulle have med at befatte. efterskrevne vidnede, at Laurits Pedersen boende i Klakring på kanslerens gods er bror til fornævnte barn Niels Mortensen, og er en bosiddende mand. Jens Pedersen Todbjerg lod fremlægge sit skriftlige indlæg, hvori han tilbyder at stille salig Morten Jørgensens efterladte barn Niels Mortensens rette fødte værge, som er barnets morbror Søren Lauritsen boende i Christiania, nøjagtig kaution i sin gård på Mejlgade, hvilket Jens Pedersen Todbjerg gør på sin hustrus far Søren Lauritsen i Norge hans vegne, for hvis penge ham efter hans salig morbror Niels Lauritsen, borgmester i Christiania, arveligt kan være tilfaldet. derpå blev afsagt, eftersom Peder Reedtz tiltaler Jens Pedersen Todbjerg sst for hvis penge, Niels Mortensen, salig Morten Jørgensens søn, arveligt er tilfaldet, så og alt hvis, som barnet til underholdning efter faderens afgang til sin tilsynsmand var forordnet, da vidste byfogden ikke Jens Pedersen imod sit brev at befri, det han jo bør at betale med rede penge efter forskrivning. belangende barnet, han af stavnen skal have afført, da endog ved den kaution, han erbyder, er ikke vitterligt, han vil ---- ligevel, efterdi ikke vides hans tilstand, bør han den at bevise eller stå til rette.

(29)

6/6 1667.

** Søren Sørensen Ugelbølle rådmand sst. Christoffer Snedker borger sst på sine egne og samtlige stokkemænds vegne, som retten til tinget sad 17/5 sidst forleden, i rette lagde sit skriftlige vidne anlangende de vidner, Niels Madsen tolder førte imod Søren Sørensen, at han da så og hørte, at Niels Madsen tolder sagde for de vidner, han ville føre, hvad han ville, de skulle vidne og sige, uanseet byfogden sagde til dem, de skulle selv sige deres sandhed og ikke efter Niels Madsens mund, og Tomas Christensen ikke da sagde, det var Niels Madsens tjener, Søren Sørensen havde de ord til. Niels Madsen tilspurgte Tomas Christensen med flere vidner, om han havde lagt dem andre ord i munden, end de selv med en god samvittighed ville vidne, hvortil Tomas Christensen svarede, at hvis han tilforn havde vidnet, ville han endnu ydermere konfirmere.

(30)

** Erik Jørgensen på Anne Jensdatter salig Laurits Friskusters efterleverskes og barns vegne ved efterskrevne høringer lod fordele efterskrevne.

** Laurits Pedersen Lund på Didrik Stål af Hamborg hans vegne efter opsættelse her af tinget 25/4 sidst forleden havde stævnet Anders Tomasen rådmand sst for dom og tiltalte ham for 300 rigsdaler, som han til ham efter pantebrev 2/6 1664 skal skyldig være, og satte i rette, om ikke Anders Tomasen pligtig er fornævnte 300 rigsdaler med rente og processens anvendte omkostning inden 15 dage at betale, eller pantet at følge Didrik Stål for et brugeligt pant, indtil han bliver betalt med gode rigsdaler. derimod mødte Rasmus Pedersen Teglgård og på Anders Tomasens vegne fremlagde Johan Andersens på Didrik Ståls vegne til Anders Tomasen udgivne revers. derefter blev afsagt, da efterdi Didrik Stål søger Anders Tomasen for 300 rigsdaler efter hans udgivne pantebrevs formelding, som er på Anders Tomasens gård på Studsgade, hvilket han mener bør følge ham som et brugeligt pant, hvorimod Anders Tomasen lader fremlægge en Didrik Ståls fuldmægtig Johan Andersen hans skriftlige kontrakt, som ligeså vel burde holdes som pantebrevet, alligevel efterdi Johan Andersen som en fuldmægtig ikke bør at tilføje principalen skade, vidste byfogden ikke at frafalde pantet, at det bør at følge Didrik Stål til brugelighed.

(31)

13/6 1667.

** Rasmus Pedersen Teglgård på Jens Lassen rådmand sst hans vegne efter opsættelse her af tinget 2/5 sidst forleden havde stævnet Christoffer Henning og Abraham Brøst kobbersmed, begge borgere sst, for dom og tiltalte dem for gæld efter efterskrevne regnskabsbog. ingen mødte, hvorefter de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(32)

** Jørgen Andersen på Laurits Baltsersen kobbersmeds vegne efter opsættelse her af tinget 2/5 sidst forleden havde stævnet Anders Pedersen kleinsmed sst og tiltalte ham for 10 sletdaler for husleje af Oluf Christensens hus på Guldsmedegade, som han selv har sted og fæst, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Rasmus Pedersen Teglgård på Jens Lassen rådmands vegne efter opsættelse her af tinget 2/5 sidst forleden havde stævnet Christoffer Henning og Abraham Brøst kobbersmed begge borgere sst for gæld efter efterskrevne regnskabsbogs indhold. ingen mødte, hvorpå de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(33)

** Niels Sørensen på sin husbond Jens Sørensen Vinter hans vegne havde stævnet Søren Jensen bådsmand, Peder Jonsen kræmmer, Mikkel Jensen maler og Søren Andersen glarmester, borgere sst, for efterskrevne gæld, de til salig Morten Hvasses umyndige søn Morten Mortensen skyldig er efter hans salig fars regnskabsbog, hvilken gæld de tilforn er tildømt at betale Jens Sørensen Vinter på hans søstersøns vegne, som de nu blev tildømt at betale inden 15 dage.

(34)

** Rasmus Teglgård og Laurits Tøgersen 1. og 2.ting til dele over efterskrevne.

20/6 1667.

** Jens Pedersen beediget prokurator på samtlige borgmestre og råds vegne havde stævnet en del Århus borgere og indbyggere efter indleverede mandtals formelding for hvis penge, de til Jens Lassen efter højesteretsdom skal skyldig være. intet svar, og blev sagen af den årsags skyld opsat i 4 uger.

27/6 1667.

** Maren Keldsdatter af København Matias Sørensen, forrige kapitelsridefoged i Århus, hans hustru efter opsættelse her af tinget 17/5 sidst forleden med dens stævning og varsel anlangende Christoffer Skult forrige byfoged og provinsialfiskal i Århus for hvis tiltale Matias Sørensen efter højesterets dom dateret 22/8 forgangen år kan have, og da fremlagde hans hustru 7 andre dokumenter belangende de prætentioner, som Christen Skult havde til Århus byting angående en lybækkers oplagte humle her i byen 1665, for højesteret findes afsagt, at underskrevne KM urmager Matias Sørensen for Christoffer Skults tiltale bør fri at være, hvorfor han ved sin hustru i rette lægger hans citation over Skult. derpå blev afsagt, eftersom sagen, efter Matias Sørensens hårde og strenge irettesættelse, æren angår, vidste byfogden ikke denne sin dom at være, men for hans tilbørlige overdommer hedenfindes.

(35)

** Erik Jørgensen borger sst på Jens Christensen Basballe borger og handelsmand sst hans vegne efter opsættelse her af tinget 17/5 havde stævnet efterskrevne gældnere for hvis gæld, de ham skyldig var, og som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Jørgen Andersen på Jørgen Lauritsen borger og boende på Vestergade sst hans vegne. efterskrevne borgere fremlagde deres efterskrevne skriftlige syn, at de 17/6 efter Jørgen Lauritsens begæring var i Fægyden og vurderede det hus, Palle Jostsen iboer, og da befandtes det at være meget forfalden både på tømmer lofter og tagsten.

4/7 1667.

** Didrik Christensen hospitalsforstander sst. efterskrevne fremlagde deres efterskrevne synsforretning, dateret 8/6 1667, at de efter lovlig opkrævelse havde synet hvis brøstfældighed, som kunne findes på Århus hospital.

(36)

** Rasmus Pedersen Teglgård på Anders Tomasen rådmand sst hans vegne. efterskrevne fremlagde deres efterskrevne skriftlige vurdering, dateret 1/6 1667, på Niels Jensens gård, som han nu iboer, på Skolegade, som Anders Tomasen har i pant, da eftersom den var meget brøstfældig, vurderede de den for 310 sletdaler.

** Villum Rasmussen Testrup havde stævnet efterskrevne, som han tiltalte for gæld. intet svar, derfor opsat i 6 uger.

** Rasmus Teglgård på Niels Andersen, Jens Andersen og Jens Andersen af Kalundborg deres vegne. Sidsel Nielsdatters tjenere sst Søren Nielsen og Jens Hansen vidnede, at det udlæg, som blev gjort på samtlige Søren Sørensen forrige rådmand sst hans arvingers vegne hos velb fru Anne Lykke til Søbygård, samme udlæg kom fra Søbygård og ind til Sidsel Nielsdatters gård, og blev af samtlige den salig mands arvinger skiftet og delt imellem dem selv indbyrdes, men hvorledes de delte det, vidste de ikke.

** Palle Pedersen Munk i Folby på Mogens Friises vegne til Favrskov efter opsættelse her af tinget 23/5 sidst forleden havde stævnet Gertrud Nielsdatter sst, salig borgmester Christen Jensens efterleverske, og på rentemesterens vegne tiltalte hende, eftersom hendes salig husbond Christen Jensen har haft Grenå bro i fæste, og derfor annammet den årlige indkomst deraf, hvorimod han skulle holde samme bro ved hævd, og eftersom rentemesteren af KM igen samme bro i fæste har bekommet, har han ladet den syne af uvildige mænd, som har takseret samme bros brøstfældighed for 110 sletdaler, og satte i rette, om ikke Gertrud Nielsdatter pligtig er samme 110 daler at betale. Palle Munk fremlagde efterskrevne synsvidne af Grenå byting 11/3 sidst forleden angående syn på samme bro. hvorimod at svare mødte Gertrud Nielsdatters fuldmægtig Jens Pedersen og fremlagde først en kontrakt imellem hendes salig mand på den ene og Niels Hansen tolder i Grenå samt Søren Pedersen herredsfoged i Nørherred anlangende samme bro, dateret 23/7 1661, og derefter et tingsvidne af Sønderherreds ting 3/7, hvori efterskrevne vidnede, at i går befandtes samme bro så vel ved magt, at enhver rejsende kan sikkert og uden fare rejse derover, men hvis brøstfældighed, som derpå findes, kan oprettes med et halvt års indkomst af de omliggende sogne. derefter blev derpå således afsagt, så efterdi Palle Munks fremlagde synsvidne udførligt forklarer hvis brøstfældighed, som findes på samme bro, hvilket bestyrkes af Jens Pedersens tingsvidne, som ikke er specificeret, så turde byfogden ikke det fulde synsvidne frafalde, der endnu står ved fuld magt, men tilfinder Gertrud Nielsdatter 110 sletdaler inden 15 dage at betale.

(37)

** Hans Nielsen studiosus af Ebeltoft på egne og medarvingers vegne efter opsættelse her af tinget 23/5 havde stævnet Rasmus Værn rådmand sst og hans hustru Karen Jensdatter, som var salig Birgitte Andersdatter, fordum boende i Ebeltoft, hendes arving, for dom for en sum penge af Birgitte Andersdatters efterladte hus og boder i Ebeltoft, som efter KM kommissariers og gode mænds afsagte dom skulle pro kvota betales, som beløb sig til 69 daler, og satte i rette, om ikke Rasmus Værn samme sum burde at betale til Hans Nielsen og hans medarvinger på deres salig fars vegne. så blev samme sag opsat i 6 uger, og nu blev fremlagt efterskrevne takst med kommissariernes dom, dateret 16/2 1652, og findes i samme takst den fordring, som Maren Hansdatter salig hr Nielses og hans arvinger hovedstol og rente og interesse af fornævnte fordrende sum har betalt. Jens Pedersen prokurator på Rasmus Værns vegne fremlagde et skriftligt svar, hvori han alene disputerer gælden, for den er over 20 år, og blev eller intet dertil svaret, og da er Rasmus Værn endelig tildømt efter kommissariernes dom at betale 69 daler med rente og det inden 15 dage.

11/7 1667.

18/7 1667.

** Jørgen Andersen på KM og byens vegne samt Hermand Kirchoff eftermålsmand på salig Jens Knudsens arvingers vegne fremlagde salig Jens Knudsens efterskrevne skriftlige klage over Villum Rasmussen Testrup borgersøn sst, for han imellem 11/6 og 12/6 sidst afvigt på Vestergade overfaldt ham, løb bag til ham og huggede ham i hals og hoved, så der siden er taget mange ben af han hoved af samme skade, hvorefter Jørgen Andersen på ovennævntes vegne lyste Villum Testrup den salig karls bane til, og kaldte i dag 1.kald på sandemænd til i dag 6 uger at gøre deres ed og tov.

** Hermand Kirchoff påråbte Villum Testrup, om han var til stede, eller nogen vidste hvor han var at finde eller også havde seet ham, siden klage over salig Jens Knudsens grav blev ham tilmeldt, da er ingen mødt, som ved nogen kundskab om ham.

** Erik Jørgensen på Helle Svendsdatter salig hr Svend Arbos vegne efter opsættelse her af tinget 11/5 nærværende år havde stævnet hr Niels Ørsted sognepræst i Holme sogn og ham tiltalte efter sit udgivne skadesløsbrev for 20 rigsdaler, og nu i rette lagde efterskrevne hr Niels Ørsteds skadesløsbrev, at 22/9 1656 har hr Svend Arbo lånt underskrevne Rasmus Sørensen i Bjødstrup i Ning herred 20 rigsdaler, og dersom han er forsømmelig med betalingen, da lover hr Niels Ørsted det at efterkomme. så mødte Tomas Ørsted på hr Niels Ørsteds vegne og i rette lagde en dom her af tinget 2/5 nærværende år, hvori Helle Svendsdatter er tildømt at betale hr Niels Ørsted 40 sletdaler kirkens restans, og han formente, at der ingen dom efter denne fordring burde at udstedes, men det burde at dekorteres. derefter blev afsagt, så efterdi Helle Jensdatters fuldmægtig ikke sådan afkortning vil indgå, da tilfindes hr Niels Ørsted inden 15 dage at betale 20 rigsdaler med resterende rente.

(38)

** Jens Pedersen prokurator på Christen Olufsens vegne i Viborg er 1.ting til dele udstedt over Helle Jensdatter salig hr Svend Arbos sst efter foregående dele, for hendes faldsmål.

** Erik Jørgensen på byens vegne. efterskrevne vidnede, at de 29/6 sidst gjorde arrest på Morten Agerup boende på Samsø, og forbød ham at drage af byen, førend han havde betalt hvis skatter, han resteret med.

(39)

** eftersom nærværende Christen Jensen Hem nådigst er givet KM bestallingsbrev på at være rådstue og byskriver i Århus i den afdøde Jens Knudsens sted, da er ham bevilget i nærværende tingbog herefter at skrive og indføre hvis for retten passerer indtil nytårsdag 1668, og dermed at omgås, som han agter at ansvare og være bekendt. ex Hagsholm 24/7 1667. J Friis.

25/7 1667.

** Jørgen Andersen på KM og Århus bys vegne samt Hermand Kirchoff, som eftermålsmand på salig Jens Knudsens arvingers vegne æskede vidne, og efterskrevne vidnede, at 5/7 1667 var de efter KM byfogeds begæring i salig Jens Knudsen byskrivers hus at syne og bese hans døde legeme, og da så de først nogle små ben i et papir, og derefter tog de plastret af skaden, og straks tog mester Poul og mester David en efter den anden et lidet jerninstrument og søgte med flid i den skade, som var bag salig Jens Knudsens øre, men der blev intet mere befundet, end huden var afhugget, men hovedbenet var slet intet gennemhugget, og om endskønt det var gennemhugget, som det ikke var, da havde det ikke været en skade til døden. så havde de beseet hans legeme, da var hans venstre arm gul og blå, og var hans ryg og side meget blå, endog han har ikke været længere død den tid end 7 timer, om den salig karl sig ikke har selv forholdt som en patient og forseet sit liv dermed eller hvad ellers har været årsag til hans død, det vidste de ikke.

** Erik Jørgensen forbød høkere og opsankere, som går uden for byen at opkøbe alt hvis til byen føres og aflyste dette.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Vinters vegne er 1.ting til dele udstedt over efterskrevne udenbys.

(40)

** Laurits Pedersen Lund, fuldmægtiget af Didrik Stål i Hamborg i rette lagde sit efterskrevne indlæg, at eftersom han 6/6 sidst har bekommet dom til annammelse efter en panteforskrivning af Anders Tomasen rådmand i Århus, dateret 2/6 1664, så begærer han på sin principals vegne, at KM byfoged ville udmelde 4 dannemænd, som sammen med ham selv kan gøre annammelse på samme pantsatte gård, avling og have, og derefter fremlagde efterskrevne dom her af tinget 6/6 nærværende år, og derefter begærede 4 dannemænd udnævnt af tinget, og da blev udnævnt efterskrevne på forskrevne pant at gøre annammelse. så mødte Rasmus Pedersen prokurator på Anders Tomasen vegne og begærede, at Anders Tomasen fremfor nogen anden måtte nyde pantet, og mægtig være at ibo indtil sagens uddrag, hvortil Didrik Ståls fuldmægtig svarede, at han ville advisere sin principal.

** Jørgen Andersen underfoged fuldmægtiget på Jens Sørensen Vinters vegne sst havde stævnet efterskrevne udenbys personer for gæld efter hans regnskabsbogs indhold, som de blev tildømt at betale.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne havde stævnet efterskrevne udenbys for gæld efter hans regnskabsbogs indhold, som de blev tildømt at betale.

** Jørgen Andersen underfoged på KM, Århus bys og rettens vegne advarede i dag sandemændene 1.gang, at de skulle være møde her i dag 6 uger til tinget og gøre deres ed og tov om den ulykkelige hændelse, som skete med Anders Christensen vognmand 17/7 sidst forleden ved Århus mølle.

1/8 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og byens vegne kaldte 2.kald på sandemænd, at de i dag måned skulle møde her ved tinget og gøre deres ed og tov om salig Jens Knudsens dødelige afgang.

(41)

** Jørgen Andersen underfoged kaldte 2.kald på sandemænd til i dag måned at gøre deres tov over Morten Agerup på Samsø for arrests undvigelse.

** Jens Pedersen prokurator på mester Niels Jørgensen i Åbo hans vegne. Envold Brochmand sst vidnede, at Niels Olufsen tjente mester Niels Jørgensen forgangen år, og da så han, at Niels Olufsen leverede Falk Lauritsen sst en brændevinskedel, som var sønderslået. Niels Olufsen vidnede det samme.

** Jens Pedersen prokurator på Christen Olufsens vegne af Viborg 3.ting til dele udstedt over Helle Jensdatter, hr Svend Arbos, for hendes faldsmål.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne 2.ting til dele over efterskrevne udenbys for hvis, de efter salig Morten Hvasses regnskabsbog skyldig er.

** Rasmus Pedersen prokurator på Mikkel Johansens vegne sst 1.ting til dele udstedt over Hans Germandsen af Kalundborg for 8 daler.

** Jørgen Andersen underfoged  på Oluf Christensens vegne sst efter opsættelse her af tinget 18/7 sidst forleden havde stævnet Peder Simonsen i Ølsted for 11 sletdaler resterende gæld af hans efterskrevne obligation, lydende på 15 sletdaler, som er af den gæld, han hans salig far ---- Andersen forrige rådmand i Århus skyldig var, dateret Århus 16/8 1656 Peder Simonsen egen hånd, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Mogens Knudsen på Jens Sørensen Vinters vegne fremlagde efterskrevne kontrakt, lydende: kendes jeg underskrevne Peder Pedersen Farre borger og indvåner sst, at jeg har solgt og afhændet fra mig og mine arvinger, formedelst min store trang og nøds skyld til min salig hustrus begravelse, til Jens Sørensen Vinter sst et stykke havejord liggende uden Munkeport, som salig Mikkel Christensen Kvottrup tilforn tilhørte, liggende imellem Jens Sørensen Vinters jord på begge sider i sønder og nør, og er bredt i den sønderste ende 21 sjællandske alen, og i den nordre ende 21 1/2 sjællandske alen, og støder på Jens Sørensen Vinters jord med den nordre ende og ud til vejen med den søndre ende. til vitterlighed har jeg min egen hånd med mine kære stedbørns farbror Peder Christensen i Kvottrup til vitterlighed underskrevet. Århus 1/6 1667 Peder Pedersen egen hånd Peder Christensen egen hånd

(42)

** Rasmus Pedersen prokurator på Anders Tomasen rådmand sst hans vegne havde stævnet Villum Sørensen i Lystrup og tiltalte ham for 94 sletdaler efter hans obligationer, dateret 9/2 1653 og 6/2 1655. ingen mødte til gensvar, hvorfor sagen er opsat i 14 dage.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne 1.ting til dele over efterskrevne udenbys for hvis, de efter salig Morten Hvasses regnskabsbog skyldig er.

** Tomas Ørsted fuldmægtiget på Anders Tomasens vegne havde stævnet Johan Andersen borger og handelsmand i Horsens for dom og tiltalte ham for en revers og forpligt, han 2/6 1664 har udgivet, hvori han skal have tilbudt nogle breve og dokumenter til Anders Tomasen inden 6 uger at levere, hvilket han ikke har efterkommet, hvorover han skal være gerådet i en stor sum penges skade, idet en hans gård og grund her i byen ham ganske snart er frahændiget, formener derfor Johan Andersen bør at skaffe ham hans gård ledig og fri igen for hvis prioritet, andre sig tilegne ville, og derpå fremlagde efterskrevne Johan Andersens revers, at da han af Didrik Stål i Hamborg er substitueret at handle i den sag, som ham og Peder Jensen Bonde borger i Århus på sin salig formand Jochum Junglings vegne for en sum penge, som den salig mand til Didrik Stål har skyldig været, hvorpå han siden både domme og andre dokumenter over Peder Bonde har måttet forhverve, da efterdi Anders Tomasen for samme gældssag har mig talt i minde, at sagen med dens rente og omkostning, i alt er aftalt til 300 rigsdaler, og for dets forsikring mig med pant forvaret i en hans gård på Studsgade, som Johan Arentsen sst nu iboer, så eftersom ovennævnte håndskrift, domme og andre dokumenter ikke er mig ved hånden, så jeg imod pantebrevs annammelse dem til Anders Tomasen kunne levere, lover jeg dog hermed at holde Anders Tomasen samt Peder Bonde for samme håndskrift, breve og dokumenter aldeles uden skade og skadesløs for al videre tiltale, og brevene in originali inden 6 uger til Anders Tomasen at levere. derimod fremlagde Johan Andersen sit skriftlige svar, at han formener sig fri for Anders Tomasens tiltale, idet Anders Tomasen ikke har affordret ham samme dokumenter, og tilbød at overlevere hans fuldmægtig samme breve og dokumenter imod Johan Andersens reverses overlevering, hvortil Tomas Ørsted på Anders Tomasens vegne formente, at samme breve ikke nu havde nogen kraft, så de kunne annammes, af årsag at de ikke efter hans forskrivning i tilbørlig rette tid til ham er leveret. da for nogen årsags skyld er sagen opsat i 14 dage.

(43)

** Mogens Knudsen på Brobjerg fuldmægtiget af Jens Sørensen Vinter. skipper Søren Olufsen borger og indvåner sst bekendte af ret vitterlig gæld skyldig at være Jens Sørensen Vinter 180 sletdaler, hvorfor han pantsatte Jens Vinter to boder liggende ved åen med deres haverum, så og det haverum, som ligger næst østen op til fornævnte boder næst østen op til salig Christen Carlsen fordum rådmand sst hans boder og næst vesten op til Jens Lassen rådmand sst hans ny boder på Lambrechts ejendom. desligeste pantsatte Søren Olufsen sin anpart i to boder liggende ved åen, som tilforn salig Karen Christensdatter salig Jens Clemendsens har tilhørt, hvilke forskrevne boder og anpart af boder Jens Sørensen Vinter nu her i dag har skødet til Søren Olufsen, og dem nu igen til underpant annammer.

** Søren Olufsen skipper sst. Mogens Knudsen på Brobjerg på Jens Sørensen Vinter borger og handelsmand sst hans vegne solgte og skødede fra Jens Sørensen og hans arvinger og til Søren Olufsen og hans arvinger to boder liggende ved åen med deres haverum, så og det haverum, som ligger næst østen op til fornævnte boder næst østen op til salig Christen Carlsen fordum rådmand sst hans boder og næst vesten op til Jens Lassen rådmand sst hans ny boder på Lambrechts ejendom, og i lige måder skødede til Søren Olufsen den anpart, Jens Sørensen Vinter havde i to boder liggende ved åen, som tilforn tilhørte salig Karen Christensdatter, salig Jens Clemendsens, og Jens Sørensen for sin gælds fordring på skifte efter salig Karen Christensdatter Saxe er udlagt.

** Morten Jørgensen Sommerfeld med opsættelse her af tinget 27/6 sidst forleden æskede dom, men da sagen var opsat 6 uger, og det i dag er 5 ugers dagen, blev han tilfundet i dag 8 dage, ret 6 ugers dag at møde og da mod sin vederpart at gås, så vidt lov og ret er.

** Didrik Stål af Hamborg hans fuldmægtig Laurits Pedersen Lund, fordum ridefoged på Palsgård, fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 25/7 sidst forleden. derpå fremlagdes for omrørte dom, hvori Didrik Stål er tildømt pantet til brugelighed, og derpå er skrevet byfogdens og de 4 mænds forretning, at de 26/6 1667 var i den gård, som Anders Tomasen til Didrik Stål har pantsat, liggende på Studsgade, som Johan Arentsen nu iboer, og overleveret den pantsatte gård til hans fuldmægtig.

(44)

** Didrik Ståls fuldmægtig Laurits Pedersen Lund. doktor Matias de Brobergue, residerende på Sjelle Skovgård, hans tjener Søren Nielsen Klog lod læse og påskrive efterskrevne pantebrev, udgivet af Anders Tomasen rådmand sst til doktor Matias Brobjerg, dateret 24/9 1663, hvori Anders Tomasen kender sig af ret vitterlig gæld skyldig at være doktor Matias Rasmussen de Brobergue 126 sletdaler, og derfor til underpant sætter en sin kornhave med nogen frugttræer i, liggende til den gård, som Johan Arentsen på Studsgade iboer.

** Jens Pedersen borger og prokurator sst på borgmester og råds vegne med opsættelse her af tinget 20/6 sidst havde stævnet en del borgere og indbyggere sst efter efterskrevne højesterets doms slutning dateret 27/6 1665, at efterdi fremlægges en ukasseret obligation, i hvilken Jens Lassen tillige med andre sine medborgere een for alle og alle for een sig på Århus bys vegne forpligtet har til en sum penges betaling, som han af Mikkel Willer søges for, da bør Jens Lassen til Mikkel Willer betale 100 rigsdaler, hvorimod borgmester og råd bør på byens vegne Jens Lassen sin betaling igen at forskaffe, samt hans omkostning 40 rigsdaler, dog heri afkortes hvis ham for sin egen kvota som en medborger kan tilkomme at betale. derefter blev fremlagt et mandtal på alle Århus borgere og indvånere samt efterskrevne KM missive til borgmester og råd, at de skulle anordne uvildige mænd til at taksere samtlige borgerskab, hvad enhver pro kvota bør at udgive til den sum penge, Jens Lassen rådmand sst efter højesterets dom hos byen tilkommer. herimod at svare mødte Anders Tomasen rådmand og fremlagde hans regnskabsbog, hvormed han beviste 1658 til grev Kønigsmark hans tjenere eksekverryttere, gevaldiger og andre at have udgivet 155 rigsdaler, hvorimod han har oppebåret af den kontribution, til Mikkel Willer er pålagt 1663, af efterskrevne i alt en sum 36 rigsdaler. derefter mødte efterskrevne borgere og rodemestre og bekendte hvor meget de havde oppebåret på Mikkel Willers skat af hver af efterskrevne borgere, der iblandt Maren Olufsdatter salig Niels Ibsens. derefter blev afsagt, så eftersom Jens Pedersen prokurator på borgmester og råds vegne tiltaler Århus borgerskab og indbyggere for resterende skat, så efterdi KM befaling fremlægges, hvorefter enhver sin kvota, under eksekution med nam og vurdering af bo og gods, tilholdes at betale, vidste byfogden ikke efter samme befaling det resterende borgerskab at kunne befri, men på rettens vegne tilfinder enhver sin kvota inden 15 dage at betale.

(47)

8/8 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og byens vegne var 2.kald på sandemænd, at de i dag måned skulle gøre deres ed og tov anlangende Anders Christensen vognmands dødelige afgang ved mølledammen sst.

** Mogens Knudsen på Brobjerg på Villum Testrups vegne. efterskrevne vidnede, at de imellem 10/6 og 11/6 og natten så, at Villum Rasmussen Testrup og Envold Brochmand kom gående igennem Borgporten ned ad Vestergade for Kirsten Basballes dør og lod blæse for dem med 3 trompeter, og som de stod i deres lystighed alene, kom Jens Knudsen byskriver og med et dragen degen søgte Envold Brochmand, som igen søgte ham med en dragen degen, og de løb omkring Villum Testrup og stak efter hinanden, og han bad dem stikke deres degener ind, hvilket Jens Knudsen ikke ville, men stak efter Villum Testrup, som bødede for sig med sin degen og huggede efter Jens Knudsen, så han faldt omkuld.

** Jens Pedersen prokurator sst på Christen Olufsens vegne af Viborg lod læse og påskrive et delevidne her af tinget 11/4 nærværende år, lydende det Helle Jensdatter, salig hr Svend Arbos, for hovedgæld 300 rigsdaler med rente og omkostning ved 6 høringe er fordelt efter foregående overretsdom, hvorefter Jens Pedersen i dag ved 6 høringe lod hende fordele for sit faldsmål.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne 3 ting til dele over de personer, som tilforn med 1 og 2 ting er forfulgt.

** Rasmus Pedersen prokurator 2.ting til dele udstedt på Mikkel Johansens vegne over de personer, som tilforn er forfulgt.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne 2 ting til dele udstedt over de personer lovligt med 1 ting er forfulgt.

** Hans Svendsen, boende i Skanderborg, på Otte Pogwisch generalkrigskommissær hans vegne havde stævnet Christoffer Skult, forrige byfoged i Århus, for dom og tiltalte ham for 400 rigsdaler efter hans efterskrevne obligation, dateret 25/4 1650, udgivet til Oluf Parsberg til Jernit, hvorimod mødte Christoffer Skult og fremlagde velb Oluf Parsbergs efterskrevne kvittering, dateret Tulstrup 8/3 1652, hvormed han kvitterer hans forrige ridefoged i Skanderborg len Christoffer Skult for alt, hvis han har været ham skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi kvitteringen er yngre end obligationen, kunne Christoffer Skult ikke tilkendes nogen betaling, men derfor frikendes.

(48)

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne. efterskrevne afhjemlede, at de 5/8 sidst forleden var i Jens Sørensen Vinters hus og vurderede 59 små sølvdupper, sat på læder, som kornet Ludolf Weng, nu boende i Testrup i Ning herreds birk, for nogle år siden har pantsat salig Morten Hvas borger sst.

** Morten Jørgensen Sommerfeld med opsættelse her af tinget 27/6 sidst forleden havde stævnet imod dom efterskrevne personer og tiltalte dem for hvis, de efter efterskrevne breve og regnskabsbog skyldig er til Gertrud Lauritsdatter salig Jacob Nielsens i Århus, og fremlagde en lodseddel af skiftebrev efter salig Jacob Nielsen sst, hvormed han beviste, hvad ham til sin gælds afbetaling efter salig Jacob Nielsen på skifte er udlagt, hvorefter Morten Jørgensen satte i rette og formente, enhver for sig bør inden 15 dage at betale med rente, omkostning og skadegæld, hvilket de blev tildømt.

(50)

** Søren Poulsen borger sst. Jens Lassen rådmand sst på Jens Mouritsen KM byfoged i København hans vegne solgte og skødede til Søren Poulsen sst en gård på Studsgade, som salig Anders Vesten tilforn har tilhørt, liggende imellem Anders Tomasens gård på den søndre side og Bodil Jensdatter Blytækkers gård, som Rasmus Østrup iboer, på den anden side med samme gårds tilliggende avl i alle Århus vange.

** Erik Jørgensen på borgmester og råds vegne i dag 4.ting forbød alle høkere og opsankere, som går udenfor byen at opkøbe hvis her til byen føres, at ingen på slig måde lod sig finde.

15/8 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne samt Hermand Kirchoff som eftermålsmand på salig Jens Knudsens arvingers vegne kaldte 3.kald på sandemænd, at de i dag 14 dage skulle gøre deres ed og tov angående salig Jens Knudsens død.

** Jørgen Andersen underfoged på KM, Århus bys og sagvolderens vegne kaldte 3.kald på sandemænd, at de i dag 14 dage skulle gøre deres ed og tov over Morten Agerup fra Samsø for en arrests undvigelse.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne lydeligt ved 6 høringe lod fordele efterskrevne udenbys.

(51)

** Jens Nielsen Hvas kapitelsridefoged sst på Helle salig hr Svend Arbos vegne havde stævnet Peder Nielsen Samsing skipper og borger sst imod dom og i rette lagde hans efterskrevne obligation, dateret 9/2 1657, hvori han kender sig af ret vitterlig gæld at være hr Svend Hansen Arbo øverste kapellan og kannik til Århus domkirke 50 sletdaler, som han bekræfter ved sit karlemærke og med sit signet undertrykt, og hans hustru Mette Jespersdatter egen hånd, hvilken gæld han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Jens Pedersen prokurator på velforstandige karl Jens Rasmussen Værns vegne lod læse og påskrive en beskikkelse til KM tolder Niels Madsen sst, hvori Jens Værn anmoder om, at ham af toldbogen måtte meddeles, hvor meget gods, velb Erik Grubbes skipper Johan Corneliusen indtog her for byen i oktober1666, og når de klarerede på toldboden. Århus 12/8 1667 Jens Værn egen hånd. derpå findes Niels Madsens svar, at skipper Johan Corneliusen 30/10 1666 på toldboden har fortoldet 380 tønder malt, 50 tønder ærter, 2 tønder gåsekød, 24 tønder havregryn, 1 tønde mjød, 1 1/2 tønder saltet ål, 12 tønder humle, 3 kister tobak med mere.

** Tomas Ørsted prokurator på Helle salig hr Svends hendes vegne havde stævnet imod dom Hans Jørgensen hatstafferer og ham tiltalte for hvis, hans formand skyldig var efter bevis, nemlig 10 daler. sagen opsat i 6 uger.

** Jens Pedersen beediget prokurator sst forbød på borgmester og råds vegne, at ingen måtte huse, helle eller i nogen måder holde til sig de to ryttere af oberst Rantzaus kompagni her ligger i byen, som for deres ulempe med tyveri er forvist kompagniet.

(52)

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne lod fordele Peder Hansen i Handest ved Hobro for 10 daler efter hans regnskabsbogs indhold.

** Mikkel Mikkelsen Malling tilbød efterskrevne borgere og indvånere sst hvis gods, han efter borgmester og råds befaling har fra dem pantet for hvis, de af skatter resterer, at de inden 14 dage løser det fra ham.

** Hans Jørgensen Strømsen borger sst lod læse og påskrive et opbudsvidne her af tinget 3/8 1665, hvori han opbyder efterskrevne gods, som Villads Jacobsen og Mogens Jacobsen, som han er tilforordnet værge og formynder for, arveligt er tilfaldet efter deres salig far Jacob Villadsen forrige borger sst, at hvis godtfolk samme gods ville købe, skulle de det bekomme for den pris, det over skifte er vurderet for. hvorefter Hans Jørgen Strømsen endnu som tilforn opbød samme gods.

22/8 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på KM vegne. efterskrevne vidnede, at de 17/7 sidst forleden var til syn til Anders Christensen vognmand, som fandtes død ved Århus mølle, og da så de, at der var kommet noget blod ud af hans næse, og han var meget blå under hans hage og på hans hals, og at han lå død midt under hans egen vogn, og videre kunne de ikke se på ham, at han havde fået nogen skade. og nu var Jørgen Andersen 3.kald på sandemænd begærende, og advarede at de i dag 14 dage skulle gøre deres ed og tov angående Anders Christensen vognmands dødelige afgang.

** Rasmus Pedersen prokurator på Mikkel Johansens vegne sst  lydeligt lod fordele efterskrevne inden og udenbys gældnere.

(53)

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne ved 6 høringer lod fordele efterskrevne udenbys gældnere.

** Envold Brochmand sst havde stævnet Niels Clemendsen locat i Århus domskole for dom og tiltalte ham for rigtighed og regnskab at gøre for 120 rigsdaler, som Niels Clemendsen i KM skatkammer skal have oppebåret, hvilke penge nådigst skal være salig magister Hans Brochmand superintendant over Århus stift tillagt, efter magister Niels Krogs rektor her i domskolen hans udstedte dom af 20/7 1667, i hvilken dom Niels Clemendsen er tildømt for den pretenderede sum at gøre fru Anne Lorentz og hendes børn rigtigt rede og regnskab, hvorefter Envold Brochmand på sin mor samt egne og søskendes vegne satte i rette, om Niels Clemendsen ikke bør nøjagtigt regnskab fra sig levere, eller og forbemeldte sum til dem at betale. da er Niels Clemendsen ikke mødt, derfor er sagen opsat i 4 uger.

** Jens Pedersen borger og prokurator sst fuldmægtiget på Sidsel Nielsdatter, salig Peder Sørensens efterleverske, hendes vegne så og på sin søn Peder Jensen, boende i Varde, hans vegne lod læse og påskrive en borgmester og råds dom, dateret Århus rådstue 13/6 nærværende år, og derpå skrevet byfoged Christen Lauritsen og efterskrevne vurderingsmænd deres beretning, at de efter Sidsel Nielsdatters begæring på hendes egne vegne, så og Jens Pedersen prokurator sst på hans søn Peder Jensens vegne denne dom ved nam og udlæg efter recessen at fyldestgøre, og da er hr Iver Hansen i Asferg og hans bror Peder Hansen til fyldest og betaling efter dommen udlagt og tilvurderet de pantsatte 5 boder på Fiskergade med deres tilliggende haverum og et gårdsavl for 600 sletdaler, og som borgmester og råds dom formelder, at hvis pantet sig højere efter vurdering bedrager, det at komme Sidsel Nielsdatter og Jens Pedersen til gode, og da har de tilvurderet Sidsel Nielsdatter de 3 boder for 250 sletdaler, og derefter har de tilvurderes Jens Pedersen en Helle hr Svends gård på Mejlgade, ubeboet og meget brøstfældig med tilliggende avl for 140 sletdaler.

(54)

** Espen Hansen graver. Mette Jensdatter salig Christen Sørensen, forrige boende sst, hans efterleverske gav Espen Graver afkald for al den arvelod, hun kunne arve og tilfalde efter hendes salig frænde, Jesper Gravers afdøde hustru Maren Pedersdatter.

29/8 1667.

** Hermand Kirchoff, eftermålsmand på salig Jens Knudsens arvingers vegne. efter at salig Jens Knudsens underskrevne klage, tillige med andre sagen vedkommende breve er blevet læst og påskrevet, da tilspurgte han Mogens Knudsen, som nu stod på Villum Testrups vegne med ham til vedermåls ting, eller og præsten, som ham havde berettet, eller sandemændene, eller nogen anden, som er her i retten, havde samme klage eller den salig karls egen hånd noget at beskylde eller kan nægte, at det er den salig karls egen hånd, som der under findes, og æskede svar og begærede tingsvidne, hvortil Mogens Knudsen svarede og begærede, at hr Svend Albretsens vidne heri måtte blive indført, og fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 8/8 sidst afvigt.
 
(55)

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne samt Hermand Kirchoff som eftermålsmand på salig Jens Knudsen forrige byskriver sst hans arvingers vegne fremlagde efterskrevne klage, som salig Jens Knudsens med egen hånd har underskrevet, og dernæst et synsvidne her af tinget 25/7 næst forleden samt et rådstuevidne 1/8 sidst afvigt, hvor byskriveren og Hermand Kirchoff fremlagde en rådstuestævning, dateret 25/7 1667, hvormed var stævnet efterskrevne, der imellem Hans Hansen Riber og hustru Kirsten Pedersdatter, for at vidne om den drabssag med salig Jens Knudsen. Maren Hansdatter vidnede, at mellem 10/6 og 11/6 sidst forleden om natten mellem 2 og 3 slet så hun, at mester Henrik hans tre svende kom løbende igennem Borgporten og op ad Pustervig og Villum Testrup kom bag efter dem, da råbte hun ad svendene, hvor Jens Knudsen var blevet, for han var ikke med, da svarede de, at de vidste det ikke. midlertid stod Jørgen Kirchoffs datter Maren Jørgensdatter på gaden, da sagde hun, hun ville se hvor hendes farbror var blevet, og siden kom hun tilbage og sagde til Margrete, at Jens Knudsen lå udenfor Mikkel Langballes dør og var hugget bag hans øre. derefter blev fremlagt et andet rådstuevidne 8/8 sidst forleden, hvori andre vidnede om samme drabssag, og for det sidste efterskrevne tingsvidne her af tinget i dag. derimod fremlagde Mogens Knudsen efterskrevne skriftlige kundskab anlangende hr Svend Albretsen hans sandheds aflæggelse for mester Hans Blichfeld om salig Jens Knudsens beskyldning imod Villum Testrup på hans yderste, lydende, at da hr Svend Albretsen meddelte Jens Knudsen alterets sakramente og siden, han besøgte ham, da nævnte han aldrig Villum Testrup eller ham eller nogen anden for sin banemand beskyldte. dernæst blev fremlagt et tingsvidne her af tinget 8/8 næst afvigt og et vidne af Gjern herreds ting 10/8 sidst forleden, hvori Bertel Jensen Worm i Linå vidnede, at 10/6 sidst forleden om aftenen kom han i Villum Testrups hus og ville tale med ham om noget regnskab, de var imellem, og da sad Villum Testrup og Envold Brochmand og gjorde dem lystige med instrumenter for sig, og da kom Jens Knudsen ind til dem og var drukken og satte sig. så drak Villum Testrup ham til venligt med et fransk glasfuld af vin, så tog Jens Knudsen glasset af Villums hånd og drak det ud og slog glasset til jorden, og ikke ville drikke Envold Brochmand det til, og da sagde Villum, at han ville ikke have klammeri i hans hus, og de skulle være gode venner. senere gik de ud, og Jens Knudsen gik til sit hus, og Bertel Worm gik til sin svoger Tomas Andersens hus. derefter var Jørgen Andersen og Hermand Kirchoff fylding på sandemænd begærende, og de blev af KM byfoged opnævnt og blev pålagt at fylde sandemænd til at gøre deres ed og tov og at skelne imellem bonden og kongen. så fremstod de to fyldingsmænd og hverandre i hånd tog sigende, efterdi befindes at sandemænd her i Århus er lovligt opkrævet og tilfundet at tove og sværge om salig Jens Knudsens død og bane, da tilfindes de nu derom at gøre deres tov og ed således, at kongen sker ret og bonden ingen uret, og efter sandemænd således var tildømt og fylding påsat deres ed og tov at gøre, fremstod efterskrevne sandemænd og fremlagde deres skriftlige ed og tov, da eftersom vidnerne, som i sagen forhvervet er, formelder at Villum Rasmussen Testrup har mange gange begæret fred af Jens Knudsen, dog endelig har været nødt at værge sig, da beder vi så sandt Gud hjælpe, at Villum Testrup er Jens Knudsens banemand efter salig Jens Knudsens skriftlige klage, dog efter vidnernes formelding, at han mange gange har begæret fred af ham, vide vi ikke rettere, end Villum Rasmussen Testrup bør sin fred at nyde, og for ommeldte nødværge at bøde efter loven og recessen.
 
(58)

** Rasmus Pedersen prokurator på Magdalene Matiasdatter, salig borgmester Rasmus Nielsens, hendes vegne tilbød efter et pantebrev, udgivet af salig Rasmus Hansen bager på en hans gård, beliggende på Brobjerg, til salig borgmester Rasmus Nielsen for 300 sletdaler, dateret 4/2 1641, om Jens Sørensen Vinter på salig Rasmus Bagers hans hustru og arvingers vegne fornævnte pant inden to måneder ville indløse.

** Erik Jørgensen fuldmægtiget på Anders Kruses vegne. efterskrevne vidnede, at de 13/8 sidst forleden var i Anders Kruses hus og vurderede en beslagen vogn med en del tilbehør for 8 sletdaler, og Erik Jørgensen tilbød Jens Frirytter samme pant at løse.

** Jens Pedersen prokurator sst på Sidsel salig Mads Værns og Anders Værns vegne efter opsættelse her af tinget 11/7 sidst afvigt havde stævnet Knud Pedersen, boende ved åen, for 23 sletdaler, han dem skal skyldig være, og salig Mads Værn og Anders Værn arveligt efter deres salig mormor Else Mikkelsdatter var tilfaldet. dernæst blev fremlagt et udtog af salig Jens Madsens regnskabsbøger, lydende denne sag angående: 1639 sankt Hans dag gjorde Knud Pedersen på Skolegade regnskab med mig Rasmus Værn, da blev han til mig til begge mine børn Anders Værn og Mads Værn 23 sletdaler, som dem at arveligt tilfaldet efter deres salig oldemor Else Mikkelsdatter. derimod fremlagde Knud Pedersen en kvittering, udgivet af salig Jens Madsen, lydende: 25/11 1638 gjorde jeg regnskab med Jens Madsen ved Mindet, og da blev Knud Pedersen mig Jens Madsen intet skyldig. derefter blev afsagt, så efterdi Jens Madsens afregning befindes år yngre end Knud Pedersens fremlagte kvittering, da vidste byfogden ikke ham for forskrevne 23 sletdaler at turde befri, men tilfandt Knud Pedersen samme gæld inden 15 dage at betale.

(59)

** Rasmus Pedersen Teglgård prokurator på Anders Tomasen rådmand sst hans vegne havde stævnet Niels Jensen, fordum byfoged sst, og tiltalte ham for 316 sletdaler, som han til Anders Tomasen efter efterskrevne pantebrevs formelding her af tinget 22/7 1649 skal skyldig være, i hvilket pantebrev Niels Jensen bekender sig at ret vitterlig gæld skyldig at være sin svoger Anders Tomasen borger sst 360 sletdaler, og derfor til underpant sætter ham den gård og ejendom på Skolegade, salig Christen Lauritsen Kå påboede, som hr Svend Hansen Arbo har solgt ham, næst norden til den gård, Peder Tygesen iboer og næst sønden til Jens Pedersen Taftebjerg hans hus og ejendom, han iboer, strækkende fra adelgaden og ned til havet. dernæst i rette lagde et tilbudsvidne her af tinget 25/4 sidst forleden samt et tilbuds og vurderingsvidne her af tinget 4/7 sidst forleden, og derefter satte Rasmus Pedersen i rette, om fornævnte Niels Jensen ikke bør at indløse og indfri samme pant for hovedstol og rente 316 sletdaler, eller at efterfølge Anders Tomasen for evindelig ejendom. derpå blev således afsagt, at efterdi Niels Jensen ikke inden 2 måneders forløb har indfriet pantet, da bør det Anders Tomasen for ejendom at efterfølge.

(60)

** Erik Jørgensen borger og prokurator fuldmægtiget på skipper Mikkel Lauritsens vegne sst efter opsættelse 6/6 sidst forleden havde stævnet Gertrud Lauritsdatter, salig Jacob Nielsens, og hende tiltalte for 11 daler efter hans fremlagte fortegnelsesbog. herimod blev fremlagt efterskrevne udtog af salig Jacob Nielsens regnskabsbog på hvis, Mikkel Lauritsen var ham skyldig. derefter blev afsagt, da efterdi befindes regnskab imod regnskab henfindes denne sag for overkøbmand.

5/9 1667.

(61)

** Jørgen Andersen underfoged på KM og byens vegne. Frands Mortensen vognmand vidnede, at 17/6 som han kom kørende med sin vogn, da så han, at Anders Christensen vognmand lå ved hans vogn næsegrus ved den ny mølle over broen, og han vidste ikke andet, end han lå og sov, og da kom 3 ryttere nemlig Hans Pop, Baltser Sket og (blank) gående over den anden bro fra Klosterengen, og da sagde den ene rytter, så nu er min svoger så fuld, at han sover, så tog Hans Pop fat i ham og vendte ham omkring og sagde, se, han er død. salig Anders Christensen vognmands hustru Maren Nielsdatter svarede efter spørgsmål, at hverken hun eller hendes datter vidste nogen, som var skyld i Anders Vognmands død, men at det var sket af våde og ulykke.

** Jørgen Andersen på KM og byens vegne fremlagde kalds, syns og vidnesbyrds vidner her af tinget anlangende den ulykkelige hændelse, som skete med Anders Vognmand, hvorefter sandemændene fremlagde deres skriftlige ed og tov, eftersom intet klages eller bevises om salig Anders Vognmands død, ej heller på hans døde legeme er seet eller synes nogen voldsom gerning, uden en liden blå streg neden under hans hals, som kunne være af halsbrud, da bede vi os Gud hjælpe, at salig Anders Vognmand af våde og ulykke er hændt sin bane.

** Rasmus Pedersen prokurator sst 1.ting til dele udstedt over Rasmus Væver.

** Rasmus Pedersen prokurator sst på ungkarl Peder Christensen Basballe hans vegne med en opsættelse her af tinget 25/7 sidst afvigt havde stævnet Christen Pedersen Frost imod dom og tiltalte ham for 35 daler, som er forfalden rente fra 1662 og til denne dag efter hans udgivne efterskrevne pantebrev, dateret 24/10 1661, lydende på 100 sletdaler, udgivet til Christen Jensen Basballe, og derfor pantsat ham 3 boder på Fiskergade, som Peder Basballe arveligt efter sin salig mor skal være tilfaldet, og dersom renten ikke til ret tid bekommes, da Christen Basballe eller hans arvinger skal have de 3 boder og dem at nyde som et brugeligt pant, og leje deraf at optage, indtil hovedstol med rente bliver betalt, hvorefter Rasmus Pedersen satte i rette og formente, at samme pant bør at følge Peder Basballe til fri brugelighed, indtil så længe, al efterstående rente bliver ham afbetalt, hvilket blev ham tilfundet.

(62)

** Jørgen Andersen underfoged på ungkarl Niels Lauritsen borgersøn og indvåner sst hans vegne med opsættelse her af tinget 22/8 sidst afvigt havde stævnet Christen Pedersen Frost borger sst for dom og tiltalte ham for 18 sletdaler, som han ham skyldig blev 18/7 næst forleden, som han forstrakte ham med til hans bryllup, og som skulle have været betalt 8 dage efter Christen Pedersen sidst gjorde bryllup, hvilket ikke skete, og som han derfor blev tildømt at betale.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne sst efter opsættelse her af tinget 25/7 sidst forleden havde stævnet Didrik Uttermøller i Ebstrup og tiltalte ham for 7 daler, som han har været salig Morten Hvas skyldig efter hans regnskabsbog for adskillige varer, han havde bekommet 1656-1659, og som Jens Vinter på salig Morten Hvasses søn vegne, som han er værge og formynder for, har været forårsaget at påtale, hvilken gæld Didrik Uttermøller blev tildømt at betale inden 15 dage.

(63)

** Jørgen Andersen underfoged på Jørgen Lauritsen borger sst hans vegne. Palle Ibsen borger sst skødede fra sig, sin hustru og begge deres arvinger og til Jørgen Lauritsen hans hustru og deres arvinger hans 4 boder med underliggende 2 kældre, som han nu iboer, liggende i Fægyden imellem Jens Sørensen Pannerups gård på den ene side og Maren Clemendsdatters, salig borgmester Anders Lydiksens, boder på den anden side.

** Jens Pedersen prokurator på kansler Peder Reedtzes vegne 2.ting til dele udstedt over Jens Pedersen Todbjerg efter dom.

12/9 1667.

** Tomas Ørsted prokurator på Anders Tomasen rådmand sst hans vegne havde stævnet Johan Andersen borger i Horsens for vidner at påhøre. efterskrevne vidnede, at dersom Anders Tomasen havde fået hans breve af Johan Andersen i Horsens efter den kontrakts indhold, som er oprettet imellem Johan Andersen på Didrik Ståls vegne af Hamborg og Anders Tomasen angående Peder Bonde og Johan Andersen, da havde han vel kunnet få hans betaling så vel som en anden, eftersom han forgangen sommer var der i Peder Bondes hus og gjorde udlæg for borgmester Jesper Nielsen, så at der blev intet tilbage igen, dog fik borgmesteren sit fulde udlæg.

** Mikkel Pedersen boende i Grumstrup havde stævnet Peder Jensen Bonde borger og indvåner sst imod dom og tiltalte ham efter to hans udgivne obligationer til hr Melchior Jensen i Torrild, dateret 18/6 1663 og 4/6 1663, som han formente, han burde at indfri. sagen blev med bevilling opsat i 6 uger.

(64)

** Jørgen Andersen på Søren Mørkes vegne 1.ting til dele udstedt over Rasmus Drejer for øl, som er 11 mark.

** Rasmus Pedersen Teglgård på Anders Tomasen rådmand sst hans vegne med opsættelse 1/8 sidst afvigt havde stævnet Villum Sørensen i Skærup og tiltalte ham efter hans to udgivne obligationer, den ene lydende på 94 sletdaler, dateret Århus 6/2 1655 og den anden lydende på 3 sletdaler, dateret 5/2 1653, hvilken gæld han burde at betale. da er sagen opsat til i dag, og findes opsættelsen imidlertid 2/9 på Holmans herreds ting lovligt at være forkyndt, hvor da er mødt Villum Sørensen og svarede dertil, at hans salig hustru er ved døden afganget, siden gælden er gjort og formener derfor hendes arvinger bør derfor lovligt stævnes, før dom derpå kan gange. Rasmus Pedersen fremlagde efterskrevne obligationer, hvori Villum Sørensen boede i Lystrup i vester Lisbjerg herred kendte sig skyldig at være Anders Tomasen 94 sletdaler, dateret Århus 6/2 1655, og ligeledes at være Oluf Baltsersen borger sst skyldig 3 sletdaler, dateret 5/2 1653. derimod mødte Axel Villumsen, som på hans far Villum Sørensens vegne fremlagde hans svar angående hvis, Anders Tomasen af ham havde fået, blandt andet 4 fade vin før den seneste fejde og efter krigen 10 læs hø, og der foruden havde hans søn Axel Villumsen indlagt en del korn i seneste krigstid hos Anders Tomasen, og hvad Anders Tomasen deraf selv beholdt, er ham vel selv bevidst. derpå blev således afsagt, da eftersom fremlægges Villum Sørensens to ukasserede forpligter, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, end Villum Sørensen bør sine forpligter at betale inden 15 dage, og hvad hans tilkrav kan være, som hverken ved dag eller tid bevises at være antegnet, har han hos Anders Tomasen efter lovlig medfart og bevis ved retten at søge.

(65)

** Jens Pedersen prokurator sst på kansler Peder Reedtzes vegne bød sig i rette med en forseglet dom her af tinget 30/5 sidst afvigt imellem kansleren på den ene og Jens Pedersen Todbjerg borger sst på den anden side afsagt er, at eftersom Peder Reedtz tiltaler Jens Pedersen Todbjerg sst for hvis penge, Niels Mortensen, salig Morten Jørgensens søn, arveligt er tilfaldet, så og alt hvis, som barnet til underholdning efter faderens afgang til sin tilsynsmand var forordnet, da vidste byfogden ikke Jens Pedersen imod sit brev at befri, det han jo bør at betale med rede penge efter forskrivning eller lide tiltale, hvorefter Jens Pedersen var 3.ting til dele begærende. derimod blev fremlagt Jens Pedersen Todbjergs skriftlige indlæg, at da dele ikke i dommen er navngivet, men alene tiltale, så formener han, at den dom ikke er for dele, og derfor håber for dele fri at være. derpå er således afsagt, da efterdi Jens Pedersen er tildømt pengene at betale, eller derfor at lide videre tiltale, og han i dag sig ikke med betalingen erklærer, vidste byfogden ham ikke fri for 3.ting til dele at turde kende, men 3.ting over ham ved magt finder.

(66)

** Mikkel Mikkelsen borger sst efter opsættelse her af bytinget 1/8 sidst forleden havde stævnet Jacob Jacobsen Basballe imod dom, og tiltalte han for 8 sletdaler efter hans efterskrevne kontrakt, dateret 21/1 1666 for et gårdsavl, han ham aflejet har for 6 år, og som han ikke vil betale, hvilket han blev tildømt inden 15 dage at betale, eller derefter at lide nam og vurdering af hans bo.

** Tomas Ørsted prokurator fuldmægtiget af Anders Tomasen rådmand sst med en opsættelse her af tinget 1/8 nærværende år havde stævnet Johan Andersen borger og handelsmand i Horsens for dom, og tiltalte ham for en revers og forpligt, han 2/6 1664 under egen hånd skal have udgivet, hvori han sig skal have tilbundet nogle breve og dokumenter til Anders Tomasen inden 6 uger at levere, hvilket han ikke har efterkommet, hvorover Anders Tomasen skal være geråden i en temmelig stor sum penges skade, og formedelst dets årsag er hans gård og grund her i byen ham ganske snart frahændiget og i en fremmed hånd indrykket, formener fordi Johan Andersen bør at skaffe ham hans gård ledig og fri igen for hvis prioritet, andre sig tilegner, formedelst Johan Andersens dertil føjede årsag, forsømmelse og løfte, og derefter fremlagde Johan Andersens revers, som 1/8 i tingbogen findes indført. herimod at svare mødte Laurits Pedersen Lund og tilbød her for retten Anders Tomasens fuldmægtig salig Jochum Jungling, fordum boende i Århus, hans til Didrik Stål af Hamborg udgivne bevis, dateret Hamborg 13/5 1656, og dernæst tilbød Anders Tomasens fuldmægtig en opsættelse her af bytinget 8/1 1663 imellem salig Jochum Jungling hans efterladte børn og arvinger, nemlig Jens Jochumsen, Trine Jochumsdatter og Dorte Jochumsdatter så vel og Peder Jensen Bonde på den ene side og Didrik Stål af Hamborg hans fuldmægtig Hans Sørensen af Horsens på den anden side angående hvis udlæg, Didrik Stål Didrik Stål på skifte efter salig Jochum Jungling er udlagt, hvilket udlæg han er tilfundet at annamme, og Peder Bonde derfor fri. derefter tilbød Laurits Lund Anders Tomasen en overrets dom her af rådstuen 20/8 1663, hvori Didrik Stål er tildømt at have indvisning i Peder Bondes bo for 221 rigsdaler efter 15 dages forløb, hvorimod Anders Tomasens fuldmægtig formente, at de tilbudte dokumenter ikke nu at være af nogen kraft, at de kunne annammes, før Anders Tomasen blev erstattet hvis skade, han havde lidt, formedelst samme breve ej i rette tid er ham indhændiget. da er herpå afsagt, eftersom Anders Tomasen rådmand sst tiltaler Johan Andersen i Horsens efter en hans skriftlige underskrevne revers, dateret 2/6 1664, da vidste byfogden ikke rettere heri at kende, and Jacob Andersen jo pligtig er sin forpligt og revers at efterkomme.

(67)

** Mikkel Jensen borger sst på Jørgen Juel rådmand sst hans vegne med en opsættelse her af tinget 1/8 sidst forleden havde stævnet Espen Nielsen i Nielstrup for 7 sletdaler efter hans brev, dateret 24/1 1663, og ligeledes stævnet Niels Pedersen i Vissing i Galten herred for 16 daler for jern, han ifølge efterskrevne regnskabsbog havde bekommet 1661-62, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(68)

** Rasmus Pedersen prokurator på Jacob Felbereders vegne 1.ting til dele udstedt over efterskrevne.

** Rasmus Pedersen på gammel Jens Basballes vegne 3 ting til dele over Ove Snedker.

** Rasmus Pedersen over Rasmus Væver er 3 ting til dele udstedt.

19/9 1667.

** Jørgen Juel rådmand sst. Jesper Nielsen Hutfeld borgmester sst med fuldmagt af rentemester Mogens Friis til Boller skødede fra ham og hans arvinger og til Jørgen Juel og hans arvinger en hans kornhave, liggende ved magasinhuset her i byen, og er fra den østre stolpe, som står uden for indkøringen, som fører til samme have, og til Svend Skibbyggers hus i vester langs ud med Fiskergade, som er med tilkøringen til haven 52 favne, fra Svend Skibbyggers hus i den nordre ende og til stengærdet i den søndre ende 127 favne, langs den vestre ende af stengærdet og langs indenfor diget, som er imellem haven og kørevejen udenfor Selkær og til den østre ende af fornævnte have 50 favne, fra den østre ende og til hjørnestolpen igen ved det store hus, som står udenfor indkøringen til haven, 103 favne.

** Jørgen Andersen underfoged  på Jens Sørensen Vinters vegne med opsættelse her af tinget 1/8 sidst afvigt havde stævnet Simon Heldekande i Viby og Rasmus Pedersen sst og tiltalte dem for gæld efter hans regnskabsbog, som dels var for leje af en kobberkedel og jernkedel i 3 år, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(69)

** Jørgen Andersen underfoged på Peiter Butting af Amsterdam hans vegne havde stævnet Niels Mogensen i Viby og tiltalte ham for 28 sletdaler, som han har været salig Karen Saxes i Århus skyldig, og Peiter Butting over skifte efter den salig kvinde i betaling for en gæld deri boet er udlagt, og fremlagde en dom af Viby birketing 14/9 1655, hvori Niels Mogensen er tildømt at betale til Karen Saxe salig Jens Clemendsens efterleverske efter hendes salig mands regnskabsbogs indhold 24 sletdaler med rente siden 1647, som han blev tildømt at betale.

** Hermand Christensen på sin principal Jørgen Egertsen kventforvalter, boende i Næstved, lod læse og påskrive to KM forordninger dateret København 25/4 1665 og 8/9 1666 angående kvent af destillerkedler og brændevinskedler, og advarede enhver af byens borgere og indbyggere at rette sig efter fornævnte KM forordninger og for skade at tage vare.

** Jørgen Andersen underfoged og Rasmus Pedersen Teglgård 1. og 2.ting til dele udstedt.

26/9 1667.

(70)

** Jens Pedersen prokurator på Jacobus Gesius apoteker hans vegne. efterskrevne vidnede, at de 7/9 sidst forleden var hos skipper Frands Jensen og forbød ham at indtage nogen ladning for nogen anden imod hans oprettede kontrakt med Jacobus Gesius.

** Rasmus Værn rådmand sst. skipper Knud Sørensen og Jens Henriksen bådsmand vidnede, at de førte til København et kabeltov og et ankertov, som Laurits Rebslåer sst havde slået for Rasmus Værn, og da blev samme redskab beseet af kaptajn med rebslåer og skippere på Holmen, og de førte samme redskab tilbage til Århus igen, og betalte Laurits Rebslåer fragten samme tid.

** Rasmus Værn rådmand. efterskrevne vidnede, at de var med KM byfoged på rettens vegne at optage det ankertov og kabeltov af skibet, som skipper Knud Sørensen og Jens Henriksen tilforn har omvidnet, og tog det af skuden og lagde det på Rasmus Værns loft, og blev samme redskab i alle ender besigtiget af byfogden og Jens Olufsen skrædder.

** Christen Frandsen borger sst. efterskrevne fremlagde deres skriftlige synsforretning på den gård liggende på Brobjerg, som Maren Sørensdatter, Sidsel Sørensdatter og Karen Sørensdatter er arveligt tilfaldet efter deres oldefar salig Anders Sørensen Vesten, fordum borger og indvåner sst, at de 28/9/8 næst afvigt havde været på åstedet med børnenes forordnede værger, nemlig Christen Frandsen, Jens Sørensen Pannerup og Johan Arentsen borger sst, og da fandtes efterskrevne brøstfældighed. varsel til de tre piger deres stedfar Jens Jensen, så og til Jørgen Høg, som sidst boede i foromrørte gård.

** Jens Hvas kapitelsridefoged på mester Laurits Bording, lektor og kannik her ved domkirken, hans vegne med opsættelse her af tinget 15/8 sidst afvigt havde stævnet Christoffer Henning borger sst og tiltalte ham for 50 sletdaler med resterende rente efter hans efterskrevne obligation, dateret Århus 26/5 1663, udstedt til Anne Caspersdatter salig doktor Jens Matiasen, forrige superintendant over Århus stift, hans efterladte, hvilken gæld han blev tildømt at betale hende eller hendes fuldmægtig Laurits Bording inden førstkommende 15 dage.

(71)

** Jens Andersen Hvas kapitelsridefoged på mester Laurits Bording, lektor og kannik til domkirken, hans vegne med en opsættelse her af tinget 15/8 sidst afvigt havde stævnet Peder Jensen Bonde borger sst og tiltalte ham for 34 sletdaler med resterende rente efter hans obligation, dateret 7/3 1666 udstedt til Laurits Bording Jensen, hvilken gæld han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Rasmus Pedersen prokurator sst fuldmægtiget på Søren Christensen skomager og Peder Pedersen Spørring, begge borgere sst, deres vegne. efterskrevne fremlagde deres skriftlige vurdering, at de 24/9 1667, eftersom de lovligt af tinget var opnævnt af byfogden på Søren Christensen og Peder Pedersen Spørring deres vegne, som er værge for salig Mikkel Kvottrups 3 børn, da vurderede de den gård med sin tilliggende haverum og en bod på Vestergade, som Peder Pedersen Farre nu sidst iboede, og som er fornævnte børns stedfar, samt avlingen i alle Århus vange for 500 sletdaler. varsel til Peder Pedersen Kvottrup.

(72)

** Jørgen Andersen underfoged på Søren Mørkes vegne 3.ting til dele udstedt over Rasmus Drejer.

** Jørgen Andersen 2 ting til dele over Anders Pedersen kleinsmed efter dom.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinters vegne 1.ting til dele for faldsmål udstedt over Peder Hansen i Handest efter foregående dele for hovedgæld.

3/10 1667.

** Jens Pedersen beediget prokurator sst fuldmægtiget på fru Anne Lorentz salig mester Hans Brochmands og samtlige hendes børns vegne med opsættelse her af tinget 22/8 næst afvigt havde stævnet Niels Clemendsen, locat i Århus domskole, og tiltalte ham for rigtighed og regnskab at gøre for 120 rigsdaler, som Niels Clemendsen i KM skatkammer skal have oppebåret og anvendt, hvilke penge skal være magister Hans Envoldsen Brochmand, superintendant over Århus stift, tillagt for konsumptions og græspenge og medfølgende at annamme og regnskab at tilsvare efter magister Krog, rektor i domskolen, hans udgivne dom, dateret 20/7 1667, i hvilken dom Niels Clemendsen er dømt for den pretenderede sum at gøre fru Anne Lorentz og hendes børn rigtig rede og regnskab, hvorefter Envold Brochmand på sin mor samt egne og søskendes vegne satte i rette og formente, om Niels Clemendsen ikke bør nøjagtigt regnskab for de 120 rigsdaler at levere, eller summen til dem at betale. herimod at svare mødte Jens Andersen Hvas kapitelsridefoged sst fuldmægtiget på Niels Clemendsens vegne og fremlagde et tingsvidne af Grenå byting 16/9 nærværende år, hvor Niels Clemendsens fuldmægtig i rette lagde efterskrevne kundskab: efter Niels Clemendsen, 4.lektiehører ved Århus domskole, hans begæring kunne ikke nægtes af mig Niels Jensen Jerløse medtjener i Grenå at meddele ham dette mit kundskab anlangende penges godtgørelse i rentekammeret på hvis regnskaber, som angik konsumptions forklaring og til dets kvittering, da har jeg, foruden det jeg tit og ofte hørte af salig bispen Hans Brochmands mund, den salig mands hånd og segl, dateret Århus 25/2 1664 på dette efterfølgende ord fra ord, og har han hr Niels Jensen Jerløse anlovet, at blive hos min hustru, om Gud mig ved døden hedenkalder, indtil han får forskaffet hende kvittans for de oppebårne skattepenge, og hvis ham derpå kan blive godtgjort, skal være ham ligesom Niels Clemendsen tilforn for sin umage skænket og foræret, dateret Grenå 18/8 1667 Niels Jensen Jerløse. så mødte hr Niels Jensen Jerløse hans bror Peder Jensen og i rette lagde originalen, hvoraf forskrevne er taget. derefter blev således afsagt, så efterdi Niels Clemendsen lader fremlægge et tingsvidne af Grenå byting 16/9 nærværende år, hvori er irettelagt hr Niels Jensen Jerløse medtjener i Grenå hans skriftlige kundskab anlangende penges godtgørelse i rentekammeret på hvis regnskaber, som angik konsumptions forklaring og til dets kvittering, hvori han sig på salig mester Hans Brochmands hånd og segl, dateret Århus 25/2 1664, beråber, det hr Niels Jerløse har anlovet hans agtværdighed bispen at blive hos hans hustru, om Gud ham ved døden hedenkalder, indtil han får forskaffet hende kvittans for de oppebårne skattepenge, og hvis ham derpå kan blive godtgjort, skal være ham ligesom Niels Clemendsen tilforn for sin umage skænket og foræret, da efter forberørte lejlighed vidste byfogden ikke Niels Clemendsen for noget regnskab eller betaling imod forskrevne tingsvidne at turde tilkende.

(73)

** Jens Pedersen prokurator på Jens Mikkelsen i Skæring hans vegne. Søren Nielsen glarmester borger sst i rette lagde sit skriftlige kundskab lydende: at efter skifte efter salig Peder Hansen kandestøber er holdt, svarer jeg Peder Pedersen, tilholdende hos Christoffer Henning på Torvet, den bod jeg iboer som den næst hos mig, og nu står ledig, og han den sædvanlige husleje annammer og husene sig tilegner, SNS. varsel til Peder Pedersen Markorsen sst for dette vidne at tage beskrevet.

** Rasmus Pedersen Teglgård prokurator fuldmægtiget på Jacob Felbereders vegne ved 6 høringer lod fordele efterskrevne for gæld.

(74)

10/10 1667.

** Jens Poulsen i Mammen på Peder Widow og Peder Selmer, borgere i Hamborg, deres vegne med opsættelse her af tinget 29/8 sidst afvigt havde stævnet Christoffer Skult, forrige byfoged sst, og tiltalte ham for 50 sletdaler med efterstående rente efter hans obligation, dateret 5/1 1656 til velb Ebbe Gyldenstjerne til Sødal, hvilken obligation er tilfaldet Peder Widow og Peder Selmer i deres gælds betaling hos Ebbe Gyldenstjerne, og hvilken gæld Christoffer Skult blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Jørgen Andersen på Peder Rasmussen Bangs vegne. Anne Sørensdatter, barnfødt i Mesballe i Skarresø sogn i øster Lisbjerg herred gav hendes stedfar Peder Rasmussen Bang, borger og skibstømmermand sst, afkald for al hvis hende kunne arveligt tilkomme efter hendes salig mor (blank) Madsdatter, som boede og døde sst.

(75)

** Jørgen Andersen underfoged fuldmægtiget af Hans Rasmussen Malling. efterskrevne fremlagde deres skriftlige synsforretning, at de 8/10 1667 efter Hans Rasmussen Mallings begæring var i den våning på Brobjerg, som han havde iboet og var fraflyttet, at syne om den var ved magt holdt, og da syntes dem, at samme hus og våning er ikke dygtig eller holdt ved lige, at nogen kan bo deri, før det bliver anderledes færdig gjort.

** Søren Mikkelsen tjenende fornemme Hans von Meulengracht til Eskilsø fremlagde efterskrevne købebrev, hvori Hans von Meulengracht gør vitterligt at have solgt til Søren Mikkelsen halvparten af Peder Jacobsens gård i Århus, liggende på Mejlgade, som han på skifte efter hans salig mor Karen salig Rasmus Jensens 24/5 1654 arveligt er tilfaldet, for 431 rigsdaler, hvorefter Mikkel Mikkelsen borger sst med fuldmagt af Hans von Meulengracht solgte og skødede til Søren Mikkelsen den anpart, han har i den gård liggende på Mejlgade, næst op til Hans Nielsen kandestøbers gård på den nordre side og med hjørnet til Graven på den søndre side, som salig Peder Jacobsen tilforn har tilhørt.

** Jens Pedersen prokurator på Peder Mikkelsen i Skørring hans vegne havde stævnet Peder Pedersen, boende i Århus, imod dom og ham tiltalte for 13 sletdaler, som ham tilkommer at fralægge sig på de to boder sst, efterdi Peder Pedersen samme boder sig har tilegnet og gjort nyttig med husleje og oppebørsel, og fremlagde et skiftebrev efter salig Peder Kandestøber, dateret Århus (blank), hvori findes blandt andet skrevet, Peder Pedersen salig Markor Pedersens bror fordrer 57 daler, dertil er udlagt i de to boder på Graven og Volden, Peder Mikkelsen i Skørring fordrer 24 daler, dertil udlagt i boderne 13 daler, og resten i løsøre. dernæst fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 3/10 sidst afvigt og formente, at Peder Pedersen burde fornævnte 13 daler at betale. derimod tilbød Peder Pedersen, at dersom Peder Mikkelsen ville udløse ham af boderne, ville han afslå på sin fordring. derefter blev afsagt, så efterdi fremlægges tingsvidne, at Peder Pedersen har tilegnet sig samme fælles boder, da bør han at betale Peder Mikkelsen de fordrede 13 daler med rente og omkostning.

(76)

** Erik Jørgensen fuldmægtiget på borgmester og råd sst deres vegne havde stævnet efterskrevne borgere og indbyggere, deriblandt på Skolegade Mette salig Peder Hansens, på Vestergade Kirsten salig Peder Vinters og tiltalte dem for resterende skatter. eftersom de indstævnede personer ikke er mødt til genmæle, er sagen opsat i 6 uger.

(77)

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Vinters vegne er 3.ting til dele for faldsmål udstedt over Peder Hansen i Handest efter foregående dele for hovedgæld, eftersom ingen erklæring eller genmæle er sket.

17/10 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Sørensen Vinter borger og handelsmand sst hans vegne ved 6 høringer lod fordele Peder Hansen i Handest ved Hobro for hans faldsmål, eftersom han tilforn i 3 ting er forfulgt, og i dag til 4.ting hverken svaret for sig at ville stille sagvolderen tilfreds, eller sig imod ham erklæret.

** Erik Jørgensen prokurator sst fuldmægtiget af Erik Tomasen, Niels Andersen og Jens Andersen, borgere sst, og deres søster Dorte Andersdatter i Kalundborg deres vegne. efterskrevne irettelagde deres skriftlige vurdering, at de 14/10, eftersom de af tinge lovligt er opkrævet af Erik Jørgensen til at vurdere til dem de huse og våning liggende på Skolegade vest og sønden ved den gård, som Dines Nielsen nu iboer, og norden for den ejendom, som Anne Olufsdatter nu iboer, og neden for den ejendom, som salig Laurits Heldekande tilforn påboede og nu Søren Andersen på samme ejendom iboer, da vurderede de samme huse og våning med brøstfældighed på for 300 sletdaler.

** Rasmus Pedersen Teglgård på hr Frands Henriksen Blichfeld, sognepræst i Vitten, hans vegne fremlagde Christen Pedersen Bech borger sst hans obligation til nu salig borgmester Anders Lydiksen på 63 rigsdaler, dateret Århus 19/3 1662, item fremlagde en transport af samme obligation med sin rente fra salig Anders Lydiksens enke Maren Clemendsdatter til hr Frands Henriksen, dateret Århus 11/10 sidst afvigt, og nu fremstod Christen Pedersen Bech og bekendte sig at ret vitterlig gæld skyldig at være hr Frands Henriksen 80 rigsdaler, og derfor pantsatte ham et hans hus og ejendom, liggende på Brobjerg, næst op til Emanuel Hattemagers iboende ejendom på den ene side og på den anden side til den ejendom, som tilhører Magdalene salig borgmester Rasmus Skrivers, med tilliggende have fra adelvejen og ned til åen.

(78)

** Peiter Jessen farver borger sst irettelagde lod læse og påskrive et skiftebrev efter salig Laurits Straus, forrige borger sst, imellem hans efterladte hustru Marie Creutzmands og hendes søn Peder Straus, dateret Århus 7/9 1666, og derpå skrevet borgmester og råds tilladelse at Christen Sørensen pottemager er tilladt Peder Strauses værgemål at forestå og hans arvegods efter skiftebrevs formelding af Peder Jess at annamme, dateret Århus rådstue 3/10 1667. derefter fremstod Christen Sørensen og gav Peder Jess afkald for al den arvepart, Peder Straus efter sin salig far arveligt er tilfaldet, og Peder Jess har haft under værgemål, og som Christen Sørensen, samme barns stedfar, har til sig annammet, så og på hans hustru Marie Creutzmands vegne for hendes anpart af de mandsbods penge, som Peder Jess har til sig annammet efter skiftebrevs formelding.

** Jacob Lauritsen møller i Århus mølle fremæskede efterskrevne borgerskab her i byen, som plejer at søge Århus mølle deres malt at lade male, og begærede deres kundskab om hans mølles brug og dets maling forleden sommer, hvorefter efterskrevne borgere fremstod og vidnede, at fra pinsedag og til efter Bartolomei var vandet til Århus mølle så ganske ringe, at Jacob Lauritsen ikke formåede det malt at male, som de eller andre til husbehov kunne have fornøden, men når deres malt undertiden i 14 dage og undertiden længere hos ham har ligget og ikke kunne blive malet, måtte de for vandets ringheds skyld det igen fra ham hente og med stor omkostning langvejs til andre møller på landet henføre, hvis de det ville have malet.

** Jens Pedersen prokurator fuldmægtiget på salig mester Anders Regels børns formynder Niels Nielsens vegne havde stævnet Mogens Christensen løjtnant imod dom og tiltalte ham for to gamle rosenobler, som han efter hans udgivne obligation, dateret 26/8 1656, skal være salig mester Anders Regel skyldig, og i rette lagde en dom her af bytinget 22/9 1664, hvori Mogens Christensen er tildømt samme gæld at betale, hvilken gæld han igen blev tildømt at betale inden 15 dage.

(79)

** Jørgen Andersen underfoged på Jacob Lauritsen, boende i Århus mølle, hans vegne havde stævnet Niels Lauritsen i Vorgård, Rasmus Yde i Mesing og Gregers Rasmussen i Viby for gæld efter obligation og hans regnskabsbog og derpå forhvervede domme her af tinget 31/3 1664, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

** Jon Baltsersen, Maren salig borgmester Anders Lydiksens efterleverske hendes fuldmægtig med opsættelse her af tinget 5/9 nærværende år havde stævnet Villum Sørensen, forrige boende i Lystrup, imod dom og tiltalte ham for hvis penge og korn, han af hendes salig husbond bekommet har, og fremlagde adskillige håndskrifter, dateret 1648-1656, som i alt beløb sig til 118 sletdaler hovedstol med forfalden lovens rente, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(80)

** Jens Hvas kapitelsridefoged på bispinden hendes vegne er 1.ting til dele udsted over Jacob Felbereder for 14 mark, som er for en dyrehud.

** Rasmus Pedersen prokurator på Hans Hansens vegne 1.ting til dele udstedt over Karen Krogs.

24/10 1667.

** Jens Hvas kapitelsridefoged på Frands Jensen borger sst hans vegne. Hans Rasmussen med flere i Strands vidnede, at ungefer 5 ugers dagen før sankt Mikkels dag sidst forbigået da hørte han på stranden ved Frands Jensens skude, at Jacobus Gesius apoteker i Århus sagde til Frands Jensen, at han intet længere ville være med ham eller at have med ham at bestille, end de kom til København.

** Mikkel Pedersen boende i Grumstrup på hr Melchior Jensen, sognepræst til Torrild, hans vegne med opsættelse her af tinget 12/9 næst afvigt havde stævnet Peder Jensen Bonde, borger og indvåner sst, og tiltalte ham efter to hans udgivne obligationer til hr Melchior Jensen, den ene lydende på 96 rigsdaler, dateret 18/6 1663, og den anden lydende på 50 sletdaler, dateret 4/8 1663, hvilken gæld han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(81)

** Jørgen Andersen underfoged fuldmægtiget på Rasmus Jørgensen borger sst hans vegne med opsættelse her af tinget 12/9 næst forleden havde stævnet Niels Jespersen i Vitten og Søren Nielsen i Brabrand for efterskrevne gæld, som de har været salig Jacob Nielsen forrige rådmand sst skyldig, og Dorte Nielsdatter, salig Peder Segermands, for sin gælds fordring på skifte efter salig Jacob Nielsen er udlagt, og hun til Rasmus Jørgensen igen har overdraget, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

** Morten Jørgensen Sommerfeld i rette lagde efterskrevne revers og kontrakt lydende: kendes jeg mig Sidsel Sørensdatter salig Mads Værns, forrige borger sst, af ret vitterlig gæld skyldig at være Morten Sommerfeld borger sst 188 sletdaler, som han til salig doktor Henrik Ernsts efterleverske Sofie Faber formedelst sit forløfte på hendes vegne har måttet betale, og derfor pantsætter ham 5 boder med tilliggende haver, dateret Århus 20/10 1667 Sidsel salig Mads Værns egen hånd. derefter stod for retten Sidsel salig Mads Værns med hendes lovværge og bekendte at være Morten Sommerfeld skyldig 188 sletdaler, og derfor pantsatte ham 5 hendes boder liggende i Fægyden næst op til Sidsel salig Mads Værns hendes salig fars gård, hun nu iboer, med tilliggende kålhave samt gårdsavl i marken, kaldes Søren Jensens eje i Fægyden, så og det gårdsavl liggende til den gård, Sidsel salig Mads Værns iboer, på Mejlgade, som kaldes Svarres eje.

(82)

** Tomas Christensen borger sst på Hans Christensen Blichfeld, født i Lyngå, hans vegne. efterskrevne vidnede, at de ikke fornemmede al den tid, de rejste til Norge, at der faldt et eneste ord til uvilje imellem Hans Pedersen Høstmark og Hans Christensen Blichfeld, men de forligtes vel og venligt. hvorledes det gik til, at Hans Pedersen Høstmark blev såret eller af hvem, vidste de ikke.

** Laurits Pedersen af Helsingør fuldmægtiget på Mette salig Mads Pedersens, hospitalsforstander i Helsingør, hendes vegne med opsættelse her af tinget 12/8 1667 havde stævnet Helle, salig hr Svend Arbos, imod dom og hende tiltalte for en sum penge med rente efter efterskrevne obligations formelding, dateret Århus 13/4 1657, lydende på 140 rigsdaler udstedt til Hans Gregersen, tjenende byskriveren i Helsingør. dernæst fremlagde Hans Gregersens efterskrevne transport af samme obligation til Helsingør hospital, dateret 20/1 1659, samt adskillige breve, hvori Helle, salig hr Svend Arbos, anmoder om nogen tålmodighed med betalingen, så hun kan få indkrævet nogle penge af hendes gæld, hvorefter hun blev tildømt samme resterende gæld at betale.

(84)

** Jens Hvas 2.ting til dele på bispindens vegne over Jacob Felbereder udstedt.

** Rasmus Pedersen Teglgård på Hans Hansens vegne 1.ting dele over Peder Pedersen Kvottrup for adkomst til hans gård.

** Erik Jørgensen over Margrete Pedersdatter til Christen Frosts 1.ting til dele udstedt.

31/10 1667.

** Rasmus Pedersen prokurator på Magdalene Matiasdatter, salig borgmester Rasmus Nielsens efterleverske, hendes vegne. efterskrevne fremlagde deres skriftlige vurderingsforretning af den gård på Brobjerg, som salig Rasmus Hansen bager har iboet, og som Magdalene Matiasdatter i pant har af ham, og de vurderede samme gård med sin avl i alle Århus vange for 400 sletdaler.

** Jørgen Andersen underfoged på Rasmus Jørgensen borger sst hans vegne med en opsættelse her af tinget 19/9 sidst afvigt havde stævnet Karen Jørgensdatter, salig Niels Jensen Giersings efterleverske med hendes børn og lovværge imod dom og hende tiltalte for 56 sletdaler, som hun skal have været salig Jacob Nielsen, forrige rådmand sst, skyldig, hvilke 56 sletdaler over skifte efter den salig mand er blevet Maren Olufsdatter i hendes gælds fordring i betaling udlagt, og hun igen har overdraget til Rasmus Jørgensens hustru Sidsel Jacobsdatter, hvilken gæld Karen Jørgensdatter blev tildømt at betale.

(85)

** Jørgen Andersen underfoged fuldmægtiget på Jens Sørensen Vinter, borger og handelsmand sst og kirkeværge til Vorfrue kirke sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 22/8 næst afvigt havde stævnet Gertrud, salig borgmester Christen Jensens efterleverske, imod dom og hende på Vorfrue kirkes vegne tiltalte for et lejersted kirken, som hendes første salig husbond salig Jacob Jensen forrige borger sst skal have købt i kirken med den salig mands kendesten på, og eftersom Gertrud Nielsdatter skal have solgt samme lejersted til salig Rasmus Lassen fordum borger sst og hans hustru Anne Rasmusdatters lejersted, da formener han, at hun bør at bevise, at samme lejersted er betalt, og dersom hun videre for samme begravelse har bekommet, end som det kostede hendes salig husbond, formente hende pligtig at være det til kirken fra sig igen at erlægge. så er mødt Jørgen Andersen og i rette lagde Gertrud salig borgmester Christen Jensens oprettede kontrakt med salig Rasmus Lassens arvinger anlangende hendes forrige salig husbond Jacob Jensen i Kane og hans hustru deres lejersted i Vorfrue kirke indenfor korsdøren på den nordre side. dernæst i rette lagde Vorfrue kirkebog, hvori findes skrevet således: anno 1614 har Jacob Jensen betalt for sit lejersted 8 rigsdaler i altergulvet, som han har ladet lægge kendesten på med hans navn på. derefter blev således afsagt, så efterdi bevises med kirkens bog, at salig Jacob Jensen har købt og betalt samme lejersted, og det med Gertrud Nielsdatters underskrevne købebrev bevises, det hende betalt er, da bør hun fra sig og til Vorfrue kirkes gavn og bedste at lægge, så vist lovligt bevises kan, hun mere for samme lejersted har oppebåret, end som hendes forrige salig mand derfor har betalt.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og byens vegne advarede sandemænd sst, at møde her til ting i dag 6 uger at gøre deres ed og tov om det ulykkelige drab, som desværre skete 19/10 til Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, anlangende, nemlig at Søren Pedersen, barnfødt i Elev, blev død skudt, og formenes at være sket af en dreng Christen Madsen, som siges at være barnfødt i Nibe, og som for samme gerning er undveget. og var i dag 1.kald på sandemænd begærende.

(86)

** Jens Pedersen, borger og prokurator sst, på Jacobus Gesius, apoteker sst, hans vegne med opsættelse her af tinget 19/10 sidst afvigt havde stævnet Frands Jensen og Peder Madsen Begtrup, skippere og borgere sst, og tiltalte dem, for de modvilligt har sig forholdt med en rejse, de med deres førende skude har forpligtet at gøre fra Egsmark strand til København med ved at føre, imod deres med ham oprettede efterskrevne kontrakt, dateret 4/7 næst afvigt, hvori de har forpligtet dem at gøre 3 rejser efter hinanden til København med ved, men kun har gjort de to rejser, hvorover Jacobus Gesius har haft efterskrevne omkostninger. derefter blev afsagt, da eftersom Jacobus Apoteker tiltaler Frands Jensen og Peder Madsen borgere sst efter en kontrakt mellem dem oprettet er, hvilken Frands Jensen og hans medreder ikke har holdt, hvorover han skal have lidt stor skade, da vidste byfogden ikke heri at kende, men henfandt denne sag ind for 4 uvildige skippere og borgere dem imellem at kende og dømme, som de for billig og ret efter søretten ville ansvare og være bekendt.

(87)

** Rasmus Pedersen prokurator sst på Hans Hansens vegne begærede 3.ting over Karen Krogs for tintallerkener med mere for 5 sletdaler, som det skal være udsat for, og lovet ham sit gods igen imod pengenes erbydelse, og begærede sit gods igen til løsen at bekomme. så mødte Karen Krogs og i rette lagde sin skriftlige erklæring, at når Hans Hansen ville gå til de godtfolk, som det i pant har og betaler dem deres penge, så og bevilger dem noget for deres gode vilje, bliver godset ham straks følgagtigt. hvorfor over hende ikke er udstedt 3.ting.

** Rasmus Pedersen Teglgård prokurator på Mikkel Johansen borger sst hans vegne havde stævnet Morten Eskildsen skibbygger sst og tiltalte ham for 6 sletdaler, han bekom 20/4 1666. eftersom ingen mødte, blev sagen opsat 6 uger.

** Jens Hvas kapitelsridefoged på bispindens vegne 3 ting til dele udstedt over Jacob Felbereder for en dyrehud, han af hende har bekommet.

** Erik Jørgensen 2.ting til dele over Margrete Pedersdatter for hvis, hun ham skyldig er.

** Rasmus Teglgård prokurator sst på Søren Christensen skomager og Peder Spørrings vegne 2.ting til dele udstedt over Peder Pedersen Kvottrup

2/11 1667.

(88)

** Søren Mikkelsen tjenende Hans von Meulengracht til Eskilsø havde stævnet doktor Matias de Brobergue på sin gård Sjelle Skovgård samt hr Peder Jacobsen i Favsing som lovværge og formynder for salig Jens Jacobsens børn Johanne Jensdatter  og Margrete Jensdatter, samt de to piger for opkrævelse, syn og vurdering så og for dom anlangende den gård på Mejlgade, som Christoffer Skult nu iboer, hvorefter blev opnævnt efterskrevne vurderingsmænd.

** Christen Frandsen borger sst med opsættelse her af tinget 26/9 sidst afvigt havde stævnet Gertrud, salig borgmester Christen Jensens efterleverske, sst imod dom og tiltalte hende for 1/2 tønde Nordlands sild og 1/2 tønde torsk, som han 2/10 1661 hos Jens Lassen rådmand udtog efter hendes salig mands befaling, og fremlagde efterskrevne tingsvidne her af tinget 2/5 nærværende år samt et udtog af Jens Lassens bog 2/11 1661 lydende, at Christen Frandsen havde betalt samme fisk, som Gertrud Nielsdatter nu blev tildømt at betale.

(89)

** Rasmus Pedersen prokurator sst på Karen Andersdatter, tjenende i København, hendes vegne med opsættelse her af tinget 26/9 havde stævnet skipper Jacob Jacobsen borger sst og tiltalte ham for 10 sletdaler med et sendebrev, som hun ham til troerhænde for kort tid siden i København skal have leveret, og han da lovede hende som en ærlig mand samme penge og brev at levere til hendes morsøster Inger Pedersdatter i Århus, og han ikke villet holde samme sit løfte, hvilket Karen Andersdatter med oprakte fingre og ed efter recessen vidnede og bekræftede. dernæst blev fremlagt efterskrevne vidne af Morten Mogensen vintapper i København, at han overværede, at Karen Andersdatter i hans kælder leverede skipper Jacob Jacobsen samme brev og penge, og nu mødte Jacob Jacobsen og med oprakte fingre og helgens ed benægtede, at han ikke havde annammet 10 sletdaler og et brev, hvorefter blev afsagt, da efterdi Jacob Jacobsen ved højeste ed benægter aldrig af Karen Andersdatter penge eller brev at have annammet, vidste byfogden ham ikke nogen betaling at turde tilfinde, før anderledes bevises.

** Rasmus Pedersen prokurator på Søren Christensen skomager og Peder Pedersen Spørring deres vegne gav Peder Pedersen Kvottrup sag for at fremvise hvad panter, han har gjort enten på den gård, han iboer, eller dets gårdsavl, på det salig Mikkel Kvottrups børns forordnede værger Søren Christensen og Peder Spørring kan blive for samme børns arvegods, han inde i sit bo har, forsikret, og er efter begæring 3.ting til dele udstedt over ham.

14/11 1667.

** Søren Mikkelsen, tjenende Hans von Meulengracht. efterskrevne vurderingsmænd fremlagde deres efterskrevne synsforretning, at 8/11 1667 var de forsamlede i den gård på Mejlgade, kaldet salig Peder Jacobsens gård, og Christoffer Skult forrige byfoged iboer, for at besigtige, hvorledes den er ved magt holdt og hvis brøstfældighed derpå findes, item at vurdere og taksere den, og da husene fandtes brøstfældige at være, så kunne de ikke vurdere gården for højere eller mere end 500 sletdaler.

** Jørgen Andersen underfoged var 2.kald på sandemænd begærende og advarede dem, at de i dag måned skal møde ved tinget og gøre deres ed og tov om det salig menneske Søren Pedersen, som tjente til Maren Clemendsdatters, hans død og bane, som berettes at skal være sket af en dreng Christen Madsen, født ved Nibe, som for sin gerning er undveget.

(90)

** borgmester Jesper Nielsen Hutfeld lod fremlægge efterskrevne borgeres syns og vurderingsforretning på en liden gyde liggende udenfor Munkeport, som løber fra bøddelhuset langs op imellem salig doktor Morten og salig Karen Christensdatter samt salig hr Svend Arbo deres kornhaver ind til det dige, borgmester Jesper Nielsen Hutfeld har ladet kaste tvært over fra doktor Matias Rasmussens og salig hr Svend Arbos kornhaver, og samme gyde således befunden, at den på en del steder er så smal, at næppe en vogn kan køre og fremkomme, tilmed ikke seer eller befinder, at det kan være nogen hinder eller skade, den ikke bruges til kørevej, eftersom alvejen og stenbroen går langs op ved den østre side af salig hr Svend Arbos have, og støder både gyden og alvejen sammen straks oven ud forten, eller syntes dem samme gydes jordsmon i højeste at være at være 30 sletdaler værd, at kunne anvendes på alvejen, at godtfolk kunne komme fra og til byen, dateret 14/10 1667, hvorefter Mikkel Mikkelsen byens kæmner på borgmestre og råd samt byens vegne skødede samme gyde til borgmester Jesper Nielsen Hutfeld.

** Rasmus Pedersen prokurator på Søren Christensen skomager og Peder Pedersen Spørring deres vegne lydeligt ved 6 høringer lod fordele Peder Pedersen Kvottrup for at fremvise hvis panter, han har gjort enten i hans gård, han iboer, eller dens avling, på det salig Mikkel Kvottrups børns forordnede værger Søren Christensen og Peder Spørring kan blive for samme børns arvegods, han inde i sit bo har, forsikret, og da han ikke er mødt til nogen genmæle, er han af ovennævnte 6 høringer lovligt delt meldt.

21/11 1667.

** Erik Jørgensen borger sst fuldmægtiget på borgmester og råd sst deres vegne efter opsættelse her af tinget 10/10 sidst forleden havde stævnet en del efterskrevne borgere og indbyggere, og tiltalte dem for hvis, de efter restansbogens indhold af skatterne med resterer, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(91)

** Jens Pedersen borger og prokurator sst på Jens Lassen borger og rådmand sst hans vegne havde stævnet Rasmus Andersen kræmmer i Stavre på Helnæs og tiltalte ham for spansk salt og tobak, han har bekommet. da ingen mødte, er sagen opsat 6 uger.

** Erik Jørgensen borger sst fuldmægtiget på Jens Christensen Basballes vegne sst med opsættelse her af tinget 10/10 sidst afvigt havde stævnet Jens Jensen Råd indvåner i Randers og tiltalte ham for 7 sletdaler, som han ham efter hans efterskrevne regnskabsbogs indhold skyldig var for adskilligt, han af ham skal have bekommet, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(92)

** Rasmus Pedersen prokurator sst på Søren Christensen skomager og Peder Pedersen Spørring borger sst deres vegne med opsættelse her af tinget 10/10 sidst afvigt havde stævnet Peder Pedersen Kvottrup imod dom og ham tiltalte, efter borgmester og råds henfindelse til ham, dateret 21/2 sidst forleden, anlangende hans stedbørns fædrene arveparter, som de er værger for, hos ham at skal udfordre enten ved dom eller mindelighed, og da han sig ikke til nogen mindelighed selv ville forstå, er hans gård blevet takseret, og som intet andet findes til betaling, formener de deres plejebørn bør den i betaling for hovedstol og omkostning, så vidt den kan tilstrække, efter skiftebrevs formelding, og resten inden 15 dage at betale. derefter blev fremlagt skiftebrev efter salig Mikkel Christensen Kvottrup, fordum borger i Århus, dateret 20/3 1664 samt efterskrevne skriftlige indlæg, at de tiltaler Peder Pedersen Kvottrup for han skal have givet et af hans stedbørn ved navn Christen Mikkelsen sikring i den gård, han iboer, for hans arvepart efter hans salig far, og derved forbigår de andre 3 søskende, nemlig Mikkel Mikkelsen, Anne Mikkelsdatter og Maren Mikkelsdatter, som er umyndige, deres rette fædrene arv. derefter blev afsagt, at Peder Pedersen Kvottrup bør at betale Søren Christensen hans plejesøns kapital 214 daler med ---- års rente, og Peder Spørring hans plejebørns kapital, nemlig Maren Mikkelsdatters fædrene arv 114 daler og 10 års rente og Anne Mikkelsdatter 114 daler og 3 års rente, og det inden 15 dage eller derefter lide nam efter recessen, og hvis ikke fuldkomment udlæg og betaling hos Peder Kvottrup bekommes kan, da han derfor at lide dele med høringsdele.

** doktor Matias de Brobergue, residerende på sin gård Sjelle Skovgård. Clemend Poulsen boende i Stavtrup solgte og skødede til Matias de Brobergue en gård liggende på Brobjerg imellem salig Jacob Nielsen forrige rådmand sst hans gård, kaldes Bossen, på den ene og Magdalene salig borgmester Rasmus Nielsens hendes gård, Niels Knudsen iboede, på den anden side.

(93)

** Rasmus Pedersen prokurator på Rasmus Pedersen skipper og borger sst hans vegne med opsættelse her af tinget 10/10 sidst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys for gæld efter obligation og hans regnskabsbog, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

** Rasmus Pedersen prokurator på borgmester og råds vegne 1.ting til dele udstedt over efterskrevne personer, for de hensidder i byen, bruger borgerlig næring og ikke vil tage deres borgerskab.

28/11 1667.

** Christen Pedersen Frost borger sst solgte og skødede til sine 3 brorsønner, Peder Jensen, Hans Jensen og Søren Jensen en hans bod liggende på Guldsmedegade, som Peder Skoflikker nu iboer, så og den halve bod på Fiskergade, som Søren Hovedstrup iboer.

(94)

** Christen Pedersen Frost borger sst. Peder Jensen Frost, tjenende Tomas Jensen ridefoged til Løjstrup, gav Christen Pedersen Frost afkald og kvittering af Peder Jensen og hans brødre Hans Jensen og Søren Jensen for al hvis arv, som Peder Jensen og hans brødre arveligt er eller kunne være tilfaldet efter deres salig far Jens Pedersen Frost, som boede og døde sst, og takkede sin farbror Christen Pedersen Frost på sine egne og brødres vegne godt for god og nøjagtig betaling.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne. efterskrevne vidnede, at de 19/10 sidst forleden var i Maren Clemendsdatters gård på Jon Baltsersens kammer at syne hendes tjenestedreng Søren Pedersen, barnfødt i Elev, hans døde legeme, og da så de, at han lå død, og hans venstre arm gennemskudt af en kugle, og at blodet var ham ganske forløben, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn. og nu fremstod Jørgen Andersen og var i dag 3.kald på sandemænd begærende, at de skulle være tiltænkt i dag 14 dage at møde ved tinget og gøre deres ed og tov.

** Rasmus Pedersen og Jørgen Andersen 1. og 2.ting til dele udstedt over efterskrevne.

** Jørgen Andersen på Hans Kandestøbers vegne 1.ting til dele udstedt over Maren Ibsdatter, for hun ham forholder at give afkald.

** Anders Værn fuldmægtiget på Sidsel, salig Mads Værns efterleverske, hendes vegne med en opsættelse her af tinget 17/10 sidst forleden havde stævnet efterskrevne personer, der iblandt i Hesselballe Jens Nielsen Niels Krejbjergs søn, Brandstrup Rasmus Andersens enke Kirsten Nielsdatter, Hjortvarre Kirsten Tostesdatter hyrdekone med hendes børn for hendes mand Søren Rasmussen Bonde, som boede i Segalt, Segalt Mikkel Juels arvinger nemlig Jørgen Mikkelsen, Anne Mikkelsdatter med hendes mand Peder Christensen, Karen Mikkelsdatter med hendes mand Rasmus Jensen i Hjelmager, Indrup Søren Jensen rytter Jens Poulsens søn, Kankbølle Anne Jensdatter salig Jens Sørensens hustru, og tiltalte dem for gæld efter salig Mads Værns og salig Søren Clemendsens efterskrevne regnskabsbøger samt obligationer til Søren Clemendsen og til Gertrud Mortensdatter, salig Søren Clemendsens efterleverske sst, hvilken gæld de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(96)

** Anders Værn på Sidsel salig Mads Værns hendes vegne med opsættelse her af tinget 17/10 sidst afvigt havde stævnet efterskrevne udenbys for dom og tiltalte dem for hvis, de til Sidsel salig Mads Værns efter hendes salig fars efterskrevne bog skyldig var, hvorpå en del af dem blev tildømt at betale inden 15 dage.

(97)

5/12 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne havde stævnet efterskrevne for deres sandhed ved ed at aflægge anlangende det ulykkelige drab, som er sket, nemlig Søren Pedersen, født i Elev, er blevet dødskudt på kammeret over porten til Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens, og efterskrevne vidnede, at 19/10 sidst forleden om aftenen kom Christen Madsen, som tjente Maren Clemendsdatter, gående ned fra det kammer over porten og råbte, Søren er skudt på kammeret, og dermed gik han straks ud af gadedøren, og da de kom op på kammeret, lå Søren Pedersen og var skudt igennem den venstre arm, og da de rejste ham op, sagde han o Gud, og dermed opgav han sin ånd, og andet vidste de ikke i den sag at vidne.

** Niels Henriksen, borgmester Christian Henrik Petters fuldmægtig, havde stævnet Rasmus Bendstrup boende på Studsgade, og tiltalte ham for 7 sletdaler leje af et gårdsavl. da er han ikke mødt til genmæle, og derfor er sagen opsat 4 uger.

** Rasmus Pedersen prokurator sst på Christen Jensen Basballes vegne sst med opsættelse her af tinget 21/11 sidst afvigt havde stævnet Mads Sørensen i Skanderborg og tiltalte ham for 6 sletdaler efter hans brev, dateret 24/8 1660, samt efterstående rente, hvilket han blev tildømt at betale.

** Anders ---- på Anne Jensdatters vegne lod læse og påskrive efterskrevne skøde, hvormed velb Erik Grubbe til Tjele gør vitterligt, at han har solgt Anne Jensdatter en gård, han har liggende på Mejlgade, næst sønden for sankt Olai kirkegård og næst norden op til Anders Tomasen borger sst hans gård, med hosliggende have øst ved fornævnte gård, så og et fuldt gårdsavl til samme gård i alle Århus vange.

(98)

** Rasmus Pedersen Teglgård prokurator sst på borgmestre og råds vegne er 3.ting til dele udstedt over efterskrevne, for deres borgerskab, som de ikke ville tage, eftersom de bruger borgerlig næring.

** Rasmus Pedersen prokurator på samtlige handskemagerlavet og på Mads Andersen handskemager hans vegne begærede 3.ting til dele udstedt over Albret Hansen Skot borger og buntmager sst for et hørgarnslagen med mere, han havde pantsat ham for en ungarsk gylden, som han til lavet udgive skulle i sit lavs rettighed, og hvorpå han havde betalt 4 sletdaler, men ikke måtte få sit pant igen, og desuden havde han arbejdet for Albret Hansen og ikke bekommet betaling derfor. derpå blev fremlagt Mads Andersens efterskrevne udgivne revers lydende, 15/6 1660, da er Mads Sørensen, forrige borger og indvåner i Kolding, kommet i vores lavshus for åben lade og lovs ret i Jesu navn og sig angivet i vores lav for en ret lavsbror og har forpligtet sig at gøre lavet fyldest med hvis efterskrevne, han skal give og betale, og derefter blev fremlagt efterskrevne afregning og kontrakt, dateret 28/3 1663 samt lavsbogen, hvori Mads Andersen findes kvitteret for resten af hans lavs rettighed. da er herpå således afsagt, da efterdi Albret Hansen ikke her for retten turde benægte, at han på samme hans udgjorte rente har af Mads Andersen annammet 4 sletdaler, kan og bevises med kvittering af lavsbrødrene, at Mads har betale sin fremlagte håndskrift til dem, vidste byfogden ikke rettere, end 3.ting bør jo ved magt over Albret Skot.

(99)

** Erik Jørgensen borger sst på Morten Eskildsen skibstømmermand sst hans vegne med opsættelse her af tinget 24/10 sidst forleden havde stævnet Niels Johansen borger sst for dom og ham tiltalte for 25 sletdaler efter hans skadesløsbrev, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Erik Jørgensen, Rasmus Pedersen og Jørgen Andersen 1. og 2 ting til dele udstedt over efterskrevne.

12/12 1667.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at da de den (blank) november sidst forleden var i Jens Rasmussen Låsby borger sst hans hus at fyldestgøre en borgmestre og råds dom og vurderede noget gods, da kom Rasmus Keldsen af Norge, som der ligger i logement, og vedkendte sig en tønde sild og en tønde torsk og andre varer, og bad dem de intet skulle befatte dem dermed.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og byens vegne, og efter kalds, syns og tingsvidner her af tinget anlangende Søren Pedersen, som tjente Maren Clemendsdatter, hans død og bane, var læst og påskrevet, og der var sat fylding på sandemænd, fremkom de og gjorde deres ed og tov, at så vidt de har kunnet høre, spurgt og udæsket, så og af vidnerne i sagen forhvervet, da han salig Søren Pedersen og Christen Madsen ---- dem ved den omvidnede bøsse, og da salig Søren Pedersen af ulykke og våde at være skudt af samme bøsse, og Christen Madsen, som bøssen har haft i hænde, bør for samme den bane og vådesgerning at bøde som loven tilholder.

** Jørgen Andersen underfoged var 1.kald på sandemænd begærende og advarede dem at de i dag 6 uger skulle gøre deres ed og tov om salig (blank) Skov hans død og bane, som skal være druknet her ved Århus Minde 3/11 og 3/12 er igen fundet. varsel til blandt andre hans mor Maren Skovs.

** Mogens Knudsen borger sst på Villum Rasmussen Testrup borgersøn sst hans vegne lod læse og påskrive velb Jørgen Friis til Hagsholm, KM befalingsmand over Havreballegårds og Kalø amter og stiftslensmand over Århus stift, hans efterskrevne fredlysnings seddel: at eftersom jeg anmodes af Villum Rasmussen Testrup borgersøn i Århus om fred over ham at lyse anlangende den skade, han skulle have gjort salig Jens Knudsen, hvilken hans begæring jeg ikke kunne forholde ham, eftersom han er svoret til sin fred, og borgmester og råds dom derover forhvervet, sandemandsed at være ved magt kendt, da på KM vegne efter recessen lader jeg lyse fred over ham til Århus byting, Hagsholm den (blank) december 1667.

(100)

** Rasmus Pedersen prokurator på samtlige borgmester og råds vegne ved 6 høringer lod fordele efterskrevne personer for borgerskabs tagelse.

** Mads Andersen handskemager borger sst. for retten fremstod Albret Hansen Wood borger sst og tilbød at levere Mads Andersen hans pantsatte lagen med mere, og da har Mads Andersen leveret til Albret Hansen de resterende 20 skilling.

** Rasmus Pedersen prokurator på skipper Mikkel Johansens borger sst hans vegne med opsættelse her af tinget 31/10 sidst forleden havde stævnet Morten Skibbygger borger sst og tiltalte ham for 10 sletdaler efter hans regnskabsbogs indhold, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Erik Jørgensen borger sst på Søren Sørensen rådmand sst hans vegne med opsættelse her af tinget 31/10 havde stævnet Oluf Mortensen smed sst og ham tiltalte for 31 sletdaler efter hans efterskrevne obligation, dateret 3/2 1666, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Jørgen Andersen underfoged på KM, Århus bys og sagvolderens vegne fremlagde Jens Lauritsen fisker sst hans efterskrevne skriftlige klage, hvori han giver last og klage på Jørgen Pedersen bødker sst samt Oluf Andersen, Anders Bødkers søn, sst for de 1/12 sidst forleden i hans fraværelse er indkommet i hans hus og truet hans hustru Kirsten Jensdatter til at forskaffe sig øl, og da hun ville have sin betaling, har de slået og draget hende og skældt hende for en fordrukken hore, sæk og taske.

(101)

** Jørgen Andersen underfoged på Hans Kandestøbers vegne 3.ting til dele over Maren Ibsdatter og 2.ting til dele over Jørgen Hansen for afkald, de imod deres kontrakt forholder ham at give.

** Jørgen Andersen underfoged og Rasmus Pedersen prokurator 1. og 3.ting til dele udstedt over efterskrevne.

19/12 1667.

** Hans Nielsen kandestøber sst fremlagde efterskrevne kontrakt lydende: kendes jeg Jørgen Hansen borger sst, at eftersom Hans Nielsen kandestøber borger sst har gjort mig rigtighed for hvis, som resterer af den arv, min kære hustru Gertrud Hansdatter og min hustrus søster, som jeg er værge for, på deres vegne efter salig Peder Hansen kandestøber sst er tilfaldet, så bepligter jeg mig til at give ham afkald til Århus byting. så fremstod Jørgen Hansen og gav Hans Kandestøber afkald for al den arvelod, som Jørgen Hansen på sin hustrus, så vel og så sine stedbørn Peder Nielsen kandestøber i København, Hans Madsen og Christen Madsen, som Jørgen Hansen er værge for, deres vegne, de arveligt er eller kunne være tilfaldet efter salig Peder Hansen kandestøber borger sst.

** Hans Nielsen kandestøber borger sst lod læse og påskrive Maren Ibsdatter, tilholdende hos Christen Bonde borger sst, hendes efterskrevne revers lydende: 10/12 1666 har jeg Maren Ibsdatter til mig annammet efter borgmester og råds tilladelse hvis mig arveligt kan tilkomme efter min salig bror Peder Hansen kandestøber, undtagen den tilstående gæld, og tilforpligter mig til Århus byting at give Hans Nielsen kandestøber afkald, dateret Århus ut supra MID. derefter lod Hans Nielsen ved 6 høringer fordele Maren Ibsdatter, for hun samme sin revers ikke har holdt og efterkommet at give ham afkald.

** Jørgen Andersen underfoged på Jens Lassen rådmand sst hans vegne lod fordele (blank) for 9 mark, hun er ham skyldig.

(102)

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne. Niels Lauritsen sandemand sst vidnede og bekræftede sin sandemands ed og tov om salig Søren Pedersens død og bane, som blev død skudt til Maren Clemendsdatters, og den i alle måder bekræftede, ligesom de andre sandemænd før ham i dag 8 dage havde gjort og afsagt.

** Rasmus Pedersen prokurator sst fuldmægtiget på skipper Mikkel Johansens vegne havde stævnet skipper Oluf Clemendsen borger sst imod dom og tiltalte ham, eftersom han tilkom den 3.part i en skude, han førte fra 1653 og til 1655, som var imidlertid den engelske forleden fejdetid var, hvor alle hans breve og dokumenter blev af fjenderne røvet, og han i sin herres og konges tjeneste måtte parere, og ham da med rette tilkom hos Oluf Clemendsen de 50 sletdaler, som han sejlede med den 3.part, og som han ham skyldig er blevet for 3 års fragter, han med samme skude var betroet, og han ikke rigtighed deraf kan erlange, og satte i rette, om Oluf Clemendsen ikke pligtig er at betale ham de 50 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Jensen på Helle salig Svend Hansen Arbos vegne havde stævnet Hans Jensen Worm og tiltalte ham for husleje til påske 1667, og for 1/2 års husleje resterer til Mikkelsdag. eftersom intet genmæle er sket, er sagen opsat 14 dage.

** Jørgen Andersen på Niels Nielsen studiosus sst hans vegne 1. og 2.ting til dele udstedt over efterskrevne.

** Rasmus Pedersen og Erik Jørgensen 1. 2. og 3.ting til dele udstedt over efterskrevne.

** Jørgen Andersen underfoged, for retten fremkom Jens Lauritsen fisker sst og i alle måder vedgik sin klage over Jørgen Pedersen bødker sst samt Oluf Andersen, Anders Bødkers søn, for overlast og skælderi, de har gjort og øvet imod hans hustru i hans fravær, hvorfor Jørgen Andersen på KM, byens og sagvolderens vegne var 2.ting til voldsdele begærende.

** Jens Pedersen borger og prokurator på Jens Lassen rådmand sst hans vegne med opsættelse her af tinget 21/11 sidst forleden havde stævner Anne Pedersdatter, salig Simon Pedersens, med hendes lovværge imod dom at møde og hende tiltalte for 40 sletdaler, den salig mand er ham skyldig blevet 12/12 1664 efter hans regnskab. hvorimod at svare fremkom Anne Pedersdatters far og født værge Peder Madsen og fordrede bevis på samme fordrede sum. dernæst blev fremlagt et skiftebrev efter salig Simon Pedersen, dateret skiftestedet i Århus 11/9 1667, hvorefter blev således herpå afsagt, at eftersom bevises, at der efter hendes salig mand er holdt skifte og jævning imellem hende og hendes medarvinger, nemlig den salig mands bror Hans Pedersen og svoger Peder Davidsen, og efterdi disse ikke er stævnet, vidste byfogden ikke Anne, salig Simon Pedersens, noget at kunne tilkende, før de derfor bliver lovligt stævnet.

(103)

** Anders Værn på Sidsel salig Mads Værns vegne så vel som og på byens vegne med opsættelse her af tinget 7/11 sidst forleden havde stævnet efterskrevne udenbys personer og tiltalte dem for gæld efter efterskrevne hans regnskabsbog og deres obligationer, der iblandt Poul Mogensen i Stavtrup i Ning herred og hans søn Morten Poulsen, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(104)

** Anders Værn fuldmægtiget på Sidsel salig Mads Værns med opsættelse her af tinget 7/11 sidst afvigt havde stævnet efterskrevne i Ning herred for hvis, de til Anders Værn og til Sidsel salig Mads Værns efter efterskrevne obligationer, regnskabsbøger og forhvervede domme befindes skyldig at være, nemlig Mourits Olufsen i over Viby for gæld til begge Rasmus Værns sønner Anders Værn og Mads Værn efter obligation, dateret 23/4 1648, som til vitterlighed var underskrevet af Søren Clemendsen og Knud Værn. Peder Bondes datter i Holme for hendes far Peder Bonde i Viby hans gæld ifølge regnskabsbog 5/3 1632, som han ved Viby birketing 27/5 1648 var tildømt at betale. Øvle Jensen i Seldrup for sin far Jens Troelsen i Seldrup hans gæld ifølge regnskabsbog 30/6 1636, som han ved Ning herreds ting 11/4 1648 var tildømt at betale. Niels Jensen i Malling Bisgård for sin fars gæld efter regnskabsbog lydende: at 2/5 1641 gjorde Niels Jensen i Edslev og jeg regnskab, da er han skyldig til begge mine børn Anders og Mads Værn 63 sletdaler, som han ved Ning herreds ting 11/4 1648 er tildømt at betale. Jens Nielsen i Hedegård ved Tiset, som tilforn boede i Ravnholt, for gæld efter regnskabsbog 15/9 1634, som han ved Ning herreds ting 11/4 1648 er tildømt at betale. Peder Jensen gammel Jens Sørensens søn i Ingerslev for gæld efter regnskabsbog 8/12 1634, som han 11/4 1648 ved Ning herreds ting var tildømt at betale. Christen Svendsen i Gundestrup for hans far Svend Mikkelsen i Gundestrup hans gæld efter obligation 22/1 1648. Søren Nielsen i Langballe hans gæld ifølge obligation 24/1 1648, hvorpå Dines Nielsen på sin brors vegne havde betalt rente. derefter blev afsagt, at efterdi ingen erklæring herimod var gjort, blev de indstævnede tildømt at betale hvis, de skyldig var.

(105)

** Tomas Villumsen Rees borger og handskemager sst havde stævnet Albret Hansen Wood borger sst og tiltalte ham for et håndskrift, som en af lavsbrødrene Mads Andersen til lavet havde udgivet 15/6 1660, og efterdi Albret Hansen nu samme håndskrift sig har nyttig gjort, satte Tomas Villumsen i rette og formente, at Albret Hansen bør at bevise, hvor han samme håndskrift bekommet har. eftersom Albret Hansen ikke var mødt til genmæle, blev sagen opsat i 6 uger.

9/1 1668.

** Rasmus Pedersen Teglgård stadsprokurator sst på Magdalene Matiasdatter, salig borgmester Rasmus Nielsens efterleverske, hendes vegne havde stævnet Jens Sørensen Vinter borger og handelsmand sst på samtlige salig Rasmus Hansen og hans hustru og arvingers vegne, så og Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterleverske, om hun noget herimod ville have at svare, og tiltalte dem for 300 sletdaler med efterstående rente 139 sletdaler, som salig Rasmus Bager efter sit efterskrevne pantebrev var Rasmus Nielsen skyldig, og derfor til underpant satte Rasmus Nielsen hans gård, som han hr Hans Jacobsen Abel i Mariager afkøbt har, og han selv nu iboer, liggende på Brobjerg sønden op til Keld Bogbinders gård og norden til Gert Skomagers hus med markjord i alle Århus vange, dateret Århus 4/2 1641. derpå blev fremlagt efterskrevne tilbudsvidne her af tinget 29/8 1667, samt 2.tilbudsvidner og vurderingsvidne 31/10 1667, hvorefter Rasmus Pedersen satte i rette og formente, at salig Rasmus Bagers hustru og arvinger bør nu straks samme pantsatte gård med rede penge at indløse og indfri, eller den efter denne dag at følge og tilhøre Magdalene Matiasdatter og hendes arvinger. derpå blev afsagt, så efterdi ingen erklæring herimod blev fremlagt, da vidste byfogden ikke rettere, end samme pantsatte gård burde at følge Magdalene Matiasdatter og hendes arvinger.

(106)

** Maren Clemendsdatter, salig borgmester Anders Lydiksens efterleverske sst. Jesper Jensen kræmmer borger sst bekendte sig at ret vitterlig gæld skyldig at være Maren Clemendsdatter 100 rigsdaler, og derfor pantsatte hende en hans gård, som han nu selv iboer, liggende bag klostret, næst østen til Søren Tøgersen skomager hans gård og næst vesten til Niels Lauritsens gård, med hosliggende kålhave samt tilliggende gårdsavl i alle Århus vange.

(107)

** Rasmus Rasmussen Dyngby borger og skipper sst. Niels Lauritsen borger og skipper sst solgte og afhændede fra sig, sin hustru og arvinger og til Rasmus Dyngby og hans arvinger et hans hus, liggende på Fiskergade, næst østen op til Anders Kruse hans gård og næst vesten op til fornævnte Niels Lauritsen fisker hans ejendom på den anden side, og strækker sig i sin bredde til adelgaden 12 alen og i længden fra adelgaden og ned til den store å, med al sin tilliggelse

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne 2.gang advarede sandemænd sst, at de skulle møde i dag 4 uger at gøre deres ed og tov om salig Mads Skovsens død og bane, som skal være druknet ved Mindet 3/11 1667. varsel til hans mor Maren Skovs og hans to brødre Jens Sørensen Skovsen og Jens Skovsen.

** Erik Jørgensen borger sst på Carl Christensen rådmand sst hans vegne med opsættelse her af tinget 14/11 1667 havde stævnet Tomas Andersen, Jens Olufsen skrædder ved åen, Rasmus Sørensen på Fiskergade, Jens Zachariasen på Badstuegade og Rasmus Væver på samme gade for resterende husleje. derimod mødte Tomas Andersen borger sst og var de fordrede 18 sletdaler gestendig, og i rette lagde sin efterskrevne regnskab på hvis, han efter Christen Christensens befaling har anvendt på den gårds reparation, som han har iboet. endvidere havde hr Rasmus Christensen i Ormslev 1662 bekommet en tønde humle og hans datter Sidsel Rasmusdatter 1663 4 armbånd med sorte sten i og uægte perler. derefter blev afsagt, at da Tomas Andersen bekender at være samme husleje skyldig, da bør han med de andre at betale den fordrede husleje. belangende Tomas Andersens kontraregning med hr Rasmus har han ham at søge efter lovlig medfart

(108)

** Jørgen Andersen på Niels Nielsens vegne 3.ting til dele udstedt over de personer, som med 1. og 2.ting er forfulgt.

** Jørgen Andersen på Niels Nielsens vegne 2.ting til dele udstedt over Rasmus Degn i Lyngby.

** Jørgen Andersen 3.ting til voldsdele over Jørgen Pedersen bødker og Oluf Andersen, Anders Bødkers søn, for overlast på Jens Lauritsen fiskers hustru og det på KM, byens og sagvolderens vegne.

** Rasmus Pedersen 2.ting til dele udstedt over Søren Bogbinder på borgmester og råds vegne for forløfte han har gjort for borgerskabspenge.

** Jørgen Andersen 1.ting til dele over Jens Pedersen skipper for Mikkel Johansen for hvis han er ham skyldig.

16/1 1668.

** Erik Jørgensen fuldmægtiget på skipper Frands Jensens vegne. efterskrevne vidnede, at om natten imellem 22 og 23/11 sidst forleden da kom de ned til Egsmark strand, og der de havde belagt deres skude, gik de til Egsmark til apotekeren, som var der, og begærede af ham, at han ville skaffe dem vedet ind, da svarede han, Gud bedre det, både jeg og i er bedragne, for jeg kan ikke få det ved, som mig er lovet, og da lå de der fra om lørdagen og til næstkommende torsdag, før de kunne få noget ved.

** Jørgen Hansen borger sst fremæskede varselsmænd, som afhjemlede, at de havde i dag 8 dage havde stævnet Maren Ibsdatter imod dele, hvorimod Jørgen Hansen protesterede, at han ikke havde befalet at give varsel for dele, men imod dom. da efterdi varsel og stævning ikke lovlig er sket, er ingen dom udstedt.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at de 3/12 sidst afvigt var efter KM byfogeds befaling syn til salig Mads Sørensen Skovsen, barnfødt i Århus, hans døde legeme, som desværre af våde er druknet ved Mindet 3/11, og da så de, at hans hoved var ganske blå, og håret afslidt, og venstre ben var sønderknust i knæet.

** Jørgen Andersen underfoged på Maren Olufsdatter, salig Niels Ibsens efterleverske, og hendes søn Niels Nielsen studiosus sst deres vegne lod fordele for hovedgæld efterskrevne udenbys.

** Jørgen Andersen underfoged på KM, Århus by og sagvolderens vegne lod læse og påskrive Jens Lauritsen fisker sst hans klage efter tingsvidnes indhold her af tinget 19/12 sidst forleden, hvorefter Jørgen Andersen ved 6 høringer lod fordele Jørgen Pedersen bødker og Oluf Andersen, Anders Bødkers søn sst, for overlast og vold, for de ikke har villet rette for sig.

** Jørgen Olufsen skipper borger sst lod læse og påskrive efterskrevne skriftlige opbudsseddel, at eftersom han var tilforordnet at være værge for to salig Jens Hansen, fordum rådmand sst, hans sønner, nemlig Holger Jensen og Otte Jensen, og deres udlæg bekommet i deres salig fars gård på Skolegade, som endnu står ubesat, efterdi ingen den har villet købe, så opbydes samme børns anpart i gården igen, om nogen vil bo deri, at den ikke ganske skal ruineres.

** Jørgen Andersen borger sst tilbød Peder Hattemager borger sst en kjortel, han har pantet fra ham for byens skatter, at han den nu ville indløse, og hvis ikke, kunne han ikke efter denne tid svare ham til den.

(109)

** Jens Lauritsen bager borger sst på Anne Mikkelsdatter sst hendes vegne havde stævnet Niels Tomasen i Kolkærgård imod dom, og tiltalte ham for 13 sletdaler, som rester på hans obligation udstedt til Jens Lauritsen lydende på 23 daler, som er af Anne Mikkelsdatters patrimonium, dateret 24/11 1666, hvilken gæld han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Laurits Pedersen Lund borger og indvåner i Horsens på Johan Andersen borger og handelsmand der sst hans vegne med opsættelse her af tinget 5/12 1667 havde stævnet Anders Tomasen rådmand i Århus imod dom og ham tiltalte for en revers, som ham af Johan Andersen skal være udgivet, hvorpå Anders Tomasen dom til Århus byting har erlanget i den mening, at Johan Andersen skulle efterkomme sin revers, hvilket er ved retten tilbudt og endnu tilbydes, og Laurits Pedersen fremlagde samme dom her af tinget 21/9 1667 og tilbød Anders Tomasen efterskrevne salig Jochum Jungling, fordum boende i Århus, hans til Didrik Stål af Hamborg udgivne bevis, dateret Hamborg 13/5 1656, samt en dom her af tinget 19/2 1663 imellem salig Jochum Junglings efterladte børn og Peder Jensen Bonde på den ene side og Didrik Stål af Hamborg ved sin fuldmægtig Hans Sørensen af Horsens på den anden side, og endvidere en overretsdom af Århus rådstue 20/8 1663. dertil svarede Anders Tomasen, at samme dokumenter var ham ikke i ret tid leveret efter kontraktens indhold men ham så længe forholdt, at han ikke kan komme til at annamme dem, eftersom manden, som brevene angik, er blevet forarmet, og at han ville appellere i sagen. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Tomasen beråber sig på sagen at ville appellere, vidste byfogden ikke imod den udstedte dom at kunne kende, men efter den forrige dom tilfandt Anders Tomasen reversen fra sig at lægge imod dokumenternes annammelse, eller derfor at lide videre tiltale.

** Søren Jensen på Helle salig hr Svend Arbos efterleverske sst hendes vegne med opsættelse her af tinget 19/12 sidst afvigt havde stævnet Hans Jensen Worm borger sst og tiltalte ham for resterende husleje, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(110)

** Erik Jørgensen borger sst på Jens Christensen Basballe borger og handelsmand sst hans vegne med opsættelse her af tinget 21/11 sidst forleden havde stævnet efterskrevne udenbys, der iblandt Maren Rasmusdatter salig Henrik Lauritsens i Kalbygård, for hvis de ham skyldig var efter hans regnskabsbog, og som de blev tildømt at betale.

** Jens Pedersen stadsprokurator på Hans von Meulengracht til Eskilsø hans vegne havde stævnet Matias de Brobergue til Sjelle Skovgård, hr Peder Jacobsen, sognepræst i Favsing, og salig Jens Jacobsen i Stadsgård hans børn og arvinger Margrete Jensdatter og Johanne Jensdatter med deres lovværge imod dom at møde, om nogen af dem vil have noget dertil at svare, og Jens Pedersen i rette lagde en igenkaldelse under Hans von Meulengrachts hånd på den partgård, beliggende på hjørnet af Graven, salig Peder Jacobsen tilforn tilhørte, og dernæst i rette lagde en lodseddel, hvorefter han tilkommer den indførsel i Peder Jacobsens gård 431 rigsdaler, som hans salig mor på skifte efter salig Peder Jacobsen skal være gjort, og satte i rette, at eftersom samme gård kun er vurderet for 500 sletdaler, om den ikke bør at efterfølge Hans von Meulengracht for ejendom, men efterdi ingen er mødt af de indstævnede, blev sagen opsat i 6 uger.

** Jørgen Andersen på Niels Nielsens vegne 3.ting til dele over Rasmus Degn i Lyngby udstedt.

** Rasmus Pedersen på borgmester og råds vegne 3.ting over Søren Bogbinder for sit forløfte for borgerskabspenge udstedt

** item på Mikkel Johansens vegne 2.ting over skipper Jens Pedersen udstedt.

23/1 1668.

** Jørgen Andersen underfoged på KM og Århus bys vegne kaldte 3.kald på sandemænd sst og advarede dem i dag 14 dage at møde og gøre deres ed og tov om salig Mads Skovs død og bane, som skal være druknet ved Mindet. varsel til den salig karls mor Maren Skovs samt to brødre (blank) samt Jens Skovsen og skipper Oluf Clemendsen.

** Jørgen Andersen underfoged på Niels Nielsen studiosus her i byen hans vegne ved 6 høringer lod fordele Rasmus Degn i Lyngby for hovedgæld 1 tønde boghvedegryn.

(111)

** Rasmus Pedersen Teglgård på samtlige borgmestre og råds vegne lod fordele Søren Bogbinder på Badstuegade for hovedgæld 2 sletdaler, som er for